Скільки існує підходів до механізму інноваційної діяльності?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скільки існує підходів до механізму інноваційної діяльності? 

Сукупність національних і міжнародних юридичних норм, що регулюють відносини, пов’язані зі створенням і використанням наукових результатів, технічних і технологічних розроблень, науково-технічних проектів, нових товарів, товарів літератури та мистецтва - це :

Авторське право

 

Склад предметних функцій менеджера в інноваційній сфері істотно змінюється від його ієрархічного рівня в організації?

Так

 

Скільки є видів ефекту від реалізації інновацій?

 

-=Т=-

Термін “технологія” - це

Сукупність прийомів і способів обробки і переробки різних середовищ

 

Технічний прогрес визначає:

28 % приросту національного доходу

 

Тривалість прийнятого часового періоду не залежить від такого фактора:

Системи мотивації інноваційної діяльності

 

 

-=У=-

Упровадження новацій може дати такі види ефекту:

Економічний; науково-технічний; соціальний; екологічний

Уповноважений орган виконавчої влади здійснює:

Державну реєстрацію інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

 

У чому полягає суть інвестиційної функції?

використання прибутку від інновації для фінансування інвестування за різними напрямками

 

У якому році прийнято «Рекомендації Фраскаті»?

У якому році вперше був описаний метод Kaizen?

 

Технології, які стануть визначальними в постіндустріальному суспільстві - це

Високі технології

 

 

-=Ф=-

Фінансовий лізинг – це:

Вид підприємницької діяльності, спрямований на інвестування тимчасово вільних чи залучених фінансових засобів;

 

Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері

Покликаний надавати фінансову підтримку і сприяти створенню малих наукомістких фірм, інкубаторів бізнесу, інноваційних інжинірингових центрів та інших аналогічних підприємств.

 

Фактори, що зумовлюють необхідність проведення емісії акцій:

1.Необхідність розвитку матеріально-технічної бази підприємства і створення оптимальних умов для роботи його структурних підрозділів;

2.Можливість підвищення фінансової стійкості підприємства й отримання банківських кредитів;

Фундаментальні дослідження поділяють на:

Теоретичні і пошукові

Фундаментальні дослідження, як правило, фінансуються за рахунок:

Бюджету держави на конкурсній основі

-=Х=-

Хто проводить роботи із створення законодавчої бази нововведень?

Верховна Рада

 

Хто запропонував теорію людських потреб?

Абрахам Маслоу

 

 

Хто вживає заходи щодо виконання регіональних і місцевих інноваційних програм?

Місцеві державні адміністрації

Хто готує і подає відповідним радам пропозиції щодо створення комунальних спеціалізованих інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансового підтримання інноваційних програм?

Місцеві державні адміністрації

Хто визначає обсяг асигнувань для підтримання інноваційної діяльності?

Верховна Рада

Хто сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності?

Кабінет Міністрів

Хто розглядає і затверджує перелік прийнятих розроблень?

Замовник

Хто із вчених ввів в науковий обіг термін «інновація» як нову економічну категорію ?

Й. А. Шумпетер

Хто із вчених класифікували інновації?

Усі відповіді вірні

Хто вперше висловили гіпотезу про те, що інновації з’являються в економічній системі нерівномірно, а у вигляді кластерів?

Й. А. Шумпетер і Г. Менш

Хто висунув гіпотезу про те, що поява інновацій різних типів пов’язана з різними фазами соціально-економічного і науково-технічного розвитку, представленими у вигляді «довгої хвилі»?

Я.Ван Дейк

-=Ц=-
-------------------------------------------------------------------------------------

-=Ч=-

Частина засобів на підтримання фундаментальних наукових досліджень йде на:

Дотації науково-дослідним організаціям і вищим навчальним закладам з метою розвитку їх матеріально-технічної бази;

Чи вірний вираз:”Усіх учасників конкурсу повідомляють про прийняття або відхилення їх пропозицій в усному вигляді”?

Невірний

 

Чи вірний вираз:”Місцеві державні адміністрації розробляють проекти регіональних і місцевих інноваційних програм і подають їх для затвердження відповідним місцевим радам”?

Вірний

Чи проводять конкурсний вибір розробника у відкритому порядку, незалежно від виду конкурсу?

Ні

 

Чи контролює Кабінет Міністрів діяльність комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ?

Ні

Чиї це слова: «… Якщо не можна планувати винаходи, то можна і потрібно планувати наукові дослідження. Відкриття, винаходи й інші результати наукових досліджень обов’язково з’являться.» ?

С. Вавилова

 

Чи вірний вислів – «Специфіка інноваційних процесів як об’єкта управління вимагає особливого характеру праці менеджерів у цій сфері і поставлених перед ними вимог»?

Так

 


-------------------------------------------------------------------------------------

-=Ш=-
-------------------------------------------------------------------------------------

-=Щ=-

Що не є етапом формування портфеля реальних інвестицій?

Вторинний добір інвестиційних проектів за укрупненими критеріями;

 

Що не є однією із стадій фінансування програми?

Системний аналіз фінансування програми

Що не є принципом організації довготермінового кредитування?

Оперативність;

Що не є основним напрямком інноваційної політики держави?

Створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності

 

Що не належить до функцій Кабінету Міністрів?

Здійснення заходів щодо єдиної науково-технічної та інноваційної політики

Що вимагає необхідність системи індивідуальної праці

Індивідуальність

Що не входить у склад резюме?

Результативність праці

Що є прерогативою інноваційного менеджера?

Інноваційні рішення

Що із наведеної класифікації не відноситься до ЕСКД:

Створення дослідних зразків

 

Що із наведеної класифікації не відноситься до ліцензійних платежів:

??? (хтось не закинув відпоідь)

 

Що можна віднести до недоліку розпорядку?

Черги в ліфтах

 

Що розуміють під гнучким графіком роботи?

Графік роботи, за яким працівник може вибирати час приходу і закінчення роботи у певних межах, які встановлює керівництво

 

Що розуміють під стиснутим робочим тижнем?

Графік, за яким певну кількість годин робочого часу тижня відпрацьовують в різну кількість робочих днів

 

Що розуміють під частковою зайнятістю?

Робота з виконанням певних обов’язків, але протягом меншого часу

 

Що розуміють під гнучким циклом?

Працівники вибирають початок і закінчення роботи протягом певного періоду

 

Що розуміють під змінним графіком?

Дозволяє змінювати час початку і закінчення роботи, але при цьому необхідно працювати повний робочий день

 

Що розуміють під перемінним днем?

Дозволяє змінювати тривалість робочого дня

 

Що розуміють під гнучким розміщенням?

Дозволяє змінювати не тільки години, але й розміщення місця роботи

 

Що є прерогативою інноваційного менеджера?

Інноваційні рішення

 


-------------------------------------------------------------------------------------

-=Ю=-
-------------------------------------------------------------------------------------

-=Я=-

Як зображають ФІКТИВНУ РОБОТУ на графіку ?

Пунктирною лінією

 

Як зображають ПОДІЮ на графіку ?

Кружечком із цифрою

 

Якщо індекс рентабельності менший за одиницю то проект :

неефективний;

 

Який з документів відіграє важливу роль у підборі персоналу :

Резюме

 

Яким вимогам повинні відповідати рекомендації :

Їх автор повинен знати рівень продуктивності і якість роботи заявника

 

Які із нижче наведених факторів є другорядними?

Статус

 

Які із нижче наведених факторів є дуже впливовими?

Можливість службового росту

 

Які основні змінні включає теорія чекань?

Всі відповіді вірні

Як класифікують інновації за Р.А. Фатхутдіновою?

Усі відповіді вірні

Яка стратегія характерна для фірм, діяльність яких базується на принципах «підприємницької конкуренції»?

Наступальна

Який розрив виникає через те, що носіями найважливіших знань про перспективи технологій є дослідники і розроблювачі?

Інформаційний

 

Який розрив виникає через розходження в мові, концепціях і розумінні факторів успіху?

Семантичний

 

Які організації концентрують зусилля на фундаментальних і експериментальних дослідженнях?

Орієнтовані на дослідження

Які організації концентрують свої зусилля на розробленні комерційної продукції?

Орієнтовані на розроблення

 

Яку стратегію найчастіше використовують корпорації, що мають сильні ринкові й технологічні позиції?

Авангардну

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.013 с.)