Зміст програми за темами лекційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст програми за темами лекційРобоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік

 

Судові та правоохоронні органи України

 

 

Для спеціальності 6.030401“Право”

Прокурорсько-слідча спеціалізація

 

 

Розробив старший викладач Сидоренко О.М.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ________ 2011 року

 

 

Миколаїв – 2011


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

 

    Форма навчання Курс Семестр Кількість кредитів ЕСТS Кількість модульних контролів Форми контролю Лекції Практичні (семінарські) Всього ауд. год. Курсові роботи Контрол. роботи Самостійна робота Всього годин
Денна форма Прокурорсько-слідча спеціалізація     1 –МК; 2 – МК; 1- екз

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” є однією з небагатьох юридичних дисциплін, що вивчаються студентами на першому курсі вищого навчального закладу. Це зумовлює таку побудову навчальної програми, яка дозволила б охопити як теоретичні, так і практичні питання організації і діяльності судової влади і правоохоронної системи України, а також дати студентам загальну уяву про систему судів, правоохоронних і правозахисних органів.

Навчальну програму дисципліни побудовано із урахуванням останніх змін в українському законодавстві та із використанням наукових розробок вітчизняних та іноземних вчених.

Виходячи з розрізнення функції здійснення правосуддя та правоохоронної функції держави, судова влада розглядається як окрема система, а не елемент правоохоронної системи держави. В той же час, правоохоронна система України розглядається у найширшому розумінні: її складовими елементами вбачаються нормативно-правова база діяльності, система правоохоронних органів та правозахисна система держави (в тому числі і демократичний цивільний контроль за діяльністю правоохоронних органів).

Метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення студентів-юристів із способами формування, структурою, завданнями і функціями судів та правоохоронних органів, а також із правовими основами і організаційними формами діяльності правозахисних органів та організацій (адвокатури, нотаріату, омбудсману тощо). Набуті знання мають стати основою для вивчення на старших курсах галузевих дисциплін – кримінального, цивільного, господарського, адміністративного та конституційного процесів, прокуратури, адвокатури та нотаріату України та ін.

Від студентів вимагається знання основних понять курсу, засад організації діяльності судової влади та правоохоронної системи України, основних джерел права, а також вміння користуватися нормативно-правовою базою (в тому числі – і з допомогою комп’ютерної техніки) та систематично тлумачити положення діючого законодавства.

 

 


3. Тематичний план дисципліни

спеціальність 6.030401, денне навчання

 

№ п/п Назва теми    
Прокурорсько-слідча спеціалізація  
Лекції Сем. зан. Сам. роб.  
  МОДУЛЬ 1        
1. Предмет, система та основні поняття курсу “Судові та правоохоронні органи України”  
2. Судова влада у системі поділу державної влади. Поняття правосуддя та його принципи  
3. Конституційна юрисдикція в Україні  
4. Система судів загальної юрисдикції  
5. Правовий статус суддів в Україні  
6. Прокуратура України  
     
  МОДУЛЬ 2        
7. Служба безпеки України  
8. Органи внутрішніх справ  
9. Діяльність з виявлення та розслідування злочинів  
10. Система органів юстиції в Україні  
11. Державна податкова служба України  
12. Нотаріат в Україні  
13. Адвокатура України  
     
Всього (1, 2 МОДУЛЬ)  

 


Зміст програми за темами лекцій

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу “Судові та правоохоронні органи України”

Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України” та його місце у системі юридичних дисциплін.

Поняття, ознаки та напрямки правоохоронної діяльності. Поняття та складові правоохоронної системи України. Поняття правоохоронного органу.

Правозахисна діяльність та суб’єкти правозахисної діяльності в Україні.

Тема 2. Судова влада у системі поділу державної влади. Поняття правосуддя та його принципи

Принцип поділу державної влади: теоретичне обґрунтування та практичне застосування. Становлення судової влади в Україні. Поняття судової системи, її ознаки та складові. Поняття і ознаки правосуддя.

Класифікація принципів здійснення правосуддя в Україні. Принцип законності. Здійснення правосуддя винятково судами. Принцип самостійності і незалежності суддів. Забезпечення права громадян на судовий захист. Принцип рівності всіх перед законом і судом. Принцип надання правової допомоги при розгляді справ у судах. Принцип гласності судового процесу. Принцип національної мови судочинства. Принцип колегіального й одноособового розгляду справ. Принцип забезпечення доведеності вини. Принцип змагальності сторін та свободи в наданні суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості. Принцип всебічності, повноти й об’єктивності дослідження обставин справи. Принцип забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішення суду. Принцип обов’язковості судових рішень.

Тема 3. Конституційна юрисдикція в Україні.

Поняття конституційного контролю і конституційної юрисдикції. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Функції і повноваження Конституційного Суду України. Будова Конституційного Суду України. Основні напрямки діяльності Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України.

Тема 4. Система судів загальної юрисдикції

Співвідношення понять “судова система” та “система судів”. Загальні та спеціалізовані суди. Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Поняття “складу суду”.

Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Система військових судів. Верховний Суд України.

Тема 5. Правовий статус суддів в Україні.

Поняття професійного судді, народного засідателя та присяжного. Поняття і загальна характеристика правового статусу суддів в Україні. Вимоги до кандидатів на суддівські посади. Порядок призначення та обрання суддів. Гарантії незалежності суддів. Дисциплінарна відповідальність суддів. Суддівське самоврядування в Україні.

Тема 6. Прокуратура України

Місце прокуратури в системі органів державної влади. Правові основи діяльності прокуратури. Принципи організації діяльності прокуратури. Функції прокуратури. Система та структура органів прокуратури України. Міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури. Прокуратури АРК, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокуратури. Генеральна прокуратура України. Колегії органів прокуратури. Акти прокурорського реагування. Кадри органів прокуратури.

Тема 7. Служба безпеки України

Статус, завдання і принципи діяльності Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Система та організація діяльності Служби безпеки України. Правовий статус кадрів Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

Тема 8. Органи внутрішніх справ

Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України. Система і структура органів внутрішніх справ. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України. Завдання, структура і повноваження міліції.

Тема 9. Діяльність з виявлення та розслідування злочинів

Поняття виявлення та розслідування злочинів. Приводи та підстави порушення кримінальної справи. Поняття та завдання дізнання і досудового слідства. Правовий статус органів дізнання та особи, яка проводить дізнання (дізнавача). Правовий статус слідчого. Оперативно-розшукова діяльність. Види оперативно-розшукових заходів.

Тема 10. Система органів юстиції в Україні

Організація та завдання органів юстиції. Основні функції органів юстиції. Міністерство юстиції України. Територіальні органи юстиції. Державна виконавча служба України.

Тема 12. Нотаріат в Україні

Поняття і загальна характеристика нотаріату. Функції і повноваження нотаріату. Система нотаріальних органів в Україні. Державна і приватна нотаріальна діяльність. Правовий статус нотаріуса.

Тема 13. Адвокатура України

Поняття і організаційні форми діяльності адвокатури. Основні напрямки роботи адвокатури. Принципи адвокатської діяльності. Правовий статус адвоката. Правила адвокатської етики. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Відповідальність адвоката.


Плани семінарських занять

Семінар № 1

Семінар № 2

Семінар № 3

Семінар № 4

Семінар № 5

Прокуратура України

1. Правовий статус та принципи організації і діяльності прокуратури.

2. Конституційні функції прокуратури.

3. Система органів прокуратури України.

4. Міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури.

5. Прокуратури АРК, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокуратури.

6. Генеральна прокуратура України.

7. Кадри органів прокуратури.

Нормативно-правові джерела:

§Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

§Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 № 1000-V.

§Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.№ 1789-ХII.

§Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 1-гн

§Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури: Наказ Генерального прокурора України від 25 лютого 2004 р. № 2-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням і застосуванням законів по захисту прав і свобод громадян, державних і публічних інтересів: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 3-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4/1-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів спеціалізованими підрозділами і іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4/2-гн

§Про організацію участі прокурорів в судовому розгляді кримінальних справ і підтримки державного обвинувачення: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 5-гн

§Про організацію роботи по представництву в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 6-гн

§Про організацію діяльності органів прокуратури по захисту прав і свобод неповнолітніх: Наказ Генерального прокурора України від 15 квітня 2004 р. № 6/1-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень по кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 р. № 7-гн

§Про організацію роботи органів прокуратури України у сфері міжнародного співробітництва і правової допомоги: Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 р. № 8-гн

§Про організацію роботи по розгляди і дозволу обігу і особистого прийому громадян в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 28 грудня 2005 р. № 9-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законодавства у сфері боротьби з корупцією: Наказ Генерального прокурора України від 07 травня 2004 р. № 10-гн

Література:

- Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 163-199.

- Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 152-197.

- Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 108-121.

- Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 114-160.

- Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – №4.-С. 18-21.

- Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України // Підприємництво, господарство і право.-2003.-№8.-С.97-100.

- Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – 376с.

- Литвак О. М., Шумський П. В. Функції прокуратури України. – Хмельницький, 1998. – 390с.

- Матвієнко Л. Участь прокурора у справах, відповідачами чи суб’єктами оскарження у яких є органи прокуратури та їх посадові особи // Вісник прокуратури.-2003.-№7.-С.83-88.

- Сухонос В., Толочко О. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання: історичний аспект // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.14-21.

- Таранушич С. Становлення та розвиток прокуратури в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.70-76.

Семінар № 6

Служба безпеки України

1. Правовий статус, завдання і принципи діяльності Служби безпеки України.

2. Повноваження Служби безпеки України.

3. Система та організація діяльності Служби безпеки України.

4. Правовий статус кадрів Служби безпеки України.

5. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Нормативно-правові джерела:

§Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

§Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ.

§Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781- XII.

§Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ.

§Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001р. № 2331.

§Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 № 0374.

Література:

- Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 276-291.

- Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 250-262.

- Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 168-177.

- Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 179-187.

Семінар № 7

Органи внутрішніх справ

1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України.

2. Система органів внутрішніх справ.

3. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України.

4. Завдання, структура і повноваження міліції.

5. Підрозділи міліції: завдання і функції.

6. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Нормативно-правові джерела:

§Конституція України від 28.06.1996р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. – 2005. – № 2 – Ст.44.)

§Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.№ 565-ХІІ.

§Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ.

§Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ.

§Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781- XII.

§Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993р. № 3353-XII

§Про адміністративний нагляд за особа ми, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР.

§Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. №20/95-ВР.

§Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР.

§Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР.

§Національна програма боротьби з корупцією. Затверджена Указом Президента України від 10 квітня 1997р. № 319.

§Концепція боротьби з корупцією в Україні на 1998- 2005 роки. Затверджена Указом Президента України від 24 квітня 1998р. № 367/98.

§Положення про дозвільну систему. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992р. № 576.

§Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220.

§Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995р. № 502.

§Про концепцію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1996р. № 456.

§Положення про підрозділ швидкого реагування “Беркут”: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 січня 1992р. № 1.

§Положення про Головне управління карного розшуку МВС України: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 1992р. № 287.

§Про Головне управління охорони громадського порядку Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 1992р. № 541.

§Статут патрульно-постової служби міліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994р. № 404.

§Положення про кримінальну міліцію України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 січня 1997р. № 62.

§Тимчасове положення про спеціальний підрозділ міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів. Затверджене наказом МВС України від 23 липня 1997 р. № 467

§Типова структура органів внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 жовтня 1997р. № 688.

§Про затвердження структури центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 2003р. № 1616.

§Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 жовтня 2003р. № 1212.

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів спеціалізованими підрозділами і іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4/2-гн

§Про організацію прокурорського нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень по кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 р. № 7-гн

Література:

- Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 200-237.

- Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 224-249.

- Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 150-167.

- Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – С. 161-178.

- Молдован В. В. Правоохоронні органи. Курс лекцій. – К: Юмана, 1998. – 160с.

- Півненко В. Правоохоронна система держави: визначення і функціонування // Вісник прокуратури.-2003. – № 2. – С.39 – 45.

Семінар № 8

Семінар № 9

Теми рефератів

1. Поняття та складові правоохоронної системи України. Поняття правоохоронного органу.

2. Співвідношення судових і правоохоронних органів з іншими органами державної влади і управління.

3. Проблеми становлення інституту контрольної влади в Україні.

4. Правозахисна діяльність та суб’єкти правозахисної діяльності в Україні.

5. Поняття судової системи, її ознаки та складові.

6. Поняття і ознаки правосуддя.

7. Конституційні принципи здіснення правосуддя.

8. Поняття конституційного контролю і конституційної юрисдикції.

9. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

10. Організація діяльності Конституційного Суду України.

11. Акти Конституційного Суду України.

12. Загальні та спеціалізовані суди.

13. Адміністративні суди: проблеми створення і функцірнування.

14. Госполарські суди.

15. Правовий статус суддів в Україні.

16. Вища рада юстиції України.

17. Дисциплінарна відповідальність суддів.

18. Суддівське самоврядування в Україні.

19. Принципи організації діяльності прокуратури.

20. Функції прокуратури.

21. Система та структура органів прокуратури України.

22. Спеціалізовані прокуратури.

23. Кадри органів прокуратури.

24. Статус, завдання і принципи діяльності Служби безпеки України.

25. Система та організація діяльності Служби безпеки України.

26. Правовий статус кадрів Служби безпеки України.

27. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.

28. Система органів внутрішніх справ.

29. Правовий статус міліції.

30. Поняття і види оперативно-розшукової діяльності

31. Організація та завдання органів юстиції.

32. Система органів юстиції.

33. Державна виконавча служба України.

34. Завдання Державного департаменту України з питань виконання покарань.

35. Система органів Державної податкової служби України.

36. Повноваження Державної податкової служби. Податкова міліція.

37. Поняття і загальна характеристика нотаріату. Системи нотаріату.

38. Система нотаріальних органів в Україні. Державна і приватна нотаріальна діяльність.

39. Поняття і організаційні форми діяльності адвокатури.

40. Принципи адвокатської діяльності.

41. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 


МК-1

Тестові завдання

 

1) Правоохоронним органом є:

а) Верховна Рада України

б) Міністерство закордонних справ України

в) митниця

г) виконавчий комітет міської ради

2) Орган державної влади, діяльність якого спрямовано на підтримання законності і правопорядку, боротьбу із злочинністю, охорону і захист прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, власності і навколишнього природного середовища – це:

а) правотворчий орган

б) правоохоронний орган

в) правозахисний орган

г) орган судової влади

3) Суб’єктами конституційного подання не можуть бути

а) Президент України

б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

в) Верховний Суд України

г) Верховна Рада Автономної Республіки Крим

д) Громадяни України

4) До повноважень Конституційного Суду України не відноситься розгляд питань про конституційність

а) законів і інших правових актів Верховної Ради України

б) актів Президента України

в) актів Кабінету Міністрів України

г) актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

д) актів органів місцевого самоврядування

5) Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, що має стаж роботи за фахом

а) не менше семи років, з яких не менше п’яти на посаді судді

б) не менше десять років

в) не менше десяти років, з яких не менше п’яти на посаді судді

г) не менше п’ятнадцяти років

6) Голова Конституційного Суду України обирається

а) Президентом України строком на один рік

б) на пленарному засіданні Верховної Ради України строком на п’ять років

в) на пленарному засіданні Конституційного Суду України строком на три роки

г) з’їздом суддів України строком на три роки

7) Строк повноважень суддів Конституційного Суду України становить

а) три роки

б) п’ять років

в) дев’ять років

г) безстроково

8) До принципів конституційного судочинства не відноситься

а) верховенство права

б) одноосібний розгляд справ

в) гласність

г) рівноправ’я суддів

9) Вищим спеціалізованим судом є

а) Апеляційний суд України

б) Касаційний суд України

в) Вищий господарський суд України

г) Апеляційний суд Військово-морських Сил України

10) Апеляційним судам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя по першій інстанції підсудні справи:

а) про злочини, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі

б) про банкрутство

в) про стягнення аліментів

г) про скасування актів органів місцевого самоврядування

11) Система спеціалізованих судів діє виходячи з принципу

а) верховенства права

б) територіальної підсудності

в) предметної підсудності

г) рівності усіх перед законом і судом

12) Суд присяжних в Російській Імперії введений за імператора

а) Павла I Петровича (1796-1801)

б) Олександраі I Павловича (1801-1825)

в) Миколи I Павловича (1825-1855)

г) Олександра II Миколайовича (1855-1881)

13) Громадяни України, які у визначених процесуальним законом випадках вирішують справи у складі суду разом із професійними суддями, користуючись однаковими із ними правами – це:

а) народні засідателі

б) присяжні

в) адвокати

г) третейські судді

14) Згідно Конституції України, прокуратура відноситься до наступної гілки влади

а) законодавчої

б) виконавчої

в) судової

г) контрольної

д) не відноситься до жодної із згаданих

15) Інститут прокуратури в Російській імперії введений

а) імператором Петром I Олекісійовичем (1689-1725)

б) імператрицею Ганною Іоанівною (1730-1740)

в) імператрицею Єлизаветою Петрівною (1741-1761)

г) імператрицею Катериною II Олексіївною (1762-1796)

16) Діяльність прокуратури України регулюється

а) Положенням «Про прокуратуру СРСР», затвердженим Постановою ЦВК і РНК СРСР від 17 грудня 1933 р.

б) Законом СРСР «Про прокуратуру СРСР» від 30 листопада 1979 р.

в) Законом України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.

г) Законом України «Про основи діяльності прокуратури України» від 29 лютого 1999р.

17) Не відноситься до принципів організації і діяльності прокуратури

а) принцип гласності

б) принцип централізації

в) принцип позапартійності

г) принцип конспірації

18) Серед функцій прокуратури, встановлених в ст.121 Конституції України відсутнє

а) підтримання державного обвинувачення в суді

б) представництво інтересів громадянина і держави в суді у випадках, визначених законом

в) нагляд за дотриманням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство

г) досудове слідство

19) До спеціалізованих прокуратур відноситься

а) природоохоронна прокуратура

б) господарська прокуратура

в) прокуратура Автономної Республіки Крим

г) військова прокуратура гарнізону

20) Державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України є:

а) прокуратура

б) Служба безпеки України

в) Міністерство внутрішніх справ

г) Комітет державної безпеки

21) Служба безпеки України підпорядкована

а) Президенту України

б) Верховній Раді України

в) Прем’єр-міністру України

г) Голові СБУ

22) Служба безпеки України підконтрольна

а) Президенту України

б) Верховній Раді України

в) Прем’єр-міністру України

г) Голові СБУ

23) Безпосереднім попередником Служби безпеки України був такий орган

а) Всеукраїнська надзвичайна комісія

б) Державне політичне управління

в) Комітет державної безпеки

г) Федеральна служба безпеки

24) Державним озброєним органом виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань є:

а) Служба безпеки України

б) міліція

в) прокуратура

г) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

25) Забезпечення охорони громадського порядку на об’єктах і територіях, що мають особливе значення або що постраждали від стихійних або техногенних лих або катастроф покладається на

а) кримінальну міліцію

б) міліцію громадської безпеки

в) міліцію охорони

г) спеціальну міліцію

26) Державний озброєний орган виконавчої влади, що захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань, – це

а) прокуратура

б) Служба безпеки України

в) міліції

г) прокуратури

д) Служби безпеки України

е) митних органів

27) До завдань податкової міліції не відноситься:

а) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення

б) розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів

в) охорона життя, здоров’я та власності вищих посадових осіб держави

г) запобігання корупції в органах податкової служби та виявлення її фактів

28) Адвокатура в Україні є

а) державним органом

б) органом місцевого самоврядування

в) професійним громадським об’єднанням

г) приватним підприємством

29) Не є предметом адвокатської таємниці

а) факт звернення до адвоката

б) відмова адвоката від доручення та її мотиви

в) ім’я особи, інтереси якої адвокат представляє в суді

г) відомості, що були отримані з матеріалів справи

 

МК-2

Практичне завдання

На підставі норм діючого законодавства України провести порівняльну характеристику повноважень наступних правоохоронних органів України:

1 варіант (А-Ж)

Органів прокуратури та органів внутрішніх справ

2 варіант (З-М)

Органів Служби безпеки України та органів внутрішніх справ

3 варіант (Н-Т)

Органів Служби безпеки України та органів прокуратури

4 варіант (У-Я)

Державних податкових адміністрацій та податкової міліції


Рекомендована література

Нормативно-правові акти

1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990, № 31, ст.429.

2. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР. – 1996, № 30, ст.141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004 р. // ВВР. – 2005. – № 2, ст.44.).

Закони України:

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. № 1000-V. // ВВР, 1961, № 2, ст. 15 (із змінами і доповненнями).

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. // ВВР, 2004, № 40-41, 42, ст.492 (із змінами).

5. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. // ВВР, 1984, додаток до № 51, ст.1122 (із змінами та доповненнями).

6. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. // ВВР, 1992, № 6, ст.56 (із змінами та доповненнями).

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. // ВВР. — 2005, № 35-36, № 37, ст.446 (із змінами).

8. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ. // ВВР. — 1991, № 6, ст. 37 (із змінами і доповненнями).

9. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ. // ВВР. — 1991, № 4, ст. 20 (із змінами і доповненнями).

10. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.№ 1789-ХII. // ВВР. — 1991, № 53, ст.793 (із змінами та доповненнями).

11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. №2011-ХІІ. // ВВР. — 1992, № 15, ст.190 (із змінами та доповненнями).

12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ. // ВВР. — 1992, № 22, ст.303 (із змінами та доповненнями).

13. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХII. // ВВР. — 1993, № 8, ст.56 (із змінами та доповненнями).

14. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХІІ. // ВВР. — 1993, № 9, ст.62 (із змінами та доповненнями).

15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ. // ВВР. — 1992, № 27, ст.382 (із змінами та доповненнями).

16. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ. // ВВР. — 1992, № 29, ст.399 (із змінами та доповненнями).

17. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ. // ВВР. — 1993, № 39, ст.383 (із змінами та доповненнями).

18. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781- XII. // ВВР. — 1994, № 11, ст.50 (із змінами та доповненнями).

19. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІІ. // ВВР. — 1994, № 11, ст.51 (із змінами та доповненнями).

20. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3341-ХІІ. // ВВР. — 1993, № 35, ст.358 (із змінами та доповненнями).

21. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3352-ХІІ. // ВВР. — 1993, № 35, ст.360 (із змінами та доповненнями).

22. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII. // ВВР. — 1993, № 31, ст.338 (із змінами та доповненнями).

23. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ. // ВВР. — 1994, № 16, ст.93 (із змінами та доповненнями).

24. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР. // ВВР. — 1994, № 52, ст.455 (із змінами та доповненнями).

25. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. №20/95-ВР. // ВВР. — 1995, № 6, ст. 35 (із змінами та доповненнями).

26. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. № 62/95- ВР. // ВВР. — 1995, № 10, ст.62 (із змінами та доповненнями).

27. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.019 с.)