Тема 4. Основні теорії психічного розвитку дітей.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Основні теорії психічного розвитку дітей.У контрольній роботі насамперед потрібно з*ясувати поняття про особистість дитини, розкрити розуміння розвитку її психіки.

Далі необхідно розкрити питання про роль спадковості суспільного середовища і виховання в психічному розвитку дитини, проаналізувати і зробити відповідні висновки щодо біологізаторських, соціологізаторських та інших теорій про розвиток психіки у дітей. Висвітлити культурно-історичну теорію Л.С.Виготського та проблему психічного розвиткук і його рушійних сил в працях Г.С. Костюка.

 

I. Література (основна)

Підручники

II. Додаткова література (першоджерела)

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М.:Изд-во АПНРСФСР, 1960.

2. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики. Избр. психол. труды. – Т1. – М.,1988.

3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.,1989.

4. Крайг Г. Психология развития/ Пер. с англ.- СПБ, 2000

5. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Учеб. пособ. – М.,2001.

6. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии/ Под. ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: Изд. МГУ. 1981.- С5-13.

 

 

Тема 5. Основні закономірності та періодизація вікового розвитку.
Розкрити нерівномірність психічного розвитку та її причини ; поняття сенситивності як закономірності психічного розвитку;проблему періодизації вікового розвитку в працях зарубіжних і вітчизняних психологів; періодизацію вікового розвитку за провідною діяльністю Б.Д.Ельконіна. Розкрити суть новоутворення віку. Показати різні підходи до проблеми вікових криз.
1. Література (основна)
2. Додаткова
1.Выготский Л.С. Проблема возраста// Собран. Соч.: В 6 т. – М.,1984.
2.Божович.Л.И. Этапы формирования личности.-М.,1995.
3.Крэйг Г. Психология развития.- СПб:Питер,2000.
4.Пиаже Ж. Избранные труды.- М.,1994.
5.Психологія життєвої кризи(Відправ.ред. Т.М.Титаренко.-К.,1998.
6.Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии.-М.,1995.

 

Тема 6. Психологічні особливості розвитку дитини в немовлячому віці.
Розповісти про безумовні рефлекси новонародженої дитини, їх роль,чутливість аналізаторів,комплекс пожвавлення.
Охарактеризувати потреби немовлят в емоційному спілкуванні,задоволенні «сенсорного голоду»; перші форми спілкування дитини з дорослими. Дати характеристику сенсорного розвитку мовлення,ходіння;значення ходіння в розвитку психіки дитини. Новоутворення цього віку.

 

1. Література (основна)
1.Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М.:Изд.центр «Академия»,2002.
2.Шаграева О.А.Детская психология: теоретич. и практич. курс.- М.:Владос,2001.

2. Додаткова
1.Андреева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения.-М.,1991.
2.Выготский Л.С. Младенческий возраст// Собр. соч.: В 6 т. – М.,1992. – Т.4.
3.Лешли Дж . Работать с маленькими детьми: поощрять их развитие и решать проблемы. – М.,1979.
4.Мир детства. Дошкольник/Под ред. А.Г.Хрипковой.- М.,1979.


Тема 7. Характеристика раннього віку.
Дати опис психічного розвитку в ранньому дитинстві (соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, криза 3-х років, новоутворення віку); розкрити зміст предметно- маніпулятивної діяльності як провідної діяльності раннього дитинства. Обгрунтувати закономірність виникнення в кінці раннього дитинства свідомості і самосвідомості.

1.Література (основна)
2.Додаткова
1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.- СПб.:Питер,2008.
2. Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности//Хрестом. По возр. И пед. Психологии/Под ред. И.И. Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.:Изд. МГУ,1981. – С. 126-129.
3. Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни (там же,с.107-113)
4. Лурия А.Р. , Юдович Ф.Я. Изменения в структуре игры в связи с развитием речи (там же, с .65-69 )
5. Новосёлова С.Л. Развитие мышления в раннем возрасте (там же, с. 183 – 189)
6. Поддьяков Н.Н. К вопросу о развитии мышления дошкольников (там же. С.207-211)
7. Мир детства. Дошкольник/Под ред. Хрипковой. – М.Педагогика,1979.
8. Субботский Г.А Ребёнок открывает мир. – М.: Просвещение ,1991.
9. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. –Ростов на Дону :Феникс,2005.

 

Тема 8. Психологічні особливості дошкільного віку.
У цій темі слід розкрити такі питання: фізичний розвиток дошкільника, сенсорно-моторний розвиток, провідна роль гри у психічному розвитку дошкільника , особливості інтелектуальних процесів, формування особистості дошкільника.

1.Література (основна)
2.Додаткова

1.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. СПб. -: Питер,2008.
2.Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка.
3. Венгер Л.А. О формировании познавательных способностей в процессе обучения дошкольников// Хрестоматия по возр. И пед. Психологии/ Под ред. И. И Ильясова, В. Я. Ляудис. – М. : Изд. МГУ, 1981. – С. 179-183.
4.Эльконин Д.Б. Основная единица развёрнутой формы игровой деятельности.Социальная природа ролевой игры (там же ,с. 61-65)
5. Подьяков Н.Н. К вопросу о развитии мышления дошкольников( там же, с.207-211)
6.Мир детства.Дошкольник / Под ред. А.Г.Хрипковой.М.: Педагогика,1979.
7.Субботский Г.А. Ребёнок открывает мир. – М.: Просвещение,1991.
8. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Ростов на Дону :Феникс,2005.


Тема 9. Психологічна готовність дітей до навчання в школі.
В темі необхідно висвітлити зміст поняття «готовність до школи», компоненти цього поняття: інтелектуальна готовність,особистісна і соціально-психологічна готовність емоційно-вольова готовність та ін.. Дати психологічнухарактеристику6-річної дитини з позиції можливості її залучення до навчання в школі.Характеризувати дітей не готових до шкільного навчання; проаналізувати причини.

1.Література (основна)
2.Додаткова
1. Амонашвілі Ш.А. В школу с шести лет.- М.: Педагогика, 1986.
2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети. –М.: Просвещение, 1983.
3. Коломинский Я .Л., Панько Е.А. Учителю о психологи детей 6-летнего возраста.- М.: Просвещение,1988.
4. Коротко С.Л.Шестирічний учень. – К.:Знания,1986.
5. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе.- М.:Просвещение,1990
6. Сухомлинський В.О. Школа радості// Вибр.твори . В 5-ти т. – Т.2- К.:рад.шк.1979.


Тема 10. Становлення і розвиток гри як провідної діяльності в дошкільному віці.
Дати визначення гри як провідної діяльності в дошкільному віці. Розкрити психологічні особливості ігрової діяльності; описати види ігор,їх особливості. Охарактеризувати сюжетно-рольову гру та її структурні компоненти. Показати, як змінюються форми організації дітей в іграх від молодшого до старшого дошкільного віку. Доведіть, що гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку, необхідність керівництва іграми дітей з боку вихователів, батьків.

1.Література (основна)
2.Додаткова
1 .Д.Б.Эльконин. Основная единица развёрнутой формы игровой деятельности. Социальная природа ролевой игры/Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии/Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис.-М.: Изд. Моск. ун-та,1981. – С.61-65.
2. А.Р.Лурия, Ф.Я.Юдович .Изменения в структуре игры в связи с развитием речи( там же,с.65-69)
3. Н.С.Пантина. Исследование строения детской деятельности( там же, с.69-73)
4. Г.П.Щедровицкий. Методологические замечания к педагогическому исследованию игры ( там же, с .73-79)


Тема 11. Умови розвитку особистості дошкільника.
Розкрити, що входить у зміст поняття «становлення особистості дитини»; підкреслити роль спілкування з дорослими у формуванні особистості дитини, дати характеристику спілкування дитини з ровесниками. Висвітлити вплив на розвиток особистості дитини ігрової, трудової та навчальної діяльності. Показати, як позначається місце дитини в групі на становлення її особистості, яку роботу має проводити вихователь з дітьми високого і низького соціального статусу.

1. Література (основна)
2. Додаткова

1. А.В.Запорожец Значение ранних периодов детства для формирования детской личности// Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии/ Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис - М.:Изд-во Моск. ун-т, 1981. Сс. 121-126.
2. Л.И.Ботович. Этапы формирования в онтогенезе (там же, с. 129-138)
3. М.И Лисина Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни(там же, с. 107-113)
4. А.В.Петровский Коллектив, общение и развитие личности (там же, с.138-142)
5. С.Я.Якобсон Проблемы этического развития ребёнка (там же, с. 174-179)


Тема 12. Психологічна перебудова, пов’язана зі вступом дитини до школи.
Дати загальну характеристику початкового періоду шкільного етапу життя дитини: зміна соціального статусу, адаптаційні,навчальні та поведінкові труднощі першокласників; проаналізувати відомі вам прояви шкільної дезадаптації – причини психологічного дискомфорту дитини в школі. Висвітлити вікові психологічні особливості дитини,які можуть викликати труднощі у навчанні. Аргументувати свою позицію щодо вступу дітей до школи з 6-и чи 7-и років.


1.Література (основна)
2.Додаткова
1. Амонашвили Ш.А. В школу с 6-и лет. - М.Педагогика,1986.
2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети. М.: Просвещение,1983.
3. КоломинскийЯ.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей 6-го возраста. –М.:Просвещение,1988.
4. Коробко С.Л. Шестирічний учень .- К.: Знання ,1986.
5. Кононенко О. Шкільна адаптація та психологічний вік// Поч. школа ,2003 №3
6. Мухіна В.С. Шестилетний ребёнок в школе.- М.:Просвещение,1990.
7. Навчання і виховання 6-річних першокласників. :Зб. Статей/ Упоряд. К.С .Прищепа.К.: рад. гик. ,1990.
8. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками.- К. : Освіта,1998.
9. Савченко О.Я. ,Олейник В.Ф. и др. Подготовка студентов к работе с учащимися 6-го возраста. – К. :Вища школа,1990.


Тема 13. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.
Розкрити ознаки, за якими можна судити про якісні зміни пізнавальних процесів у молодших школярів. Характеризувати розвиток психічних процесів молодшого школяра (сприймання, пам’яті, мислення, уяви, мовлення, уваги). Показати значення психічних процесів. Підкреслити значення креативності у розвитку творчого мислення,здібностей.

1. Література (основна)
2. Додаткова
1. Бикова О. Особливості розвитку пам’яті учнів 1-4 класів// поч. шк. -2002. – №6.
2. Іваненко М. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів// Поч. шк. -2003.-№3
3. Костюк Г.С. Закономірності розумового розвитку та формування здібностей// Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості/За ред.. Л.М. Проколієнко.-К.: рад.шк.,1989. С.194-307.
4. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника.- М. : Просвещение,1972.
5. Малихіна О. Особливості мотивації учіння дітей молодшого шкільного віку// Поч.шк.- 2002. – №7
6. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. К.: рад.шк.,1982.
7. Смирнов А.А. Развитие логической памяти у детей// Хрестомат. по возр. и пед. психол./ Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.:Изд. МГУ,1981. С.143-248.
8. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М., 1988.


Тема 14. Навчальна діяльність, як провідний вид діяльності у молодшому шкільному віці.
Розкрити специфіку навчальної діяльності в млодшому шкільному віці. Характеризувати структурні компоненти навчальної діяльності молодших школярів. Описати формування умінь і навичок у процесі навчальної діяльності. Розкрити роль гри в навчальному процесі, мотивацію учіння; динаміку навчання, як провідної діяльності; причини неуспішності молодших школярів.

1.Література (основна)
2.Додаткова
1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! –М.: Просвещение.,1983.
2. Гальперин П.Я. О методе поэтапного формирования умственных действий (там же, с. 97 – 101)
3. Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников.-//хрестоматия по возр. и пед. психол. /Под ред. И.И.Ильясова, В.Я. Ляудис. - М:Изд. МГУ,1981. – с. 86-88.
4. Ительсон Л.Б. Учебная деятельность, её источники, структура и условия (там же, с.79-84)
5. Маркова А.К., Абрамова Г.С. Учебная деятельность как предмет психологического исследования (там же,с.88-93)
6. Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте (там же, с. 84-86)

Тема 15. Особливості спілкування і розвитку моральних якостей молодшого школяра.
В темі необхідно розкрити особливості міжособистісного спілкування дітей, спілкування з учителем; роль мікроклімату в колективі у формуванні моральних якостей учнів. Показати, у чому особливості виховання моральних якостей молодших школярів, які рекомендації щодо цього дають В.О.Сухомлинський та Ш.О.Амонашвілі. Прослідкувати за змінами мотивів поведінки учнів, ставлення дітей до школи, вчителя,с воїх обов’язків на протязі чотирьох років. Пояснити причини головної суперечності віку :відставання морального розвитку від інтелектуального.

1. Література (основна)
2. Додаткова
1. Бодалёв А.А. Развитие восприятия человека человеков в общении.// Хрест. по возр. и пед. психологии/Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис.- М.: Изд-во МГУ,1981. – с.113-117.
2. Ерастов Н.П. Психологические задачи в общении и условиях их решения учащимися.(там же,с.117-121)
3. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. – М.: Просвещение,1972.
4. Макаренко А.С. Отношения, стиль, тон в коллективе// Хрест. по психологии/ сост. В.В. Мироненко -М.: Просвещ.,1987. – с.346-349.
5. Мир детства: младший школьник/ под ред. А.Г.Хрипковой.- М.,1988.
6. Шульга Д. Діагностика сформованості моральних переконань в учнів початкових класів. //Поч. шк. -2003. - №6

Тема 16. Розвиток емоційно-вольовоі сфери молодших школярів.
Дати розгорнуту характеристику емоційно-вольової сфери молодших школярів; показати зв’язок між емоційною і вольовою сферами; як змінюються форми прояву емоцій і волі з віком дитини. Визначити умови формування вольових якостей у дітей початкових класів; відзначити, яку роль відіграє воля у розвитку довільності.

1.Література (основна)
2.Додаткова
1. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К.: Україна – Віта,1995.
2. Додонов Б.И. В мир еэмоций. - К.:Политиздат,1987.
3. Запорожец А.В. Избр. психол. тр.: В2-хт.- М.:Педагогика,1986. – Т.1. – с.258-284.
4. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции.-М:.,1998

5. Изард К.Э. Психология эмоций. -СПб: Питер,1999

6. Кочубей Б.И. Новикова Е.В. Эмоциональная устойчивость школьника. -М:Знание,1988

7. Ривес С.М. Воспитание воли учащихся в процессе обучения.- М:Изд-во АПН РСФСР,1958

8. Рувинский Л.И., Хохлов С.И. Как воспитывать волю и характер.-М.:Мысль,1984

9. Селиванов В.И. Воля и ее воспитание.-М.: Знание,1976

10. Чебыкин А.Я. Эмоциональная регуляция учебно-познавательной деятельности.- Одесса,1992

11. Юркевич В.С. Об индивидуальном подходе в воспитании волевых привычек.-М:Знание,1986

12. Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника.-М.: Просвещение,1966

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.023 с.)