Тема 12. Головні сфери та пріоритети дипломатії сучасної УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Головні сфери та пріоритети дипломатії сучасної УкраїниЛекції 18 - 19. Дипломатична практика незалежної України. (4 год., в т.ч. 1 год. – модульна контрольна робота 3)

1. Міжнародні аспекти здобуття Україною державної незалежності і налагодження повномасштабного дипломатичного життя.

2. Головні сфери та пріоритети дипломатії сучасної України.

 

Оскільки учбовим планом не відводиться часу на семінарські заняття з означеної теми (це значно ширше й ґрунтовніше буде зроблено в цілій низці інших, суміжних дисциплін) доцільним видається сконцентрувати самостійне вивчення досить великого за обсягом матеріалу навколо таких ключових питань:

1. Концептуальні засади і практика реалізації зовнішньополітичного виміру незалежної Української держави. Дипломатичне забезпечення міжнародного визнання України.

2. Розбудова дипломатичної служби незалежної України. Підготовка дипломатичних кадрів.

3. Російська константа зовнішньої політики України і українська дипломатія.

4. Дипломатичне забезпечення європейського вибору України.

5. Багатостороння дипломатія України. Україна в міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях.

6. Вирішення проблеми делімітації та демаркації державних кордонів України.

7. Забезпечення українською дипломатією захисту прав співвітчизників, юридичних осіб України за кордоном та відвернення загроз суверенного розвитку держави.

 

 

Контрольні запитання до модульної контрольної роботи 3

(можуть бути конкретизовані викладачем)

1. Чинники здобуття Україною нового міжнародного статусу наприкінці Другої світової війни. Українська РСР – співзасновниця ООН. Діяльність українського представництва в міжнародному співтоваристві, інших міжнародних організаціях у повоєнний період.

2. Україна і проблема кордонів у післявоєнній Європі.

3. Наростання централістських, великодержавницьких тенденцій у керівництві СРСР щодо України – причина латентного загострення національних суперечностей. Національно-дисидентський рух в Україні 60-80-х рр. і його вплив на міжнаціональні, міжнародні стосунки.

4. Визрівання передумов завоювання Україною державного суверенітету і перетворення її на повноправного суб’єкта міжнародних відносин.

5. Україна й СНД.

6. Європейський вектор зовнішньої політики України.

7. Стратегічне партнерство: здобутки й проблеми.

8. Українська дипломатія в двосторонніх відносинах.

 

Завдання для самостійної роботи: (6 год.)

1. На підставі опрацювання фахової літератури і матеріалів періодичних видань здійснити:

а) порівняльний аналіз проектів вирішення проблеми правонаступництва колишнього СРСР;

б) порівняльний аналіз дипломатичної діяльності України щодо ЄС та СНД й ЄЕП;

2 На підставі опрацювання рекомендованої літератури і матеріалів періодичних видань підготувати аналітичні довідки:

а) врегулювання проблеми поділу Чорноморського флоту СРСР між
Україною і Росією;

б) українська дипломатія і світовий процес ядерного роззброєння;

в) дипломатія Україна в регіональній системі міжнародних відносин.

 

3 На основі опрацювання фахової літератури підготувати реферати:

а) дипломатичні здобутки України у двосторонніх відносинах (на вибір);

б) багатостороння дипломатія України в міжнародних організаціях (на
вибір).

в) екологічні проблеми розвитку України в міжнародному контексті.

Додаткова література та документальні джерела:

1. Європейська інтеграція України. Політико-правові проблеми. – К., 2005.

2. Зленко А.М. Дипломатія і політика. – Х., 2003.

3. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. К., 1997.

4. Камінський Є., Дашкевич А., Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція. – К., 1998.

5. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1998.

6. Кульчицький С. Помаранчева революція. К., 2005.

7. Малярчук В. Міжнародна політика: простір партійного змагання і співробітництва. – К., 2005.

8. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – К., 2004.

9. Міжнародні організації. – К., 2005.

10. Південний вектор євроінтеграційної стратегії України. – К., 2006.

11. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір. – Маріуполь, 2005.

12. Росія, яку ми… (позиція політичних сил Росії стосовно майбутнього України й СНД та позиції політичних сил України стосовно Росії). – К.,1996.

13. Россия – Украина: история взаимоотношений. – М., 1997.

14. Тодоров І. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільнот. – Донецьк, 2006.

15. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995): у 2-х кн. – К., 1998.

16. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. – К., 2002.

17. Україна: політична історія ХХ – початок ХХІ століття. – К., 2007.

18. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. – К., 2001.

19. Украина – Россия: концептуальные основы гуманитарных отношений. К., 2001.

20. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К., 1995.

21. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). – К., 2001.

22. Широкорад А. Россия и Украина. Когда заговорят пушки. – М., 2007.

23. Поточна періодика (наукові й суспільно-політичні журнали, газети, збірники).

Семінарське заняття 7. Дипломатичні аспекти українських проблем доби Другої світової війни. (2 год.)

1 Мюнхенська (1938 р.) та німецько-радянські (1939 р.) угоди, їхній вплив на долю українців. Входження Східної Галичини, Північної Буковини і Бессарабії до складу СРСР і УРСР у контексті загострення геополітичних суперечностей.

2 Україна – арена воєнного протиборства з нацистською Німеччиною. Ставлення українців до окупаційного режиму. ОУН – УПА.

3 Чинники здобуття Україною нового міжнародного статусу наприкінці Другої світової війни. Українська РСР – співзасновниця ООН.

Завдання для самостійної роботи: (4 год.)

1 На підставі опрацювання фахової літератури і матеріалів періодичної преси здійснити:

а) порівняльний аналіз планів використання українського питання дипломатичними службами Німеччини, Англії, Франції та Радянського Союзу;

б) порівняльний аналіз ставлення різних країн світу до українсько-польських суперечностей і проблеми західних кордонів УССР.

2 На підставі опрацювання рекомендованої літератури і матеріалів періодичних видань підготувати аналітичні довідки:

а) Карпато-Українська держава і підштовхування західною дипломатією агресії Німеччини та Схід;

б) досвід розв’язання проблеми Закарпаття між УРСР і Чехословаччиною.

3 На основі опрацювання фахової літератури підготувати реферати:

а) радянська дипломатія і розв’язання проблеми соборності українських земель;

б) Українська РСР – співзасновниця ООН.

 

Додаткова література та документальні джерела:

 

1. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. К., - 1994.

2. Гунчак Т. У мундирах ворога // Військо України. – 1993, № 9.

3. Депортація поляків та українців: кінець 1939 – початок 50-х років. До 50-річчя операції „Вісла”. – Львів, 1998.

4. Іваненко В., Якунін В. ОУН і УПА у другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. – К., 2006.

5. Коваль В. Возз’єднання західноукраїнських земель та міжнародні відносини 1939-1941. – К., 1979.

6. Коваль В. В роки фашистської навали (Україна в міжнародних відносинах у період Великої Вітчизняної війни). – К., 1963.

7. Коваль В. „Барбаросса”. Истоки и история величайшего преступления империализма. – К., 1989.

8. Коваль В. Радянсько-німецький пакт 1939 р. – К., 1989.

9. Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах. Спроба нового концептуального бачення. – К., 1994.

10. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью – Йорк – Львів, 1993.

11. Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. – Т. 1-2. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Переселення поляків та українців 1944-1946. – Варшава-Київ, 2000.

12. Стерчо П. Карпатоукраїнська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 роках. – Львів, 1994.

13. Українська РСР у міжнародних відносинах. Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші документи, які складені за участю Української РСР або до яких вона приєдналася (1945-1957). – К., 1959.

14. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 р. Зб. документів і матеріалів. Львів – Київ, 2001.

 

 

Питання для підсумкового контролю

1. Предмет, завдання і значення курсу "Історія України (Дипломатична історія України).

2. Формування уяв про дипломатію додержавної України.

3. Міжнародні обставини формування державного об’єднання "Русь" та дипломатичні складові його зміцнення.

4. Норманська теорія та дипломатичні акції перших князів Рюриковичів.

5. Договори давньоруських князів із Візантією.

6. Дипломатія Святослава.

7. Розквіт дипломатичної активності України – Руси за часів Володимира Великого.

8. Ярослав Мудрий і його дипломатичні зусилля щодо зміцнення міжнародного становища Київської Русі.

9. Прийняття Руссю християнства та його міжнародні наслідки.

10. Стадія роздробленості Київської Русі та зменшення її дипломатичної ваги в світі.

11. Галицько-Волинське князівство та його дипломатія.

12. Різновекторна дипломатія Данила Галицького.

13. Династичні зв’язки України – Руси з суміжними державами і країнами Західної Європи.

14. Дипломатія Володимира Мономаха.

15. Феномен Литовсько-Руської держави.

16. Литовсько-польське зближення і доля українських земель.

17. Становище українців в Речі Посполитій.

18. Формування козацтва й паростки дипломатії Запорізької Січі.

19. Дипломатична боротьба за козацьку автономію.

20. Зовнішньополітичні пріоритети Української революції середини XVII ст.

21. Формування козацько-гетьманської дипломатії Б. Хмельницького.

22. Переяславська Рада, її історичні наслідки й оцінка.

23. Березневі статті Б. Хмельницького.

24. Пошуки Б. Хмельницьким політичних комбінацій для забезпечення самостійності й незалежності Української козацької держави після Переяславської ради.

25. Дипломатична практика українських гетьманів доби "Руїни" 1657-1687 рр.

26. Дипломатія І. Виговського. Гадяцький трактат 1658 р.

27. Чинники зовнішньої політики й дипломатії гетьманської України другої половини XVIII ст.

28. Дипломатична історія формування українсько-шведського союзу 1708-1709 рр. І. Мазепа.

29. Державотворча й дипломатична діяльність П. Орлика.

30. Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії. Ліквідація автономії України.

31. Поділи Польщі й перерозподіл українських земель між Російською та Австро-Угорською імперіями.

32. Великодержавна політика російського самодержавства щодо України й загострення українського питання.

33. Становище українців в Австро-Угорщині й проблема соборності українських земель.

34. Національно-визвольний рух і активізація дипломатичної активності навколо України на зламі XIX і XX ст.

35. Національні проблеми в програмах українських партій – пошук моделей перебудови міжнародних відносин у Східній і Центральній Європі.

36. "Українська карта" в планах і дипломатії Троїстого союзу та Антанти.

37. Перша світова війна і долі українства.

38. Дипломатична діяльність "Союзу визволення України".

39. Українська революція й пошук її зовнішньополітичних орієнтацій.

40. Дипломатія Центральної Ради в реалізації автономістсько-федералістського курсу. Стосунки з Тимчасовим урядом.

41. Створення УНР і початки її дипломатичної діяльності.

42. Природа і сутність конфлікту Центральної Ради з РНК: пошук дипломатичних варіантів врегулювання.

43. Розвиток подій у західноукраїнському регіоні в контексті міжнародного життя 1917-1918 рр.

44. УНР і дипломатична активність країн Антанти наприкінці 1917 р. – на початку 1918 р.

45. Міжнародні чинники прийняття IV Універсалу Центральної Ради, набуття УНР статусу самостійної, суверенної держави.

46. Україна і Брестська мирна конференція.

47. Брестський мирний договір і його наслідки для України.

48. Міжнародні чинники державного перевороту 29 квітня 1918 р. і утвердження гетьманату П. Скоропадського.

49. Вплив українсько-німецьких відносин на зовнішньополітичне і внутрішнє становище Української Держави (1918 р.).

50. Проблема ратифікації Брестського мирного договору з Австро-Угорщиною.

51. Переговори Української Держави з РСФРР 1918 р.

52. Україна у взаєминах з Доном, Кубанню і Кримом у 1918 р.

53. Дипломатія України щодо окраїнних держав, які виникли на теренах колишньої Російської імперії в 1917-1921 рр.

54. Відновлення УНР і суперечності в Директорії з приводу зовнішньополітичних орієнтацій.

55. Створення ЗУНР і Польща.

56. Акт злуки 22 січня 1919 р. і міжнародні аспекти діяльності соборної України.

57. Місія С. Мазуренка до Москви.

58. Українсько-французькі переговори в Одесі й Бірзулі на початку 1919 р.

59. Війна за незалежність УНР у кільці фронтів 1919 р. Пошук союзників.

60. Україна і Паризька мирна конференція 1919 р. Діяльність соборної української делегації.

61. Воєнно-політичний союз радянських республік, місце і роль в ньому УРСР.

62. УНР і "білий рух": проблеми стосунків.

63. Україна і Польща в 1920 р.: союз і війна.

64. Ризький мирний договір 1921 р.

65. Проблема статусу УСРР як суб’єкта міжнародного життя в 1917-1920 рр.

66. Дипломатична діяльність УСРР в 1920-1922 рр.

67. Входження УРСР до складу СРСР і звуження можливостей для зовнішньополітичної діяльності.

68. Міжнародна, дипломатична діяльність державного центру УНР в екзилі.

69. Український національно-визвольний рух в Польщі, Румунії та Чехословаччині в контексті міжнародного життя.

69. Українське питання в дипломатичній практиці міжвоєнної Європи.

70. Україна в стратегічних планах європейських держав напередодні Другої світової війни.

71. Мюнхенська угода 1938 р. і Карпато-Українська держава.

72. Вплив радянсько-німецьких угод 1939 р. на долю українців.

73. Входження Північної Буковини й Бессарабії до складу СРСР – важливий крок на шляху реалізації ідеї українського соборництва.

74. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р.

75. Нацистський окупаційний режим і Україна. Оцінка діяльності ОУН-УПА.

76. Радянсько-польські суперечності щодо західноукраїнських земель в ході Великої Вітчизняної війни.

77. Питання про Україну на Ялтинській конференції (лютий 1945 р.).

78. Україна – співзасновниця ООН.

79. Україна і розв’язання проблеми кордонів у післявоєнній Європі.

80. Досвід розв’язання проблеми Закарпаття між УРСР і Чехословаччиною.

81. Україна і Паризька мирна конференція 1946 р.

82. Українське питання в період "холодної війни" і дипломатія УРСР.

83. УРСР в міжнародних організаціях (50-ті – 80-ті рр.).

84. Національно-дисидентський рух в Україні 60-х – 80-х рр. і його вплив на міжнаціональні, міждержавні стосунки.

85. Назрівання суперечностей всередині СРСР і формування передумов завоювання Українською державою суверенітету, перетворення на повноправного суб’єкта міжнародних відносин.

86. Декларація про державний суверенітет України та її роль у зміні статусу України на міжнародній арені.

87. Проголошення незалежності України та його міжнародне значення.

88. Процес міжнародного визнання незалежної України в 1991-1992 рр.

89. Теоретичні засади сучасної зовнішньої політики України.

90. Проблеми стосунків України з державами СНД.

91. Комплекс сучасних українсько-російських відносин. Проблеми Криму, Чорноморського флоту та Севастополя.

92. Чорнобильська катастрофа та її зовнішньополітичні аспекти.

93. Україна і проблема ядерної зброї.

94. Екологічні проблеми України у дипломатичному контексті.

95. Проблеми і перспективи стосунків України з НАТО.

96. Європейські вектори зовнішньої політики сучасної України.

97. Проблеми стосунків України з сусідніми державами на сучасному етапі.

98. Розбудова зовнішньої політики України з країнами Західної Європи.

99. Стосунки України з США в ретроспективі й нині.

100. Двосторонні відносини незалежної України з державами континентів і регіонів.

101. Підготовка дипломатичних кадрів у сучасній Україні.

102. Здобутки української дипломатії останнього часу (2005 – 2010 рр.).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)