Орієнтована тематика магістерських робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтована тематика магістерських робітдля студентів спеціальності 8.080201 «Інформатика» напряму підготовки 0802 «Прикладна математика» (8.04030201 «Інформатика» в галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» - перелік 2010р.)

 

1.Розробка методів розв’язання краєвих задач для диференціальних рівнянь з розривними коефіціетами та відповідне програмне забезпечення.

2.Інформаційна система підтримки оперативного планування виробництва.

3.Дослідження розподілів відносних змін індексу Доу-Джонса і створення відповідного програмного забезпечення для отримання ММП-оцінок їх параметрів.

4.Технологія розробки освітніх Web-сайтів.

5.Методика комп’ютерного тестування та створення універсальних оболонок.

6.Спектральний аналіз індексу Доу-Джонса (1896-2000) та створення відповідного програмного забезпечення.

7.Створення розширеного програмного пакету для критерію ω2 і його застосування при аналізі промислового індексу RMS-100(словаччина).

8.Комбінаторні алгоритми теорії розкладів.

9.Теорія Lр – оцінок і її застосування до аналізу розподілів похибок лазерних локацій ШСЗ по міжнародному проекту “MERIT” і створення відповідного програмного забезпечення.

10.Створення автоматизованої системи управління контентом сайту.

11.Отримання границь невіності Рао-Крамера для оцінок параметрів розподілу Пірсона VII типу і створення відповідного програмного пакету.

12.Моделювання руху турбулентного водного потоку в двохвимірній (плановій) постановці та прогноз деформацій його мона.

Розробка масового хостингу під різними мережевими операційними системами.

14.Дослідження розподілів похибок спостереження малих планет Сонячної системи виконаних по міжнародному проекту “The Investiqation of the tihl Planets of the Solar system”.

15.Дослідження розподілів відносних коливань найбільш відомих біржевих індексів на основі використання системи кривих Пірсона.

16.Інформаційні методи оцінки точності спостережень і їх застосування у випадку негаусових розподілів похибок.

17.Розробка універсальної програми тестового контролю знань студентів вищих навчальних закладів.

18.Дослідження турбулентного водного потоку в рамках трьохвимірної моделі та їх спрощених варіантів.

19.Підвщення ефективності управління с\г підприємства шляхом вповадження збалансованої системи показників.

20.Розробка програмного забезпечення для створення інформаційно-дорадчої системи управління осушувальною системою.

21.Розробка програмного-компьютерного забезпечення для автоматизації осушувально-зрошувальних меліоративних систем.

22.Розробка програмно-комп’ютерного забезпечення бля автоматизації осушувальних систем в умовах радіаційного забрудення.

23.Системний підхід до коп’ютерного моделювання процесів гідродинаміки.

24.Комп’ютерне моделювання процесів поширення хвиль для задач гідродинаміки.

25.Побудова криволінійних ортогональних сіток для чотирикутних областей створення відповідного програмного забезпечення відображень.

Додаток Б

Зразок заяви про призначення керівника

магістерської роботи на затвердження теми

 

Ректору ПВНЗ «МЕГУ

ім. акад. С.Дем’янчука»

проф. Дем’янчуку А.С.

студента(ки)______курсу

факультету________________

групи____________________

спеціальності______________

_________________________

ПІП _____________________

_________________________

_________________________

 

З А Я В А

Прошу дозволити написання магістерської роботи на тему___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і призначити науковим керівником роботи (ПІП викладача, назва кафедри)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«__» _____________201_р. ______________

(підпис студента)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Завідувач кафедри_____________

 

Декан факультету ______________

 

Науковий керівник_______________


Додаток В

Зразок титульної сторінки магістерської роботи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

Імені академіка Степана Дем’янчука

 

 

Кафедра математичного моделювання

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

 

на тему:

 

Робота допущена до захисту Студента спеціальності 8.080201

протокол № __від «__»_____2011р. «Інформатика» напряму підго-
Завідувач кафедри математичного товки 0802 «Прикладна мате-

моделювання, професор, доктор матика» (8.04030201 «Інфор-

фіз.-мат. наук Й.В.ДЖУНЬ матика в галузі знань 0403

_______________________________ «Системні науки та кібернети-

ка»-перелік 2010 р.)

 

(підпис завідувача кафедри) Іванова Володимира Петровича

________________________

(підпис студента)

 

 

Науковий керівник:

 

___________________________

(підпис керівника)

 

 

Рівне – 2012


Додаток Г

Завдання на виконання дипломної роботи

ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука"

Факультет кібернетики

Кафедра математичного моделювання

Спеціальність Інформатика

“Затверджую”

Завідувач кафедри

математичного моделювання

_____________________ проф. Джунь Й.В

“______________”_______________200_р.

 

Студент ________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім‘я, по-батькові)

1.Тема дипломної роботи _________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

2.Термін здачі студентом закінченої роботи __________________________________________________________________________________

3.Вихідні дані до роботи___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

4.Зміст дипломної роботи (перелік питань, які підлягають розробці)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

6..Дата видачі завдання____________________________________________________________________________________________________

Календарний план

Найменування етапів дипломної роботи Термін виконання Примітка

Студент_________________________

(підпис)

 

 

Керівник________________________ ___________________________________

(підпис) (прізвище, ім`я, по батькові)

 

 

Висновки керівника магістерської роботи

на кваліфікаційну роботу студента __________________________________________

на тему: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Обсяг магістерської роботи: ________ листів формату А4, графічного матеріалу____ і сторінок пояснювальної записки_____________________________________________

Короткий зміст прийнятих рішень:___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок про відповідність магістерської роботи завданню: _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Рівень практичної і теоретичної підготовки студента : ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні недоліки магістерської роботи: ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позитивні сторони магістерської роботи, найбільш цікаві рішення: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка графічного оформлення та пояснювальної записки:______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальність і новизна рішень та можливість їх впровадження у виробництво:________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка магістерської роботи:________________________________________________

Відгук склав керівник магістерської роботи:___________________________________

__________________________________________________________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, підпис)

“__”__________________ 201__ р.

Висновки кафедри про магістерську роботу

Магістерську роботу переглянуто.

Студент ________________________________________

може бути допущений до захисту роботи в державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри

математичного моделювання _____________________________

( прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)

“___”________________201__р.


Додаток Е

Зразок оформлення рецензії

Рецензія

на дипломну роботу студента ______________________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові)

групи____________________ факультету кібернетики

ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука”

Тема роботи_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Стисла характеристика розділів роботи______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції внесені студентом, рівень їх наукового обґрунтування та ефективність _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне значення роботи________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість оформлення роботи_________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки в роботі_________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальнийвисновок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(підготовленість студента до роботи як фахівця)

Оцінка дипломної роботи__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім.`я та по батькові рецензента, його посада і місце роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

“_____”________________200 р. Місце печатки

(Підпис рецензента)

 

Додаток З

Зразок оформлення

списку використаних джерел

 

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Закони України Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» від 18 січня 2001 р., № 2238-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 11. – с. 52.
Укази Указ Президента україни «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 р. // Бухгалтерія в сільському господарстві. - № 1. – с. 7-11.
Постанови Постанова Кабінету Міністрів України «Про концепцію державної системи професійної орієнтації населення» від 27 січня 1994 р. № 48 //Людина і праця: Інформаційний бюлетень Мінпраці України. – 1994. - № 4. – с. 22-29.
Монографії: один, два або три автори Цимбалюк В.І., Джунь А.Й., Джунь Й.В. Сучасні аспекти проблеми обгрунтування фундаментальних принципів математичного моделювання, критеріальних процедур і метод діагностики математичних моделей в правовій інформатиці. – Київ, НДЦПІ АПрН України, 2007 – 42 с.
Більше трьох авторів Статистические методы современной динамики Карпато-динарского региона. Под ред. В.И.Сомова. К.: Наукова думка, 1992 – 150 с.
Багатотомні видання Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Учебное пособие для втузов.- !3-е изд. В 2-х т.- М.: Наука.Главная редакция физико-математической литературы.1985-Т.2. -560 с.
Перекладні видання Брандт З. Анализ данних. М.: Мир, 2003. – 688 с.
Довідники Справочник по специальным функциям. Под ред. М. Абрамовица и И. Стиган. М.: Наука. Главная ред. физ.-мат. литер. 1979 -832 с.
Словники Російсько- український математичний словник/. Уклад.:В.Я.Карачун, О.О.Карачун, Г.Г.Гульчук.- К.: Вища шк., 1995. – 258 с.
Статті в журналах чи в збірниках наукових праць Джунь И.В. Закон Джеффріса і його значення як сучасної концепції імовірнісного моделювання випадкових похибок спостережень.// Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика, 2011, вип. 8 (17), с. 28- 36.
Складові частини: книги Крамер Г. Математические методы статистики. Изд. 2-е, стереотипное. Под ред. А.Н.Колмогорова. М.: Мир -1975.- с. 332-348.
Збірники Джунь Й.В., Суховецький І.О. Вимоги до системи тестування знань студентів, адаптованої до системи ЕСТS// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Болонський процес в Україні та Європі: досвід, проблеми, перспектива. Зб. наук. пр. Рівне, 2008, с. 376- 378.

 


Додаток К

Зразок оформлення змісту роботи

 

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………....… 3

Розділ 1. Математичні моделі фільтраціїї

1.1.

 

Висновки ……………...……………………….……………………..………. 100

Список використаних джерел ………….……………………...…….. 105

Додатки ………………………………………….……………...…………….. 111

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.018 с.)