ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського облікуСосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку

 

Матеріали

навчальної практики з дисципліни :

«Інформатика і комп’ютерна техніка»

 

 

Сосниця 2016

Завдання

навчальної практики з дисципліни

“Інформатика і комп’ютерна техніка”

Практичне навчання студентів є важливою складовою частиною навчального процесу і ставить за мету закріпити і поглибити знання, набути необхідні практичні навички одержані студентами в процесі навчання.

Завданням навчальної практики з навчальної дисципліни Інформатика і комп’ютерна техніка є поглибити практичні навички професіонального використання операційної системи Microsoft Windows Xp Pro; прищепити студентам практичні навички інтегрованого використання програм пакета Microsoft Office 2010, ProLing Office 5.0 використання всесвітньої мережі Інтернет.

Тривалість навчальної практики становить 54 години і проводиться за планом:

 

№ п\п Назва теми Кількість годин
Всього Ауди-торні заняття Самос-тійне вивчення
Розпізнавання тексту за допомогою OSR-програм. Переклад тексту.Редагування, форматування документів Microsoft Word. Друкування текстових документів.
Розробка документів Microsoft Excel. Моделювання розрахунків. Надбудова Пошук рішення. Графічне представлення інформації: побудова діаграм, гістограм.Підготовка і друкування документів Microsoft Excel 2010.
Розробка моделі та створення БД Microsoft Access. Заповнення інформаційних масивів.
Робота з об’єктами БД Microsoft Access. Створення запитів для отримання підсумкової інформації. Створення та друкування звітів Access.
Підготовка звіту по навчальній практиці. Публікація інформації на особистому веб-вузлі.
Разом

 

Базою практики є сучасна комп’ютерна техніка і програмне забезпечення, необхідне для професійної діяльності, яким забезпечується кожен студент на індивідуальному робочому місці.

Результатом навчальної практики є створені електронні і паперові документи. Вони здаються на останньому занятті.

По результатах проходження практики студентам виставляється підсумкова оцінка.


 

Інструктивна картка №1.

 

проведення навчальної практики з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка”

 

тема: Розпізнавання тексту за допомогою OSR-програм. Переклад тексту.Редагування, форматування документів Microsoft Word. Друкування текстових документів.
час проведення: 12 годин.
виховна мета: виховувати в студентів професіональне мислення при роботі з програмним забезпеченням ПК.
навчальна мета: набуття практичних навичок і умінь, раціональних прийомів і методів роботи з програмами пакету Microsoft Office, OCR системою FineReader, пакетом ProlingOffice.
технічні засоби: ПК Celeron 1700, Celeron 1000, принтери Canon IP 1800.
програмне забезпечення: ОС Windows XP, Microsoft Office 2010, FineReader, ProlingOffice.
місце проведення: комп’ютерний клас №1-2.

Завдання:

 

1. З мережної папки \\Server\Prakt\Pr1 завантажити робочі файли.

2. Використовуючи програму розпізнавання символів FineReader здійснити розпізнавання вказаного в завданні тексту, отримані результати експортувати у документ Microsoft Office Word.

3. Перевірити коректність розпізнавання тексту, виправити недоліки.

4. Використовуючи Microsoft Office Word, ProLing Office, здійснити переклад тексту українською мовою.

5. Використовуючи онлайн-перекладач Google здійснити переклад тексту українською мовою.

6. Порівняти якість машинного перекладу тексту різними системами.

7. Виправити граматичні, орфографічні помилки, лінгвістичні огріхи перекладу.

8. Результати перекладу оформити в вигляді документу Word притримуючись таких правил оформлення:

ü формат паперу – А4 (201х297 мм);

ü поля, мм – ліве – 20, праве – 10, верхнє – 20, нижнє – 20;

ü шрифт – Times New Roman, 13 пт з одинарним міжстрічковим інтервалом, відступ першої стрічки – 0,95 см, вирівнювання основного тексту – по ширині;

 

9. Створений документ розмістити в мережевій папці \\Server\Prakt\Word, файл архіву повинен мати ім’я [Призвіще]Word.rar; перед копіюванням архів перевірити на наявність комп’ютерних вірусів.

 

10. Надрукувати документ на мережному принтері.

 

Рекомендації:

ABBYY FineReader - інтелектуальна система оптичного розпізнавання тексту, або OCR (від англ. Optical Character Recognition), яка дозволяє перетворювати різні типи документів (наприклад, паперові документи, PDF-файли або фотографії текстів, отримані за допомогою цифрової фотокамери) в редагований вигляд. Отримані результати можна редагувати в програмах Microsoft Office, зберігати в різних форматах, відправляти по електронній пошті і публікувати в Інтернеті.

В завданні ви отримали графічні файли, що містять відскановані фрагменти тексту. Для розпізнавання потрібно відкрити їх у FineReader скориставшись для цього командою Файл/Открыть PDF/Изображение… Подальша процедура роботи з програмою інтуїтивно зрозуміла, ключові інструменти процедури розпізнавання тексту представлені відповідними інструментами (Распознать, Проверить, Передать в Word) панелі інструментів програми.

Для перекладу отриманого тексту з російської мови на українську можна скористатись як установленою на ПК програмою (ProLing Office) так і онлайн- сервісами.

Для перекладу тексту засобами ProLing Office потрібно скористатись інструментом Перевод з командної вкладки Пролинг Офіс. Результати перекладу будуть різнитись, якщо в установках ProLing правильно вказати пріорітетну підмову. Перевірку орфоргафії, граматики також можна «доручити» програмі ProLing Office.

У випадку використання для перекладу тексту сервісу Google потрібно перейти за адресою http://translate.google.com.ua, завантажити текст, вказати мову оригіналу та мову перекладу та натиснути кнопку Перекласти.

 

Завдання для самостійної роботи:

Повторити теми:

Операційнасистема Microsoft Windows XP.

Пакет програм Microsoft Office System.

Текстовий редактор Microsoft Office Word.


Інструктивна картка №2.

 

проведення навчальної практики з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка”

 

тема: Розробка документів Microsoft Excel. Моделювання розрахун-ків. Надбудова Пошук рішення. Графічне представлення ін-формації: побудова діаграм, гістограм.Підготовка і друкування документів Microsoft Excel 2010.
час проведення: 10 годин.
виховна мета: виховувати в студентів професійне мислення при роботі з програмами пакету Microsoft Office System.
навчальна мета: навчити студентів раціональних прийомів і методів роботи з табличним процесором Microsoft Excel.
технічні засоби: ПК Celeron 1700, Celeron 1000, принтери Canon IP 1800.
програмне забезпечення: ОС Windows XP, Microsoft Office 2010.
місце проведення: комп’ютерний клас №1-2.

 

Завдання:

 

1. Використовуючи можливості редактора ЕТ Microsoft Excel знайти оптимальні об’єми перевезення мін. добрив з 3-ох складів на 5 полів.

Цільовою функцією є мінімізація затрат на перевезення.

 

2. Вихідні данні:

 

Завдання 1

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 2

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 3

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 4

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 5

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 6

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 7

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 8

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 9

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 10

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 11

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 12

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 13

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 14

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 15

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 16

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 17

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 18

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 19

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 20

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 21

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 22

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 23

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

Завдання 24

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

Завдання 25

Затрати на перевозку від складу x до поля y та наявність добрив на складі
Склади Наявність добрив на складі Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5
Склад 1
Склад 2
Склад 3
             
Потреби полів :

 

 

3. Обмеження задачі:

· Кількість перевезених добрив не можуть перевищувати їх наявності на складах;

· Кількість доставлених добрив не повинна перевищувати їх потреби на полях;

· Число перевезень не може бути відємним.

 

4. Побудувати діаграми, що відображають об’єми перевезення добрив на поля.

5. Роздрукувати ЕТ на мережному принтері.

6. Результати роботи розмістити в мережевій папці \\Server\Prakt\Excel , файл архіву повинен мати ім’я [Призвіще]Excel.rar; перед копіюванням архів перевірити на наявність комп’ютерних вірусів.

 

Рекомендації:

СКБД Microsoft Access.

Глобальна мережа Інтернет.

3. Системи управління контентом.

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку

 

Матеріали

навчальної практики з дисципліни :

«Інформатика і комп’ютерна техніка»

 

 

Сосниця 2016

Завдання

навчальної практики з дисципліни

“Інформатика і комп’ютерна техніка”

Практичне навчання студентів є важливою складовою частиною навчального процесу і ставить за мету закріпити і поглибити знання, набути необхідні практичні навички одержані студентами в процесі навчання.

Завданням навчальної практики з навчальної дисципліни Інформатика і комп’ютерна техніка є поглибити практичні навички професіонального використання операційної системи Microsoft Windows Xp Pro; прищепити студентам практичні навички інтегрованого використання програм пакета Microsoft Office 2010, ProLing Office 5.0 використання всесвітньої мережі Інтернет.

Тривалість навчальної практики становить 54 години і проводиться за планом:

 

№ п\п Назва теми Кількість годин
Всього Ауди-торні заняття Самос-тійне вивчення
Розпізнавання тексту за допомогою OSR-програм. Переклад тексту.Редагування, форматування документів Microsoft Word. Друкування текстових документів.
Розробка документів Microsoft Excel. Моделювання розрахунків. Надбудова Пошук рішення. Графічне представлення інформації: побудова діаграм, гістограм.Підготовка і друкування документів Microsoft Excel 2010.
Розробка моделі та створення БД Microsoft Access. Заповнення інформаційних масивів.
Робота з об’єктами БД Microsoft Access. Створення запитів для отримання підсумкової інформації. Створення та друкування звітів Access.
Підготовка звіту по навчальній практиці. Публікація інформації на особистому веб-вузлі.
Разом

 

Базою практики є сучасна комп’ютерна техніка і програмне забезпечення, необхідне для професійної діяльності, яким забезпечується кожен студент на індивідуальному робочому місці.

Результатом навчальної практики є створені електронні і паперові документи. Вони здаються на останньому занятті.

По результатах проходження практики студентам виставляється підсумкова оцінка.


 

Інструктивна картка №1.

 

проведення навчальної практики з дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка”

 

тема: Розпізнавання тексту за допомогою OSR-програм. Переклад тексту.Редагування, форматування документів Microsoft Word. Друкування текстових документів.
час проведення: 12 годин.
виховна мета: виховувати в студентів професіональне мислення при роботі з програмним забезпеченням ПК.
навчальна мета: набуття практичних навичок і умінь, раціональних прийомів і методів роботи з програмами пакету Microsoft Office, OCR системою FineReader, пакетом ProlingOffice.
технічні засоби: ПК Celeron 1700, Celeron 1000, принтери Canon IP 1800.
програмне забезпечення: ОС Windows XP, Microsoft Office 2010, FineReader, ProlingOffice.
місце проведення: комп’ютерний клас №1-2.

Завдання:

 

1. З мережної папки \\Server\Prakt\Pr1 завантажити робочі файли.

2. Використовуючи програму розпізнавання символів FineReader здійснити розпізнавання вказаного в завданні тексту, отримані результати експортувати у документ Microsoft Office Word.

3. Перевірити коректність розпізнавання тексту, виправити недоліки.

4. Використовуючи Microsoft Office Word, ProLing Office, здійснити переклад тексту українською мовою.

5. Використовуючи онлайн-перекладач Google здійснити переклад тексту українською мовою.

6. Порівняти якість машинного перекладу тексту різними системами.

7. Виправити граматичні, орфографічні помилки, лінгвістичні огріхи перекладу.

8. Результати перекладу оформити в вигляді документу Word притримуючись таких правил оформлення:

ü формат паперу – А4 (201х297 мм);

ü поля, мм – ліве – 20, праве – 10, верхнє – 20, нижнє – 20;

ü шрифт – Times New Roman, 13 пт з одинарним міжстрічковим інтервалом, відступ першої стрічки – 0,95 см, вирівнювання основного тексту – по ширині;

 

9. Створений документ розмістити в мережевій папці \\Server\Prakt\Word, файл архіву повинен мати ім’я [Призвіще]Word.rar; перед копіюванням архів перевірити на наявність комп’ютерних вірусів.

 

10. Надрукувати документ на мережному принтері.

 

Рекомендації:

ABBYY FineReader - інтелектуальна система оптичного розпізнавання тексту, або OCR (від англ. Optical Character Recognition), яка дозволяє перетворювати різні типи документів (наприклад, паперові документи, PDF-файли або фотографії текстів, отримані за допомогою цифрової фотокамери) в редагований вигляд. Отримані результати можна редагувати в програмах Microsoft Office, зберігати в різних форматах, відправляти по електронній пошті і публікувати в Інтернеті.

В завданні ви отримали графічні файли, що містять відскановані фрагменти тексту. Для розпізнавання потрібно відкрити їх у FineReader скориставшись для цього командою Файл/Открыть PDF/Изображение… Подальша процедура роботи з програмою інтуїтивно зрозуміла, ключові інструменти процедури розпізнавання тексту представлені відповідними інструментами (Распознать, Проверить, Передать в Word) панелі інструментів програми.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.032 с.)