Стаття 10. Документи, що подаються органуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 10. Документи, що подаються органуЛіцензування для одержання ліцензії

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид

господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через

уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного

органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу

ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:

 

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,

ідентифікаційний код - для юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта громадянина

України (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце

проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника

податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з частиною

третьою статті 9 цього Закону (повністю або частково), на

провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших

відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися

заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця

місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх

місцезнаходження.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають

ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються

документи, вичерпний перелік ( 756-2001-п ) яких встановлюється

Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого

органу з питань ліцензування.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів

господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім

документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,

приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою

про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом

відповідальної особи.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це

повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних

осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості

про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом

ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані

припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію

її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької

діяльності фізичної особи - підприємця).

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник

повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення

заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для

видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення

рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,

заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка

розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

У разі запровадження ліцензування нового виду господарської

діяльності суб'єкт господарювання, який здійснює цей вид

господарської діяльності, зобов'язаний подати протягом 30 робочих

днів з дня визначення органу ліцензування заяву та відповідні

документи, передбачені цією статтею, для отримання ліцензії на

провадження цього виду господарської діяльності.

Ліцензія в цьому випадку видається в порядку, визначеному цим

Законом. Відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду

господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування,

не є підставою для відмови у видачі ліцензії.

Стаття 11. Рішення про видачу або відмову

У видачі ліцензії

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або

про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів

з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що

додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини

у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший

строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або

про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові

в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття

відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії

зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі

ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для

отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами

ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської

діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення

недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу

ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу

ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через

три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності

заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської

діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт

господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про

видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для

відмови у видачі ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у

судовому порядку.

Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання

Ліцензій для видів господарської діяльності,

Провадження яких пов'язане з використанням

Обмежених ресурсів

З метою забезпечення ефективного та раціонального

використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій

і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації

таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності,

провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у

разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється

тільки за результатами відкритих конкурсів.

 

Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій

встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не

передбачене законами України.

Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій

дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят

календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії

і підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих

виданнях.

Для участі у конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній

основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять

календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу

ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а

також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу на

отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню

на конкурсній основі.

Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і

затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше

ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за

результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за

результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в

письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження

рішення про результати конкурсу.

Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено у

судовому порядку.

У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу,

орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з

дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити

конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.

У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить

господарську діяльність згідно з отриманою за результатами

конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку

ліцензію.

До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане

з використанням обмежених ресурсів, відносяться:

видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим

тарифом;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,

встановлюваний ліцензійними умовами.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.011 с.)