Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМВ даний час, розроблено достатньо багато програмних продуктів, що дозволяють прискорити інвестиційне проектування. До найбільше відомого з них відносяться продукти фірм «Альт» (пакети «Альт-Инвест», «Альт-Финансы» і ін.), «ПроИнвестКонсалтинг» (пакети «Biz Planner», «Prodject Expert 4, 5, 6, 7» і ін.), «ИнЭК» (пакети «Інвестор», «Аналітик» і ін.), «Интелект-сервис» (пакет БЭСТ-ОФИС) і т.п.

У перерахованих програмних продуктах є присутнім модуль оцінки ефективності проекту або грошових потоків. Безсумнівною гідністю пакета Prodject Expert є його універсальність для упорядкування бізнес-планів різноманітного змісту і, безумовно, приятельський користувачу інтерфейс, що веде його від одного розділу до іншого, щораз, роблячи підказу по заповненню таблиць даних і введенню текстової інформації.

Перерахуємо задачи, що може вирішувати фінансовий менеджер, побудувавши за допомогою Project Expert 7 фінансову модель компанії:

- розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в коштах на перспективу;

- визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність притягнення коштів із різноманітних джерел;

- розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначив найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;

- програти різноманітні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення чинників, спроможних уплинути на його фінансові результати;

-сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільше поширені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і перспективної діяльності підприємства;

- підготувати бездоганно оформлений бізнес-план інвестиційного проекту, що цілком відповідає міжнародним вимогам на російському і декількох європейських язиках.

У якості підсумкової оцінки ефективності інвестиційного проекту Project Expert 6 пропонує такий набір показників:

· Період окупності.

· Дисконтований період окупності.

· Середня норма рентабельності.

· Чистий приведений прибуток.

· Індекс прибутковості.

· Внутрішня норма прибутковості.

· Модифікована внутрішня норма рентабельності.

· Тривалість.

Середня норма рентабельності подає прибутковість проекту як відношення між середньорічними надходженнями від його реалізаціями і розміром початкових інвестицій.

Тривалість - показник, що характеризує розмір чистого грошового потоку, утворюваного проектом. Його можна інтепретувати як середній період часу до моменту, коли проект почне давати прибуток.

25.Стратегічне планування. Види стратегій розвитку фірми

Довгострокове, або стратегічне, планування покликане сформувати загальну ціль функціонування підприємства і принципи діяльності на ринку. Іншими словами, стратегічне планування визначає загальні принципи функціонування фірми або її філософії.

Спроможність фірми да розробки власної філософії передбачає наявність чотирьох її складових.

Перша – це уміння змоделювати ситуацію, зрозуміти закономірності взаємодії між потребами і споживчим попитом, діяльністю конкурентів і власної фірми. Таким чином, розробці стратегії насамперед передує аналіз, причому високого ступеня абстракції.

Друга - це спроможність виявити необхідність змін, що неминучі в бізнесі у всіх його площинах: від ефективності використання ресурсів до диверсифікації виробництва. Від того, наскільки вірно зроблений прогноз можливих змін, багато в чому залежить досягнення підприємницького успіху.

Третя - це спроможність розробити стратегію змін, тобто знайти такий варіант майбутнього розвитку, який дозволить найбільше ефективно відповісти на прийдешні зміни і на цій основі одержати додаткові конкурентні переваги.

Четверта - це спроможність утілювати стратегію в життя. Це заключний елемент, що підводить підсумок процесу стратегічного планування. Зрозуміло, що будь-який, чудово пророблений перспективний план може бути провалений бездарними методами його втілення в життя.

Центральним поняттям у здійсненні стратегії фірми є корпоративна місія.

Корпоративна місія - це орієнтир, на досягнення якого спрямована діяльність фірми. Вона формується з урахуванням ринкових потреб, особливостей що випускається продукції і наявністю конкретних переваг.

Як приклад можна призвести стратегію "Доміно піцца", проведену в життя її фундатором Томом Монахеном. Корпоративна місія фірми полягає в тому, щоб кожна піцца, доставлена на замовлення, була б неодмінно свіжою, а час на доставку не перевищував би 30 хвилин. Від цієї відправної точки сформувалася уся технологія справи від автомобілів із умонтованими печами для розігріву до спеціальних коробок, що зберігають піццу гарячою під час доставки. Після формулювання корпоративної місії постає вибір стратегії її здійснення. Розрізняють такі види стратегій: портфельна; ділова; функціональна; загальна.

Портфельна стратегія полягає в реалізації корпоративної місії за допомогою зміни структури виробництва. Дані зміни здійснюються при придбанні нових компаній або їхніх частин, виході із безперспективних галузей, продажі підприємств і їхніх структурних підрозділів. Даний вид стратегії більш характерний для великих корпорацій, які використовуючи свою фінансову міць, можуть дозволити собі формулювати цілі підприємства, що довели свою ринкову усталеність і перспективність.

Ділова стратегія являє собою узагальнену модель поводження фірми на ринку з метою досягнення довгострокових конкурентних переваг. Причому мистецтво стратегії складається не тільки в розробці перспективної моделі, але й в умінні здійснити її реалізацію на практиці. У своєму завершеному виді, ділова стратегія фірми втілюється в бізнес-плані.

Реалізація ділової стратегії передбачає скоординовану роботу всіх підрозділів фірми. При цьому кожне з них формує свою специфічну стратегію, яка отримала одержала назву функціональної. Таким чином, функціональна стратегія зводиться до такої орієнтації структурних підрозділів фірми відповідно до загальної ділової стратегії, котрий кожний робітник фірми сприймає як логічне продовження своєї діяльності.

Сутність і види проектів

Основою довгострокового планування підприємницької діяльності є проект. Існує ряд визначень терміна «проект», кожне з яких відбиває різні його сторони. Проект (project) – це те, що замислюється або планується, наприклад велике підприємство (тлумачний словник Webster).

Найбільшою міжнародною організацією в області управління проектами є ІНТЕРНЕТ - Міжнародна асоціація управління проектами.

Для країн, що розвиваються, розвиток ідей інвестиційного проектування і їхньої адаптації до умов цих країн займаються такі організації як ТАСІС і ЮНІДО. ТАСІС - програма, розроблена ЄС для нових незалежних держав, із метою сприяння розвитку зв'язків цих країн із ЄС. ЮНІДО - міжнародна організація міжнародного промислового розвитку.

По ступені обов'язковості проекти прийнято розрізняти на обов'язкові і необов'язкові.

Обов'язкові проекти виконуються відповідно до визначених правил і норм. Проекти, що складаються на контрактній основі, завжди є обов'язковими, оскільки замовник проекту задає визначене технічне завдання на проект. Обов'язковими є також проекти обгрунтування інвестицій під які видаються кредити.

Необов'язкові проекти складаються без урахування вимог третьої сторони.

По масштабності проекти діляться на малі, значні і мегапроекти.

Малі проекти невеликі по масштабі інвестицій, прості й обмежені невеличкими тимчасовими рамками. Прикладами типових малих проектів є: модернізація виробничих ділянок, розробка дослідних зразків виробів, відкриття нового невеличкого магазина і т.і. Малі проекти припускають ряд спрощень у процедурі проектування і реалізації проекту. Проте, відповідно до стандартів США малими проектами є капіталовкладення до 10-15 млн. доларів із трудовитратами до 40-50 тис. чол.-годин.

Значні проекти складаються під обгрунтування великих по обсязі інвестицій і тривалих за часом проектів. Прикладами таких проектів є: модернізація усього виробництва підприємства, будівництво нового виробництва, значне житлове будівництво і т.і. Для подібних проектів повинна формуватися окрема організаційна структура розробки і реалізації проекту. Як правило, такі проекти є обов'язковими по своїй сутності.

Мегапроекти - це цільові програми, що містять множину взаємозалежних проектів, об'єднаних загальною ціллю, виділеними ресурсами і відпущеним на їхнє виконання часом. Прикладом таких проектів є створення міжнародної орбітальної станції «Альфа», мережі «Інтернет», будівництво підземного тунелю під Ла-Маншем, створення нового українського вантажного літака «АН» і т.і.

Мегапроекти відзначаються низкою відмітних властивостей: високою вартістю, , трудомісткістю, тривалістю реалізації (5 і більш років), необхідністю участі інших країн, великим впливом на соціальне й економічне середовище регіону.

У залежності від вимог якості виконання проектів їх можна підрозділити на проекти потребуючі виконання визначених стандартів якості, бездефектні проекти та інші.

По ступені зв'язаності проекти бувають альтернативні, незалежні і взаємозалежні.

Існують проекти, що взаємно виключають один одного при прийнятті одного з них. Альтернативність проектів являє їх дуже важливою властивістю в ухваленні рішення про досягнення цілей проекту. Їхня оцінка провадиться одночасно і дорівнюється один іншому.

Незалежні проекти можуть здійснюватися одночасно не впливаючи один на одного. І їхня оцінка провадиться незалежно один від іншого.

Взаємозалежні проекти залежать, один від іншого, їхнє здійснення може бути об'єднане в один проект.

По обмеженості ресурсів прийнято виділяти монопроекти і мультипроекти. Монопроекти мають чітко обкреслені ресурсні і тимчасові межі, реалізуються єдиною проектною командою. Мультипроекти можуть використовувати різноманітні, у тому числі альтернативні ресурсні бази, виконуватися в межах взаємозалежних проектів і рівнобіжних проектів, пов'язаних лише єдиною організаційною або іншою системою.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.195.196 (0.004 с.)