ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИРОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

 

для студентів денної форми навчання спеціальності

6.030500 – “Переклад”

 

Кривий Ріг

Робоча програма дисципліни “Ділова українська мова” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030500 – “Переклад” / Укладач к. філол. н., доц. Л.Р.Шпачук – Кривий Ріг: ВП ЗІЕІТ в м. Кривий Ріг, 2010.-103 с.

 

Укладач:

кандидат філологічних наук, доцент Шпачук Дюбов Раїсівна

 

 

Обговорена на засіданні

кафедри українознавства,

протокол № ______

від „____” _______________2010 р.

Зав. кафедрою _______________

к. філол. н., доц. Л.Р.Шпачук

 

 

Погоджена з випускаючою

кафедрою іноземних мов,

протокол № ______

від „____” _______________2010 р.

Зав. кафедрою _______________

д. філол. н., проф. Р.Я.Кріцберг


1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

Курсом „Ділова українська мова” передбачено актуалізацію й заглиблення знань першокурсників зі шкільного курсу української мови, формування на їх основі загальної мовної культури і культури ділового спілкування в його усній і писемній формах.

Курс „Ділова українська мова” – практичного характеру. Допомогти студентам оволодіти нормами усного і писемного мовлення (фонетичними, орфоепічними, акцентуаційними, лексичними, орфографічними, пунктуаційними, фразеологічними, граматичними, стилістичними), виробити у них уміння грамотного оформлення документів і правильної побудови публічних виступів покликані плани практичнихзанять. Ними передбачено роботу студентів над питаннями і завданнями репродуктивного, продуктивного та творчого характеру.

Завдання, запропоновані студентам для самостійної роботи, уможливлять закріплення їхніх практичних навичок, дозволять сформувати у першокурсників стереотипи грамотного використання слів і конструкцій у писемному мовленні, сприятимуть збагаченню й активізації словникового запасу, вдосконаленню правописних і пунктуаційних умінь.

Модульні контрольні роботи, а також питання, укладені до іспиту, дозволять студентам систематизувати набуті знання з курсу, а викладачеві оцінити їх рівень.

 

Предмет:норми сучасної української літературної мови і

офіційно-ділового стилю в усній і писемній формах.

 

Мета: вироблення у студентів практичних навичок, формування у першокурсників стереотипів грамотного використання слів і конструкцій в мовленні, зокрема в офіційно-діловому, збагачення й активізація словникового запасу, вдосконаленню правописних і пунктуаційних умінь.

 

 

Курс: 1 Семестр: 1 Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: - національних – - ЕСТS – 2 Модулів: 2 Загальна кількість годин: 6.030500 – “Переклад”   бакалавр Нормативна Лекційні: - Практичні: 54 години Самостійна робота:81 година Форми підсумкового контролю: іспит

 

 

Затверджена на засіданні

кафедри українознавства,

протокол № ______

від „____” _______________2010р.

Зав. кафедрою _______________

к. філол. н., доц.

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ”

Модуль1. Літературні норми сучасної української мови

Практичне заняття №1-2 (4год.)

Українська національна мова. Культура мови і мовлення

Питання:

1. Української національної мова, форми її існування.

2. Літературна мова, форми її реалізації. Норми літературної мови.

3. Мова і мовлення. Поняття культури мови і мовлення

4.Комунікативні ознаки мовлення: точність, доречність, чистота і багатство.

5.Стилі сучасної української літературної мови.

6. Найважливіші риси офіційно-ділового стилю.

7. Державний статус мови.

Завдання:

1.Підготувати конспект за питаннями.

2.Опрацювати статті „Культура мови і час”, „Образ рідного слова у мовному вихованні”, „Функції мови і мовна культура” (І стаття на вибір студента) (див.: 16, с.3-26), на основі прочитаного підготувати доповідь.

3.Дібрати зразки текстів різних функціональних стилів. Обґрунтувати свій вибір.

4.Дати визначення офіційно-ділового стилю. Назвати найважливіші риси, які визначають діловий стиль.

5.Перекласти словосполучення українською мовою, з трьома скласти речення: давать свидетельские показания, движимое имущество, дело стоит внимания, денежные начисления, единовременное пособие, если вас это не затруднит, единообразные формы учета.

6. Знайти порушення норм української літературної мови,визначити їх характер. Відредагувати речення.

1. У своїх виступах виступаючі переважно відзначили успіхи в роботі, але ж треба вказувати й на недоліки.

2. Він успішно впорається перед поставленими ним завданнями.

3. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє шахіст.

4. Як відомо, що велике значення має жива мова народу.

5. Сивочолий і мудрозорий, він наче вийшов з заповіту.

7. Знайти мовні недоліки, пояснити характер їх. Відредагуватиречення.

1. Мавка полюбляє Лукаша з самого початку.

2. Народ знає, як дорого стоїло нам завоювання миру.

3. Чіпка розбагатів і його обирають земським власником.

4. Відважний воїн Юрій Брянський захистив своєю груддю ворожий кулемет.

5. Оксана проявляє залізничну витримку і захищає балтійця.

6. Письменники змальовують пером важкі робочі дні.

8. Пригадати визначення фразеологізму. Визначити характер помилок у вживанні фразеологізмів. Відредагувати речення.

1. Наша група внесла і свою лепту в загальну справу.

2. Хлопці тікали, накивавши п’ятами.

3. Контрастність фарб одразу кидалася у вічі.

4. Платон глибоко принциповий і не робить компромісу навіть із найдорожчою людиною.

5. Йому прийшла в голову вчорашня розмова.

6. Пристрасні слова врізалися в думку слухачів.

7. Микола Джеря зрозумів, що опинився на краю прірви, і тому зробив вирішальний крок вперед.

9. Підготувати доповідь на тему : „ Мовна ситуація в Україні”.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: поняття „національна мова” і „літературна мова”; основні форми існування національної мови; законодавче закріплення державного статусу української мови; типи мовних норм; основні стилі сучасної української мови; риси офіційно-ділового стилю; повинні вміти: застосовувати норми української мови у мовленнєвій практиці, орієнтуватись у стильовій диференціації мови.


Література. Основна: 32, с.5-23; 9, с. 9-26; 26, с.4-5; 14; 32, с.5-23; див.: тема 1.

В аудиторії: 1.Опрацювання і коментарі до статей О. Пономаріва у рубриці „Життя духовного основа”.

Практичне заняття № 3-4 (4 год.)

Практичне заняття № 6 (2 год.)

Практичне заняття № 7-8 (4 год.)

Практичне заняття № 9-10 (4 год.)

Практичне заняття № 11(2 год.)

Практичне заняття № 12 (2 год.)

Практичне заняття № 13 (2 год.)

Практичне заняття № 14 (2 год.)

Модуль 2 . Практичне заняття № 15 (2 год.)

Практичне заняття № 16(2 год.)

Практичне заняття № 17 (2 год.)

Практичне заняття № 18 (2 год.)

Практичне заняття № 19-20 (4 год.)

Практичне заняття № 21-22 (4 год.)

Практичне заняття № 23 (2 год.)

Практичне заняття № 24 (2 год.)

Практичне заняття №25 (2 год.)

Практичне заняття №26 (2 год.)

Практичне заняття № 27 (2 год.)

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота №1.

Самостійна робота №2.

Самостійна робота №3.

Самостійна робота №4.

Самостійна робота №5.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА.

 

Підготувати розгорнуту інформацію (реферат) на одну із пропонованих тем:

Походження української мови.

Розвиток мови в різні історичні епохи.

Діалекти української мови.

Основні функції мови.

Значення мови в житті суспільства.

Мова і мислення.

Мова і мовлення.

Особливості стилю засобів масової інформації.

Основи культури мовлення.

Індивідуальне та соціальне в мовленні.

Шляхи збагачення словникового складу української мови.

Сучасна лексикографія, її основне значення.

Значення письма в історії розвитку суспільства.

Лексичні норми офіційно-ділового мовлення.

Граматичні норми офіційно-ділового мовлення.

Місце іншомовної лексики у мовній тканині документів.

Терміни і професіоналізми в мові ділових паперів.

Канцеляризми в мові ділових паперів.

Ненормативна лексика української мови: жаргони, арготизми.

Етикет ділового листування.

Етикет приватного листування.

Етикет службової комунікації.

 

 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поточний контроль

Назва форми контролю Строк проведення контролю
Опитування, участь в обговоренні теоретичних питань На кожному практичному занятті
Виконання письмових завдань На кожному практичному занятті
Модульний контроль Після вивчення 13-ої і 26-ої тем
Іспит Після вивчення 27 тем

 

2. Модульний контроль

1. Модульний контроль № 1.

 

До модульного контролю № 1 необхідно:

– на практичних заняттях виконати всі завдання модулю 1, передбачені робочою програмою дисципліни ;

– виконати самостійні роботи №№ 1-2.

 

Складниками оцінки за модуль (50 балів) є:

 

Поточний контроль – 29 балів Робота на практичних заняттях, виконання письмових завдань до практичних занять – 13 балів (по 1 балу за кожен змістовий модуль) Виконання самостійних робіт – 8 балів Виконання індивідуальної роботи – 8 балів
Модульний контроль – 21 бал Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу – 7 завдань по 3 бали = 21 бал
Усього – 50 балів Усього – 50 балів

 

2. Модульний контроль № 2.

 

До модульного контролю № 2 необхідно:

– на практичних заняттях виконати всі завдання модулю 2, передбачені робочою програмою дисципліни ;

– виконати самостійні роботи №№ 3-5.

 

 

Складниками оцінки за модуль (50 балів) є:

 

Поточний контроль – 29 балів Робота на практичних заняттях, виконання письмових завдань до практичних занять – 13 балів (по 1 балу за кожен змістовий модульний кредит) Виконання самостійних робіт – 8 балів Виконання індивідуальної роботи – 8 балів
Модульний контроль – 21 бал Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу – 7 завдань по 3 бали = 21 бал
Усього – 50 балів Усього – 50 балів

 

 

3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється максимально 20 балами. Максимальна кількість балів – 100.

 

На 2010-2011 навчальний рік

До робочої програми вносяться такі зміни:

годин за планом – 135. Із них: аудиторних – 32 год. (практичні заняття) замість 36 год. у 2009-2010 н.р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Доповнення і зміни до робочої програми розглянуті на засідання кафедри українознавства від 17 вересня 2010 року

 

Завідувач кафедри Л.Р.Шпачук

„__17___” ___09_____________ 2010__ р.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Криворізький відокремлений підрозділ

 

 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота №1.

Самостійна робота №2.

Самостійна робота №3.

Самостійна робота №4.

Самостійна робота №5.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА.

 

Підготувати розгорнуту інформацію (реферат) на одну із пропонованих тем:

Походження української мови.

Розвиток мови в різні історичні епохи.

Діалекти української мови.

Основні функції мови.

Значення мови в житті суспільства.

Мова і мислення.

Мова і мовлення.

Особливості стилю засобів масової інформації.

Основи культури мовлення.

Індивідуальне та соціальне в мовленні.

Шляхи збагачення словникового складу української мови.

Сучасна лексикографія, її основне значення.

Значення письма в історії розвитку суспільства.

Лексичні норми офіційно-ділового мовлення.

Граматичні норми офіційно-ділового мовлення.

Місце іншомовної лексики у мовній тканині документів.

Терміни і професіоналізми в мові ділових паперів.

Канцеляризми в мові ділових паперів.

Ненормативна лексика української мови: жаргони, арготизми.

Етикет ділового листування.

Етикет приватного листування.

Етикет службової комунікації.

 

 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поточний контроль

Назва форми контролю Строк проведення контролю
Опитування, участь в обговоренні теоретичних питань На кожному практичному занятті
Виконання письмових завдань На кожному практичному занятті
Модульний контроль Після вивчення 13-ої і 26-ої тем
Іспит Після вивчення 27 тем

 

2. Модульний контроль

1. Модульний контроль № 1.

 

До модульного контролю № 1 необхідно:

– на практичних заняттях виконати всі завдання модулю 1, передбачені робочою програмою дисципліни ;

– виконати самостійні роботи №№ 1-2.

 

Складниками оцінки за модуль (50 балів) є:

 

Поточний контроль – 29 балів Робота на практичних заняттях, виконання письмових завдань до практичних занять – 13 балів (по 1 балу за кожен змістовий модуль) Виконання самостійних робіт – 8 балів Виконання індивідуальної роботи – 8 балів
Модульний контроль – 21 бал Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу – 7 завдань по 3 бали = 21 бал
Усього – 50 балів Усього – 50 балів

 

2. Модульний контроль № 2.

 

До модульного контролю № 2 необхідно:

– на практичних заняттях виконати всі завдання модулю 2, передбачені робочою програмою дисципліни ;

– виконати самостійні роботи №№ 3-5.

 

 

Складниками оцінки за модуль (50 балів) є:

 

Поточний контроль – 29 балів Робота на практичних заняттях, виконання письмових завдань до практичних занять – 13 балів (по 1 балу за кожен змістовий модульний кредит) Виконання самостійних робіт – 8 балів Виконання індивідуальної роботи – 8 балів
Модульний контроль – 21 бал Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу – 7 завдань по 3 бали = 21 бал
Усього – 50 балів Усього – 50 балів

 

 

3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється максимально 20 балами. Максимальна кількість балів – 100.

 

На 2010-2011 навчальний рік

До робочої програми вносяться такі зміни:

годин за планом – 144. Із них: аудиторних – 32 год. (практичні заняття) замість 36 год. у 2009-2010 н.р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Доповнення і зміни до робочої програми розглянуті на засідання кафедри українознавства від 17 вересня 2010 року

 

Завідувач кафедри Л.Р.Шпачук

„__17___” ___09_____________ 2010__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

 

для студентів денної форми навчання спеціальності

6.030500 – “Переклад”

 

Кривий Ріг

Робоча програма дисципліни “Ділова українська мова” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030500 – “Переклад” / Укладач к. філол. н., доц. Л.Р.Шпачук – Кривий Ріг: ВП ЗІЕІТ в м. Кривий Ріг, 2010.-103 с.

 

Укладач:

кандидат філологічних наук, доцент Шпачук Дюбов Раїсівна

 

 

Обговорена на засіданні

кафедри українознавства,

протокол № ______

від „____” _______________2010 р.

Зав. кафедрою _______________

к. філол. н., доц. Л.Р.Шпачук

 

 

Погоджена з випускаючою

кафедрою іноземних мов,

протокол № ______

від „____” _______________2010 р.

Зав. кафедрою _______________

д. філол. н., проф. Р.Я.Кріцберг


1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

Курсом „Ділова українська мова” передбачено актуалізацію й заглиблення знань першокурсників зі шкільного курсу української мови, формування на їх основі загальної мовної культури і культури ділового спілкування в його усній і писемній формах.

Курс „Ділова українська мова” – практичного характеру. Допомогти студентам оволодіти нормами усного і писемного мовлення (фонетичними, орфоепічними, акцентуаційними, лексичними, орфографічними, пунктуаційними, фразеологічними, граматичними, стилістичними), виробити у них уміння грамотного оформлення документів і правильної побудови публічних виступів покликані плани практичнихзанять. Ними передбачено роботу студентів над питаннями і завданнями репродуктивного, продуктивного та творчого характеру.

Завдання, запропоновані студентам для самостійної роботи, уможливлять закріплення їхніх практичних навичок, дозволять сформувати у першокурсників стереотипи грамотного використання слів і конструкцій у писемному мовленні, сприятимуть збагаченню й активізації словникового запасу, вдосконаленню правописних і пунктуаційних умінь.

Модульні контрольні роботи, а також питання, укладені до іспиту, дозволять студентам систематизувати набуті знання з курсу, а викладачеві оцінити їх рівень.

 

Предмет:норми сучасної української літературної мови і

офіційно-ділового стилю в усній і писемній формах.

 

Мета: вироблення у студентів практичних навичок, формування у першокурсників стереотипів грамотного використання слів і конструкцій в мовленні, зокрема в офіційно-діловому, збагачення й активізація словникового запасу, вдосконаленню правописних і пунктуаційних умінь.

 

 

Курс: 1 Семестр: 1 Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: - національних – - ЕСТS – 2 Модулів: 2 Загальна кількість годин: 6.030500 – “Переклад”   бакалавр Нормативна Лекційні: - Практичні: 54 години Самостійна робота:81 година Форми підсумкового контролю: іспит

 

 

Затверджена на засіданні

кафедри українознавства,

протокол № ______

від „____” _______________2010р.

Зав. кафедрою _______________

к. філол. н., доц.

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ”Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.011 с.)