Історія розвитку інституту адвокатури у світі. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історія розвитку інституту адвокатури у світі.2. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність.

Предмет, система курсу «Адвокатура України».

ТЕМА 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України

1.Визначення загальних принципів організації адвокатури.

2. Загальні принципи діяльності адвокатів.

3. Проблеми розвитку адвокатури України.

ТЕМА 3 Організація адвокатської діяльності в Україні

1. Правовий статут адвоката та його помічника.

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів.

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

ТЕМА 4. Правовий статус адвоката — захисника

У кримінальному судочинстві

1. Визначення захисника у кримінальній справі.

2. Процесуальне становище захисника у кримінальному процесі.

3. Робота адвоката — захисника на досудовому слідстві.

ТЕМА 5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача

1. Робота адвоката — захисника в судових стадіях процесу.

2. Адвокат — представник потерпілого, цивільного.

позивача та цивільного відповідача.

ТЕМА 6 Участь адвоката в цивільному процесі

1. Правовий статус адвоката в цивільному процесі.

2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.

3. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами.

ТЕМА 7. Участь адвоката у господарському процесі

1. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

2. Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

3. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді.

4. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України, а також перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 8 Участь адвокатів у адміністративному процесі.

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі.

2. Підготовка до розгляду справи в суді.

3. Судовий розгляд справи.

ТЕМА 9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами

1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

2. Розгляд адміністративних справ у апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами.

Індивідуальні завдання

 

ТЕМА №1.Поняття та сутність інституту адвокатури

Теми рефератів.

1. Поняття і сутність інституту адвокатури та її завдання.

2. Правове регулювання діяльності адвокатури.

3. Світові стандарти функціонування адвокатури.

ТЕМА № 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури України

Теми рефератів.

1. Адвокатська таємниця, її предмет, засоби забезпечення та гарантії адвокатської діяльності.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарні та Вища кваліфікаційна комісії адвокатури, порядок їх утворення і повноваження.

3. Адвокатська етика, її поняття та зміст.

 

ТЕМА № 3. Організація адвокатської діяльності в Україні

Теми рефератів.

1. Участь захисника - адвоката в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції та його обов'язки і права.

2. Захисна промова адвоката, її зміст і значення.

3. Участь адвоката при подачі апеляції та розгляді кримінальної справи за апеляцією.

ТЕМА № 4. Правовий статус адвоката — захисника у кримінальному судочинстві

Теми рефератів.

1. Роль адвоката у кримінальному процесі.

2. Забезпечення у кримінальному процесі підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист.

3. Участь захисника - адвоката при проведенні дізнання, досудової о слідства та його обов'язки і права.

 

ТЕМА №5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача

Теми рефератів.

1. Участь адвоката в провадженні у справі до судового розгляду.

2. Процесуальна діяльність адвоката в стадії судового розгляду цивільної справи.

3. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадії апеляційного провадження у цивільному судочинстві.

 

ТЕМА № 6. Участь адвоката в цивільному процесі

Теми рефератів.

1. Участь адвоката при наданні заяви про видачу судового наказу, позову у позовному провадженні та заяви в окремому провадженні у цивільних справах

2. Процесуальна діяльність адвоката в стадії судового розгляду цивільної справи

3. Повноваження адвоката як процесуального представника в проваджені у зв’язку з винятковими обставинами у цивільному судочинстві

4. Повноваження адвоката як процесуального представника в провадженні у зв’язку з ново виявленими обставинами у цивільному судочинстві

 

ТЕМА№7. Участь адвоката у господарському процесі

Теми рефератів.

1. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадії касаційного провадження у цивільному судочинстві.

2. Повноваження адвоката як процесуального представника в провадженнях у зв'язку з винятковими та ново виявленими обставинами у цивільному судочинстві.

3. Процесуальне представництво адвоката в стадії виконання судового рішення у цивільній справі.

 

ТЕМА№ 8. Участь адвокатів у адміністративному процесі.

Теми рефератів.

1. Участь адвоката в господарських справах.

2. Участь адвоката у третейському суді.

3. Здійснення адвокатом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

ТЕМА№ 9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами.

Теми рефератів.

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі

2. Підготовка до розгляду справи в суді.

3. Судовий розгляд справи

 


Методи навчання

Вивчення курсу Адвокатура України здійснюється за допомогою прийнятих в юридичній науці методів наукового дослідження, а також окремих методів і прийомів наукового пізнання, з яких основними є:

історичний– вивчення нормативних матеріалів, літературних та інших джерел з питань кваліфікації злочинів;

порівняльно-правовий – аналіз та співставлення різних нормативних матеріалів;

діалектичний – як загальний науковий метод пізнання соціально-правових явищ в їх протиріччях, розвитку та змінах;

словесні методи(бесіда, розповідь, пояснення, лекції тощо) харак­терні тим, що інформацію для засвоєння курсант отримує вербальними засобами, тобто через слово.

наочні методиінформація для засвоєння одержується на основі сенсорно-перцептивної діяльності (демонстрування, ілюстрації, показ об’єкта, моделі).

практичні методи застосовуються шляхом виконання практич­них дій курсант отримує деяку інформацію, яку аналізує, робить висно­вок і приходить до тих знань, які необхідно засвоїти. Особливість ме­тоду в тому, що діяльність з одержання знань накладається в часі на діяльність з їх застосування, що дає винятково важливий педагогічний ефект.

інші методи – формально-логічний, системно структурний, статистичний та інші.

 

Методи контролю

Під час вивчення дисципліни застосовуються наступні методи контролю знань, умінь, навичок курсантів:

- методи усного контролю,

- методи письмового контролю;

- методи практичного контролю;

- дидактичні тести

10. Розподіл балів, які отримують студенти, слухачі:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру

 

Модуль (М) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль (ПК) Модульний контроль (МК)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40
Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+Е≤100 ≤40

 

Критерії оцінювання

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.006 с.)