ТОП 10:

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ 

1. Використовуючи усі компоненти середовища Delphi створити довідкову програму для певної групи компонент кожної закладки компонент. В довідці повинно бути вказано до якої саме закладки належить дана компонента.

 

2. У масиві D знайти максимальний від’ємний елемент. Якщо цей елемент більший від -10, то кожний елемент масиву D піднести до квадрата, а якщо навпаки, то з кожного елемента масиву добути корінь кубічний. Обчислити добуток перших п’яти елементів і суму перших семи елементів нового масиву. Визначити з них мінімальне значення і піднести його до п’ятого степеня.

3. У масиві D знайти максимальний від’ємний елемент. Якщо цей елемент більший від -10 , то кожний елемент масиву D піднести до квадрата, а якщо навпаки, то з кожного елемента масиву добути корінь кубічний. Обчислити добуток перших п’яти елементів і суму перших семи елементів нового масиву. Визначити з них мінімальне значення і піднести його до п’ятого степеня.

4. Реалізації циклічного обчислювального процесу на прикладі одного з типових алгоритмів табулювання функції на проміжку, знаходження мінімуму або максимуму заданої функції на проміжку.

[2;4] мінімум 0.2

 

5. Обчислення заданого виразу. Знаходження максимуму або мінімуму функції.

0,75 7,7 -2,83 45

 

6. Ділянка лісу має форму рівнобічної трапеції. Обчислити її периметр і площу за заданими сторонами.

7. Обчислити висоту haі медіану ть.

8. Увести довільне значення х та обчислити значення функції

де І - номер варіанта.

Скласти дві програми, використовуючи:

· повну команду розгалуження if;

· коротку команду розгалуження if.

Вхідні дані {х, a, b, c, d) увести з клавіатури довільні. Ре­зультати обчислень вивести на екран і у файл.

9. Нехай оплата робіт залежить від типу виконаної роботи чи виду підприємницької діяльності (А, Б, В) і нараховується за формулою

де і - номер варіанта. Для робіт типу А податок становить 10%, для Б - 15%, для В - 20%. Увести тип робіт. Вивести нараховану суму, суми податку і суму до видачі. Розв'язати задачу чотирьма способами, використовуючи:

· повну команду розгалуження if;

· коротку команду розгалуження if;

· команду вибору switch;

· команду goto.

10. Ввести першу літеру назви країни. Вивести назву її столиці та кількість населення.

11. Побудувати таблицю від­повідностей між мірами. Початкове значення міри, крок змі­ни цього значення та кількість рядків у таблиці (10 - 15) за­дати самостійно у режимі діалогу. Оформити таблицю якнай­краще, використовуючи формати виведення:1 пайп = 54.18 пек = 477.33 л;

12. Обчислити значення змінної zсвого варіанта:Z= (а + b)2;

і - номер варіанта, k-цілі числа. Функції fвибрати з табли­ці. Вивести значення і, a, b, z.

13. Обчислити суму ряду

і - номер варіанта, х - довільне дане з проміжку (0; 1) з точ­ністю є = 0,001.Скільки потрібно доданків для досягнення заданої точності?

14. Протабулювати функціюна проміжку [0; і] з кроком h = 0.Н, де і номер варіанта.Обчислити добуток усіх від'ємних значень функції у та ви­значити кількість додатних.

15. Нехай прибуток фірми за k-й рік обчислюється за формулою умовних одиниць, де k= 1993, 1992, ..., 2003; і - номер варіанта. Якщо то вважатимемо, що фірма певного року мала при-оуток, а у випадку - збитки. Вивести на екран таблицю: номер року, величина прибутку.Скільки років поспіль прибутків було менше, ніж 1000,але більше, ніж 500 у.о? Коли фірма зазнала найбільших збитків?

16. Утво­рити і вивести масив у з елементамиде і - номер варіанта, k = 1, 2, ...,7.Виконати завдання вашого варіанта. У разі відсутності шуканих даних вивести про це повідомлення.Скільки є елементів з мінімальним значенням серед додатних?

17. У під­розділі Y є 15 співробітників, а в G - 20. Протягом місяця во­ни відпрацювали певну кількість днів, яка задана як випад­кове число зі значенням від 0 до 31. Денна оплата праці dу.о. Податкова ставка 20%. Утворити м масиви у, g, вивести значення їхніх елементів на екран та у файл. Виконати зав­дання пошуку даних для кожного підрозділу. Вивести пові­домлення, якщо шуканих даних немає.Скільки людино-днів було відпрацьовано у кожному підрозділі?

18. Утворити масив з елементами де і – номерваріанта, k, n=1, 2, '6, 4. Вивести його на екран у вигляді таб­лиці (матриці). Обчислити кількість додатних елементів та їхній добуток.

19. Нехай шість населених пунктів (k) позначені номерами від 1 до 6, а п'ять кандидатів (п) - номерами від 1 до 5. Кількість голосів, набраних кандидатами у кожному пункті, визначається формулою akn = random(10i + 50),де і - номер варіанта, а сума голосів, поданих за кандидата, визначає його рейтинг. Ви­вести на екран таблицю результатів голосування, де у рядках є дані з населених пунктів, а у стовпцях - дані щодо конк­ретних кандидатів. Визначити і вивести значення величин з додаткового завдання. Створити одновимірний масив із шука­ними даними.Яка кількість голосів була подана за першого і третього кан­дидатів у всіх населених пунктах?

20. Ввести прізвище, ім'я та по батькові як одне текстове дане. Визначити довжину даного і кількість букв "а" у ньому. Розв'язати задачу відповідно до вашого варіанта двома способами:

· використовуючи функції з бібліотеки string.h;

· розглядаючи введений текст як масив символів.

Вивести довжини прізвища та імені.

21. Для деякої предметної області створити файл засобами текстовогоредактора. Склас­ти програму для виведення вмісту файлу на екран та пошуку даних у файлі за деяким критерієм. Сюжет для наповнення файлу та критерій пошуку придумати самостійно.

 

 


ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Середовище Delphi

 

Delphi – це об’єктно-орієнтоване середовище для візуальної побудови програмних продуктів, засноване на мові ObjectPascal, що є переробленою й істотно доповненою версією TurboPascal фірми Borland.

Програмування в Delphi складається з двох основних етапів:

1. Візуальна побудова програми на основі об’єктних компонентів і настроювання їх властивостей, в результаті чого можна швидко сформувати користувальницький інтерфейс і забезпечити значну частину функціональності додатка.

2. Написання програмного коду мовою Object Pascal для забезпечення особливої функціональності додатка, яку неможливо досягти використанням візуальної побудови.

З моменту першої реалізації мови Pascal технології програмування зробили величезний крок вперед. І, незважаючи на те, що Pascal теж розвивався, його останній версії, випущеній фірмою Borland у 1990 році, істотно бракує можливостей, властивих іншим сучасним мовам програмування. В середовищі Delphi використовується оновлений варіант цієї популярної мови. Зміни торкнулись, перш за все, об’єктно- орієнтованої частини Pascal, однак, здавалося б цілком завершені інструменти структурного і модульного програмування також придбали деякі нові особливості.
Розглянемо основні елементи мови програмування Pascal, звертаючи увагу на зміни, що відбулися з ним в Delphi.


 

Основні елементи програми

Основними елементами програми мовою Object Pascal є:

· оператори - команди, що визначають структуру програми (наприклад, оператори розгалуження і зациклення) або виконуючі які-небудь дії (наприклад, арифметичні операції чи операції порівняння):

· ключові слова - команди, використовувані звичайно для відокремлення одних частин програми від інших. Ключові слова призначаються для компілятора, губляться в процесі побудови програми, що виконується і не виконуються в буквальному значенні цього слова;

· директиви компілятору - аналогічні ключовим словам, але впливають не на програму і її структуру, а на процес компіляції і побудови програми.

Частину директив компілятору можна установити за допомогою головного меню інтегрованого середовища, однак використання директив у тексті програми допомагає використовувати їх вибірково - не для всієї програми, а для окремих її частин.

Основна частина програми

Програма на Object Pascal, як і в більш ранніх версіях Pascal, складається з основної частини, власне і названою програмою (англ. Program - Програма) і декількох модулів (англ. Unit - Модуль), що підключаються на етапі компіляції до основної частини програми, наявність яких не обов'язкова. Розглянемо структуру основної частини програми.

Program

Заголовок програми

Uses

Розділ підключення модулів (бібліотек)

Label

Розділ опису міток безумовного переходу

Const

Розділ опису констант

Type

Розділ опису нестандартних типів даних

Var

Розділ опису змінних

Початок розділу опису логіки програми

Begin

Розділ опису логіки програми

End.

Кінець розділу опису логіки програми

Основна частина програми міститься в окремому файлі і складається з одного чи декількох розділів, кожний з який починається з визначеного ключового слова (Program, Uses, Label і т.д.). Якщо в існуванні розділу немає необхідності, то ключове слово, що його відкриває, не вказується. Основна частина програми в Delphi має розширення dpr (від aнгл. DPr - Delphi Project - Проект Delphi) і, у більшості випадків, не вимагає втручання програміста. Створення і відновлення основної частини програми бере на себе середовище розробки.

З усіх представлених розділів обов'язковим в Pascal є тільки розділ опису логіки програми (починається ключовим словом Begin, закінчується ключовим словом End із крапкою). У програмі на Delphi обов'язковим є також заголовок програми, що має вид:

Program <Назва>;

Вимога до наявності заголовка програми зв'язана з посиланнями на файли ресурсів, що підключаються до програми, і назви, що мають такі ж, що і файл, у якому зберігається основна частина програми. Дані посилання додаються середовищем автоматично, а виправлення їх вручну не рекомендується, тому що це може викликати порушення структури проекту.

Назва програми вибирається за звичайними правилами іменування ідентифікаторів у Turbo Pascal. Ехе- файл, одержаний в результаті компіляції програми, має ім'я, що відповідає назві файлу з програмою.

Розділи опису констант (починається ключовим словом Const), нестандартних типів даних (ключове слово Туре) і змінних (ключове слово Var) можуть знаходитись один за одним у будь-якому порядку, однак приведений порядок є найбільш прийнятним. Це пов'язано з тим, що константи можуть використовуватися при описі типів даних і змінних, а типи даних звичайно використовуються при описі змінних. При цьому ідентифікатори, описані в розділі опису змінних, ні при яких умовах не можуть використовуватися в розділах опису типів і констант. Область дії ідентифікатора починається з моменту його опису, тобто використання ідентифікатора можливо тільки нижче по тексту програми.


MSVisualStudio 2015

 

Microsoft Visual Studio — серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.

Visual Studio включає один або декілька з наступних компонентів:

 • Visual Basic .NET, адойогопояви — Visual Basic
 • Visual C++
 • Visual C#
 • Visual J#
 • Visual F# (входить до складу Visual Studio 2010);
 • Visual Studio Debugger

Багато варіантів постачання також включають:

 • Microsoft SQL Server або
 • MSDE Visual Source Safe — файл-серверна система управління версіями

У минулому, до складу Visual Studio також входили продукти:

 • Visual InterDev;
 • Visual J++;
 • Visual J#;
 • Visual FoxPro;
 • Visual Source Safe – файл-серверна система управління версіями.

 


ВИСНОВКИ

 

Протягом даної практики було вдосконалено навички програмування, опрацьовано матеріал з деяких незнайомих питань.

Також опрацьовано теоретичні відомості парадигм ООП, основних понять та їх впровадження у код С++ засобами MSVisualStudio 2015.

Вдосконалено роботу з середовищем розробки DelphiXE7, особливостями основних компонентів та їх використанням у візуальному програмуванні та побудові кінцевого макету програми.

Загалом, навчальна практика стала чудовим тренуванням та випробуванням для визначення вмінь та рівня обізнаності студентів у досліджуваному предметі та використовуваних мовах програмування


СПИСОК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА:

1. Бекаревич Ю. «MSVisualStudio 15» – Петербург: МИ Бекаревич, 2015. – 545 с. ISBN 978-5-9775-3299-0. (20.06.2015 р.)

2. Вильчинский Н. «50 причин, почему не нужно программировать на Delphi» – Петербург: Питер, 2014. – 287 с. ISBN 978-5-91180-865-5, 978-0596101220. (20.06.2015 р.)


 

ДОДАТКИ


 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.012 с.)