Тема 7. Послідовність збору інформації для складання консолідованої звітності. Особливості консолідованої звітності Німеччини та Польщі. Особливості консолідованої звітності Швейцарії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Послідовність збору інформації для складання консолідованої звітності. Особливості консолідованої звітності Німеччини та Польщі. Особливості консолідованої звітності Швейцарії.Максимальна сума балів – 3 бали.

 

У міжнародній практиці можна виділити декілька етапів консолідації звітності залежно від наявності або відсутності внутрішніх операцій:

- первинна консолідація пов'язана з придбанням компанії, що інвестується, тобто здійснюється при складанні вперше консолідованої фінансової звітності раніше незалежних компаній;

- наступна консолідація здійснюється при складанні консолідованої фінансової звітності групи, створеної раніше, тобто такої, що вже функціонує.

Техніка і методи складання консолідованої фінансової звітності в різних країнах мають відмінності.

Розглянемо процедуру складання балансу за методом придбання за умови 100 відсоткової частки материнської компанії у капіталі дочірнього підприємства.

Приклад, 31 грудня 20__р. материнська компанія «БОМК ЛТД» придбала 100% звичайних акцій дочірнього підприємства «СИТ ЛТД» за 100000 євро. Для складання консолідованого балансу групи використаємо спеціальну робочу таблицю (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 Робоча таблиця консолідації балансів материнської компанії та дочірнього підприємства на 31.12.20__ р., євро

Стаття Баланс на дату придбання Елімінування статей (виключення) Консолідова-ний баланс на дату придбання
«БОМК ЛТД» «СИТ ЛТД» Дебет Кредит  
Випущений акціонерний капітал Резерв переоцінки активів Нерозподілений прибуток     40000*   20000*   20000* 40000(1)   20000 (1)   20000 (1)      
Власний капітал 80000*    
Інвестиції у дочірнє підприємство Гудвіл Інші активи 109000* - - - 20000 (1) відхилення   20000 (2) 20000 (2) відхилення   100000(1) - 20000 400000
Зобов'язання (віднімаються) (100000) (120000)     (220000)
Чисті активи

* Ці статті необхідно елімінувати у процесі консолідації. Активи і зобов'язання материнської компанії та дочірнього підприємства додаються за статтями.

Елімінування статей

  Дебет Кредит
1. Елімінування власного капіталу дочірнього підпри­ємства «Син Лтд» та інвестицій компанії «БОМК ЛТД», євро:    
- випущений акціонерний капітал  
- резерв переоцінки активів  
- нерозподілений прибуток  
- відхилення  
- інвестиції у дочірнє підприємство «СИТ ЛТД»  
2. Списання відхилень (в євро):    
- відхилення  
- гудвіл (ділова репутація компанії)  

 

Приведені дані свідчать, що за умови перевищення вартості придбання над справедливою ринковою ціною чистих активів придбаного підприємства 80000 євро, у процесі консолідації виникає гудвіл (ділова репутація підприємства). Розрахунок суми гудвілу, який виникає в результаті придбання підприємства, приведений в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 Розрахунок гудвілу в процесі консолідації

Показники Сума, євро
Вартість інвестицій
За вирахуванням: - випущеного акціонерного капіталу - резервів переоцінки активів - нерозподіленого прибутку  
Разом (80000)
Гудвіл (ділова репутація підприємства)

 

У ситуації, що розглядалася, материнська компанія придбала всі акції дочірнього підприємства. Однак, на практиці материнська компанія часто володіє не всім пакетом акцій (капіталом) дочірнього підприємства.

Завдання 7.1.Відобразити придбання компанією 80% капіталу дочірньої компанії за 7000 дол. і скласти консолідований звіт.

Таблиця 7.3 Консолідований баланс

Стаття Материнська компанія Дочірня компанія Коригування Консолідова- ний баланс
Дт Кт
Активи
Грошові кошти      
Дебітори      
Основні засоби      
Інвестиції дочірньої компанії      
Гудвіл     (302,4)   (302,4)
Баланс      
Пасив
Кредитори      
Статутний капітал (М)        
Нерозподілений прибуток (М)        
Статутний капітал (Д)   2) 976 3) 494    
Нерозподілений прибуток (Д)   1) 5326,4 2) 1331,6 2) 1825,6  
Частка меншості          
Баланс 8825,6 8825,6  

Завдання 7.2.Скласти бухгалтерський баланс материнської та дочірньої компаній. На підставі бухгалтерського балансу материнської та дочірньої ком­паній скласти робочу таблицю консолідації балансів материнської та дочірньої компаній.

01.01.201_ р. материнська компанія придбала за 1600000 дол. весь пакет акції дочірньої компанії - 200000 шт. номінальною вартістю 5 дол. кожна за цінами реалізації 8 дол. за акцію. На дату придбання материнська компанія сплатила гроші за обладнання для дочірньої компанії на суму 40000 дол.

Вихідні дані для складання балансу материнської та дочірньої компаній представлені в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4 Вихідні дані для складання балансу материнської та дочірньої компаній, тис. дол.

Статті Компанії
материнська дочірня
Грошові кошти
Дебітори -
Інвестиції у дочірню компанію -
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Кредитори
Інші активи

 

 

Тема 8. Облік утримань із заробітної плати.

Максимальна сума балів – 2 бали.

 

У зарубіжних країнах відповідно до діючого законодавства заробітна плата робітників, службовців і підприємців оподатковується у фонд соціального страхування, причому до певного рівня, тобто сума, яка перевищує установлений рівень, оподаткуванню не підлягає.

Найбільша частина утримань із заробітної плати припадає на федеральний прибутковий податок. Цей податок утримується пропорційно сумі заробітної плати.

У європейських країнах прибутковий податок стягується протягом року за прогресивною шкалою, але остаточний розрахунок проводиться в кінці року. Ставка податку коливається від 10,5% до 70%.

У Японії прибутковий податок з фізичних осіб складає від 10 до 50%.

Із заробітної плати кожного працівника роблять й інші утримання, наприклад, внески для виплати допомоги по старості.

Нарахована персоналові підприємства заробітна плата включається у витрати підприємства. Витрати обліковуються на рахунку елементів витрат «Витрати по оплаті праці».

Для обліку заборгованості із розрахунків з робітниками та службовцями використовують рахунок «Розрахунки з персоналом». У США цей рахунок називають «Заробітна плата до сплати».

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахованої заробітної плати й утримань з неї розглянемо на прикладі західноєвропейських країн.

1. Нарахована заробітна плата за місяць 20000 дол.

2. Утримано із заробітної плати, дол.:

- на соціальне страхування 1520

- на пенсійне забезпечення 345

- по безробіттю 128

Разом 1993

Відображення операцій на бухгалтерських рахунках:

1. Нарахована заробітна плата персоналові, дол.:

Дт рах. «Витрати на оплату праці» 20000

Кт рах. «Розрахунки з персоналом» 20000

2. Утримано із заробітної плати, дол.:

Дт рах. «Розрахунки з персоналом» 1993

Кт рах. «Соціальне страхування» 1520

Кт рах. «Інші органи соціального страхування» 473

3. Видана заробітна плата працівникам, дол.:

Дт рах. «Розрахунки з персоналом» 18007

Кт рах. «Грошові кошти» 18007

Завдання 8.1.За наведеною інформацією необхідно відобразити на рахунках обліку нарахування заробітної плати та утримання з неї.

Нараховано зарплату персоналу фірми 25000 дол. Утримано: прибутковий податок 3700 дол., обов’язкове соціальне страхування 2300 дол. Виплачено зарплату працівникам фірми (визначити). Перераховано також заборгованість по утриманнях із зарплати.

Завдання 8.2. За наведеною інформацією необхідно відобразити на рахунках обліку нарахування заробітної плати та утримання з неї.

Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітний період становить 40000 дол. Фірма здійснила нарахування на соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення 2400 дол. Перераховано заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці.

 

Завдання 8.3.За наведеною інформацієюнеобхідно відобразити облік зобов’язань з оплати праці на рахунках обліку.

За звітний період заробітна плата персоналу компанії «Motorola» склала (дол.):

- заробітна плата за нормований час - 45 000;

- заробітна плата за понаднормований час - 20 000;

- утримано суму прибуткового податку - 12 350;

- обов’язкові утримання на соціальне страхування - 48 000;

- утримані профспілкові внески - 260;

- чиста заробітна плата до сплати - 47 590.

 

Завдання 8.4. Нарахувати двотижневу оплачувану відпустку за кожні 50 тижнів роботи. Оплата відпустки складає 4% заробітної плати працівника. Компанія щотижня виплачує у вигляді заробітної плати 30 000. У звітному періоді 65% працівників одержують оплачувану відпустку.

Необхідно зробити розрахунок витрат з оплати відпусток; відобразити на бухгалтерських рахунках створення резерву на оплату відпусток за тиждень та видачу з каси відповідних сум.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.014 с.)