ТОП 10:

РОЗПОДІЛ ЧАСУ І ПОВСЯКДЕННИЙ ПОРЯДОКЗагальні положення

Ст. 191.Розподіл часу здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і проведення занять з бойової підготовки та створити умови для дотримання порядку, військової дисципліни й виховання військовослужбовців, підвищення їх культурного рівня, всебічного побутового об­слуговування, відпочинку й харчування.

Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби» курсантів (слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів, військових частин) встановлюється п'ятиденний робо­чий тиждень з двома вихідними днями. Для військово­службовців строкової військової служби і курсантів (слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів, військових частин встановлюється шестиден­ний робочий тиждень з одним вихідним днем. Три­валість робочого тижня встановлюється законом.

Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та бойове чергування, несення служби у добовому на­ряді здійснюються у будь-які дні тижня без обмеження загальної тривалості службового часу.

Ст. 200. Розподіл часу у військовій частині протягом до­ би і протягом тижня здійснюється згідно з порядком дня, яким встановлюється виконання основних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів, штабів.

Розпорядок дня встановлюється командиром (началь­ником) відповідно до завдань, покладених на військову частину, та залежно від пори року.

Розпорядок дня затверджується на період навчання і може уточнюватися командиром (начальником) на час проведення навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби в добовому на­ряді, варті тощо з урахуванням особливостей їх ви­конання.

Ст. 201. У розпорядку дня має бути передбачений час для проведення ранкової фізичної зарядки, ранкового огляду, ранкового й вечірнього туалету; для навчальних занять і підготовки до них; для інструктажу та розводу добового наряду; для зміни спеціального (робочого) одя­гу, чищення одягу, взуття, миття рук перед їжею, харчування, обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки; для гуманітарної, культурно-освітньої та спор­тивно-масової роботи, слухання радіо й перегляду теле­передач; для прийому хворих у медичному пункті, прийом військовослужбовців командуванням з особис­тих питань, відвідування військовослужбовців; для осо­бистих потреб військовослужбовців, вечірньої прогулян­ки, вечірньої перевірки та восьмигодинного сну.

Проміжок між харчуванням не може перевищувати 7 годин. Після обіду протягом не менше ніж ЗО хвилин заняття не проводяться і роботи не виконуються.

Збори, засідання, а також концерти, кінофільми та інші заходи мають бути закінчені до вечірньої пе­ревірки.

Заходи, пов'язані із забезпеченням бойової та мобі­лізаційної готовності військової частини, виконуються за наказом її командира в будь-який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4 години відпочинку на добу.

Ст. 203. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпо­чинку для всього особового складу, крім військовослуж­бовців, залучених до виконання службових обов'язків.
Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка

Ст. 204. Уранці, за 10 хвилин до сигналу «Підйом», черговий роти піднімає заступників командирів взводів, а увстановлений час (за сигналом «Підйом») здійснює підйом роти.

Після підйому проводиться ранкова фізична зарядка, прибираються приміщення і територія, заправляється постіль, проводиться ранковий туалет та ранковий ог­ляд.

Ст. 205. Для ранкового огляду за командою чергового ро­ти «Рота, для ранкового огляду — СТАВАЙ»заступники командирів взводів (командири відділень) шикують свої підрозділи у визначеному місці, прикомандировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти доповідає старшині роти (одному із заступників командирів взводів, який виконує обов'язки старшини роти) про го­товність роти до огляду. За командою старшини роти за­ ступники командирів взводів і командири відділень про­ водять ранковий огляд.

Ст. 207. У передбачений розпорядком дня час під керів­ництвом старшини роти (одного із заступників коман­дирів взводів) проводиться вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки особовий склад виконує стройові пісні в складі підрозділів. Після прогулянки за командою чергового роти «Рота, на вечірню перевірку —СТАВАЙ»заступники командирів взводів (командири відділень) шикують свої підрозділи на перевірку. Черго­вий роти доповідає старшині або особі, яка його замі­щає, про готовність роти до вечірньої перевірки.

Старшина роти або особа, яка його заміщає, віддавши команду «Струнко»,розпочинає вечірню перевірку, на початку якої називає прізвища військовослужбовців, за­рахованих наказом Міністра оборони України до складу роти навічно. Заступник командира першого взводу, почувши прізвище військовослужбовця, доповідає: «(Військове звання й прізвище) полігяк геройу боюза волю і незалежність Вітчизни».

Після цього старшина роти перевіряє особовий склад за іменним списком. Почувши своє прізвище, кожен відповідає: «Я». За відсутніх відповідає командир від­ділення (екіпажу, обслуги). Наприклад: «У відпустці», «У наряді».

Після перевірки особового складу старшина роти ого­лошує накази та розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців, наряди на наступний день і уточнює бойовий, пожежний розрахунки на випадок тривоги або пожежі. Після закінчення вечірньої пе­ревірки подається сигнал «Відбій» і вмикається чергове освіт­лення. У приміщенні встановлюється цілковита тиша.

Після ранкового огляду й вечірньої перевірки чергові рот доповідають черговому частини і подають відомості про відсутніх, а також військові звання, прізвища, іме­на та по батькові самовільно відсутніх.

Ст. 209. Періодично за планом командира полку про­ водяться загальні батальйонні або полкові вечірні пе­ревірки. Місце для проведення вечірньої перевірки має бути освітлене.

На загальних батальйонних (полкових) перевірках зобов'язаний бути присутнім весь особовий склад батальйону (полку).

Перевірку всього особового складу за іменним списком проводять командири рот і про результати пе­ревірки доповідають командирові батальйону.

На загальній полковій перевірці командири ба­тальйонів та окремих підрозділів полку доповідають про результати перевірки командирові полку.

Після закінчення загальної батальйонної (полкової) перевірки командир батальйону (полку) подає команду «Струнко»і наказує грати «Зорю». Загальна полкова вечірня перевірка закінчується виконанням оркестром Державного Гімну України. Потім підрозділи проходять строєм під оркестр. За відсутності в батальйоні (полку) оркестру використовуються технічні засоби відтворення звукозапису. З початком звучання «Зорі» командири підрозділів від взводу і вище прикладають руку до голо­вного убору і опускають її за командою «Вільно», що по­дається командиром батальйону (полку) після закінчен­ня гри оркестру (звукозапису).

Навчальні заняття

Ст. 210. Бойова підготовка є основним елементом повсяк­ денної діяльності військовослужбовців у мирний час. Заходи, визначені планом бойової підготовки і розкла­ дом занять, можуть переноситися тільки командиром начальником), який їх затвердив. На навчаннях і заняттях повинен бути присутнім весь особовий склад військової частини (підрозділу). Від занять звільняються особи, які перебувають у добовому наряді. Для військовослужбовців строкової служби, звільне­них через хворобу, організовуються заняття в класі.

Ст. 211. Командири (начальники), винні у відриві особо­ вого складу від занять з бойової підготовки, притяга­ ються до дисциплінарної відповідальності.

Ст. 212. Заняття розпочинаються і закінчуються за сиг­налом у час, визначений розпорядком дня.

Перед виходом на заняття командири відділень і за­ступники командирів взводів перевіряють наявність під­леглих і переконуються, чи додержало правил носіння одягу, чи правильно припасовано спорядження та чи розряджено зброю.

Після закінчення занять і навчань командири підрозділів перевіряють розрядженість зброї, наявність і комплектність усього озброєння, бойової та іншої техніки, навчально-тренувальних засобів, а також на­явність стрілецької зброї та боєприпасів. Результати пе­ревірки доповідаються за підпорядкованістю. Невикори­стані боєприпаси та гільзи здаються в установленому по­рядку. Зброя чиститься, здійснюється технічне обслуго­вування озброєння, бойової та іншої техніки, а місце­вість, де проводилися заняття, прибирається.

Сніданок, обід і вечеря

Ст. 213. Приготування їжі має бути закінчено за 30 хви­ лин до встановленого розпорядком дня терміну її приймання. Перевірку якості їжі та контрольне зважування пор­цій командир військової частини або його заступники здійснюють у залі-їдальні. Записи про результати перевірки вносяться до книги обліку контролю за якістю приготування їжі. У визначений розпорядком дня час черговий частини дав дозвіл на видачу якісної їжі.

В їдальні забороняється приймати їжу в головному уборі, польовій утепленій куртці, спеціальному (робо­чому) одязі.

215. Військовослужбовці, які перебувають у добо­вому наряді, харчуються у визначений командиром військової частини час. Хворим, які перебувають у медичному пункті частини, їжа готується за нормами лікувального пайка і доставляється за розпорядженням начальника медичного пункту. Для військовослужбовців, які потребують дієтичного харчування, їжа готується окремо.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.006 с.)