ТЕМА 6. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 

ПЛАН:

Вступ

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні.

2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.

Висновки

 

Рекомендовані нормативні акти та література:

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Цивільний кодекс України : прийнятий 16 січ. 2003 р. (із змін. та допов.) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

Про затвердження Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх вико­ристання [Електронний ресурс] : постан. Кабінету Міністрів України № 545. від 16 лип. 1993 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-93-%D0%BF

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди [Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 27 берез. 1992 р. № 6. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.829.0

Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна : постан. Пленуму Верховного Суду України від 31 берез. 1989 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 74—81.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : постан. Пленуму Верховного Суду України від 31 берез. 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 147—154.

Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат : постан. Пленуму Верховного Суду України від 7 лип. 1995 р. № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 155—158.

Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи [Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 07 лют. 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 1. — Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/469B271E648F6E15C2256CDA0034E73F?OpenDocument

Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. — [3-е вид., перероб. і доп.]. — К. : Юрисконсульт, КНТ, 2006. — 890 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. коммент. / под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — [3-е изд., исправ. и доп.]. — X. : Одиссей, 2009. — 1007 с.

Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процес се (Досудебные стадии) : [учеб. пособ.] / Александров С. А. — Горький : Горьк. ВШ МВД СССР, 1976. — 124 с.

Альперт С. А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления [текст лекцій] / Альперт С. А. — Х. : Харьк. Юрид. ин-т, 1984. — 36 с.

Белякова A. M. Возмещение причиненного вреда (отдельные вопросы) / Белякова А. М. — М. : МГУ, 1972. — 100 с.

Білоконєв В. Застосування законодавства про порядок відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів : процесуальні проблеми / В. Білоконєв // Право України. — 1996. — № 6. — С. 27—31.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. — К. ; Ірпінь : Перун, 2009. — 1736 с.

Власов А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации / Власов А. А. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. — 217 с.

Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность / В. А. Владимиров, Ю. И. Ляпунов. — М. : Юрид. лит., 1986. — 221 с.

Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмеще­нию материального ущерба / Газетдинов Н. И. : под. ред. З. З. Зинатуллина. — Казань : Казан. ун-т, 1990. — 96 с.

Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошовський, О.П. Кучинська. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 189 с.

Гуреев П. П. Гражданский иск в уголовном процессе / Гуреев П. П. — М. : Госюриздат, 1961. — 95 с.

Даев В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе / Даев В. Г. — Л. : ЛГУ, 1972. — 71 с.

Донцов С. Е. Возмещение вреда по советско­му законодательству / С. Е. Донцов, В. В. Глянцев. — М. : Юрид. лит., 1990. — 272 с.

Дубець Р. І. Цивільний позов у кримінальному процесі як спосіб утвердження і забезпечення конституційних прав людини / Р. І. Дубець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2002. — Вип. 16. — С. 336—342.

Зорин А. И. Гражданский иск в уголовном процес се : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза» / А. И. Зорин. — Екатеринбург, 2005. — 19 с

Зинатуллин 3. 3. Возмещение материального ущерба в уго­ловном процессе / Зинатуллин З. З. — Казань : Казан. ун-т, 1974. — 99 с.

Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе / Мазалов А. Г. — М. : Юрид. лит., 1977. — 176 с.

Малеин H. C. О моральном вреде / Н. С. Малеин // Государство и право. — 1993. — № 3. — С. 32—39.

Муравин A. B. Уголовный процесс : [учеб. пособ.] / Муравин А. В. — Х. : Бурун Книга, 2008. — 240 с.

Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы : [учеб. пособ.] / Нагаев В. В. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. — 333 с.

Новицький І. В. Цивільний позов в кримінальній справі / І. В. Новицький // Право України. — 2003. — № 1. — С. 127—130.

Hop B. T. Защита имущественных прав в уголовном судо­производстве / Нор В. Т. — К. : Выща школа, 1989. — 276 с.

Понарин В. Я. Защита имущественных прав личности в уго­ловном процессе России / Понарин В. Я. — Воронеж : Воронеж. ун-т, 1994. — 189 с.

Потеружа И. И. Потерпевший в уголовном процессе : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / И. И. Потеружа. — Минск, 1960.

Прасковьин Д. А. Обеспечение гражданского иска : право­вая природа и система средств : [учеб. пособ.] / Прасковьин Д. А. — М. : Приор-издат, 2006. — 112 с.

Рыженков А. Я. О возмещении ущерба на предварительном следствии : [лекция] / А. Я. Рыженков, П. М. Филиппов. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1983. — 28 с.

Скрипченко Б. В. Вред как основание признания потерпевшим / Б. В. Скрипченко // Потерпевший от преступления. — Владивосток, 1974. — С. 175—182.

Кузнецова Н. В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе / Кузнецова Н. В. — Ижевск, 1999. — 158 с.

Чельцов М. А. Гражданский иск в уголовном процессе / Чельцов М. А. — М. : НКЮ СССР, 1945. — 22 с.

Эрделевский A. M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом : [практич. пособ.] / Эрделевский А. М. — М. : БЕК, 1997. — 432 с.

Эрделевский A. M. Критерии и метод оценки размера компен­сации морального вреда / А. М. Эрделевский // Государство и право. — 1997. — № 4. — С. 5—12.

Вступ

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) визначило новий етап розбудови демократичної, соціальної правової держави. Головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Отже, вся діяльність держави повинна бути спрямована на реальне забезпечення прав і свобод своїх громадян, поваги до особи та як найширшого визнання загальнолюдських цінностей. Особливої уваги такий обов’язок держави набуває у випадку найнебезпечнішого порушення прав особи в державі – вчинення кримінального правопорушення, а також в разі прийняття незаконних рішень, дій чи бездіяльності правоохоронних органів чи суду.

У КПК України закріплено інститут відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення чи незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Під час дослідженні вищезазначеного інституту слід зосередити увагу лише на найбільш актуальних питаннях, які мають першочергове значення для теорії та практики кримінального судочинства.

Визначенно поняття та види шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів чи суду. Поняття та значення її відшкодування дозволяє дієво й ефективно забезпечити реалізацію конкретних форм відшкодування шкоди як на стадії досудового розслідування, так і в судовому провадженні.

Завдання кримінального судочинства полягають не лише у призначенні покарання особі, котра вчинила кримінальне правопорушення, але й в усуненні його наслідків, зокрема, пов'язаних з порушенням майнових прав громадян, підприємств, установ, що потерпіли від вчинення кримінального правопорушення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)