Міністерство НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИМіністерство НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ пожежноЇ БЕЗПЕКИ імені Героїв Чорнобиля

ЦЕНТР ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

ПРОГРАМА

 

проходження стажування студентами 5-го курсу

Спеціальності 8.17020301 «Пожежна безпека»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

На посаді інспектора ГУ (У) Держтехногенбезпеки в

АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

 

 

Черкаси, 2012


Проходження стажування студентами 5-го курсу спеціальності 8.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на посаді інспектора ГУ (У) Держтехногенбезпеки в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. – Черкаси: АПБ, 2012. – 20 с.

У програмі розкриваються мета, завдання, зміст та особливості проходження стажування студентами на посаді інспектора ГУ (У) Держтехногенбезпеки в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Надані необхідні зразки звітних документів.

 

Авторський колектив:

Кришталь М.А. – кандидат психологічних наук, професор;

Зайвий В.В. кандидат історичних наук;

Бузько В.І.;

Нікітіна Т.В. – кандидат соціологічних наук, доцент;

Джулай О.М. – кандидат технічних наук;

Лиходід Р.В. –доцент;;

Тищенко О.М. – кандидат технічних наук, доцент;

Дендаренко Ю.Ю. - кандидат технічних наук, доцент;

Макаревський П.В.- старший викладач;

Биченко С.М. - кандидат історичних наук, доцент;

Тупицький В.М. – доцент;

Черниш І.А.;

Дулгеров А.В.

 

Комп’ютерна верстка: Литвиненко М.В.


Затверджую

Ректор

Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля

МНС України

полковник с. ц. з.

М.А.Кришталь

«____» ________ 2012 року

ПРОГРАМА

проходження стажування студентами 5-го курсу спеціальності 8.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на посаді інспектора

ГУ (У) Держтехногенбезпеки в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Мета та завдання стажування

1. Стажування студентів (далі - стажисти) є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини освітньо-професійної програми за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, метою якого є:

· підготовка майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на посаді інспектора ГУ (У) Держтехногенбезпеки;

· подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань, умінь і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання майбутніх посадових інструкцій, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування у практичній діяльності;

· формування особистих високих моральних якостей, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку;

· глибоке та всебічне вивчення ділових і моральних якостей стажистів з метою створення умов для їх оптимальної реалізації у подальшій практичній діяльності;

· збір фактичного матеріалу для виконання магістерської роботи.

2. Стажування проводиться відповідно до Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів МНС України, затвердженого наказом МНС України від 1 грудня 2003 року № 461 та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом МОН України від 8 квітня 1993 року № 93 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 20 грудня 1994 року № 351).

3. Загальну організацію стажування студентів та контроль за її проведенням здійснює навчально – методичний відділ факультету пожежної безпеки та охорони праці Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, який:

· спільно з ЦПН Академії, профілюючими кафедрами розробляє Програму, іншу навчально-методичну документацію для проведення стажування;

· розробляє організаційну та супровідну документацію щодо проведення стажування;

· забезпечує проведення всіх організаційних та консультаційних заходів (інструктажів, зборів), перед від’їздом студентів на стажування, надання стажистам необхідних документів;

· повідомляє студентам про систему звітності за результатами стажування;

· підтримує зв'язок з базовими управліннями та підрозділами МНС України з питань контролю, організації та удосконалення практичної підготовки студентів;

· у складі комісії приймає заліки зі стажування;

· узагальнює та подає керівництву Академії Звіт про проведення стажування із зауваженнями та пропозиціями щодо його поліпшення.

4. Організація стажування покладається на начальників ГУ (У) Держтехногенбезпеки в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі, які:

· Визначають конкретні підрозділи за спеціалізацією студентів, а також створюють належні умови для проведення стажування.

· Призначають наказом керівників стажування з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід.

· Видають стажистам на період стажування вкладиші до студентського квитка, що підтверджують виконання ними обов'язків на посаді інспектора ГУ (У) Держтехногенбезпеки (додаток 4).

· Організовують та проводять вхідний і вихідний контролі знань стажистів до початку та після завершення стажування згідно з переліком питань, розробленим профілюючими кафедрами (додаток 7).

· Здійснюють постійний контроль за організацією проведення стажування, аналізують результати, розробляють рекомендації щодо вдосконалення стажування, підводять підсумки стажування з обов’язковим виставленням загальної оцінки у підсумковій відомості (додаток 5) та оформляють результати стажування наказом, копію якого направляють до Академії.

· Здійснюють контроль за забезпеченням належних умов праці та побуту студентів під час проходження стажування.

· Припиняють проходження стажування та відряджають студента до Академії (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

5. Керівництво стажуванням здійснюється заступниками начальників ГУ (У) Держтехногенбезпеки в областях, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі. На них покладаються наступні обов’язки:

- забезпечення виконання програм, індивідуальних планів стажування у повному обсязі та контроль за їх реалізацією, встановлення режиму роботи студентів;

- підбір безпосередніх керівників стажування з числа підлеглих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом;

- представлення стажистів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця керівників стажування та інших співробітників підрозділу;

- проведення інструктажів студентів, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці та пожежної безпеки;

- проведення виховної роботи;

- забезпечення стажистів робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;

- аналіз роботи стажистів і надання їм допомоги під час виконання програми стажування;

- керівництво проведенням студентами профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах;

- узагальнення підсумків стажування і надання звіту начальникам ГУ (У) Держтехногенбезпеки в областях, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі (копія звіту надсилається до академії);

- затвердження характеристик та завірення їх печаткою для стажистів.

Керівники стажування несуть персональну відповідальність за якість проведення стажування студентів.

6. На безпосередніх керівників стажування покладаються обов’язки:

- ознайомлення з оперативною обстановкою на дільниці (об’єкті, у районі), характером та особливостями роботи;

- щоденний облік та оцінка роботи стажистів, контроль за виконанням програми стажування, дотримання внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників;

- складання характеристик на стажистів, їх подача на затвердження у керівника підрозділу (не пізніше ніж за три дні до закінчення стажування). У характеристиці необхідно відобразити обсяг і якість виконання програми й індивідуального плану, рівень підготовленості стажистів до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність, культурний і професійний рівень розвитку, виставлення підсумкової оцінки за практику. Характеристики направляються до Академії і залучаються до особових справ стажистів;

- підготовка для керівника підрозділу матеріалів за підсумками проходження стажування з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації стажування.

Керівникам стажування та їх безпосереднім начальникам забороняється:

- використовувати стажистів для виконання завдань, не передбачених програмою;

- переміщення їх з одного підрозділу до іншого без погодження з академією.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Додаток 1

Затверджую

Заступник начальника ГУ (У) Держтехногенбезпеки

__________________________________

спеціальне звання

__________________________________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20__ року

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження стажування студентом ___ групи ____ курсу
Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Відмітка про виконання
       
       
Згоден: Безпосередній керівник стажування _______________________________________ посада, звання _______________________________________________________________ підпис, ініціали, прізвище   Дата Стажист: _____________________________ підпис, ініціали, прізвище   Дата
         

____________________________________________________________________________ підрозділ; посада, на якій проводиться стажування; прізвище, ім’я та по батькові

 

 


Додаток 2

 

Затверджую

Заступник начальника ГУ (У) Держтехногенбезпеки

_____________________________________________

спеціальне звання

_______________ __________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20__ року

ЩОДЕННИК

проходження стажування студента ___ групи ____ курсу
Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України

________________________________________________________________________________

підрозділ; посада, на якій проводиться стажування; прізвище, ім'я та по батькові

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відмітка про виконання Оцінка Підпис керівника стажування
           
           

 

Щоденник вів стажист ___________ ____________________________________________ підпис ініціали, прізвище
  Безпосередній керівник стажування ____________________ _____________________ _________________________________ посада звання підпис ініціали, прізвище

Примітка:

1. У щоденнику стажист стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.

2. У графі «Заходи» відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, функціональні обов’язки, оперативно-тактична характеристика тощо).

3. У щоденнику можуть бути відображені думки стажиста, які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або навчального закладу з питань організації та проведення стажування, змісту стажування.


Додаток 3

 

Начальник ГУ (У) Держтехногенбезпеки

_____________________________________________

спеціальне звання

_______________ __________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20__ року

 

ЗВІТ

про стажування студента ___ групи __ курсу

Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України

__________________________________________________________

підрозділ та посада, на якій проводиться стажування

_________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові

У ньому містяться:

- назва підрозділу, його коротка характеристика;

- підсумки виконання програми стажування та індивідуального завдання (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

- висновки щодо організації, результатів, позитивних аспектів проходження стажування, труднощів і недоліків, які були під час стажування;

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращання організації стажування.

Обсяг – до 10 сторінок

Зауваження представника вищого навчального закладу, який перевіряє хід стажування:_________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склав: стажист ___________ ___________________________________ підпис ініціали, прізвище «___»____________ 20___ року
Безпосередній керівник стажування ___________________ ___________________ __________ ____________________ посада звання підпис ініціали, прізвище

Додаток 4

Вкладиш

до студентського квитка №_______

 

Студент ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

є стажистом на посаді _______________________________________________

(посада, підрозділ)

ГУ (У) Держтехногенбезпеки в ___________________________ області (місті)

 

М.П.

 

Заступник начальника

ГУ (У) Держтехногенбезпеки в ____________________________ області

____________________ _______________ ___________________

спеціальне звання підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________20___ року

 

 

Дійсний до «___»___________ 20___року

при пред’явленні студентського квитка ___________ ______________________

особистий підпис ініціали, прізвище


Додаток 5

 

Начальник ГУ (У) Держтехногенбезпеки

в__________________________________________________________________

спеціальне звання

__________________ ______________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

Примітка.

Надсилається до академії разом з наказом про підведення підсумків стажування.

 

Заступник начальника

ГУ (У) Держтехногенбезпеки в ____________________________________

___________________ _________________ ___________________

спеціальне звання підпис прізвище, ініціали

 

«____» __________ 20___ року


Додаток 6

Звіт

Додаток 7

Перелік питань

Міністерство НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)