Погодинний розподіл навчального часу за темамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Погодинний розподіл навчального часу за темамиПогодинний розподіл навчального часу за темами

Назва теми Кількість навчальних годин
Всього Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
1.Становлення та розвиток Державного казначейства України
2. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу
3. Бюджетна класифікація
4. Платіжна система виконання бюджетів
5. Казначейське виконання Державного бюджету за доходами
6. Казначейське виконання Державного бюджету за видатками
7. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів
8. Звітність про виконання бюджетів
9. Контроль у системі Державного казначейства
10. Управління державним боргом
Разом

 

2.2. Зміст навчальної дисципліни, плани лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів

Вступ

Предмет курсу, його місце в навчальному плані підготовки фахівців з економіки. Мета дисципліни та основні завдання вивчення курсу, його теоретичні та методологічні засади. Структура курсу. Зв’язок курсу “Казначейська справа” з суміжними дисциплінами та виробничою практикою.

 

Тема 1. Становлення та розвиток Державного казначейства України

Історичні умови започаткування казначейства. Передумови й основні етапи створення Державного казначейства України.

Правове забезпечення діяльності Державного казначейства України. Задачі, функції, права, обов’язки та відповідальність органів Державного казначейства України. Розмежування повноважень між Міністерством фінансів України та органами Державного казначейства України. Повноваження територіальних органів Державного казначейства України.

Організаційна структура Державного казначейства України.

Лекція 1

1. Методологічні основи вивчення предмету “Казначейська система”. Структура і задачі курсу.

2. Історичні аспекти виникнення казначейства.

3. Основні етапи створення Державного казначейства України.

4. Сутність діяльності та функції Державного казначейства України.

5. Організаційна структура Державного казначейства України.

Семінарське заняття

1. Історичні умови започаткування казначейства в Україні.

2. Необхідність та основні етапи становлення Державного казначейства України.

3. Правовий статус діяльності Державного казначейства України.

4. Організаційна структура Державного казначейства України.

Завдання для організації самостійної роботи студентів

1. Дослідити історичні аспекти виникнення казначейства за часів Київської Русі.

2. Використовуючи рекомендовану літературу, провести аналіз існуючих визначень “казна” та “казначейство”.

3. Визначити передумови створення казначейства в Україні.

4. Проаналізувати основні етапи створення Державного казначейства України.

5. Проаналізувати Указ Президента України “ Про Державне казначейство” та Постанову Кабінету Міністрів України “Про Державне казначейство України” з метою визначення повноважень зазначеного фінансового інституту.

6. Дослідити переваги та недоліки запровадження казначейської системи виконання бюджетів в Україні.

Тематика рефератів:

1. Зарубіжний досвід організації казначейського виконання бюджетів.

2. Розмежування функцій Міністерства фінансів України та Державного казначейства України щодо виконання бюджетів.

3. Особливості організації касового виконання бюджету через банківську систему.

Рекомендована література:1,2,3,4,5,6,11,12,14,16,17,24,26,52,53,54,55,56,57,58,59,62,65,

67,69,74,75,76,78,79,8081,82,85,89,90,91,92,93,94,95,99.

Тема 2. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу

Бюджет як економічна категорія. Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його основні елементи. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів Державного та місцевих бюджетів. Зведене та адресне бюджетне планування.

Бюджетні повноваження Державного казначейства України. Повноваження органів Державного казначейства України з виконання бюджетів за доходами та за видатками. Бюджетне зобов’язання, механізм погашення бюджетних зобов’язань. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 

Лекція 2

1. Бюджетний процес та його учасники.

2. Бюджетне планування та прогнозування.

3. Бюджетні повноваження Державного казначейства України.

Семінарське заняття (1 год.)

1. Бюджет як правова та економічна категорія.

2. Організація бюджетного процесу в Україні (складання, розгляд, затвердження, виконання, контроль за виконанням, звіт про виконання).

3. Бюджетні права органів Державного казначейства України.

Завдання для організації самостійної роботи студентів

1. У Бюджетному кодексі України відзначити норми, які визначають бюджетні повноваження органів законодавчої та виконавчої влади.

2. На основі нормативних актів, які регламентують фінансові відносини в Україні, проаналізувати розподіл завдань та повноважень між окремими фінансовими органами при організації бюджетного процесу.

3. Дати оцінку бюджетному процесу в Україні.

4. Охарактеризувати роль та повноваження Казначейства як учасника бюджетного процесу.

5. Встановити які органи здійснюють контроль за акумулюванням доходів бюджетів.

Рекомендована література: 1,3,6,7,8,9,10,11,12,14,24,52,53,54,55,56,62,69,80.

 

Тема 3. Бюджетна класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету

Поняття бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету за такими групами: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Коди класифікації доходів.

Класифікація видатків бюджету. Функціональна класифікація видатків, рівні її деталізації. Економічна класифікація видатків, її поділ на групи. Відомча класифікація видатків.

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

Характеристика класифікації державного боргу.

 

Лекція 3

1. Сутність та призначення бюджетної класифікації.

2. Класифікація доходів бюджету.

3. Класифікація видатків бюджету.

4. Класифікація фінансування бюджету.

5. Класифікація державного боргу.

6. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету.

Семінарське заняття (1 год.)

1. Сутність та призначення бюджетної класифікації.

2. Класифікація доходів бюджету.

3. Класифікація видатків бюджету.

4. Класифікація фінансування бюджету.

5. Класифікація державного боргу.

6. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету.

Завдання для організації самостійної роботи студентів

1. Визначити які цілі переслідує бюджетна класифікація.

2. Розглянути та проаналізувати класифікацію доходів, видатків, фінансування бюджету, державного боргу відповідно до наказу Державного казначейства України “Про бюджетну класифікацію і її запровадження” від 27.12.2001 р.

3. Ознайомитися із кодуванням бюджетної класифікації.

4. На основі даних про доходи та видатки Державного бюджету проаналізувати і дати оцінку процесу бюджетного планування.

5. Визначити в яких випадках використовується програмна класифікація.

6. Дослідити як визначити ефективність бюджетних програм.

7. Вивчити план та кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету.

Рекомендована література: 1,3,6,17,22,38,39,40,42,45,52,53,54,55,62,80.

 

Тема 5. Казначейське виконання Державного бюджету за доходами

Список рекомендованої літератури

Законодавчі та нормативні документи:

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

2. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2740-ІІІ.

3. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ.

4. Про національний банк України. Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

5. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 15.04.2001 р. № 2346-ІІІ.

6. Про Державний бюджет України на 2004 рік. Закон України від 27.11.2004 р.

7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України. Вводиться в дію Постановою Верховної Ради № 2940–12 від 26.01.93- К.: Відомості Верховної Ради, № 13, ст.111. – 1993.

8. Про аудиторську діяльність. Закон України від 22.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23.

9. Про державну податкову службу в Україні. Закони України. В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. Т.1. – с. 37-47.

10. Про Рахункову палату Верховної Ради України. Закони України. В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997. Т.11. – с. 60-76.

11. Про порядок виконання Державного бюджету України. Указ Президента України від 18.06.1993 р. № 219/93.

12. Про Державне казначейство України. Указ Президента України від 26.04.1995 р. №335/95.

13. Про затвердження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі. Указ Президента України від 21.01.1998 р. №41.

14. Про внесення змін до Указу Президента України від 27.04.1995 р. №335. Указ Президента України від 15.02.1999 р. № 173.

15. Про невідкладні заходи вдосконалення механізмів казначейського обслуговування. Указ Президента України від 05.12.2002 р. № 1133/02.

16. Про затвердження положення про Державне казначейство України. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 р. № 590.

17. Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.1997 р. №13.

18. Про затвердження положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.1997 р. № 180.

19. Про казначейське виконання кошторисів видатків на утримання апарату органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.1997 р. №437.

20. Про стан впровадження казначейського виконання кошторисів видатків. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.1997 р. № 963.

21. Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.1998 р. №68.

22. Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1998 р. №191.

23. Про впорядкування використання залишків бюджетних коштів на рахунках банківської системи. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1998 р. №2080.

24. Про деякі питання діяльності Державного казначейства України. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.1999 р. №180.

25. Про порядок перерахування дотацій місцевим бюджетам з Державного бюджету України в 1998 році. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.1999 р. №262.

26. Про удосконалення управління бюджетними коштами. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 р. №522.

27. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 15.09.1999 р. №1721.

28. Про затвердження Порядку перерахування дотацій вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 р. №490.

29. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228.

30. Положення про єдиний казначейських рахунок. Затверджено наказом Державного Казначейства України від 26.06.2002 р. №122.

31. Про тимчасовий порядок касового виконання Державного бюджету у другому півріччі 1993 р. Інструкція Національного банку України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 17010/1838, 09-407.

32. Про затвердження механізму витрачання бюджетних коштів. Наказ Міністерства фінансів України від 27.02.1998 р. № 45.

33. Тимчасова інструкція про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України та Національного банку України від 21.03.1997 р. № 28, 25-024/444.

34. Положення про Єдиний казначейський рахунок. Затверджене Наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.1997 р. № 28.

35. Інструкція про тимчасовий порядок касового виконання Державного бюджету за доходами. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України від 04.05.1998 р. № 37.

36. Інструкція про використання і облік позабюджетних коштів бюджетних установ та звітність по них. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України від 04.08.1998 р. № 63.

37. Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету. Затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України від 25.03.1999 р. № 27.

38. Про забезпечення єдиного методологічного підходу при розбудові системи Державного казначейства. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 26.01.1998 р. № 5.

39. Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 19.10.2000 р. № 103.

40. Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 21.11.2000 р. № 119.

41. Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 19.12.2000 р. № 131.

42. Про порядок переходу органів Державного казначейства України на новий План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 29.12.2000 р. № 143.

43. Про затвердження порядку касового виконання Державного бюджету за видатками. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 22.01.2001 р. № 3.

44. Про затвердження порядку касового виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.08.2001 р. № 140.

45. Про бюджетну класифікацію і її запровадження. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 27.12.2001 р. № 604.

46. Про затвердження Порядку управління єдиним казначейським рахунком. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 11.02.2002 р. № 23.

47. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205.

48. Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 18.11.2002 р. № 213.

49. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221.

50. Про затвердження Порядку повернення платникам помилково, або надмірно сплачених податків, зборів. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.2002 р. № 226.

51. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання Державного бюджету. Наказ Головного управління Державного казначейства України від 28.01.2002 р. № 57.

 

Учбово-методична література:

Додаткова література

57. Алієв В. Аналіз казначейської системи виконання ДБУ: переваги та недоліки // Економіст. – 2000. - №2. – С. 51-53.

58. Андрющенко В.Л. Західна думка про природу державних фінансів // Фінанси України.-1996.-№ 9.-С.21-25.

59. Бакун О. Поряд із ринковими реформами України потрібна реформа управління // Вісник НБУ.-1998.-№ 9.-С.42-43.

60. Барановський О. Бюджетна безпека // Вісник НБУ.-1998.-№ 6.-С.41-42.

61. Башинська О.М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу // Фінанси України. – 2000. - №12. – С. 67-77.

62. Бескид Й.М., Юрій С.І. Бюджетна система України. - К.:НІОС. -2000.

63. Білоусов А. Зведення бюджетних рахунків // Галицькі контракти, 1999.-№ 21.С.12-13.

64. Боднарук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України . – 2003. – №4. – С.14-18.

65. Буряченко А.Є Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 139-146.

66. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави за князювання Ярослава Мудрого // Фінанси України. – 2002. - №8. – С. 141-145.

67. Гай-Нижник П.П. Бюджет української держави за Гетьмана Павла Скоропадського // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 55-59.

68. Герасименко Ю. Шляхом інтеграції у світовій банківський простір // Вісник НБУ.-1998.-№ 4.-С.4.

69. Загородній А.Г., Вознюк Г.П., Сможенко Т.С. Фінансовий словник. -Львів:Центр Європи.-1997.-576с.

70. Кіреєв О.І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми та шляхи розв’язання // Фінанси України. – 2001. - №5.

71. Кичко І.І. Фінансування освіти в умовах формування соціально орієнтованої економіки // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 56-59.

72. Козюк В.В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 238 с.

73. Козюк В.В. Державний борг в умовах трансформації економіки України // Фінанси України. – 1999. - №5. – С. 56-59.

74. Коломис В., Пудовкіна М. Роль національного банку у касовому виконанні державного бюджету // Вісник НБУ. – 1998. - №1. – С. 56-60.

75. Коломис В. Нові аспекти в управлінні коштами державного бюджету України // Вісник НБУ.-1999.-№ 5.С.41-43.

76. Кондратюк С.Я., Борисенко В.М. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні // Фінанси України. – 2003. - №7. – С. 17-26.

77. Концепція розвитку Державного казначейства за умов функціонування Єдиного казначейського рахунка. Розпорядження Державного казначейства України від 06.03.2000 р. № 5-р.

78. Ломинога В. Казначейство України – сьогодення й стратегія розвитку // Праця і зарплата. –1998.-№ 18.-С.30.

79. Мітюков І. Макроекономічна політика та її вплив на економічне зростання в Україні // Банківська справа.-1998.-№ 4.-С.11-14.

80. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

81. Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічної реформи в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2000. - №12. С. 18.

82. Павлюк К.В. Організація виконання Державного бюджету // Фінанси України.-1998.-№ 3.-С.37-45.

83. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “НІОС”.- 1998. – 224 с.

84. Рожко О.Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 82-87.

85. Розпорядник Державної скарбниці // Урядовий кур’єр. – 1995. – №132. С. 7.

86. Сивашенко Н. Консолідація коштів Державного бюджету на рахунках Державного казначейства в НБУ // Вісник НБУ.-2000.-№ 7.С.50-51.

87. Сніжко М. Автоматизація взаємовідносин банку і казначейства // Вісник НБУ. –1997. №2. – С. 36-37.

88. Сушко Н. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Казна. – 2002. - №12. – С. 5-9.

89. Тентюк В. Державне казначейство: вектор якісних змін // Вісник НБУ. – 1997. - №5. – С. 3-5.

90. Тентюк В. Створення Державного казначейства України – крок до порядку в державних фінансах // Голос України.-19.06.1996.-№ 110.- С.4-5.

91. Тентюк В. Українське казначейство: додаткова інституція чи державна необхідність? // Фінанси україни. – 1996. - №6. – С. 5-10.

92. Теория финансов: Учеб. пособие. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко, Т.Е.Бондарь и др. – Мн.: Выш.шк., 1997.

93. Тігова Т. Історичні аспекти виникнення та розвитку Державного казначейства // Економіка. Фінанси. Право.-2001.-№ 2\С.18-22.

94. Чечуліна О.О. Передумови створення Державного казначейства України // Бухгалтерський обік і аудит.-1998.-№ 4.- С.15-17.

95. Чечуліна О.О. Передумови створення Державного казначейства України // Вісник КДТЕУ.-1997.-№ 3.С.8-11.

96. Чечуліна О.О., Булгакова С.О. Платіжна система виконання Державного бюджету // Банківська справа.-1999.-№ 3.-С.8-11.

97. Шевчук В.О. Становлення та розвиток системи Державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України.-1997.-№ 11.-С.19-29.

98. Шибер Т.В. Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи // Фінанси України. –2001.-№ 1.-С.40-47.

 

 

Погодинний розподіл навчального часу за темами

Назва теми Кількість навчальних годин
Всього Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
1.Становлення та розвиток Державного казначейства України
2. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу
3. Бюджетна класифікація
4. Платіжна система виконання бюджетів
5. Казначейське виконання Державного бюджету за доходами
6. Казначейське виконання Державного бюджету за видатками
7. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів
8. Звітність про виконання бюджетів
9. Контроль у системі Державного казначейства
10. Управління державним боргом
Разом

 

2.2. Зміст навчальної дисципліни, плани лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів

Вступ

Предмет курсу, його місце в навчальному плані підготовки фахівців з економіки. Мета дисципліни та основні завдання вивчення курсу, його теоретичні та методологічні засади. Структура курсу. Зв’язок курсу “Казначейська справа” з суміжними дисциплінами та виробничою практикою.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.013 с.)