Художньо-пізнавального досвіду людстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Художньо-пізнавального досвіду людства 

Поняття естетичних категорій та їх специфіка. Антропоморфна природа й аксіологічний характер естетичних категорій. Систематизація естетичних категорій та понять.

"Естетичне" як найбільш загальна категорія естетики. Онтологізація естетичного. Естетичне як властивість природних речей. Естетичне як відношення. Естетичне як обумовлене працею.

Категорії "гармонія" і "міра", прекрасне" і "потворне". Гармонія, досконалість і цілісність як об’єктивні основи прекрасного. Сфери прояву прекрасного у природі, суспільній життєдіяльності та у сфері особистісного сприймання людини. "Потворне" як визначення і оцінка виродливо-однобічних предметів та явищ дійсності з точки зору прекрасного і досконалого.

Категорії "піднесене" і "низьке". Об’єктивні основи піднесеного у природі й суспільстві. Діалектика розуміння піднесеного: протиставлення прекрасному та певний ступінь прекрасного. "Низьке" як загроза прояву негативних для людей явищ дійсності та руйнуючих дій окремих особистостей. Категорія "героїчне" та її природа. Героїчне у суспільстві і мистецтві. Концепція "дегероїзації" життя.

Категорії "трагічне" і "комічне". Трагічне: його об’єктивні основи та суперечності. Трагічне у житті людини. Трагічне у мистецтві: трагедія і драма, трагікомедія, трагічний конфлікт і трагічний герой. Комічне як відображення суперечностей у дійсності та багатоманітність його проявів. Комічне у мистецтві і його вираження засобами сатири, гумору, сарказму, іронії, тощо. Комедія як вид мистецтва.

Значення естетичних цінностей у розвитку відчуття прекрасного та гармонізації внутрішнього світу людини. Естетичні цінності і культуротворча діяльність людини в суспільстві.

 

Тема 8. Естетика як метатеорія мистецтва.

Мистецтво і художнє життя сучасного суспільства

Мистецтво як засіб пізнання світу. Походження мистецтва та його соціальна сутність. Мистецтво як форма суспільної свідомості і складова духовного життя людини. Основні соціальні функції мистецтва. Особливості відображення дійсності у мистецтві. Художній твір: зміст та форма. Стиль і художні системи у мистецтві.

Система та класифікація видів мистецтва, їх загальна характеристика: декоративно-прикладне мистецтво, архітектура, живопис і графіка, скульптура, музика, художня література, театр, хореографія, кіномистецтво, телемистецство, цирк, художня фотографія. Синтез мистецтв – головний принцип сучасного його розвитку.

Естетичні теорії сучасності та їх вплив на європейське мистецтво ХХ століття. Естетичні ідеї позитивізму і неопозитивізму, прагматизму; естетика психоаналізу, естетичні ідеї концепції "філософії життя", інтуїтивізму, персоналізму; феноменологічна естетика, естетика екзістенціолізму, неофрейдистські естетичні концепції; естетика структуралізму, філософська герменевтика; теорія "дегуманізації мистецтва", ігрова концепція культури, модерністська та постмодерністська естетичні теорії, феномен елітарної та масової культури.

Естетична і художня культура сучасного суспільства. Формування естетичної культури. Естетична освіта і естетичне виховання. Творчий потенціал та значення художнього виховання особистості в Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література з етики

1. Аболіна Т., Єфименко В., Лінчук О. Етика: Навч. посібн. – К., 1992. – 328 с.

2. Етика. Навчальний посібник / За ред. Лозового В.О. – К., 2004. – 224 с.

3. Малахов В. Етика. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

4. Степаненко В. Етика в проблемних аналітичних задачах: Навч. посіб. – К.: Лібра, 1998. – 272 с.

5. Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібн. – К.: Академія, 2005. – 416 с.

 

Література з етики

1. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности: Философский анализ нравственной культуры. – К., 1992. – 196 с.

2. Аболіна Т.Г., Єфименко В.В., Лінчук О.М. та ін. Етика: Навч. посібник – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

3. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – 1983. – Т. 4. – с. 324 – 332.

4. Апресян Р.Г. Добро и зло // Этическая мысль. – М., 1992.

5. Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. – К. 1994. – с. 9 – 68.

6. Бачишин В.А. Этика: Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.

7. Бердяєв Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

8. Білик Е.В. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2005. – 384 с.

9. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность: Философские раздумья о жизненных проблемах // Этическая мисль: Науч.-публ. чтения. – М., 1990. – С. 16 – 57.

10. Блощинська В.А. Етика. Практикум. Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

11. Гегель Г. Энциклопедия философських наук. – М., 1977. – Т.3.

12. Голубева Г.А. Этика: Учебник / Г.А.Голубева. – М.: Экзамен, 2005. – 320 с.

13. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 288 с.

14. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІІ – ХІІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1993. – 164 с.

15. Гусейнов А.А. Введение в этику. – М.: МГУ, 1985. – 208 с.

16. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М., 1982.

17. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. – М., 2000. – 470 с.

18. Еланская А. Секреты твоего успеха. Этикет и искуство общения. – М.: Махаон, 2006. 192 с.

19. Етика. Навч. посіб. / За ред. проф. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

20. Загальна декларація прав людини // Права людини в документах ООН. – Кн. 1. – Амстердам. – К., 1997. – с. 5–10.

21. Зеленкова И.Л. Основы этики: Учебное пособие. – Мн., 1998.

22. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 368 с.

23. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1999.

24. Иванов В.Г. История этики древнего мира. – СПб., 1997. – 256 с.

25. Иванов В.Г. Этика. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с.

26. Йонас Г. Принцип відповідальності у пошуках етики для техногенної цивілізації. – К.: 2001. – 400 с.

27. Коновалова Л.В. Новые моральные проблемы // Этическая мысль. – М., 1990.

28. Кропоткин П.А. Этика. – М.: Политиздат, 1991.

29. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. – М.: Ось-89, 2005. – 320 с.

30. Левінас Е. Між нами. Дослідження думки – про – іншого. – К., 1999.

31. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1989.

32. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики. – М., 1991.

33. Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1993. – 149 с.

34. Лучко М.А. Этика бизнеса – фактор успеха. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с.

35. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

36. Малахов В. Етика спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.

37. Мовчан В.С. Етика: Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. –483 с.

38. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль. – М., 1990.

39. Нападиста В.Г. Історія етики в України (Друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

40. Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски. – К., 1990.

41. Основы этических знаний. Учебное пособ. / Под ред. проф. М.Н. Росенко. – Санкт-Петербург: Лань, 1998. – 256 с.

42. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. – М.: Дело, 2001.

43. Печенев В.А. Правдоискательство: нравственно-философская идея и жизнь // Этическая мысль. – М., 1990.

44. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К.: АрТек, 1999. – 727 с.

45. Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. – К.: 2002. – 215 с.

46. Предмет і проблематика філософії. Навч. посіб. / За ред. М.А. Скринника і З.Е. Скринник. – Львів: Львівський інститут НБУ, 2001. – 485 с.

47. Прибутько П.С., Дубчак Л.М. Етика: Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак. – К.: вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 180 с.

48. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д.,Чекаль Л.А. Філософія. Навч. посіб. – К.: Академія, 2001. – 576 с.

49. Савельєв В.П. Етика: Навч. посіб. – 2-ге видання, випр. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 244 с.

50. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. – К.: 2002. – 150 с.

51. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

52. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С Кона. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

53. Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – 224 с.

54. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. – М., 1991.

55. Степаненко В. Етика в проблемних аналітичних задачах: Навч. посіб. – К.: Лібра, 1998. – 272 с.

56. Стоян Г.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

57. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989. 573 с.

58. Тофтул М.Г. Етика. Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. – 416 с.

59. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2-х т. – К.: Наук. думка, 1995.

60. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – с. 41 – 237.

61. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992. – 168 с.

62. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998. – с. 3 – 26.

63. Федоренко Е.Г Профессиональная этика. К.: Вища школа, 1983. – 216 с.

64. Философия любви. В 2-х частях. – М., 1990.

65. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986. – 238 с.

66. Хабермас Ю. Демократия. Разум . Нравственность. – М., 1995. – 245 с.

67. Хамитов Н.В. Философия одиночества. Одиночество женское и мужское. – К., 1995.

68. Хамітов Н, Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини: Навч. посібн. – К.: Наук. думка, 2000. – 272 с.

69. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. – К., 1988.

70. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

71. Этика: Словарь афоризмов и изречений / В.Н. Назаров, Е.Д. Мелешко (сост.). – М.,1995. – 335 с.

72. Этика: Энциклопедический словарь / Под ред.. Р.Г.Апресяна, А.А. Гусейнова. –М., 2001.

73. Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. – М., 1988; 1990; 1991.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)