ТОП 10:

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ”

 

з підготовки студентів Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного    
зі спеціальності 850200 „Прокурорсько-слідча робота".
   

 

 

І. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

Статути Збройних Сил України являють собою кодекс законів служать одним із витоків військових знань. Вони визначають обсяг службової діяльності та встановлюють правила військового порядку. Вимоги військових законів обов’язкові до виконання всіма військовослужбовцями, незалежно від їх військового звання та посади.

Навчальна дисципліна “Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування” в комплексі з вогневою, тактичною та іншими дисциплінами повинна закласти основу військових знань, цементувати професійні якості і на базі цього виробляти у майбутніх офіцерів запасу високу військову майстерність, постійну готовність до захисту своєї держави.

Навчити студентів: фундаментальним знанням законодавчої бази Статутів Збройних Сил України, глибокому осмисленню положень та вимог їх статей і пунктуальному виконанню Конституції та законів України, Військової присяги, наказів та розпоряджень.

Сформувати у студентів: необхідні для командира навички в організації життєдіяльності підрозділів, у несенні вартової та внутрішньої служб, а також методичні навички у навчанні і вихованні підлеглих.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

Предмет навчальної дисципліни та її науковий фундамент

Предметом дисципліни є теорія і практика навчання студентів вимогам Статутів ЗСУ, а також стройового навчання.

Методичною і теоретичною основою дисципліни є науково обґрунтовані вимоги Статутів ЗСУ, законів держави та керівних документів, методики стройової підготовки.

Статути Збройних Сил України затверджені Верховною Радою України 24 березня 1999 р. і є зводом законів, що регламентують взаємовідносини між військовослужбовцями, їх життя, побут і службову діяльність. Науково-методологічною основою дисципліни є вимоги Конституції і законів держави, ідейно-теоретичні положення Воєнної доктрини України, Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України до 2011 року, політика України з питань військового будівництва.

Під час вивчення дисципліни студенти отримують теоретичні знання і практичні навички необхідні офіцеру запасу. Саме знання, розуміння і практичне виконання Статутів забезпечують прищеплення студентам таких якостей, як сила волі, дисциплінованість, організованість, висока моральність і культура, сумлінне виконання своїх обов’язків. У студентів формується правильна і чітка уява про військову службу.

Механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного рівня сформованості вмінь і знань з використанням прогресивних підходів до ведення навчального процесу з дисципліни, сучасних інформаційно-педагогічних технологій навчання

 

Навчальна дисципліна “Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування” в комплексі з вогневою, тактичною та іншими дисциплінами повинна закласти основу військових знань, цементувати професійні якості і на базі цього виробляти у майбутніх офіцерів запасу військову майстерність, постійну готовність до захисту своєї держави.

 

Навчальні елементи, які курсанти забов’язані ЗНАТИ:

№ з/п Найменування навчальних елементів (модулів, тем, занять) Рівень засвоєння
вихідний кінцевий
1. Вимоги Військових Статутів Збройних Сил України, наказів Міністра оборони України та інших керівних документів щодо організації служби військ, зміцнення військової дисципліни.   ОО   ПА
2. Загальні обов’язки, права та відповідальність військовослужбовців, обов’язки рядового, посадових осіб взводу, встановлені правила взаємовідносин між військовослужбовцями, порядок віддання й виконання наказів, встановлені команди до руху без зброї, порядок управління строями відділення, взводу, роти в пішому порядку та на машинах.     ОО   ПА

 

Навчальні елементи з яких утворюються ВМІННЯ:

№ з/п Найменування навчальних елементів (розділів, тем, занять) Рівень засвоєння Рівень сформованості даного уміння
    вихідний кінцевий  
1. Застосовувати вимоги Військових Статутів Збройних Сил України під час виконання посадових обов’язків та у повсякденній діяльності. ОО ЗП Н
2. Бездоганно і неухильно виконувати свої службові обов’язки, що визначені в. статутами, а також вимоги наказів і директив МО України, ГШ ЗС України, будувати свої відносини а також взаємовідносини між підлеглими на підставі військового закону. Правильно застосовувати форми і методи роботи, щодо підтримання внутрішнього порядку та високої військової дисципліни. Розвивати у підлеглих свідоме ставлення до виконання службового обов’язку, готовності виконання завдань пов’язаних з захистом Вітчизни. Методично правильно організовувати і проводити заняття із статутів та стройової підготовки. ОО ПП О
3. Правильно управляти строєм відділення, взводу, подавати команди до шикування, руху, перешикування на місці та під час руху. Виконувати стройові прийоми, а також елементи обов’язків під час несення служби в складі добового наряду у суворій відповідності до вимог статутів. ОО ПП О
           

 

 

З метою формування у студентів глибоких знань та твердих вмінь і навичок викладання дисципліни “Статути Збройних сил та їх практичне застосування ” має логічну послідовність.

На кожному занятті повинно бути досягнуто тверде засвоєння студентами навчального матеріалу, використовуючи найбільш доступні та ефективні форми і методи навчання, направлені на удосконалення навичок професійно-педагогічного спілкування, що сприяє мобілізації творчого усвідомлення студентами навчального матеріалу.

Фундаментальним знанням, таким як: - законодавча основа Статутів Збройних Сил України, порядок підпорядкування, порядок віддання і виконання наказів, обов’язки посадових осіб та інше треба приділяти особливу увагу, через те, що вони лежать в основі взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України і являються необхідною базою для подальшого вивчення всієї програми з дисципліни. Теорія висвітлює шлях до практики, є обґрунтуванням практичної діяльності, чим складніше і різноманітніше зміст воєнної практики, тим більше зростає значення воєнної теорії.

Заняття з фундаментальних тем проводяться у вигляді групових та

практичних занять. Предмет вивчається протягом 1,2семестрів та начального збору. Студенти відпрацьовується (9 тем). Зміст його відповідає рівню кваліфікаційних вимог.

Навчальний процес передбачає наступні форми вивчення дисципліни:

Групових занять – 14год.

Практичних занять – 10год.

Самостійні заняття – 12 год.

Закінчується вивчення дисципліни “ Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування ” у 2 семестрі контрольним заняттям.

Протягом вивчення програми керівник заняття повинен навчити студентів працювати самостійно, тобто працювати з літературою, використовувати довідковий матеріал, вмінню спостерігати, робити висновки, набути практичні знання і навички, діяти у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та керівних документів Також, необхідно підкреслити, що важливу роль під час проведення самопідготовки має ясна постановка завдання і його роз'яснення (мета, зміст, способи виконання і самоконтролю).

Проведення консультацій планується в процесі вивчення навчальної дисципліни та напередодні проведення звітного контролю, коли необхідно переглянути і повторити навчальний матеріал.

Для виконання цільової настанови з загального бюджету часу на вивчення дисципліни, з врахуванням самостійних занять, виділено 38 годин.

Методика вивчення дисципліни, що рекомендується, і яка гарантує досягнення цілей на певних рівнях має свої особливості.

Для більш якісного вивчення дисципліни “Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування ” засвоєння тем програми на певних рівнях методика викладання повинна постійно зростати. Зростає і якість проведення видів занять, що досягається обміном досвіду, а також на ґрунті систематичних досліджень в цій сфері.

Іншим шляхом досягнення вищих рівнів методики викладання є підвищення майстерності керівників занять, оволодіння ними методів практичного проведення занять із дисципліни, вивчення передових методів.

Згідно вимог керівних документів в програма спланована на оволодіння трьох рівнів досягнення мети підготовки військових фахівців.

Це, рівень " знати "- який допускає проведення занять по темах рівня від 2 до 6 годин на кожну ;

рівень " вміти " – від 4 до 8 годин занять і який допускає як теоретичні так і практичні заняття;

рівень " бути ознайомленим " – до 2 годин на тему.

Вивчення дисципліни слід розпочати з проведення занять, що вбирають в себе фундаментальні питання, знання з яких закріплюються практичними заняттями та в процесі повсякденної діяльності .

Після цього відпрацьовуються теми, де досягається рівень "знати" шляхом проведення практичних занять.

Рівень " бути ознайомленим " також досягається шляхом проведення групових занять.

Таким чином, виконання вимог керівних документів, використання сучасної методики викладання, що спираються на досягнення сучасних технологій, які при цьому використовуються, науково обґрунтований відбір і побудова навчального матеріалу, раціональний розподіл часу як на теорію і практику, так і за масштабами підготовки надає можливості керівникам занять максимально можливу ефективність навчання студентів, гарантує досягнення цілей на певних рівнях.

ІІІ. З м і с т

Вступ

Вивчення предмету передбачає ознайомлення студентів з загальними положеннями Статутів ЗС України, наказами МО України, начальника ГШ ЗС України та іншими керівними документами щодо організації служби військ і зміцнення військової дисципліни. Вивчення положень Статутів ЗС України, законів України має практичну спрямованість і ставить за мету набуття студентами знань і практичних навичок щодо бездоганного і неухильного виконання службових обов’язків.

ЗАКІНЧЕННЯ

 

Короткий огляд вивченого матеріалу. Рекомендації щодо використання набутих знань, навичок та умінь. Порядок підготовки до контрольного заняття.

 

 


V. ПЕРЕЛІК КОМАНДНО-ШТАБНИХ (ТАКТИЧНИХ, ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ, КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ), ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Найменування командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт (проектів), індивідуальних завдань Розподіл часу
Усього годин У класах На місцевості
Командно-штабні (тактичні) навчання - - -
Оперативно-тактичні (тактичні) завдання - - -
Індивідуальні завдання (курсові роботи) - - -

 

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ”

 

з підготовки студентів Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного    
зі спеціальності 850200 „Прокурорсько-слідча робота".
   

 

 

І. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

Статути Збройних Сил України являють собою кодекс законів служать одним із витоків військових знань. Вони визначають обсяг службової діяльності та встановлюють правила військового порядку. Вимоги військових законів обов’язкові до виконання всіма військовослужбовцями, незалежно від їх військового звання та посади.

Навчальна дисципліна “Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування” в комплексі з вогневою, тактичною та іншими дисциплінами повинна закласти основу військових знань, цементувати професійні якості і на базі цього виробляти у майбутніх офіцерів запасу високу військову майстерність, постійну готовність до захисту своєї держави.

Навчити студентів: фундаментальним знанням законодавчої бази Статутів Збройних Сил України, глибокому осмисленню положень та вимог їх статей і пунктуальному виконанню Конституції та законів України, Військової присяги, наказів та розпоряджень.

Сформувати у студентів: необхідні для командира навички в організації життєдіяльності підрозділів, у несенні вартової та внутрішньої служб, а також методичні навички у навчанні і вихованні підлеглих.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.007 с.)