ТОП 10:

Тема 12. Україна в умовах розбудови державності. Сутність та напрями сучасної аграрної реформи. 

1.Заповніть таблицю:

Проблеми реформування української економіки

Дата Заходи влади, спрямовані на реформування економіки Результати
       

 

2. Дайте визначення:

референдум________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

інфляція __________________________________________________________

__________________________________________________________________

приватизація_______________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Установіть послідовність ухвалення цитованих документів.

А. «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР... продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні... Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України...»

Б. «...Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. ...Україна є унітарною державою. ...Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...»

В. «Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 року... констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування...»

4. Яке з тверджень є хибним щодо політичного діяча, зображеного на портреті?

А) Український дисидент, редактор підпільного журналу «Український вісник», член Української гельсінської групи;

Б) Один з ініціаторів створення і голова Народного Руху України;

В) У 1992-1993 рр. – Надзвичайний і повноважний посол України в Канаді;

Г) Загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. В’ячеслав Чорновіл

5. Український журналіст, вбивство якого спричинило кампанію протестів «Україна без Кучми»:


а) Борис Дерев’янко;

б) Дмитро Холодов;

в) Георгій Гонгадзе;

г) Вадим Гетьман.


6. Про які події писав історик Станіслав Кульчицький?

«головною причиною … провалу [заходів «партії влади»] слід визнати політичну активність виборців, які на знак протесту проти фальсифікації їхньої волі вдалися до ненасильницьких дій, спрямованих проти влади. Ці дії не слід вважати стихійними. Вони були наперед заплановані і добре координувалися. Інша річ, що широкі верстви населення, особливо молодь, активно підтримали організаторів ненасильницьких дій».


а) «революцію на граніті»;

б) акцію «Україна без Кучми»;

в) «серпневий путч»;

г) «помаранчеву революцію».


7. Встановіть відповідність між іменами Президентів України та Прем’єр-міністрів України:

 

а) Л. Кравчук б) Л. Кучма в) В. Ющенко г) В. Янукович   1. Ю. Єхануров 2. М. Азаров 3. В. Фокін 4. А. Кінах 5. С.Тигіпко
   

8. Встановіть хронологічну послідовність подій:

А. Грошова реформа –запровадження гривні

Б. Затвердження Верховною Радою Державного гімну України

В. Прийняття Конституції України

Г. Всеукраїнський референдум щодо підтвердження Акту проголошення незалежності України

9. До яких міжнародних організацій увійшла Україна (як член або спостерігач) за часи своєї незалежності?

Відповідь: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Визначте основні напрями аграрної реформи

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Список рекомендованої літератури

Бойко О.Д. Історія України:. – К., 2004.

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006.

Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.): Навчальний посібник. - К. : Кондор, 2008.

Баран В.К. Україна: новітня історія (1945 – 1991 ) – Львів: ін-т українознавства ім.. І.Крип’якевича, 2003.

Греченко В.А. Історія України. Модульний курс : Навчальний посібник. - Х. : Торсінг плюс, 2009.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Реприн. вид.-К., Львів, 1990. – 524с. К.: Наук. думка, 1992.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001.

Історія України: Документи і матеріали / Укладання В.Короля. – К.: Академія, 2006.

Історія України:Навчально – практичний довідник. /О.В.Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.:Вид-во «Ранок», 2010.

Історія України: Посібник / За ред. Т.Д.Темка, Л.С.Тупчієнко. – К.: Академія, 2002.

Литвин В.М., Мордвинцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2002.

Мельник А.І. Історія України : Навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2008.

Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.В. Слюсаренко, В.І., Гусєв, В.М. Литвин та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.,2002 .

Пасічник М.С. Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навчальний посібник. - К. : Знання, 2006.

Петровський В.В. Історія України. Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Х.: ВД „ШКОЛА”, 2007.

Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2008.

Хрестоматія з історії України : навчальне видання / укл. О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007.

Юрій М.Ф. Історія України : Навчальний посібник. - К. : Кондор, 2008.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: В 3 т. – К.: Наук. Думка, 1990-1991. – Т.1; Т.2.; Т.3.

 

Перелік питань

Для проведення підсумкового семестрового контролю знань (іспит)

З історії України

1. Східні слов’яни: проблема походження, розселення племен, суспільний устрій.

2. Утворення і основні етапи розвитку Давньоруської держави.

3. Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Святославича та Ярослава Мудрого.

4. Хрещення Русі та його історичне значення.

5. Соціально-економічний розвиток Київської Русі.

6. Причини, сутність та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

7. Культура Київської Русі.

8. Утворення Галицько-Волинського князівства та його політичний і соціально-економічний розвиток.

9. Боротьба Стародавньої Русі проти монголо-татарської навали.

10. Особливості політичного та соціально-економічного розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського.

11. Кревська унія 1385 р. та її наслідки.

12. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки.

13. Берестейська церковна унія 1569 р. та її наслідки.

14. Причини виникнення козацтва та джерела його формування.

15. Заснування Запорізької Січі, її військовий, політичний та територіальний устрій.

16. Боротьба козацтва проти турецько–татарської агресії (ХVІ–поч. ХVІІ ст.).

17. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ століття.

18. Причини, характер, рушійні сили визвольної війни (національної революції) українського народу середини XVII ст.

19. Початок формування Української козацької держави, її військово-політичний та адміністративно-територіальний устрій.

20. Зборівський мирний договір та його історичне значення.

21. Білоцерківський договір 1651р. та його наслідки.

22. Переяславська рада. “Березневі статті” Б. Хмельницького.

23. Заселення Слобідської України та її адміністративно–політичний устрій.

24. Становище України після правління Б. Хмельницького. Гетьманування І. Виговського.

25. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Руїна.

26. Гетьманування П. Дорошенка. Причини поразки української національної революції та її історичне значення.

27. Гетьманування І. Мазепи. Північна війна та Україна.

28. Конституція П. Орлика 1710 р. та її історичне значення.

29. Обмеження автономії України у першій половині ХVІІІ ст..

30. Остаточна ліквідація автономії України у другій половині ХVІІІ ст..

31. Особливості розвитку Правобережної України під владою Польщі у ХVІІІ ст. Повстання Коліївщина 1768 р.

32. Декабристи та їх діяльність в Україні.

33. Кирило-Мефодіївського товариство: програма, діяльність, історичне значення.

34. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.

35. Український національно – визвольний рух в другій половині ХІХ ст.

36. Національно – визвольний рух на західноукраїнських землях в ХІХ ст.

37. Селянська реформа 1861р. та її соціально-економічні наслідки.

38. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. та їх значення.

39. Соціально – економічна модернізація України в другій половині ХІХ ст.

40. Утворення політичних партій в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Їх програмні вимоги.

41. Україна в роки першої російської революції 1905 – 1907 рр..

42. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.

43. Перша світова війна та Україна. Український національно-політичний рух в роки війни.

44. Лютнева революція 1917 р. в Росії та її вплив на Україну.

45. Утворення Української Центральної Ради. І-й та ІІ-й Універсали.

46. Жовтневий більшовицький переворот 1917р. в Росії та його вплив на Україну.

47. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.

48. Проголошення радянської влади в Україні. Українсько – більшовицька війна.

49. ІV Універсал Центральної Ради. Проголошення самостійності УНР.

50. Брестський мир УНР з країнами німецького блоку (9 лютого 1918р.).

51. Українська держава гетьмана П.П. Скоропадського.

52. Директорія УНР: утворення, політика, наслідки діяльності.

53. Політика “воєнного комунізму.” Радянської влади і Україна.

54. Радянсько-польська війна 1920 р. і Україна.

55. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки УНР і ЗУНР.

56. Причини поразки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. та її історичне значення.

57. Нова економічна політика (НЕП): сутність, протиріччя, наслідки.

58. Утворення Радянського Союзу. Входження України до складу СРСР.

59. Індустріалізація в Україні: сутність, методи проведення, результати.

60. Колективізація сільського господарства в Україні та її наслідки. Голодомор 1932 – 33 рр.

61. Розвиток української культури в 20-х – 30-х роках ХХ ст. Українізація.

62. Утвердження тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії.

63. Західноукраїнські землі в 20-30 –х рр.. ХХ ст.

64. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.

65. Напад Німеччини на СРСР. Початковий період війни.

66. Нацистський окупаційний режим і розгортання Руху Опору в Україні в період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 рр.).

67. Визволення України від фашистських загарбників.

68. Сумщина в роки Великої Вітчизняної війни.

69. Міжнародна діяльність України після другої світової війни. Участь України у створенні ООН.

70. Проблеми відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946 - 47 рр.

71. Соціально-економічні перетворення в західних областях України в повоєнні роки. Боротьба ОУН – УПА в 1945 – 53 рр.

72. Проблеми розвитку народного господарства України в 50-х першій половині 60-х рр.

73. Спроба лібералізації суспільно – політичного життя України в другій половині 50-х – першій половині 60-х рр.

74. Соціально-економічні процеси в Україні в 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Спроби реформування економіки.

75. Дисидентський рух в Україні.

76. Перебудова в СРСР і Україна.

77. Проголошення незалежності Української держави. Прийняття Конституції України.

78. Соціально-економічний розвиток України на сучасному етапі: проблеми і перспективи.

79. Проблеми формування багатопартійної системи в Україні.

80. Україна на міжнародній арені. Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.

 

Рожкова Людмила Іванівна

Михайличенко Микола Анатолійович

Циганок Микола Григорович

Кузьменко Наталія Миколаївна

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.01 с.)