ТОП 10:

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯЗвіт

з навчальної практики №2

з дисципліни «Об’єктно-орієнтованого програмування»

Варіант №8

 

 

Студента ІІI курсу РПЗ-3 групи

Напряму підготовки

6.050103 Програмна інженерія

Спеціальності

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Мадзея Петра Андрійовича

Керівник викладач Федина Тетяна Володимирівна

 

Національна шкала _______________________________________

 

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _______________

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

________________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Золочів – 2015рік


РЕФЕРАТ

 

Звіт з навчальної практики №2.

Ключові слова: НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА, ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ, РОБОЧЕ МІСЦЕ, КОМП'ЮТЕР, ПРОГРАМА, DELPHI, C++, MSVISUALSTUDIO, QT

Розглянуто середовища програмування Delphi XE7, MSVisualStudio 2015, Qt 7. Також описано теоретичні основи про ці середовища. Зроблено необхідні висновки та пропозиції.

Звіт містить 62сторінок, 22малюнки,43 додатків, 2використаних джерела.


Зміст

 

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.. 4

ВСТУП.. 5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.. 6

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ.. 7

3. ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 9

4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ. 11

5. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 16

5.1 Середовище Delphi 16

5.2 MSVisualStudio 2015. 20

ВИСНОВКИ.. 21

СПИСОК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА.. 22

ДОДАТКИ

 


СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 

Qt – крос-платформовий інструментарій розробки програмного забезпечення (ПЗ) мовою програмування C++.

Microsoft Visual Studio – серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів.

Borland Delphi (BD) — це просте інтегроване середовище швидкої розробки програмного забезпечення для роботи під Microsoft Windows. Воно підтримує розробку Windows-застосунків на мові програмування Delphi, яка є наступницею мови Object Pascal.

ООП – об'єктно-орієнтоване програмування – одна з парадигм програмування, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між собою. Одною з переваг ООП є краща модульність програмного забезпечення (тисячу функцій процедурної мови, в ООП можна замінити кількома десятками класів із своїми методами).

 


ВСТУП

 

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Технологічна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Виробничо-технологічна практика проходила уТовариство з обмеженою відповідальністю «Центр сервісного обслуговування».

Метою технологічної практики є:

· поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної підготовки;

· оволодіння сучасними формами та методами роботи з комплексом задач, розв’язуваних на підприємстві з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;

· набуття необхідних навичок у здійсненні операцій технологічного процесу обробки інформації;

· формування професійних вмінь і навичок у роботі з існуючими інформаційними технологіями;

· виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та їх творчого застосування у практичній діяльності.

Завданнями практики є вивчення організації і етапів розробки програмного продукту, набуття практичних навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютеризованих систем,налагодження програмного продукту, з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, з організацією праці, набуття умінь організаторської роботи по спеціальності, узагальнення і поглиблень.


 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» знаходиться за адресою: місто Золочів, вулиця І. Труша 4.

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» діє на підставі Положення про коледж та займається наданням освітніх послуг за кошти державного бюджету та за кошти фізичних осіб. У коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за освітньо-кваліфікаційною програмою молодший спеціаліст за такими спеціальностями: розробка програмного забезпечення, правознавство, економіка підприємства, бухгалтерський облік, комерційна діяльність. Також у 2012 році проліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

До 2010 року Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» діяв як товариство з обмеженою відповідальністю та надавав лише платні освітні послуги.

У Відокремленому структурному підрозділі Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» навчається 281 студент, працює 30 викладачів.

У коледжі діє три циклові методичні комісії, а саме: комісія природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін, соціально-економічних дисциплін, правничих та гуманітарних дисциплін.


ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ

 

Відповідно до тематичного плану і завдань практики необхідно описати наявні апаратні засобів і системне програмне забезпечення бази практики.

У Відокремленому структурному підрозділі Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» функціонує два комп’ютерні класи із загальною кількістю 23 робочих місць.

У першому комп’ютерному класі є такі машини, що мають наступні характеристики:

1) Монітор – Samsung SyncMaster 793DF

системний блок – Sempron 2600+ 1600 Mhz

Память 256 MB DDR

HDD 80 Gb

DVD RW ASUS

2) Монітор – Samsung SyncMaster 550b

системний блок – Sempron 2600+ 1600 Mhz

Память 256 MB DDR

HDD 80 Gb

CD ROM LG

3) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Sempron 2600+ 1600 Mhz

Память 256 MB DDR

HDD 40 Gb

CD ROM LG

4) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Celeron 800 Mhz

Память 128 MB SDRam

HDD 20 Gb

CD ROM TEAC

5) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Pentium 166 Mhz

Память 32 MB Dimm

HDD 542 Mb

6) Монітор – IBM

системний блок – Pentium 166 Mhz (Brand Siemens Nixdorf)

Память 32 MB Dimm

HDD 808 Mb

7) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Celeron 667 Mhz

Память 256 MB SDRam

HDD 20 Gb

8) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Celeron 667 Mhz

Память 128 MB SDRam

HDD 20 Gb

9) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Celeron 667 Mhz

Память 128 MB SDRam

HDD 20 Gb

10) Монітор – Samsung SyncMaster 550s

системний блок – Celeron 667 Mhz

Память 128 MB SDRam

HDD 20 Gb

11) Монітор – Panasonic PanaSync

системний блок – Pentium 166 Mhz (Brand Digital Venturis)

Память 32 MB Dimm

HDD 808 Mb

12) Монітор – IBM

системний блок – Pentium 166 Mhz (Brand Digital Venturis)

Память 32 MB Dimm

HDD 808 Mb

 

Сканер НР ScanJet 3400 C

Принтер лазерний Canon LBP 810

В іншому комп’ютерному класі є 12 робочих місць, також розміщений проектор та мультимедійна дошка.

Крім цих машин комп’ютери знаходяться в учительській, кабінеті завуча, бухгалтерії, кабінеті директора.

Щодо програмного забезпечення, то тут встановлена операційна система WindowsXP, а на одному із серверів комп’ютерного класу встановлена Windows 7 Server. Також, як правило, на всіх комп’ютерах встановлено MicrosoftOffice 2007 або MicrosoftOffice 2010. У комп’ютерних класах також встановлено BorlandDelphi, C++, AdobePhotoshop. Серед веб-браузерів використовуються Google, Opera, InternetExplorer.

Також у коледжі є доступ до мережі Інтернет, функціонує локальна мережа, а також vi-fi-мережа.

 


ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

 

Навчальна практика проходила з 25 травня до 26 червня 2015 року. Основними завданнями на практику були: написати програми у середовищах Delphi, MSVisualStudio.

У Відокремленому структурному підрозділі Золочівський коледж були створені належні умови для проходження виробничо-технологічної практики. Керівник практики ознайомив мене з робочим місцем, правилами техніки безпеки, з моїми обов’язками під час проходження практики.

 


ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Середовище Delphi

 

Delphi – це об’єктно-орієнтоване середовище для візуальної побудови програмних продуктів, засноване на мові ObjectPascal, що є переробленою й істотно доповненою версією TurboPascal фірми Borland.

Програмування в Delphi складається з двох основних етапів:

1. Візуальна побудова програми на основі об’єктних компонентів і настроювання їх властивостей, в результаті чого можна швидко сформувати користувальницький інтерфейс і забезпечити значну частину функціональності додатка.

2. Написання програмного коду мовою Object Pascal для забезпечення особливої функціональності додатка, яку неможливо досягти використанням візуальної побудови.

З моменту першої реалізації мови Pascal технології програмування зробили величезний крок вперед. І, незважаючи на те, що Pascal теж розвивався, його останній версії, випущеній фірмою Borland у 1990 році, істотно бракує можливостей, властивих іншим сучасним мовам програмування. В середовищі Delphi використовується оновлений варіант цієї популярної мови. Зміни торкнулись, перш за все, об’єктно- орієнтованої частини Pascal, однак, здавалося б цілком завершені інструменти структурного і модульного програмування також придбали деякі нові особливості.
Розглянемо основні елементи мови програмування Pascal, звертаючи увагу на зміни, що відбулися з ним в Delphi.


 

Основні елементи програми

Основними елементами програми мовою Object Pascal є:

· оператори - команди, що визначають структуру програми (наприклад, оператори розгалуження і зациклення) або виконуючі які-небудь дії (наприклад, арифметичні операції чи операції порівняння):

· ключові слова - команди, використовувані звичайно для відокремлення одних частин програми від інших. Ключові слова призначаються для компілятора, губляться в процесі побудови програми, що виконується і не виконуються в буквальному значенні цього слова;

· директиви компілятору - аналогічні ключовим словам, але впливають не на програму і її структуру, а на процес компіляції і побудови програми.

Частину директив компілятору можна установити за допомогою головного меню інтегрованого середовища, однак використання директив у тексті програми допомагає використовувати їх вибірково - не для всієї програми, а для окремих її частин.

Основна частина програми

Програма на Object Pascal, як і в більш ранніх версіях Pascal, складається з основної частини, власне і названою програмою (англ. Program - Програма) і декількох модулів (англ. Unit - Модуль), що підключаються на етапі компіляції до основної частини програми, наявність яких не обов'язкова. Розглянемо структуру основної частини програми.

Program

Заголовок програми

Uses

Розділ підключення модулів (бібліотек)

Label

Розділ опису міток безумовного переходу

Const

Розділ опису констант

Type

Розділ опису нестандартних типів даних

Var

Розділ опису змінних

Початок розділу опису логіки програми

Begin

Розділ опису логіки програми

End.

Кінець розділу опису логіки програми

Основна частина програми міститься в окремому файлі і складається з одного чи декількох розділів, кожний з який починається з визначеного ключового слова (Program, Uses, Label і т.д.). Якщо в існуванні розділу немає необхідності, то ключове слово, що його відкриває, не вказується. Основна частина програми в Delphi має розширення dpr (від aнгл. DPr - Delphi Project - Проект Delphi) і, у більшості випадків, не вимагає втручання програміста. Створення і відновлення основної частини програми бере на себе середовище розробки.

З усіх представлених розділів обов'язковим в Pascal є тільки розділ опису логіки програми (починається ключовим словом Begin, закінчується ключовим словом End із крапкою). У програмі на Delphi обов'язковим є також заголовок програми, що має вид:

Program <Назва>;

Вимога до наявності заголовка програми зв'язана з посиланнями на файли ресурсів, що підключаються до програми, і назви, що мають такі ж, що і файл, у якому зберігається основна частина програми. Дані посилання додаються середовищем автоматично, а виправлення їх вручну не рекомендується, тому що це може викликати порушення структури проекту.

Назва програми вибирається за звичайними правилами іменування ідентифікаторів у Turbo Pascal. Ехе- файл, одержаний в результаті компіляції програми, має ім'я, що відповідає назві файлу з програмою.

Розділи опису констант (починається ключовим словом Const), нестандартних типів даних (ключове слово Туре) і змінних (ключове слово Var) можуть знаходитись один за одним у будь-якому порядку, однак приведений порядок є найбільш прийнятним. Це пов'язано з тим, що константи можуть використовуватися при описі типів даних і змінних, а типи даних звичайно використовуються при описі змінних. При цьому ідентифікатори, описані в розділі опису змінних, ні при яких умовах не можуть використовуватися в розділах опису типів і констант. Область дії ідентифікатора починається з моменту його опису, тобто використання ідентифікатора можливо тільки нижче по тексту програми.


MSVisualStudio 2015

 

Microsoft Visual Studio — серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.

Visual Studio включає один або декілька з наступних компонентів:

 • Visual Basic .NET, адойогопояви — Visual Basic
 • Visual C++
 • Visual C#
 • Visual J#
 • Visual F# (входить до складу Visual Studio 2010);
 • Visual Studio Debugger

Багато варіантів постачання також включають:

 • Microsoft SQL Server або
 • MSDE Visual Source Safe — файл-серверна система управління версіями

У минулому, до складу Visual Studio також входили продукти:

 • Visual InterDev;
 • Visual J++;
 • Visual J#;
 • Visual FoxPro;
 • Visual Source Safe – файл-серверна система управління версіями.

 


ВИСНОВКИ

 

Протягом даної практики було вдосконалено навички програмування, опрацьовано матеріал з деяких незнайомих питань.

Також опрацьовано теоретичні відомості парадигм ООП, основних понять та їх впровадження у код С++ засобами MSVisualStudio 2015.

Вдосконалено роботу з середовищем розробки DelphiXE7, особливостями основних компонентів та їх використанням у візуальному програмуванні та побудові кінцевого макету програми.

Загалом, навчальна практика стала чудовим тренуванням та випробуванням для визначення вмінь та рівня обізнаності студентів у досліджуваному предметі та використовуваних мовах програмування


СПИСОК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА:

1. Бекаревич Ю. «MSVisualStudio 15» – Петербург: МИ Бекаревич, 2015. – 545 с. ISBN 978-5-9775-3299-0. (20.06.2015 р.)

2. Вильчинский Н. «50 причин, почему не нужно программировать на Delphi» – Петербург: Питер, 2014. – 287 с. ISBN 978-5-91180-865-5, 978-0596101220. (20.06.2015 р.)


 

ДОДАТКИ


 

Звіт

з навчальної практики №2

з дисципліни «Об’єктно-орієнтованого програмування»

Варіант №8

 

 

Студента ІІI курсу РПЗ-3 групи

Напряму підготовки

6.050103 Програмна інженерія

Спеціальності

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Мадзея Петра Андрійовича

Керівник викладач Федина Тетяна Володимирівна

 

Національна шкала _______________________________________

 

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _______________

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

________________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Золочів – 2015рік


РЕФЕРАТ

 

Звіт з навчальної практики №2.

Ключові слова: НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА, ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ, РОБОЧЕ МІСЦЕ, КОМП'ЮТЕР, ПРОГРАМА, DELPHI, C++, MSVISUALSTUDIO, QT

Розглянуто середовища програмування Delphi XE7, MSVisualStudio 2015, Qt 7. Також описано теоретичні основи про ці середовища. Зроблено необхідні висновки та пропозиції.

Звіт містить 62сторінок, 22малюнки,43 додатків, 2використаних джерела.


Зміст

 

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.. 4

ВСТУП.. 5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.. 6

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ.. 7

3. ПРАКТИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 9

4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ. 11

5. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 16

5.1 Середовище Delphi 16

5.2 MSVisualStudio 2015. 20

ВИСНОВКИ.. 21

СПИСОК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА.. 22

ДОДАТКИ

 


СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 

Qt – крос-платформовий інструментарій розробки програмного забезпечення (ПЗ) мовою програмування C++.

Microsoft Visual Studio – серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів.

Borland Delphi (BD) — це просте інтегроване середовище швидкої розробки програмного забезпечення для роботи під Microsoft Windows. Воно підтримує розробку Windows-застосунків на мові програмування Delphi, яка є наступницею мови Object Pascal.

ООП – об'єктно-орієнтоване програмування – одна з парадигм програмування, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між собою. Одною з переваг ООП є краща модульність програмного забезпечення (тисячу функцій процедурної мови, в ООП можна замінити кількома десятками класів із своїми методами).

 


ВСТУП

 

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Технологічна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Виробничо-технологічна практика проходила уТовариство з обмеженою відповідальністю «Центр сервісного обслуговування».

Метою технологічної практики є:

· поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної підготовки;

· оволодіння сучасними формами та методами роботи з комплексом задач, розв’язуваних на підприємстві з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;

· набуття необхідних навичок у здійсненні операцій технологічного процесу обробки інформації;

· формування професійних вмінь і навичок у роботі з існуючими інформаційними технологіями;

· виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та їх творчого застосування у практичній діяльності.

Завданнями практики є вивчення організації і етапів розробки програмного продукту, набуття практичних навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютеризованих систем,налагодження програмного продукту, з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, з організацією праці, набуття умінь організаторської роботи по спеціальності, узагальнення і поглиблень.


 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» знаходиться за адресою: місто Золочів, вулиця І. Труша 4.

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» діє на підставі Положення про коледж та займається наданням освітніх послуг за кошти державного бюджету та за кошти фізичних осіб. У коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за освітньо-кваліфікаційною програмою молодший спеціаліст за такими спеціальностями: розробка програмного забезпечення, правознавство, економіка підприємства, бухгалтерський облік, комерційна діяльність. Також у 2012 році проліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

До 2010 року Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» діяв як товариство з обмеженою відповідальністю та надавав лише платні освітні послуги.

У Відокремленому структурному підрозділі Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» навчається 281 студент, працює 30 викладачів.

У коледжі діє три циклові методичні комісії, а саме: комісія природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін, соціально-економічних дисциплін, правничих та гуманітарних дисциплін.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.03 с.)