Форми письмового декларування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми письмового декларуванняКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 21 травня 2012 р. N 450

Київ

Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій

Відповідно до статей 257, 260 та 269 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про митні декларації;

форми митних декларацій.

2. Установити, що бланки єдиного адміністративного документа форми МД-4, додаткового аркуша форми МД-5 та доповнення форми МД-7 не застосовуються до прийняття Кабінетом Міністрів України окремого рішення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади, що використовують оформлені митними органами митні декларації:

забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою та подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із нею;

передбачити використання електронних митних декларацій (електронних копій митних декларацій на паперовому носії, засвідчених електронним цифровим підписом посадової особи митного органу) одночасно з митними деклараціями на паперовому носії.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

 

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ


Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450


ПОЛОЖЕННЯ
про митні декларації

Загальні питання

1. Це Положення визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, та інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

Періодична митна декларація

21. Періодична митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше ніж два рази протягом строку її дії.

22. У разі ввезення на митну територію України товарів для отримання дозволу на їх випуск згідно з абзацом третім пункту 25 цього Положення у безперервному виробництві (металургійному, хімічному тощо) разом з періодичною митною декларацією митному органу подається також лист декларанта, в якому зазначаються місце розташування такого виробництва та відомості, що підтверджують необхідність використання цих товарів у такому виробництві.

23. Пропуск товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією може здійснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом строку її дії у межах кількості товарів, зазначеної в періодичній митній декларації.

24. Товари, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, та періодичних друкованих видань), можуть бути переміщені через митний кордон України у разі:

пред'явлення митному органу в пункті пропуску через державний кордон України в паперовій або електронній формі документів (засвідчених у встановленому порядку копій, якщо законодавством не передбачено обов'язкове подання оригіналів), що свідчать про дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання (крім тих, відомості про які зазначались у встановленому порядку в періодичній митній декларації) та про здійснення передбачених статтею 319 Митного кодексу України необхідних видів контролю;

подання у разі переміщення товарів залізничним і автомобільним транспортом декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, не пізніше ніж через дві доби з дати прийняття товарів до перевезення реєстру номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів за формою згідно з додатком 2.

Товари, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, можуть бути переміщені через митний кордон України після оформлення митним органом періодичної митної декларації.

25. Товари, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом, можуть бути випущені митним органом після оформлення періодичної митної декларації.

Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях періодичні друковані видання випускаються митним органом після здійснення передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видів контролю (крім випадку, визначеного частиною третьою статті 237 Митного кодексу України) на підставі товарно-транспортних і товаросупровідних документів.

Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією товари для безперервного виробництва (металургійного, хімічного тощо) за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи, поданим на паперовому носії у двох примірниках, з дозволу митного органу можуть бути випущені після проведення в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою таких товарів, та здійснення передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видів контролю.

Підтвердженням надання дозволу митного органу на випуск товарів у випадках, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, є проставлення посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу відбитку штампу "Під митним контролем" на відповідних товарно-транспортних документах, а у випадку, зазначеному в абзаці третьому цього пункту, - на примірниках звернення. Один примірник звернення залишається у митному органі, а другий повертається декларанту або уповноваженій ним особі та є підставою для видачі вантажу. У разі потреби проводиться митний огляд, взяття проб і зразків товарів у встановленому законодавством порядку.

Інші, ніж зазначені у цьому пункті товари, що ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, можуть бути випущені лише після здійснення у повному обсязі їх митного оформлення відповідно до пункту 26 цього Положення.

26. До 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов'язані:

подати додаткову декларацію із зазначенням точних відомостей про товари, переміщені через митний кордон України за періодичною митною декларацією відповідно до заявленого митного режиму протягом попереднього календарного місяця;

подати передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом з періодичною митною декларацією;

сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України.

Дія спеціальних санкцій, застосованих або поновлених після закінчення строку тимчасового зупинення до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" після вивезення товарів за межі митної території України або випуску їх згідно з пунктом 25 цього Положення, не поширюється на оформлення додаткової декларації на такі товари.

27. Митний орган, що здійснив оформлення періодичної митної декларації, відмовляє у випуску товарів, що ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, з наданням відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог пункту 26 цього Положення та/або закінчення строку тимчасового припинення дії спеціальної санкції чи застосування такої спеціальної санкції до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання - його контрагента.

28. Митний орган у пункті пропуску через державний кордон України відмовляє у пропуску товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, та періодичних друкованих видань) протягом строку її дії з наданням картки відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі:

невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог частини четвертої статті 260 Митного кодексу України та пункту 26 цього Положення щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, за попередній місяць (відмітка про заборону пропуску товарів через митний кордон України у зв'язку з невиконанням вимог пункту 26 цього Положення вноситься до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України митним органом оформлення періодичної митної декларації);

недотримання декларантом або уповноваженою ним особою вимог щодо застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, діючих на день пропуску товарів, що вивозяться за межі митної території України, через митний кордон України;

переміщення через митний кордон України за періодичною митною декларацією товарів у кількості більшій, ніж задекларована в цій періодичній митній декларації;

закінчення строку тимчасового припинення дії спеціальної санкції відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" чи застосування такої спеціальної санкції до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання - його контрагента;

запровадження відповідно до законодавства режиму ліцензування або заборони експорту (імпорту) товарів, що переміщуються за періодичною митною декларацією.

Тимчасова митна декларація

29. Декларування партії товарів, ввезених на митну територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, зокрема коли:

точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД можуть бути встановлені після проведення їх дослідження;

у процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТЗЕД виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв'язання яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо;

відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб або вивантаження товару з транспортного засобу;

ціна товарів визначається за формулою.

ЗАЯВА

_____________________________________________________________________________________ (відомості про декларанта: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ) / _____________________________________________________________________________________ прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків) заявляє відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей. Номер транспортного документа _________________________________________________________ Рахунок ______________________________________________________________________________ (номер, дата) Країна відправлення (призначення) ______________________________________________________ Відправник (одержувач) ________________________________________________________________ Кількість місць ________________________________________________________________________ Загальна вага (кілограмів) _______________________________________________________________ Загальна митна вартість ________________________________________________________________ Митний режим ________________________________________________________________________ Умови поставки _______________________________________________________________________ Характер угоди ________________________________________________________________________ Дозволи уповноважених органів _________________________________________________________ (назва, номер, дата) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________


Номер товару Найменування товару, його звичайний торговельний опис Код товару згідно з УКТЗЕД Вартість товару у валюті України або іноземній валюті


Декларант або уповноважена ним особа _______________ (підпис) __________________________ (ініціали, прізвище)
Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи


________________________________ (найменування посади посадової особи митного органу) ___________________ (підпис, дата) ___________________ (ініціали, прізвище)
Місце для відбитка особистої номерної печатки


       


 

Додаток 2 до Положення


Форма


Реєстр N* ___________
номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів

за митною декларацією N ____________________
Реєстр черговий уточнюючий
дата відправлення транспортних засобів ___ ____________ 20__ р.


Номер запису в Реєстрі Номер товару в митній декларації Відомості про транспортний засіб Відомості про товарно-транспортний документ Код товару згідно з УКТЗЕД Кількість товару в основній одиниці виміру


Декларант або уповноважена ним особа _______________ (підпис) __________________________ (ініціали, прізвище)
Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи


____________
* Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.


 

Додаток 3 до Положення


Форма


Начальнику _______________________________ (найменування митного органу) __________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові декларанта / уповноваженої ним особи) __________________________________________ (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця)


ЗАЯВА

___ ____________ 20__ р. N _____
Прошу відповідно до статті 269 Митного кодексу України надати дозвіл на _____________________________________________________________ митної декларації N _______. (внесення змін, відкликання) Зміст змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації)


Номер товару в митній декларації Графа митної декларації Відомості
зазначені у митній декларації повинні бути зазначені у митній декларації


Обґрунтування ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Додані документи ______________________________________________________________________ (назва, номер, дата) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Декларант або уповноважена ним особа   _______________ (підпис)   __________________________ (ініціали, прізвище)
Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи 

Додаток 4 до Положення


Форма


Аркуш коригування
митної декларації від ___ ____________ 20__ р. N ______

I. Аркуш коригування складено для відображення нових відомостей про товари, що стали відомі після закінчення їх митного оформлення, зазначених у таких графах митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:

Номер товару в митній декларації Графа митної декларації Відомості
зазначені у митній декларації повинні бути зазначені у митній декларації


II. Розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа):

Номер товару в митній декларації Код виду платежу Основа нарахування Ставка Сума


III. Доплачено (повернуто) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності):

Код виду платежу Сума Дата Підстава Напрям руху коштів


____________________________ (найменування посади посадової особи митного органу) ______________ (підпис, дата) ______________ (ініціали, прізвище)


Місце для відбитка особистої номерної печатки


 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450


ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 N ____

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450


Додатковий аркуш МД-3

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

 

Доповнення МД-6

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

 

Специфікація МД-8

Лицьовий бік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450


Додатковий аркуш МД-5

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

 

Доповнення МД-7

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

Лицьовий бік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 643 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 702).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. N 1392 "Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1543).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 287 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 549).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. N 243 "Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 477).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2291).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1867 "Деякі питання застосування режиму митного складу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2302).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2306).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1881 "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2311).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1883 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2313).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1948 "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 11).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2402).

13. Пункти 1, 7 - 9, 11, 17 і 22 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 138).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 584 "Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 775).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1909 "Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51 (частина 1), ст. 2683).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2699).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 111 "Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 232).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 675 "Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1423).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1524 "Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту" (Офіційний вісник України, 2004, N 46, ст. 3016).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. N 924 "Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2309).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. N 930 "Про внесення змін до Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 38, ст. 2367).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 2996).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1169 "Про внесення зміни до переліку місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3067).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 222).

25. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. N 1908 і від 17 грудня 2003 р. N 1958, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 497 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1106).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 588 "Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1334).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 687 "Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 33, ст. 1333).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 910 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2111).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1027 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2381).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 251 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. N 243" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 772).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 399 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 32, ст. 1047).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1090 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1524" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 98, ст. 3228).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 521 "Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1321).

34. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 992 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 72, ст. 2487).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1074 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1524" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2669).

36. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1391 "Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3524).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 62 "Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 5, ст. 209).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 215 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1948" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 737).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 212 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 та від 1 березня 2002 р. N 243" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 15, ст. 707).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. N 281 "Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 22, ст. 900).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 317 "Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 982).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 692 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1909 та від 17 грудня 2003 р. N 1958" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2024).

43. Пункти 1, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1016 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 77, ст. 2852).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 601 "Про внесення змін до переліку товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1790).

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 21 травня 2012 р. N 450

Київ

Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій

Відповідно до статей 257, 260 та 269 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про митні декларації;

форми митних декларацій.

2. Установити, що бланки єдиного адміністративного документа форми МД-4, додаткового аркуша форми МД-5 та доповнення форми МД-7 не застосовуються до прийняття Кабінетом Міністрів України окремого рішення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади, що використовують оформлені митними органами митні декларації:

забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою та подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із нею;

передбачити використання електронних митних декларацій (електронних копій митних декларацій на паперовому носії, засвідчених електронним цифровим підписом посадової особи митного органу) одночасно з митними деклараціями на паперовому носії.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

 

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ


Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 450


ПОЛОЖЕННЯ
про митні декларації

Загальні питання

1. Це Положення визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, та інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

Форми письмового декларування

2. Товари декларуються шляхом подання митному органу:

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;

або митної декларації М-16;

або письмової заяви за формою згідно з додатком 1;

або митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності;

або іншого документа, що відповідно до законодавства може використовуватись замість митної декларації.

3. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для декларування товарів (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), заповнюється на:

товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро;

товари, які підлягають державному експортному контролю та поміщення яких через митний кордон України згідно із законодавством потребує надання відповідного дозволу чи висновку;

товари, які ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства;

товари, які поміщуються в митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі та після перебування у таких митних режимах поміщуються в інші митні режими.

4. Декларування товарів з використанням замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа іншого документа може здійснюватись у випадках, передбачених Митним кодексом України та укладеними в устан

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.012 с.)