ТОП 10:

Критерії оцінювання успішності навчання, форми та засоби діагностики засвоєння змістовних модулів, у тому числі з використанням тестового контролюСкладовою частиною процесу навчання є система контролю та звітності студентів за якість засвоєння навчального матеріалу. Головна мета контролю полягає у забезпеченні наукового рівня придбаних студентами знань, міцності сформування у них вмінь та навичок.

Контроль розподіляється на поточний та підсумковий.

Результати поточного контролю знань та якості підготовки студентів відображаються в журналі обліку навчальних занять і використовуються викладачами для :

- забезпечення ритмічної роботи студентів;

- виявлення студентів, які недостатньо засвоїли матеріал з пройдених тем, надання їм допомоги;

- організації індивідуальної роботи творчого характеру з найбільш підготовленими студентами.

Оцінки отримані студентом під час поточного контролю, враховуються під час виставленні оцінки з навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль в ході вивчення предмету включає :

- контрольне заняття - у 2 семестрі.

Студенти вважаються допущеними до контрольного заняття, якщо вони виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

Таким чином, контрольне заняття є логічним продовженням навчального процесу .

Під час вивчення дисципліни “ Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування ” керівники занять повинні використовувати наступні види занять групові заняття, практичні заняття, летючки, консультації, самостійні заняття під керівництвом викладача.

Групове заняття - це форма навчального заняття, при якій викладач пояснювально – лекційним методом викладає новий навчальний матеріал, методом опитування і контролює засвоєння студентами раніше вивченого матеріалу і домагається його закріпити, методом творчих рекомендацій спрямовує самостійну працю студентів. Ця форма занять використовується викладачами при вивченні усіх розділів програми.

Під час проведенні цієї форми занять керівник заняття може широко застосовувати ЕОТ в комплексі з відеопроєктором.

Навчальний матеріал заздалегідь готується в електронному вигляді і включає: тему навчальні питання, матеріал, який необхідно дати під запис, схеми, сюжети відеофільмів, завдання на самопідготовку, тощо.

Використання ЕОТ в декілька разів скорочує час на викладання нового матеріалу, збільшує викладання його кількісно, тобто різко підвищує інтенсивність.

Крім цього, широко можуть використовуватись такі технічні засоби як “ Лектор –2000 “ зі слайдами, показ фрагментів з кінофільмів.

Показявляє собою сукупність прийомів і дій, за допомогою яких у тих хто навчається створюється наочний образ предмета, що вивчається, формуються конкретні уяви про прийоми і дії. Однією з різновидності методу показу є демонстрація.

Показ може бути: особистий, за допомогою тих хто навчається, і спеціально проінструктованих, у ході показних занять та при демонстрації навчальних кінофільмів.

Тренуванняце багаторазове, свідоме повторювання визначених прийомів і дій з метою вироблення та удосконалення у тих хто навчається навиків і вмінь.

Летючка одна із форм індивідуального практичного навчання студентів. Вона призначена для перевірки знань, вмінь і навичок студентів з окремих питань розділів військових статутів або вивчених тем дисципліни, удосконалення знань, тренувань тих, хто навчається в самостійному аналізі ситуації до тієї чи іншої вимоги статуту, прийнятті рішення, постановки завдань підлеглим, тощо. Летючка може проводитись також з метою вивчення слабо засвоєних питань, що виявлені на інших заняттях.

Консультації є одним з видів навчальної роботи і призначені для керівництва і надання допомоги студентам під час самостійного вивчення навчального матеріалу. Їх мета – розширити і поглибити знання студентів з найбільш складних тем ( питань ) дисципліни. Консультації повинні проводитись регулярно в часи самостійних занять студентів і можуть носити індивідуальний або груповий характер.

Самостійні заняттястудентів під керівництвом викладача є формою навчальних занять, яке проводиться з метою активного засвоєння сту3дентами нових знань, їх закріплення, поширення та поглиблення, розробки рефератів, виконання інших творчих завдань, а також навчання студентів методам самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Розглянуті основні види навчальних занять сформувались на основі практичного досвіду навчання і виховання студентів. Їх творче застосування забезпечує формування у студентів глибоких теоретичних знань, практичних вмінь і навичок.

 

Вказівки щодо організації самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань

Велику роль у засвоєнні навчального матеріалу відіграє самостійна робота студентів, яка створює культуру розумової праці і є визначальним фактором у досягненні високих результатів навчання, розвиває у студентів такі якості, як організованість, дисциплінованість, активність, наполегливість у досягненні поставленої мети. Вона відіграє керівну роль у формуванні навичок пізнавальної діяльності, виробляє здібність аналізувати факти і явища, вчить самостійно мислити.

Треба пояснювати студентам, щоб завжди бути на рівні сучасних вимог і з знанням справи вирішувати практичні завдання в бою, офіцер постійно повинен поповнювати свій запас знань.

До здібностей організувати самостійну роботу відносяться:

- вміння працювати з літературою, підбирати та використовувати довідковий матеріал;

- вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки;

- вміння розподіляти час, тощо.

Важливе значення для організації успішної самопідготовки має застосування різних видів завдань. По дидактичній меті можна виділити:

- завдання, що спрямовані на засвоєння та закріплення матеріалу;

- завдання, які спрямовані на придбання вмінь;

- завдання, які спрямовані на застосування знань, що отримані на практиці.

Велике значення для підготовки майбутніх офіцерів запасу мають завдання, які спрямовані на застосування отриманих знань у практичній діяльності. Це завдання на підготовку до занять коли студенти на самостійній підготовці, чи заняттях оцінюють обстановку проводять розрахунки та приймають рішення і в майбутньому вже діють у відповідності з результатами проведеної роботи.

Успішне керівництво самостійною підготовкою студентів може бути досягнуто при виконанні ряду умов :

- оволодіння студентами прийомами самостійної роботи ;

- використання різноманітних видів завдань ;

- встановлення оптимального об'єму завдань на самопідготовку;

- організація раціонального режиму самостійної роботи;

- систематизований контроль за самостійною роботою зі сторони викладачів та командирів, тощо.

Контроль за процесом самостійної роботи, засвоєння знань надає можливість керівникам занять покращити індивідуальну допомогу студентам, що недостатньо засвоїли пройдені теми, озброїти їх вмінням працювати самостійно.

 

ІІІ. З м і с т

Вступ

Вивчення предмету передбачає ознайомлення студентів з загальними положеннями Статутів ЗС України, наказами МО України, начальника ГШ ЗС України та іншими керівними документами щодо організації служби військ і зміцнення військової дисципліни. Вивчення положень Статутів ЗС України, законів України має практичну спрямованість і ставить за мету набуття студентами знань і практичних навичок щодо бездоганного і неухильного виконання службових обов’язків.

Тема 1. Військовослужбовці та відносини між ними.

Загальні обов'язки та права військовослужбовців. Військові звання, знаки відмінності. Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим званням. Порядок віддання та виконання наказів. Розміщення військовослужбовців. Розподіл часу та повсякденний порядок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.004 с.)