Відділу освіти Бучанської міської радиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відділу освіти Бучанської міської ради 

 

Буча, 2016 р.

Стимулювання самоосвіти шкільних бібліотекарів вирішується за допомогою атестацій. Через різні організаційні форми шкільний бібліотекар, який атестується, представляє результати і визначає мету на перспективу. Критерії оцінювання результатів самоосвіти конкретизують аспекти ефективності та параметри оцінки.

Атестація працівників бібліотек здійснюється відповідно до Положення про атестацію працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 р. № 44 .

Пунктом 1.2 вищезгаданого Положення передбачено, що атестації підлягають працівники закладів культури відповідно до Переліку посад (професій) працівників, які підлягають атестації. Зокрема, зазначено посади завідувачів бібліотек, головних, повідних бібліотекарів, бібліотекарів без категорії, бібліотекарів II та I категорій.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР бібліотеки навчальних закладів за своїм призначенням належать до спеціальних бібліотек.

Тому завідувачі бібліотек та бібліотекарі, які працюють у бібліотеках навчальних закладів, мають атестуватися відповідно до норм зазначеного Положення. Про це йдеться також у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765 . У листі передбачено, що атестація та оплата праці бібліотечних працівників (у т.ч. і тих, які працюють у навчальних закладах) здійснюються за нормативними документами Міністерства культури і туризму України.

Атестація проводиться з метою:

- активізації творчої професійної діяльності;

- стимулювання росту кваліфікації, професіоналізму, ефективності й результативності праці;

Завданнями атестації є:

1. оцінювання професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи;

2. цілеспрямоване неперервне підвищення професійного рівня бібліотекарів, встановлення відповідності між якістю і оплатою праці;

3. забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці;

4. концентрація діяльності бібліотек на вирішенні важливих завдань педагогічних колективів загальноосвітніх закладів.

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності, продуктивності і якості діяльності та результатів кваліфікаційних випробувань бібліотечного працівника.

Атестації на відповідність посаді, яку вони обіймають або на яку претендують, підлягають бібліотечні працівники загальноосвітніх шкіл, які мають стаж роботи в бібліотеці не менше одного року.

Атестація бібліотечних працівників поділяються на чергову та позачергову.

Чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, згідно з графіком, складеним безпосередньо у навчальному закладі.

Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які:

· виявили бажання підвищити раніше встановлений їм посадовий оклад;

· підвищити свій фаховий і кваліфікаційний рівень;

· знизили в міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності ( за наявності аргументованого подання керівника навчального закладу або методиста з бібліотечних фондів міського відділу освіти).

Атестація бібліотечних працівників передбачає попереднє( не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання.

Для бібліотек навчальних закладів, які є їх структурними підрозділами, встановлені такі посади бібліотечних працівників: « провідний бібліотекар», « бібліотекар I категорії», « бібліотекар II категорії», « бібліотекар» ( додаток 1 ).

При визначенні відповідності займаній посаді та встановленні посадового окладу враховують відзнаки і нагороди, рівень моральних якостей, загальної культури бібліотечного працівника, володіння державною мовою відповідно до Конституції України.

На відміну від атестації педагогічних працівників, яким за її наслідками присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії, педагогічні звання та визначається відповідність чи невідповідність займаній посаді, у т.ч. за умови виконання визначених атестаційною комісією певних заходів, працівники культури атестуються лише на відповідність/невідповідність займаній посаді чи відповідність за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії.

Базовим документом, що визначає порядок та умови атестації бібліотечних працівників, є Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.

Окрім основного документа з атестації організаторам атестаційного процесу необхідно знати норми і положення інших нормативних актів, якими регулюються питання, пов’язані з атестацією.

Особливість оплати праці працівників шкільних бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, полягає у тому, що їх кваліфікаційні категорії залежать не від займаної посади за штатним розписом, а від освітнього рівня та стажу роботи.

Кваліфікаційна категорія бібліотекареві визначається при прийомі його на роботу з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи на попередній посаді ( додаток 2).

Приймаючи працівника на роботу, директор школи ретельно вивчає його особову справу, а саме:

- записи у трудовій книжці;

- документи про освіту та підвищення кваліфікації;

- атестаційний лист попередньої атестації (якщо такий є).

На підставі аналізу зазначених документів установлюється кваліфікаційна категорія: «бібліотекар» «бібліотекар І категорії», «бібліотекар ІІ категорії», «провідний бібліотекар».

Відповідно до штатного розпису навчального закладу керівник приймає рішення про посаду, на яку приймається працівник: «завідувач бібліотеки» або «бібліотекар».

На підставі прийнятих рішень видається наказ про призначення на посаду.

Порядок атестаційного процесу бібліотечних працівників складається з таких етапів:

1. Порушення питання про атестацію бібліотекаря.

Варто зазначити , що чітко не прописано, хто має ініціювати атестацію бібліотекаря. Відтак бібліотекар сам може подати заяву про атестацію, або ж керівник навчального закладу подає відповідне подання до атестаційної комісії.

2. Формування атестаційної комісії.

Атестацію бібліотекарів може проводити первинна атестаційна комісія при закладі освіти із залученням до її складу методистів з бібліотечних фондів міського ( районного ) методичного кабінету.

3. Визначення термінів і порядку атестації.

Згідно Положення атестація може проводитись у будь-які терміни, що визначаються безпосередньо закладом, у якому працює бібліотекар. Строки проведення атестації обов’язково узгоджуються з профспілковим комітетом і доводяться до відома бібліотекаря не пізніше ніж за місяць до початку атестації. Тривалість атестації може бути різною. У деяких випадках колективу закладу освіти зручно проводити атестацію бібліотекаря впродовж навчального року. У такому випадку порядок і терміни атестації бібліотекарів можуть відповідати схемі проведення атестації педагогічних працівників.

4. Засідання атестаційної комісії з розгляду заяви бібліотекаря чи

подання керівника закладу ( додаток 3).

5. Складання плану-графіка атестації бібліотекаря( додаток 4 ).

Основним завданням атестації бібліотекарів є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних і обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

Крім цього можна підготувати перелік питань до атестації бібліотечних працівників, щоб перевірити їх фаховий рівень ( додаток 5).

6. Видання наказу про атестацію бібліотечного працівника

( додаток 6).

7. Доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації (не пізніше ніж за місяць до початку атестації).

8. Підготовка та оформлення матеріалів і документів з атестації бібліотекаря,що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня. Ефективним засобом узагальнення матеріалів до атестації може бути формування бібліотекарем особистого портфоліо досягнень.

9. Вивчення системи і досвіду роботи бібліотекаря, що атестується, згідно із затвердженим планом-графіком.

10.Складання характеристики бібліотекаря та оформлення атестаційного листа ( додаток 7 ).

Відповідно до Положення про проведення атестації характеристику бібліотекаря, який підлягає атестації, складає і підписує керівник закладу освіти або його заступник. У характеристиці висвітлюється всебічна й об’єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

Із характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.

11. Ухвалення рішення атестаційною комісією .

До атестаційної комісії подаються характеристика на працівника, атестаційний лист попередньої атестації та матеріали, що засвідчують зростання фахового і кваліфікаційного рівнів.

Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення директора про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника.

У разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія може провести атестацію без нього.

Згідно з Положенням атестаційна комісія визначає одну з оцінок професійної компетенції бібліотекаря, а саме:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

- не відповідає займаній посаді ( додаток 8).

Якщо за час від попередньої атестації бібліотекар підвищив свій освітній чи кваліфікаційний рівень, виявив високий рівень професіоналізму, продемонстрував якість виконання функціональних обов’язків, атестаційна комісія за результатами атестації може рекомендувати керівникові навчального закладу підвищити бібліотекареві кваліфікаційну категорію або тарифний розряд.

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування.

Матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. Термін ухвалення рішення — не пізніше двох місяців. На підставі рішення атестаційної комісії керівник закладу приймає рішення про встановлення посадового окладу в межах, передбачених тарифним розрядом.

Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти ( додаток 9 ).

У разі успішного проходження атестації вирішується питання щодо заохочення бібліотекаря (преміювання, нагородження, висловлювання подяки ).

При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається

у наказі.У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.

Отже, атестація бібліотечних працівників – один з факторів активізації процесу самоосвітньої діяльності і безперервної освіти.

 

 

Рекомендації:

1.Атестація працівників бібліотек здійснюється відповідно до Положення про атестацію працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 р. № 44.

2. Згідно з Положенням атестація організовується та проводиться на підставі відповідного наказу. При цьому чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, а позачергова — не раніше як через рік з дня попередньої атестації.

3. Кваліфікаційна категорія бібліотекареві визначається при прийомі його на роботу з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи на попередній посаді.

4. Приймаючи працівника на роботу, директор школи на підставі аналізу трудової книжки, документів про освіту і підвищення кваліфікації, атестаційний лист попередньої атестації (якщо такий є ) , встановлює кваліфікаційну категорію: «бібліотекар» «бібліотекар II категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар».

5. На відміну від атестації педагогічних працівників бібліотекарі атестуються лише на відповідність/невідповідність займаній посаді чи відповідність за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії.

6. Оскільки окремого документа, який регулював би питання атестації

бібліотекарів навчальних закладів, натепер не існує, атестаційну комісію доцільно створювати наказом керівника навчального закладу безпосередньо при закладі.

7. Чергова атестація відбувається один раз на 5 років.

8. Позачергова (повторна) атестація проводиться лише для тих бібліотекарів, щодо яких під час попередньої атестації було прийнято рішення про відповідність посаді, яку вони обіймають, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації фахового напряму діяльності, підвищення рівня і якості роботи. Така атестація проходить не раніше як через рік із дня попередньої атестації.

9. Якщо за час від попередньої атестації бібліотекар підвищив свій освітній чи кваліфікаційний рівень, виявив високий рівень професіоналізму, продемонстрував якість виконання функціональних обов’язків, атестаційна комісія за результатами атестації може рекомендувати керівникові навчального закладу підвищити бібліотекареві кваліфікаційну категорію або тарифний розряд.

10. При атестації з рішенням «не відповідає займаній посаді» вирішується питання про переведення бібліотекаря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображається

у наказі.У разі незгоди працівника з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотриманням законодавства України про працю.

 

 

Додаток 1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)