Кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтваННІП

Кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтва

ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

для студентів ІІІ курсу

соціально-психологічного факультету денної форми навчання

 

напрям підготовки:

6.010106: Соціальна педагогіка

6.010106: Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання)

6.030102: Психологія

6.030103: Практична психологія

6.030601: Менеджмент

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Укладач: Маловицька Л.Ф.

Житомир-2010

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

для студентів ІІІ курсу соціально-психологічного факультету денної форми навчання

напрям підготовки:

6.010106: Соціальна педагогіка; 6.010106: Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання); 6.030102: Психологія; 6.030103: Практична психологія; 6.030601: Менеджмент.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Предмет етикиохоплює специфіку й основний зміст філософського знання про форми моральних відносин людей в їх духовно-практичній діяльності. Етика як «практична філософія» зводить поняття моралі до сукупності історично визначених норм, уявлень, правил поведінки людей, які реалізуються в їх моральних діях і вчинках; ця наука розглядає мораль як особливий засіб нормативної регуляції суспільних відносин.

Предмет естетики як філософської науки: вчення про становлення чуттєвої культури людини, що складається з загального вияву естетичного як ціннісного ставлення людини до дійсності та художньої діяльності людини, що найяскравіше реалізується в різноманітних творах мистецтва.

Мета: визначення і дослідження предмету і методу етики, історичного розвитку моралі, історії розвитку етичних теорій і концепцій, природи, сутності і специфіки моралі, закономірностей розвитку і функціонування моралі в суспільстві, взаємозв’язку моралі з іншими формами матеріального і духовного життя суспільства, вищих моральних цінностей людства та проблем моральної культури суспільства й особистості.

У сфері естетичної науки: визначення змісту предмета естетики, обґрунтуванню завдання та функції сучасних естетичних знань, дослідження історії світової та української естетичної думки, а також умов становлення історії духовної культури і художнього життя суспільства, надання характеристики вихідних категорій естетики, структури й особливостей естетичної діяльності і естетичної свідомості, всебічного аналізу мистецтва як соціального явища, його функцій, морфології та історичного розвитку. Особлива увага акцентується на значенні естетичної культури особистості і шляхах її формування в сучасних умовах України.

 

Курс: третій   Напрям підготовки: 6.010106: Соціальна педагогіка 6.010106: Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання) 6.030102: Психологія 6.030103: Практична психологія 6.030601: Менеджмент Характеристика навчальної дисципліни:
Семестр: перший Статус: нормативна
Кількість кредитів: національних-1 ЕСТ8-1.5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Лекції:16 годин
Кількість модулів: 1 Семінари: 10 годин
Кількість змістових модулів: 8 Самостійна робота: 28 годин робота: 30 годин
Індивідуальна робота: 10 годин
Загальна кількість годин:54 Форма підсумкового контролю: залік

Затверджено на засіданні кафедри естетики,етики

та образотворчого мистецтва,

протокол № 1 від 26 серпня 2010 р.

Завідувач кафедри_______________Поліщук О.П.

 

Вступ

Етика і естетика є особливою цариною філософського знання, яка охоплює та узагальнює найважливіші духовні прагнення людини до усвідомлення цінності, краси та гармонії навколишнього світу. Саме людина надає світові сенсу його існування. Але сучасна ситуація в світі й, особливо в Україні, безумовно потребує розуміння людиною великої міри відповідальності за все, що сьогодні відбувається на Землі.

На тлі глобалізації, що являє собою складний, але невідворотний контекст становлення і розвитку української державності, української нації та української культури особливо гостро постає проблема усвідомлення молоддю цінності та сенсу людського життя, формування почуттів патріотизму, обов’язку, відповідальності, необхідності виховання в собі таких моральних якостей, як честь і гідність, почуття совісті і сорому, любові, співчуття і милосердя; усвідомлення необхідності формування досконалої людської чуттєвості та художньої культури сучасного українського суспільства.

Сьогодення України є дуже динамічним і напруженим щодо становлення нової системи соціально-економічних зв’язків як усередині країни, так і за кордоном. У зв’язку з цим в морально-етичній сфері постає складна проблема міжособових стосунків, які в наш час визначаються суттєвим ускладненням та широким розгалуженням в різних сферах суспільного життя, а тому потребують глибокого і відповідального розуміння їх сутності, обов’язкового врахування унікальності та неповторності кожної людської особистості, права на життя та щастя кожного нашого співвітчизника, а також виховання в молодих людях прагнення до творчого пошуку у вирішенні своєї долі.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

 

Пропонована програма висвітлює сучасний рівень наукових уявлень про одвічні питання етики та естетики як галузей філософської науки.

Предмет етикиохоплює специфіку й основний зміст філософського знання про форми моральних відносин людей в їх духовно-практичній діяльності. Етика як «практична філософія» зводить поняття моралі до сукупності історично визначених норм, уявлень, правил поведінки людей, які реалізуються в їх моральних діях і вчинках; ця наука розглядає мораль як особливий засіб нормативної регуляції суспільних відносин.

Предмет естетики як філософської науки: вчення про становлення чуттєвої культури людини, що складається з загального вияву естетичного як ціннісного ставлення людини до дійсності та художньої діяльності людини, що найяскравіше реалізується в різноманітних творах мистецтва.

Мета: визначення і дослідження предмету і методу етики, історичного розвитку моралі, історії розвитку етичних теорій і концепцій, природи, сутності і специфіки моралі, закономірностей розвитку і функціонування моралі в суспільстві, взаємозв’язку моралі з іншими формами матеріального і духовного життя суспільства, вищих моральних цінностей людства та проблем моральної культури суспільства й особистості.

У сфері естетичної науки: визначення змісту предмета естетики, обґрунтуванню завдання та функції сучасних естетичних знань, дослідження історії світової та української естетичної думки, а також умов становлення історії духовної культури і художнього життя суспільства, надання характеристики вихідних категорій естетики, структури й особливостей естетичної діяльності і естетичної свідомості, всебічного аналізу мистецтва як соціального явища, його функцій, морфології та історичного розвитку. Особлива увага акцентується на значенні естетичної культури особистості і шляхах її формування в сучасних умовах України.

Програма відповідає завданням вищої школи щодо оволодіння комплексом знань і умінь, які сприяють розвитку справжньої духовності людини і майбутнього фахівця, спонукають її до морального та культуротворчого самовдосконалення у процесі життя.

 

 

Місце курсу серед інших дисциплін

Курс базується на знаннях студентів з історії філософських вчень, культурології, основ української і зарубіжної культури, всесвітньої історії та історії України, психології, соціології, політології. В свою чергу, він є базовим для вивчення етики ділового спілкування, дизайну, інших дисциплін гуманітарного профілю.

ЗМІСТ КУРСУ

Тема 5. Естетика як філософська наука.

Тема 7. Основні естетичні категорії як творча система

Тема 8. Естетика як метатеорія мистецтва.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література з етики

1. Аболіна Т., Єфименко В., Лінчук О. Етика: Навч. посібн. – К., 1992. – 328 с.

2. Етика. Навчальний посібник / За ред. Лозового В.О. – К., 2004. – 224 с.

3. Малахов В. Етика. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

4. Степаненко В. Етика в проблемних аналітичних задачах: Навч. посіб. – К.: Лібра, 1998. – 272 с.

5. Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібн. – К.: Академія, 2005. – 416 с.

 

Література з етики

1. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности: Философский анализ нравственной культуры. – К., 1992. – 196 с.

2. Аболіна Т.Г., Єфименко В.В., Лінчук О.М. та ін. Етика: Навч. посібник – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

3. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – 1983. – Т. 4. – с. 324 – 332.

4. Апресян Р.Г. Добро и зло // Этическая мысль. – М., 1992.

5. Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. – К. 1994. – с. 9 – 68.

6. Бачишин В.А. Этика: Энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.

7. Бердяєв Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

8. Білик Е.В. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2005. – 384 с.

9. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность: Философские раздумья о жизненных проблемах // Этическая мисль: Науч.-публ. чтения. – М., 1990. – С. 16 – 57.

10. Блощинська В.А. Етика. Практикум. Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

11. Гегель Г. Энциклопедия философських наук. – М., 1977. – Т.3.

12. Голубева Г.А. Этика: Учебник / Г.А.Голубева. – М.: Экзамен, 2005. – 320 с.

13. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 288 с.

14. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІІ – ХІІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1993. – 164 с.

15. Гусейнов А.А. Введение в этику. – М.: МГУ, 1985. – 208 с.

16. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М., 1982.

17. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. – М., 2000. – 470 с.

18. Еланская А. Секреты твоего успеха. Этикет и искуство общения. – М.: Махаон, 2006. 192 с.

19. Етика. Навч. посіб. / За ред. проф. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

20. Загальна декларація прав людини // Права людини в документах ООН. – Кн. 1. – Амстердам. – К., 1997. – с. 5–10.

21. Зеленкова И.Л. Основы этики: Учебное пособие. – Мн., 1998.

22. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 368 с.

23. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1999.

24. Иванов В.Г. История этики древнего мира. – СПб., 1997. – 256 с.

25. Иванов В.Г. Этика. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с.

26. Йонас Г. Принцип відповідальності у пошуках етики для техногенної цивілізації. – К.: 2001. – 400 с.

27. Коновалова Л.В. Новые моральные проблемы // Этическая мысль. – М., 1990.

28. Кропоткин П.А. Этика. – М.: Политиздат, 1991.

29. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. – М.: Ось-89, 2005. – 320 с.

30. Левінас Е. Між нами. Дослідження думки – про – іншого. – К., 1999.

31. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1989.

32. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики. – М., 1991.

33. Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1993. – 149 с.

34. Лучко М.А. Этика бизнеса – фактор успеха. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с.

35. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

36. Малахов В. Етика спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.

37. Мовчан В.С. Етика: Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. –483 с.

38. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль. – М., 1990.

39. Нападиста В.Г. Історія етики в України (Друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

40. Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски. – К., 1990.

41. Основы этических знаний. Учебное пособ. / Под ред. проф. М.Н. Росенко. – Санкт-Петербург: Лань, 1998. – 256 с.

42. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. – М.: Дело, 2001.

43. Печенев В.А. Правдоискательство: нравственно-философская идея и жизнь // Этическая мысль. – М., 1990.

44. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К.: АрТек, 1999. – 727 с.

45. Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. – К.: 2002. – 215 с.

46. Предмет і проблематика філософії. Навч. посіб. / За ред. М.А. Скринника і З.Е. Скринник. – Львів: Львівський інститут НБУ, 2001. – 485 с.

47. Прибутько П.С., Дубчак Л.М. Етика: Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак. – К.: вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 180 с.

48. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д.,Чекаль Л.А. Філософія. Навч. посіб. – К.: Академія, 2001. – 576 с.

49. Савельєв В.П. Етика: Навч. посіб. – 2-ге видання, випр. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 244 с.

50. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. – К.: 2002. – 150 с.

51. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996.

52. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С Кона. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

53. Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – 224 с.

54. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. – М., 1991.

55. Степаненко В. Етика в проблемних аналітичних задачах: Навч. посіб. – К.: Лібра, 1998. – 272 с.

56. Стоян Г.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

57. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989. 573 с.

58. Тофтул М.Г. Етика. Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. – 416 с.

59. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2-х т. – К.: Наук. думка, 1995.

60. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – с. 41 – 237.

61. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992. – 168 с.

62. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998. – с. 3 – 26.

63. Федоренко Е.Г Профессиональная этика. К.: Вища школа, 1983. – 216 с.

64. Философия любви. В 2-х частях. – М., 1990.

65. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986. – 238 с.

66. Хабермас Ю. Демократия. Разум . Нравственность. – М., 1995. – 245 с.

67. Хамитов Н.В. Философия одиночества. Одиночество женское и мужское. – К., 1995.

68. Хамітов Н, Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини: Навч. посібн. – К.: Наук. думка, 2000. – 272 с.

69. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. – К., 1988.

70. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

71. Этика: Словарь афоризмов и изречений / В.Н. Назаров, Е.Д. Мелешко (сост.). – М.,1995. – 335 с.

72. Этика: Энциклопедический словарь / Под ред.. Р.Г.Апресяна, А.А. Гусейнова. –М., 2001.

73. Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. – М., 1988; 1990; 1991.

 

Література з естетики

1. Абрамович С.Д. Церковне мистецтво: Навч. посібник. – К.Кондор, 2005. – 206 с.

2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: Наука, 1977.

3. Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. – М., 1968.

4. Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ. лит., 1975. – 504 с.

5. Белый А.Символизм как миропонимание. – М., 1994.

6. Білодід Ю.М., Поліщук О.П. Основи дизайну: Навч. посібник. – К.: ПАРАПАН, 2004.

7. Бом Д. Наука и духовность: необходимость изменений в культуре // Человек. – 1993. – №1.

8. Борев Ю.Б. Естетика: В 2-х томах. – Смоленск, 1997.

9. Борев Ю.Б. Эстетика. – М.: Изд. полит. литературы, 1988. – 496 с.

10. Борев Ю.Б. Художественные направления в искустве ХХ века: Борьба реализма и модернизма. – К.: Мистецтво, 1986. – 134 с.

11. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. – К., 1991.

12. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. – М., 2002.

13. Вермео А., Вермео О. Мэтры мирового сюрреализма. – СПб., 1996.

14. Гиндилис Н.Л. Единство мира: концепция коллективного бессознательного К. Юнга // Философия науки. – 1995. – № 5.

15. Гуревич А.Я. Категория средневековой культуры. – М.: Искуство, 1984. – 352 с.

16. Даниэль С.М. Искуство видеть. – Л.: Искуство, 1990. – 223 с.

17. Денеш Золтаи. Этос и аффект: История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. – М.: Прогрес, 1977. – 371 с.

18. Дубчак Л.М., Прибутько П.С. Ететика: Посібник для підготовки до іспитів / Л.М. Дубчак, П.С. Прибутько. – К.: вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 124 с.

19. Естетика: Навч. посіб. / За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 208 с.

20. Зись А.Я. Конфрантации в эстетике. – М.: Искуство, 1980. – 239 с.

21. Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины. – М., 1981.

22. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

23. Ігошкіна Н.Г. Культурологія мистецтва: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 208 с.

24. Козловский П. Культура постмодернизма: общественно-культурные последствия технического развития. – М., 1997.

25. Краткий словарь по эстетике: Книга для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

26. Кривцун О.А. Эстетика. – М., 1998.

27. Культурология. ХХ век: Антологія. – М., 1995.

28. Кун М.А.Легенди і міфи Давньої Греції. – К.: Академія, 2005. – 448 с.

29. Куренкова Р.А. Эстетика: Учебник – М.: ВЛАДОС-ПРЕС, 2004. – 367 с.

30. Левчук Л.Г. Психоанализ и художественное творчество. – К.: Вища школа, 1980. – 159 с.

31. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: Підручник / За заг. ред. Л.Т.Левчук. – К.: Вища школа, 2000. – 399 с.

32. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – 255 с.

33. Левчук Л.Т. та ін. Естетика: Підручник / За заг. ред. Л.Т.Левчук. – К.: Вища школа, 2000. – 399 с.

34. Левчук Л.Т., Онищенко О.І. Основи естетики: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 271 c.

35. Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. – СПб. 1996.

36. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: Наука, 1979. – 360 с.

37. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991.

38. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – М., 1963.

39. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл Возрождения. – М., 1998.

40. Лотман Ю.М. Об искустве. – СПб., 1998.

41. Макаров А. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 287 с.

42. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 1994. 315 с.

43. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. – М., 1978.

44. Онтологічні проблеми культури. – К., 1994.

45. Освійчук В.М. Майстри українського бароко. – К., 1991.

46. Основи художньої культури. Частина І. Історія та теорія світової художньої культури. – Х., 1999.

47. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству / С.М. Петкова. –2006. – 507 с.

48. Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.

49. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 334 с.

50. Современная западная философия. Словарь. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.

51. Столович Л.Н. Красота. Добро. Логика. – М., 1994.

52. Столович Н. Природа эстетической ценности. – М., 1989.

53. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія: Навчальний посібник. – К., 1996.

54. Татаркевич В. Античная эстетика. – М., 1977.

55. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

56. Узорочье жизни / Сост. В Шимичев. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 317 с.

57. Философия искуства в прошлом и настоящем. – М.: Искуство, 1980. – 239 с.

58. Хамитов Н. Освобождение от обыденности: искуство как разрешение противоречий жизни. – К.: Наук. думка, 1995. – 116 с.

59. Художественная культура и эстетическое развитие личности. – К.: Наукова думка, 1989. – 295 с.

60. Художня культура України: Навч. посіб. / Л.М. Масол, С.А. Ничикло, Г.І. Веселовська, О.І. Оніщенко. – К.: Вища школа, 2006. – 239 с.: іл.

61. Художня культура. Скорочений словник / За ред. В.О. Лозового (українською та російською мовами). – Харків, 1996.

62. Шестаков В.П. Эстетические категории: Опыт систематического иследования. – М.: Искуство, 1983. – 358 с.

63. Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів: Навч.посібник. – К.: Каравела, 2004. – 320 с.

64. Шпара П.Е. технічна естетика та основи художнього конструювання. – К., 1984.

65. Эстетика и жизнь. – Вып. 7: Общ. пробл. эстетики. – М.: Искуство, 1982. – 287 с.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва

Протокол № 1 від 26 жовтня 2010 р.

 

ННІП

Кафедра естетики, етики та образотворчого мистецтва

ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

для студентів ІІІ курсу

соціально-психологічного факультету денної форми навчання

 

напрям підготовки:

6.010106: Соціальна педагогіка

6.010106: Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання)

6.030102: Психологія

6.030103: Практична психологія

6.030601: Менеджмент

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Укладач: Маловицька Л.Ф.

Житомир-2010

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

для студентів ІІІ курсу соціально-психологічного факультету денної форми навчання

напрям підготовки:

6.010106: Соціальна педагогіка; 6.010106: Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання); 6.030102: Психологія; 6.030103: Практична психологія; 6.030601: Менеджмент.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Предмет етикиохоплює специфіку й основний зміст філософського знання про форми моральних відносин людей в їх духовно-практичній діяльності. Етика як «практична філософія» зводить поняття моралі до сукупності історично визначених норм, уявлень, правил поведінки людей, які реалізуються в їх моральних діях і вчинках; ця наука розглядає мораль як особливий засіб нормативної регуляції суспільних відносин.

Предмет естетики як філософської науки: вчення про становлення чуттєвої культури людини, що складається з загального вияву естетичного як ціннісного ставлення людини до дійсності та художньої діяльності людини, що найяскравіше реалізується в різноманітних творах мистецтва.

Мета: визначення і дослідження предмету і методу етики, історичного розвитку моралі, історії розвитку етичних теорій і концепцій, природи, сутності і специфіки моралі, закономірностей розвитку і функціонування моралі в суспільстві, взаємозв’язку моралі з іншими формами матеріального і духовного життя суспільства, вищих моральних цінностей людства та проблем моральної культури суспільства й особистості.

У сфері естетичної науки: визначення змісту предмета естетики, обґрунтуванню завдання та функції сучасних естетичних знань, дослідження історії світової та української естетичної думки, а також умов становлення історії духовної культури і художнього життя суспільства, надання характеристики вихідних категорій естетики, структури й особливостей естетичної діяльності і естетичної свідомості, всебічного аналізу мистецтва як соціального явища, його функцій, морфології та історичного розвитку. Особлива увага акцентується на значенні естетичної культури особистості і шляхах її формування в сучасних умовах України.

 

Курс: третій   Напрям підготовки: 6.010106: Соціальна педагогіка 6.010106: Соціальна педагогіка (скорочений термін навчання) 6.030102: Психологія 6.030103: Практична психологія 6.030601: Менеджмент Характеристика навчальної дисципліни:
Семестр: перший Статус: нормативна
Кількість кредитів: національних-1 ЕСТ8-1.5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Лекції:16 годин
Кількість модулів: 1 Семінари: 10 годин
Кількість змістових модулів: 8 Самостійна робота: 28 годин робота: 30 годин
Індивідуальна робота: 10 годин
Загальна кількість годин:54 Форма підсумкового контролю: залік

Затверджено на засіданні кафедри естетики,етики

та образотворчого мистецтва,

протокол № 1 від 26 серпня 2010 р.

Завідувач кафедри_______________Поліщук О.П.

 

Вступ

Етика і естетика є особливою цариною філософського знання, яка охоплює та узагальнює найважливіші духовні прагнення людини до усвідомлення цінності, краси та гармонії навколишнього світу. Саме людина надає світові сенсу його існування. Але сучасна ситуація в світі й, особливо в Україні, безумовно потребує розуміння людиною великої міри відповідальності за все, що сьогодні відбувається на Землі.

На тлі глобалізації, що являє собою складний, але невідворотний контекст становлення і розвитку української державності, української нації та української культури особливо гостро постає проблема усвідомлення молоддю цінності та сенсу людського життя, формування почуттів патріотизму, обов’язку, відповідальності, необхідності виховання в собі таких моральних якостей, як честь і гідність, почуття совісті і сорому, любові, співчуття і милосердя; усвідомлення необхідності формування досконалої людської чуттєвості та художньої культури сучасного українського суспільства.

Сьогодення України є дуже динамічним і напруженим щодо становлення нової системи соціально-економічних зв’язків як усередині країни, так і за кордоном. У зв’язку з цим в морально-етичній сфері постає складна проблема міжособових стосунків, які в наш час визначаються суттєвим ускладненням та широким розгалуженням в різних сферах суспільного життя, а тому потребують глибокого і відповідального розуміння їх сутності, обов’язкового врахування унікальності та неповторності кожної людської особистості, права на життя та щастя кожного нашого співвітчизника, а також виховання в молодих людях прагнення до творчого пошуку у вирішенні своєї долі.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

 

Пропонована програма висвітлює сучасний рівень наукових уявлень про одвічні питання етики та естетики як галузей філософської науки.

Предмет етикиохоплює специфіку й основний зміст філософського знання про форми моральних відносин людей в їх духовно-практичній діяльності. Етика як «практична філософія» зводить поняття моралі до сукупності історично визначених норм, уявлень, правил поведінки людей, які реалізуються в їх моральних діях і вчинках; ця наука розглядає мораль як особливий засіб нормативної регуляції суспільних відносин.

Предмет естетики як філософської науки: вчення про становлення чуттєвої культури людини, що складається з загального вияву естетичного як ціннісного ставлення людини до дійсності та художньої діяльності людини, що найяскравіше реалізується в різноманітних творах мистецтва.

Мета: визначення і дослідження предмету і методу етики, історичного розвитку моралі, історії розвитку етичних теорій і концепцій, природи, сутності і специфіки моралі, закономірностей розвитку і функціонування моралі в суспільстві, взаємозв’язку моралі з іншими формами матеріального і духовного життя суспільства, вищих моральних цінностей людства та проблем моральної культури суспільства й особистості.

У сфері естетичної науки: визначення змісту предмета естетики, обґрунтуванню завдання та функції сучасних естетичних знань, дослідження історії світової та української естетичної думки, а також умов становлення історії духовної культури і художнього життя суспільства, надання характеристики вихідних категорій естетики, структури й особливостей естетичної діяльності і естетичної свідомості, всебічного аналізу мистецтва як соціального явища, його функцій, морфології та історичного розвитку. Особлива увага акцентується на значенні естетичної культури особистості і шляхах її формування в сучасних умовах України.

Програма відповідає завданням вищої школи щодо оволодіння комплексом знань і умінь, які сприяють розвитку справжньої духовності людини і майбутнього фахівця, спонукають її до морального та культуротворчого самовдосконалення у процесі життя.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.011 с.)