Розрахувати величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначити резерви росту продуктивності праці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахувати величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначити резерви росту продуктивності праці.Показники Мин рік Звіт рік
Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік
Середня тривалість робочого дня 7,75 7,9
Середньогодинний виробіток одного робочого
Середньорічний виробіток одного працюючого

Рішення:

Будемо використовувати спосіб ланцюгових підстановок для розрахунку впливу факторів на середній виробіток робітника. Складемо таблицю – вхідні дані для факторного аналізу.

Показник   Мин рік Звіт рік Відхилення
+/- %
Середньорічний виробіток одного робітника СРВ -3766 -21,3
Середня кількість днів відпрацьованих одним робітником за рік Д -8 -3,5
Середня тривалість робочого дня Т 7,75 7,9 0,15 1,9
Середньогодинний виробіток одного робітника ГВ -2 -20,0

Результативний показник - середній виробіток робітника. Ставиться мета: дослідити зміну цього показника під впливом відхилень від базового рівня (минулий рік) ряду факторів: кількості відпрацьованих днів, тривалості робочого дня, середньогодинного виробітку.

Вихідна трьохфакторна мультиплікативна модель:

СРВ = Д ´ Т ´ ГВ

Базисний рівень результативного показника:

СРВ0 = Д0 ´ Т0 ´ ГВ0 = 228 ´ 7,75 ´ 10 = 17670 грн.

Розрахуємо умовні результативні показники:

СРВум1 = Д1 ´ Т0 ´ ГВ0 = 220 ´ 7,75 ´ 10 = 17050 грн.

СРВум2 = Д1 ´ Т1 ´ ГВ0 = 220 ´ 7,9 ´ 10 = 17380 грн.

СРВ1 = Д1 ´ Т1 ´ ГВ1 = 220 ´ 7,9 ´ 8 = 13904 грн.

Розрахунок впливу зміни факторних показників показав наступне:

1. Зміна середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником:

DСРВД = СРВум1 - СРВ0 = 17050 – 17670 = - 620 грн.

За рахунок зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником на 8 днів, або на 3.5% середній виробіток робітника зменшився на 620 грн.

2. Зміна тривалості робочого дня:

DСРВТ = СРВум2 – СРВум1 = 17380 – 17050 = 330 грн.

За рахунок збільшення середньої тривалості робочого дня на 0,15 год., або на 1,9% середній виробіток робітника збільшився на 330 грн.

3. Зміна середньогодинного виробітку:

DСРВГВ = СРВ1 – СРВум2 = 13904 – 17380 = - 3476 грн.

За рахунок зменшення середньогодинного виробітку на 2 грн., або на 20% середній виробіток робітника зменшився на 3476 грн.

Складемо баланс відхилень:

СРВ1 - СРВ0 = DСРВД + DСРВТ + DСРВГВ

13904 – 17670 = - 620 + 330 - 3476

-3766 = -3766

Відповідь: Основними резервами збільшення продуктивності праці є збільшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником, збільшення середньогодинного виробітку, зменшення часу простою та, відповідно, збільшення середньої тривалості робочого дня.

Задача 39

Визначте фактори, що вплинули на валовий прибуток, розрахуйте їх вплив інтегральним методом.

Показники Минулий рік Звітний рік
1.Валовий прибуток, тис. грн.
2.Обсяг продаж тис. грн.
3.Коефіцієнт прибутковості (гр.1/гр.2) 0,2 0,14

Рішення:

Будемо використовувати інтегральний метод для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток. Складемо таблицю – вхідні дані для аналізу.

Показник Ум. познач. Минулий рік Звітний рік Відхилення
+/- %
Валовий прибуток, тис. грн. ВП -180 -5,0
Обсяг продаж тис. грн. ОП 33,3
Коефіцієнт прибутковості КП 0,2 0,14 -0,06 -

Основними формулами для нашої двох факторної моделі є:

Загальний вплив факторів [-996].

 

 

Задача 5

Провести факторний аналіз валового прибутку в залежності від зміни обсягу реалізації продукції в натуральному вимірі, відпускної ціни та собівартості одиниці продукції.

Вихідна інформація:

Таблиця 1.1

  Реалізація, т Відпускна ціна, тис. грн. /т Собівартість, тис. грн. /т Чистий дохід від реалізації, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Валовий прибуток, тис. грн.
План
Факт

 

За даними таблиці 1.1 бачимо, що валовий прибуток (ВП) залежить від зміни обсягу реалізації продукції (ОРП), відпускної ціни (ВЦ) та собівартості одиниці продукції (СОП).

Для розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок складемо таблицю з вихідною інформацією.

Таблиця 1.2

Показник   план Факт Відхилення
+/- %
Валовий прибуток ВП -590900 -2,1
Обсяг реалізації продукції ОРП -430 -3,9
Відпускна ціна ВЦ -20 -0,1
Собівартість одиниці продукції СОП -70 -0,7

Результативний показник – валовий прибуток.

Вихідна трьохфакторна мультиплікативна модель має вигляд:

ВП = (ВЦ ´ ОРП) – (СОП´ ОРП) = ОРП ´ (ВЦ – СОП)

5. Базисний рівень результативного показнику – обсяг валового прибутку дорівнює:

ВП0 = ОРП0 ´ (ВЦ0 – СОП0) = 10800´(12320 - 9740) = 27864000 тис. грн.

6. Розрахунок умовних результативних показників:

ВПум1 = ОРП1 ´ (ВЦ0 – СОП0) = 10370´(12320 - 9740) = 26754600 тис. грн.

ВПум2 = ОРП1 ´ (ВЦ1 – СОП0) = 10370´(12300 - 9740) = 26547200 тис. грн.

ВП1 = ОРП1 ´ (ВЦ1 – СОП1) = 10370´(12300 - 9670) = 27273100 тис. грн.

7. Розрахунок впливу зміни факторних показників:

- Зміна обсягу реалізації продукції:

DВПОРП = ВПум1 – ВП0 = 26754600 – 27864000 = - 1109400 тис. грн.

За рахунок зменшення обсягу реалізації продукції на 430 т або на 3,9% валовий прибуток від реалізації зменшився на 1109400 тис. грн.

- Зміна відпускної ціни:

DВПВЦ = ВПум2 – ВПум1 = 26547200 – 26754600 = - 207400 тис. грн.

За рахунок зменшення відпускної ціни на 20 тис. грн. / т або на 0,1% валовий прибуток від реалізації зменшився на 207400 тис. грн.

- Зміна собівартості одиниці продукції:

DВПСОП = ВП1 – ВПум3 = 27273100 – 26547200 = + 725900 тис. грн.

За рахунок зменшення собівартості одиниці продукції на 70 тис. грн. / т або на 0,7% валовий прибуток від реалізації збільшився на 725900 тис. грн.

8. Баланс відхилень:

ВП1 - ВП0 = DВПОРП + DВПВЦ + DВПСОП

27273100 – 27864000 = - 1109400 – 207400 + 725900

-590900 = -590900

Результати аналізу оформимо в таблицю 1.

Таблиця 1.3

Показники План Факт % виконання плану Відхилення валового прибутку, тис. грн.
Абсолютне В т.ч. за рахунок зміни
обсягу ціни собівартість одиниці
Чистий дохід від реалізації, тис. грн. 95,8 -590900 - 1109400 - 207400 + 725900
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 95,3  
Реалізація, т 96.1
Валовий прибуток, тис. грн. 97,9
Собівартість, тис. грн. /т 99,3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 781; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)