ТЕМА 18. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 18. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАН:

 

Вступ

1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.

3. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.

4. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

5. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

Висновки

 

Рекомендовані нормативні акти та література:

Про порядок застосування окремих положень міжнародних договорів України з питань правової допомоги у кримінальних справах у відносинах з державами-учасницями Конвенцій Ради Європи в галузі кримінального права : вказівка Генеральної прокуратури України від 10 серп. 2000 р. за № 14-3-98-00. — Київ, 2000.

Європейська конвенція про видачу правопорушників : Париж, 13 груд. 1957 року // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 324.

Європейська конвенція про видачу правопорушників // Офіційний вісник України. — 2004. — №26. — Ст. 1734.

Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. — К. : Фенікс, 2006. — 800 с.

Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства : затв. спільним наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Верховного Суду України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29 черв. 1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73, за реєстр. в Міністерстві юстиції України 07 лип. 1999 р. за № 446/3739. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 28. — С. 185—194.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : Кишинев, 7 октября 2002 г. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. — 2006. — № 5. — Ст. 564.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин [Електронний ресурс] : дата підписання Україною 16 берез. 1989 р. : набуття чинності 27 лист. 1991 р. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_096

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 4 лист. 1950 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 270.

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах : Минск, 22 января 1993 г. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 324.

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах : підписана 22 січ.1993 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — №44. — С. 328. — Ст. 2824.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 січ. 2012 р. : відповідає офіц. текстові. — К. : Алерта ; ЦУЛ, 2012. — 216 с.

Міжнародне право в документах / за заг. ред. М. В. Буроменського. — Х. : Право, 2003. — 465 с.

Положення про Національне центральне бюро Інтерполу : затв. постан. Кабінету Міністрів України № 220 від 25 берез. 1993 р. // Юридичний вісник України. — 1999. — 14—20 жовтня (№ 41).

Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину [Електронний ресурс] : указ Президії Верховної Ради СРСР від 13 лип. 1976 р. № 4203-ІХ. — Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v4203400-76

Про затвердження Положень про територіальні органи Міністерства юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 23 черв. 2011 р. № 1707/5 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 49. — Ст. 9.

Про міжнародні договори України : Закон України від 29 черв. 2004 р. № 1906-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 540.

Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах : підпис. 22 січ. 1993 р. // Офіційний вісник України. — 2005. — № 47. — Ст. 461.

Щодо застосування конвенцій про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах [Електронний ресурс] : лист Міністерства юстиції України від 21 січ. 2006 р. №26-53/7. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v53_7323-06.

Алексеев С. С. Теория права / Алексеев С. С. — М. : БЕК, 1995. — 320 с.

Аречага Э. Х. Современное международное право / Аречага Э. Х. — М. : Прогресс, 1983. — 480 с.

Басков В. И. Курс прокурорского надзора : [учеб. для студ. вузов] / Басков В. И. — М. : Зерцало, 1998. — 486 с.

Бастрыкин А. И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / Бастрыкин А. И. — Л. : ЛГУ, 1986. — 134 с.

Березняк В. С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Березняк Василь Сергійович. — Дніпропетровськ, 2009. — 253 с.

Бойцов А. И. Выдача преступников / Бойцов А. И. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — 795 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. — К. : Ірпінь : Перун, 2003. — 1440 с.

Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / О. І. Виноградова. — Харків, 2000. — 22 с.

Виноградова О. І. Видача (екстрадиція) осіб, які вчинили злочини / О. І. Виноградова // Адвокат. — 1999. — №1. — С. 13—14.

Вихрист С. М. Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Вихрист Сергій Михайлович. — Х., 2002. — 163 с.

Гавриш Т. С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України) : [монографія] / Гавриш Т. С. — Х. : Право, 2006. — 192 с.

Жуковська Ж. О. Проблеми міжнародного співробітництва країн – учасниць СНД в галузі протидії злочинності / Ж. О. Жуковська, А. А. Жуковська // Південноукраїнський правничий часопис. — Одеса, 2007. — № 1. — С. 19—20.

Карпов О. Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Карпов Олександр Никифорович. — К., 2011. — 185 с.

Курило О. Проблеми організації роботи апеляційного суду з виконання міжнародного законодавства про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання в України / О. Курило // Юридична Україна. — 2006. — № 6. — С. 80—84.

Кучухидзе С. Т. Правовые основания для отказа в экстрадиции в международном публичном праве : автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право» / С. Т. Кучухидзе. — М., 2008. — 20 с.

Макаров М. А. Кримінально-процесуальне забезпечення екстрадиції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Макаров Марк Анатолыйович. — К., 2012. — 195 с.

Маляренко В. Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справ / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — № 1. — С. 41—44.

Мотиль В. І. Прокурорський нагляд за екстрадицією особи : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мотиль Віктор Іванович. — К., 2012. — 182 с.

Пастухова Л. В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Л. В. Пастухова. — К., 2003. — 21 с.

Пашковський М. І. Дистанційне кримінальне правосуддя : міф чи реальність? / М. І. Пашковський // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — № 5. — С. 36—40.

Пашковський М. І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / М. І. Пашковський. — К., 2003. — 20 с.

Пашуканис Е. Очерки по международному праву / Пашуканис Е. — М. : Советское законодательство, 1935. — 223 с.

Сизоненко А. С. Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / А. С. Сизоненко. — К., 2004. — 20 с.

Симсон Э. К. О невыдаче собственных подданных : международно-правовое исследование / Симсон Э. К. — СПб. : типо-литогр. Р. Голике, 1892. — 422 с.

Смирнов М. І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку / Смирнов М. І. — Одеса : Фенікс, 2006. — 246 с.

Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини : спец. доп. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова ; Омбудсман України, United Nations in Ukraine. — К. : [б. в.], 2008. — 263 с.

Сыроед Т. Л. Международное уголовно-процессуальное право / Сыроед Т. Л. — Х. : Пометей-Пресс, 2007. — 588 с.

Ткачевский Ю. М. Национальное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) / Ю. М. Ткачевский, Н. А. Сафаров // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. — 2003. — № 5. — С. 40—59.

Чорноус Ю. Міжнародна правова допомога у розслідуванні злочинів : сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.Чорноус // Право України. — 2007. — №6. — С. 141—145.

ВСТУП

У сучасних умовах посилення транснаціонального характеру злочинності все більша кількість осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів на території окремої держави, намагаються уникнути відповідальності, переховуючись у іншій країні. Відтак, зусиль однієї чи навіть декількох держав виявляється недостатньо для забезпечення належної протидії злочинним проявам. Одним із пріоритетних шляхів вирішення цієї проблеми є ефективне міжнародне співробітництво з питань боротьби зі злочинністю.

Прагнення кожної з держав до протидії злочинам є підґрунтям укладення відповідних міжнародних угод, у яких особлива увага приділяється екстрадиції, кримінальному провадженню в порядку перейняття, визнанню та виконанню вироків іноземних судів, передачі засуджених осіб тощо.

У сучасних умовах міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у зміцненні і розвитку міжнародного співробітництва між державами. Значним також є вплив можливостей такої допомоги на охорону законних інтересів, прав і свобод особи, суспільства і держави, на зміцнення міжнародного правопорядку та боротьбу зі злочинністю.

Аналіз змісту основних міжнародних документів, присвячених боротьбі зі злочинністю, свідчить, що проблема підвищення ефективності співробітництва у цьому напрямку є надзвичайно актуальною як для окремих країн, так і для міжнародних організацій, членом яких є Україна, зокрема Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи.

Діяльність правоохоронних органів України з міжнародного розшуку в рамках Інтерполу характеризується високими кількісними показниками розшукуваних осіб. Так, якщо у 1999 році за запитами правоохоронних органів іноземних держав в Україні було розшукано 49 осіб (1), за запитами правоохоронних органів України було розшукано за кордоном 121 особу(2), встановлено місцезнаходження 25 безвісти зниклих осіб (3), розшукано 602 одиниці викраденого автотранспорту (4), то протягом 2000-2009 років сумарно такі показники становили відповідно: - (1) 863, (2) 1087, (3) 254, (4) 3938. Як бачимо, міжнародна допомога займає визначальне місце.

В Україні міжнародно-правова договірна база надання допомоги в кримінальних справах із можливим проведенням процесуальних дій складається з договорів про правову допомогу, які були укладені колишнім СРСР. Вони і сьогодні зберегли свою юридичну силу для України, та договорів, які укладала безпосередньо Україна. Крім того, Україна підписала і ратифікувала Конвенцію про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р. (Законом від 10 листопада 1994 р.), учасником якої є всі країни СНД, і протокол до неї від 29 березня 1997 р. (ратифікований Законом від 3 березня 1998 р.), а також Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. і Додатковий протокол до неї від 17 березня 1978 р. (набули чинності для України 16 січня 1998 р.).

Сьогодні кримінально-процесуальне законодавство містить положення, що регламентують порядок надання та одержання міжнародної правової допомоги в кримінальних справах. Отже, з прийняттям нового КПК України держава увійде в міжнародний правовий простір та посідатиме належне місце.

Генезис інституту міжнародної правової допомоги у кримінальних справах свідчить, що його сучасне нормативне врегулювання в міжнародному праві є результатом консолідації зусиль різних держав щодо боротьби зі злочинністю, усвідомлення на міжнародному рівні ступеня небезпечності цього соціального явища і необхідності вжиття адекватних заходів щодо протидії йому. Відповідно під формою (або видом) міжнародної правової допомоги в літературі запропоновано розуміти окреме завдання по встановленню істини та ухваленню законного рішення по справі, яка поставлена компетентним органом запитуючої держави і вирішується за допомогою виконання компетентним органом запитуваної держави окремих процесуальних або оперативних заходів на підставі власного законодавства з можливим урахуванням специфіки законодавства іншої сторони.

Поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах є родовим щодо поняття окремих її видів, тому здається, що, визначаючи останні, слід виходити зі співвідношення загального та окремого.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)