ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗФорма навчання денна вечірня заочна
об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит
Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит Поточний контроль Активність та результативність – до 5 балів Систематичність – до 5 балів Самостійна робота – до 15 балів - підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);   - індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або - індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)   Модульний контроль – до 15 балів - модуль №1 (до 5 балів); - модуль №2 (до 10 балів) Завдання одного модульного контролю – до 30 балів або індивідуальне домашнє завдання – до 30 балів;   Самостійна робота – до 10 б.: - підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 10 балів або - виконання завдань практичного характеру – до 10 балів
Підсумковий контроль Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів) Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)
об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК
Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК Активність та результативність – до 5 балів Систематичність – до 5 балів Самостійна робота – до 15 б. б - підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);   - індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або - індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)   Модульний контроль – до 75 балів - модуль №1 (до 25 балів); - модуль №2 (до 50 балів) (результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів Завдання одного модульного контролю – до 80 балів Самостійна робота – до 20 б. (результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)   Самостійна робота – до 20 б.:   - підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 20 балів або - виконання завдань практичного характеру – до 20 балів

ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

85-100 балів відмінно А
80 балів добре В
65 – 75 балів добре С
60 балів задовільно D
50 – 55 балів задовільно E
20 – 45 балів незадовільно – можлива перездача
0 – 15 балів незадовільно – повторне вивчення дисципліни F

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

Для денної та вечірньої форм навчання

№№ пп Об'єкти контролю Кількість балів
1. Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.: Від 0 до 100 балів в т.ч.:
1.1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях до 10 балів
1.2. Виконання завдань для самостійного опрацювання до 15 балів
1.3. Виконання модульних завдань до 75 балів

Підсумкова оцінка (в балах) =

= результати поточної роботи

Оцінка поточної роботи в семестрі проводиться в межах 100 балів

Оцінювання поточної роботи студента

Процес вивчення житлового права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань ПМК, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 75 балів ( модуль І – 25 балів, модуль ІІ – 50 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 15 балів , за активність та систематичність – 10 балів.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

· усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

· оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

· оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

· оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

· оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

· оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

· оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 15 балів ( модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 15 балів , за активність та систематичність – 10 балів.

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 100

Об’єкти контролю:

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (до 10 балів) включає:

- систематичність підготовки до семінарських занять та активність участі в їх проведенні – 5 балів;

- результативність роботи на семінарських заняттях – 5 балів (поточні оцінки лише «5» та «4»; при цьому обов’язкове позитивне складання модулів);

2) виконання модульних завдань (до 75 балів) включає:

- перший модуль – 25 балів;

- другий модуль – 50 балів

3) виконання завдань для самостійного опрацювання – (до 15 балів)

включає:

- підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 5 балів;

вибіркові види самостійної роботи

- виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів

Або

- виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів

Або

- інші види індивідуальної роботи – 10 балів

Студент виконує одне із вибіркових завдань для самостійної роботи

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

Денна форма навчання

Тема 1. Поняття та предмет житлового права України

План заняття

1. Житлове право України - комплексна галузь права.

2. Конституційні та законодавчі гарантії здійснення права громадян на житло.

3. Об'єкти житлових правовідносин.

4.Джерела житлового права, їх характеристика.

Тема 2. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень. Житловий фонд України, його структура та призначення

План заняття

1. Поняття житлового приміщення та його характеристика.

2. Поняття житлового фонду та його класифікація.

3. Державна реєстрація та державний облік житлового фонду.

4. Управління житловим фондом.

 

Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду

План заняття

1. Загальна характеристика забезпечення громадян житлом у будинках державного житлового фонду.

2. Порядок, підстави та умови прийняття громадян на квартирний облік.

3. Правове значення ордера на жиле приміщення.

4. Черговість у наданні жилих приміщень.

Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду

План заняття

1. Загальна характеристика порядку користування жилими при­міщеннями у будинках державного житлового фонду, приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів.

2. Поняття договору найму жилого приміщення, його особливості.

3. Бронювання жилих приміщень.

4. Порядок та підстави виселення тимчасових жильців.

5. Порядок надання та користування службовими жилими приміщен­нями і гуртожитками.

 

Тема 5. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів

План заняття

1. Правовий режим жилих приміщень, що належать громадянам на праві приватної власності.

2. Права та обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу та членів його сім'ї.

3. Об'єднання власників багатоквартирних будинків: їх права та обов'язки.

4. Правовий статус піднаймача жилого приміщення та членів його сім’ї.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.021 с.)