Контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконанняКриворізький педагогичний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра практичної психології

 

 

Вікова психологія

Контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання

для студентів заочної форми навчання

Спеціальності «Практична психологія»

 

 

Кривий Ріг -2012

 

Вікова психологія. Контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Практична психологія» -

Криворізький державний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012р. с

 

Розробник:

В.Ф. Олійник, канд. психол. наук, доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

 

Затверджено кафедрою практичної психології

Протокол № від

 

 

Вступ

Контрольна робота з вікової психології, яку практичні психологи-студенти заочного відділення виконують у 5 семестрі, є важливою формою самостійної роботи з вікової психології. Це сприяє глибокому засвоєнню теоретичного матеріалу і одночасно дає можливість виявити вміння студента-заочника аналізувати та критично оцінювати літературу з психології, аналізувати факти власного досвіду та досвід кращих фахівців – практичних психологів; користуватися конкретними методами і методиками психологічного дослідження дітей різних вікових періодів, аналізувати психологічні основи застосованних у дитячих дошкільних закладах і школах прийомів і методів навчально-виховної роботи.

Студентам пропонується тематика контрольних робіт та короткі методичні рекомендації з розкриття кожної теми. До кожної теми додається список літератури (теоретична частина контрольної роботи).

В другій частині контрольної роботи студенти описують дослідження, яке вони проводять в дитячому дошкільному закладі або в школі з однієї з проблем, список яких також додається. Пропонується список літератури, яка містить опис різних методів і методик дослідження (практична частина)

Захист контрольної роботи проходить у співбесіді з викладачем. За умов не зарахування контрольної роботи студент зобов*язаний написати нову.

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Успішне виконання контрольної роботи великою мірою залежить від вдало вибраної теми. Треба зважити на характер роботи (дошкільний заклад, школа, психолог, вихователь, вчитель та ін.), інтерес до тієї чи іншої психологічної проблеми, а також від можливості дослідницької роботи.

Особливу увагу необхідно звернути на актуальність теми, прагнучи, щоб контрольна робота була не тільки засобом одержання знань, а й могла б бути виконана в практиці роботи навчального закладу.

Приступаючи до написання контрольної роботи, студент повинен ознайомитися з програмою з вікової психології та з літературою до даної теми. Після цього він складає план теоретичної частини, який у процесі роботи доповнює і уточнює.

Далі треба розпочинати грунтовне вивчення літератури. Крім книг і статей, рекомендованих до теми, слід також використати матеріали з психологічних журналів, «Дошкільного виховання», «Початкової школи» та ін.. Вивчаючи наукову літературу, необхідно аналізувати, узагальнювати матеріал, яких можна використати у контрольній роботі. Обов*язково вказувати джерело і сторінку. Наприклад: [2,с.56].

Паралельно з опрацьованих літературних джерел студент складає програму дослідження відповідно до обраної проблеми (список проблемних тем додається). Проблема дослідження повинна узгоджуватися з темою контрольної роботи ( де це можливо).

Писати контрольну роботу треба самостійно. Категорично забороняється механічно переписувати першоджерела. Контрольна робота не повинна містити скорочені слова, перекреслення. До роботи можна додати малюнки дітей, рисунки, таблиці, схеми, діаграми тощо.

Титульну сторінку оформляємо так:

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»   Психолого-педагогічний факультет Кафедра практичної психології     Психологічні особливості розвитку дитини в немовлячому віці     Контрольна робота з вікової психології студентки 3 курсу … заочної форми навчання Іванової Лідії Федорівни     Кривий Ріг – 2012  

На першій сторінці слід написати зміст роботи, вказуючи сторінки. На останній – список літератури. Малюнки і інші роботи дітей (при їх наявності) поміщаються в додатках.

Обсяг роботи – до 25-30 с. рукописного тексту, до 20 – друкованого.

1. Розкрити такі теоретичні питання

Тема 1. Предмет вікової психології

В контрольній роботі необхідно дати визначення вікової психології як науки, розкрити предмет її вивчення. Назвати галузі вікової психології,її зв*язок з іншими науками. З*ясувати теоретичні і практичні завдання вікової психології на сучасному етапі розвитку суспільства, значення вікової психології в діяльності практичного психолога.

Література

I. Основна література (підручники) – для всіх тем контрольної роботи:

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология.-М.:Академия,2000.

2. Вікова психологія/за ред. Г.С.Костюка. – К.:рад.шк.,1976.

3. Вікова та педагогічна психологія/О.В. Скрипченко та ін., - К.: Просвіта, 2001.

4. Волков Б.С. Возрастная психология: В 2-х частях. – М.:Гуманит. изд. центр «Владос»,2008.

5. Мухина В.С. Возрастная психология.-М.: Изд. центр «Академия», 2002.

6. Обухова Л.Ф. Возрастная психология.-М.: Педобщество России, 1999.

7. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав,2005.

II. Додаткова література (першоджерела)

1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989. – С.476-585.

2. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2т. – К., 1983. – Т1. – С. 248-253.

Тема 2. Становлення психологічної думки в Україні.

Висвітлити наукові засади, на яких грунтується історія вітчизняної вікової психології, починаючи з 17-18 ст. (Ф. Прокопович, Г. Сковорода). Визначити роль Києво – Могилянської академії у розвитку психологічних знань в Україні. Проаналізувати спадщину Т.Г. Шевченка з позиції внеску в розвиток психологічної думки, І. Франка. Відзначити роль С. Рубінштейна, С. Балея, В. Горбачевського, Л. Божович, П. Гальперіна та ін. у становленні вікової психології. Підкреслити особливе значення Г.С. Костюка та створеного з його ініціативи Українського інституту психології. Зупинитися на сучасному стані дослідження проблем вікової психології (Е. Рибалко, П. Зінченко, М. Добринін, Б. Ананьєв, М Боришевський, В. Котирло, С. Максименко, В. Моляко, С. Бех та ін.).

I. Література (основна)

Тема 3. Методи вікової психології.

Дати коротку характеристику методам вікової психології, основні вимоги до кожного з них і особливості застосування. Характеризуючи метод експерименту, порівняйте природний і лабораторний експеримент. Зазначте, коли не можна використовувати метод тестування (при вивченні яких психічних явищ)

I. Література (основна)

II. Література (додаткова)

1. Басов М.Х. Методика психологических наблюдений над детьми. – Избр. Психол. произв./Под ред. В.И. Мясницева и В.С. Мерлина. – М., 1975. – С. 27-189.

2. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.:НДПІ, 1990.

3. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М., 1995

 

 

Тема 20. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.

Розкрити суспільні стосунки підлітків з дорослими та ровесниками, психологічні проблеми, що виникають у відносинах між вчителями та учнями. Визначити ,чи існують суттєві відмінності у змісті і характері спілкування підлітків з представниками однієї і різної статі. Як, на вашу думку, психолог може допомогти підлітку налагодити стосунки з вчителями і батьками?

1. Література основна

2. Література додаткова

1. Та, що й до теми 19.

2. Бодалев А.А. Личность и общение: избран. психол.труды. -М:Международ. педагог. акад.,1995

3. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников.- М:Педагогика,1984

4. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений.-К.,1990

5. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания.-Казань,1991

 

 

Криворізький педагогичний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра практичної психології

 

 

Вікова психологія

Контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання

для студентів заочної форми навчання

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)