VI. Керівні органи ФедераціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VI. Керівні органи Федерації6.1. Керівними органами Федерації є: З’їзд, Президія та Виконком Федерації. Керівною особою Федерації є її президент. Керівні органи та президент Федерації можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, віднесених до їх компетенції.

З’їзд Федерації

6.2.1. З’їзд Федерації є її вищим керівним органом. Він скликається Президією не рідше одного разу на чотири календарні роки.

Позачерговий (надзвичайний) З’їзд може бути скликаний за ініціативою Президії чи Виконкому Федерації, на письмову вимогу 1/3 територіальних федерацій (організацій) або 1/4 членів Федерації, які представляють не менше 1/2 територіальних федерацій (організацій) або на вимогу президента Федерації. У цих випадках Президія чи Виконком Федерації зобов’язана прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.

6.2.2. Делегати З’їзду обираються на конференціях (зборах) територіальних організацій відповідно до норм представництва, встановлених Президією Федерації.

6.2.3. З’їзд є правоспроможним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів.

6.2.4. З’їзд :

1) визначає загальні принципи, напрями, стратегію і тактику діяльності Федерації; приймає рішення, заяви, звернення та резолюції з питань спортивного, масового та оздоровчого туризму;

2) затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни та доповнення;

3) обирає президента Федерації, Голову Ради Старійшин, Голову та членів Ревізійної комісії Федерації – на термін не більше ніж чотири роки;

4) заслуховує звіти президента, Ревізійної комісії, затверджує звіт Ревізійної комісії Федерації;

5) оцінює роботу Президії Федерації;

6) визначає чисельний склад перших віце-президентів та віце-президентів Федерації, за поданням президента Федерації обирає їх;

7) визначає кількісний склад та обирає членів Ревізійної комісії на термін не більший, ніж чотири роки;

8) реалізує право власності на майно та кошти Федерації. Делегує Президії повноваження по господарському управлінню коштами та майном Федерації;

9) розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб Федерації та її організацій, Ревізійної комісії Федерації, ревізійних органів місцевих осередків (федерацій, організацій);

10) затверджує рішення Президії про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших об’єднань та вихід з них;

11) відміняє рішення керівних органів, осіб Федерації та її територіальни, місцевих федерацій (організацій), Ревізійної комісії Федерації, ревізійних комісій федерацій (організацій);

12) у виняткових випадках здійснює прийом у члени Федерації, в тому числі колективних членів та фізичних осіб; виключає з Федерації її членів за дії, несумісні зі Статутом Федерації;

13) приймає рішення про припинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації;

14) приймає рішення про реорганізацію Федерації;

15) приймає рішення про ліквідацію Федерації. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

16) може делегувати частину своїх повноважень Президії Федерації.

З’їзд, як вищий орган Федерації, може взяти до розгляду будь-яке питання життя Федерації і прийняти рішення по ньому.

Усі посадові особи обираються З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки. Строк повноважень осіб, обраних З’їздом, закінчується з моменту обрання нових осіб на виборні посади.

Рішення про припинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації, про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації, про припинення діяльності Федерації приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З’їзд визначить іншу процедуру.

Президія Федерації.

6.3.1. У період між з’їздами діяльністю Федерації керує її Президія. До її складу входять за посадою президент, перші віце-президенти, віце-президенти Федерації, президенти або виконуючі обов’язки президентів територіальних федерацій, голови комісій з видів туризму та основних напрямків діяльності, колегій суддів змагань спортивних туристських походів та з техніки спортивного туризму Федерації.Президія Федерації формується на термін не більший, ніж чотири роки.

6.3.2. Засідання Президії скликаються президентом Федерації не рідше одного разу на шість місяців і є правоспроможними, якщо на них присутні більше половини членів Президії. Позачергове засідання Президії скликається на вимогу 1/3 членів Президії.

У засіданнях Президії Федерації можуть брати участь Голова Ради Старійшин та його заступник з правом вирішального голосу не впливаючи на кворум, інші члени Ради Старійшин та члени Ревізійної комісії Федерації з дорадчим голосом.

6.3.3. Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Президії, прийняті на її засіданнях є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 обраних членів Президії Федерації з письмовим підтвердженням результатів особистого голосування.

Рішення про призупинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації, про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації з подальшим затвердженням на З’їзді.

Рішення про кооптування до складу Президії нових членів приймаються виключно кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Президії Федерації

Процедура голосування визначається Президією Федерації.

6.3.4. Президія Федерації:

1) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, визначеної ним стратегії;

2) затверджує річний календарний план всеукраїнських змагань, що проводяться Федерацією;

3) затверджує проект договору з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання їй статусу національної спортивної федерації та делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні;

4) може приймати рішення про прийом до складу Федерації територіальних, місцевих федерацій(організацій) та колективних членів, про призупинення діяльності територіальних, місцевих федерацій (організацій) як місцевих осередків Федерації, координує їхню роботу;

5) у виняткових випадках приймає рішення про прийом фізичних осіб у члени Федерації;

6) у виняткових випадках - для приведення Статуту Федерації у відповідність з чинним законодавством - вносить до нього зміни й доповнення з обов'язковим затвердженням їх наступним З’їздом;

7) у виняткових випадках може кооптувати до свого складу нових членів, але не більше 1/3 чисельного складу Президії Федерації;

8) призначає та звільняє головного редактора друкованого органу Федерації;

9) затверджує за поданням Виконкому та має право звільнення головного редактора друкованого органу Федерації;

10) може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та виконавчі органи Федерації, визначає їхню компетенцію та затверджує положення про них, структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників);

11) створює комісії з видів туризму та основних напрямків діяльності Федерації, затверджує Положення про них, спрямовує та затверджує їх роботу;

12) скликає та організує з’їзди Федерації. Встановлює норми представництва, в тому числі для територіальних федерацій (організацій), виходячи з їх чисельності на день прийняття рішення про скликання З’їзду;

13) відповідно до рішення З’їзду розпоряджається коштами та майном Федерації; затверджує кошторис доходів і видатків Федерації; призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

14) відповідно до рішення З’їзду розпоряджається коштами та майном Федерації, затверджує кошторис доходів та видатків Федерації;

15) здійснює загальне керівництво діяльністю організацій, підприємств та установ Федерації;

16) представляє Федерацію в стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

17) організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Федерації;

18) може рекомендувати кандидатури для обрання президентами територіальних федерацій (організацій) та вносити керівним органам федерації (організацій) пропозиції щодо звільнення президентів федерацій (організацій);

19) затверджує зразки символіки, прапору, печатки, штампів, бланків, інших реквізитів;

20) забезпечує фінансово-господарську діяльність Федерації;

21) затверджує положення про порядок прийому в члени Федерації та їх обліку, про сплату членських внесків, інструкції та інші документи нормативного характеру;

22) затверджує рішення Виконкому про заснування підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, призначення їхніх керівників та має право на їхнє звільнення;

23) може делегувати частину своїх повноважень Виконкому чи президенту

Федерації;

24) у разі відставки президента Федерації призначає виконуючого обов'язки

президента на термін до наступного З’їзду;

25) вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до

статутних завдань;

26) період між з’їздами може припинити повноваження:

а) першого віце-президента, віце-президента (віце-президентів) кваліфікованою більщістю у 2/3 голосів членів Президії Федерації, поклавши їх обов’язки на окремих членів Президії Федерації;

б) президента Федерації кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів Президії Федерації, поклавши його обов’язки на одного з віце-президентів.

У цьому випадку скликається позачерговий (надзвичайний) З’їзд Федерації.

27) приймає рішення про вступ до всеукраїнських, міжнародних та інших об’єднань, вихід з них та делегує представників Федерації до складу їх органів;може відмінити рішення президента Федерації, віце-президентів, керівних органів та керівних осіб федерацій (організацій).

28) за поданням Голови Ради Старійшин затверджує склад Ради Старійшин.

6.3.5. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, котрих вони стосуються. Після дворазової неявки останніх без поважних причин питання можуть вирішуватися без їх присутності шляхом голосування.

6.3.6. Член Президії Федерації, який без поважних причин не брав участі більш як у трьох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ній. Поважність причин відсутності визначаються Ревізійною комісією Федерації. Факт вибуття з членів Президії констатується на її засіданні.

6.3.7. Рішення Президії можуть бути оскаржені членами Федерації або територіальними федераціями (організаціями) до Ревізійної комісії Федерації протягом 30 днів, або до наступного З’їзду Федерації.

6.4.Виконком Федерації

6.4.1.У період між засіданнями Президії діяльністю Федерації керує Виконком. До його складу входять за посадою президент, перші віце-президенти, віце-президенти Федерації, голови комісій з видів туризму та основних напрямів діяльності Федерації.

Виконком формується на термін не більший, ніж чотири роки.

6.4.2.Засідання Виконкому скликаються президентом Федерації не рідше одного разу на місць, і є правоспроможними, якщо на них присутні більше половини членів Виконкому.

У засіданнях Виконкому можуть брати участь з правом вирішального голосу, не впливаючи на кворум Голова та заступник Голови Ради Старійшин, з дорадчим голосом - члени Ревізійної комісії та Ради Старійшин Федерації.

6.4.3.Рішення Виконкому можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення Виконкому, прийняті на його засіданнях є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Виконкому Федерації. Рішення прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Виконкому Федерації.

Процедура голосування визначається Виконкомом Федерації.

6.4.4. Виконком Федерації:

1) організує виконання рішень З’їзду та Президії Федерації, в період між її засіданнями визначає тактику Федерації;

2) здійснює оперативне керівництво діяльністю організацій та установ Федерації;

3) представляє Федерацію у стосунках з іншими громадськими організаціями та органами державної влади;

4) затверджує календарні плани роботи Виконкому Федерації, готує для затвердження Президією річний календарний план всеукраїнських змагань зі спортивного туризму;

5) організує підготовку та проведення масових, оздоровчих, спортивних, навчально-тренувальних заходів для членів Федерації;

6) укладає договір з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання Федерації статусу національної спортивної федерації та делегування їй повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні, а також договори про співпрацю з іншими центральними органами виконавчої влади, зацікавленими організаціями;

7) готує та подає на затвердження Президії Федерації положення про порядок прийому в члени Федерації та їх обліку, про сплату членських внесків, інструкції та інші документи нормативного характеру;

8) призначає та подає на затвердження Президії Федерації головного редактора друкованого органу Федерації;

9) за поданням Президента Федерації призначає та звільняє відповідального секретаря Федерації;

10) організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів Федерації;

11) відповідно до рішень Президії розпоряджається коштами та майном Федерації; затверджує кошторис заходів Федерації;

12) приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, рекомендує Президії для призначення та звільнення їхніх призначає та звільняє їхніх керівників;

16) здійснює контроль за діяльністю виконавчих та консультативно-дорадчих органів Федерації;

17) організує фінансово-господарську діяльність;

18) відповідно до рішень Президії Федерації здійснює повноваження останньої та звітує перед нею;

19) вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

6.5. Президент та віце-президенти Федерації

6.5.1. У період між з’їздами, засіданнями Президії поточною діяльністю Федерації керує її президент, який є вищою керівною особою Федерації.

6.5.2. Президент Федерації:

1) здійснює поточне керівництво діяльністю Федерації, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;

2) робить заяви від імені Федерації; має право підпису документів від імені Федерації;

3) має право підпису фінансових та інших документів Федерації;

4) призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

5) ініціює скликання позачергового З’їзду, скликає засідання Президії, Виконкому, організує підготовку їх засідань, головує на них;

6) здійснює загальне керівництво роботою комісій, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації;

7) в межах, визначених Президією Федерації та Виконкомом, здійснює оперативне управління коштами та майном Федерації;

8) затверджує штатний розпис виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації, положення про їхні структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Федерації. На штатних працівників усіх цих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

10) у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;

11) може делегувати частину своїх повноважень першому віце-президенту, віце-президентам Федерації.

6.5.3. Перший віце-президент, віце-президенти Федерації обираються З’їздом з числа її членів за поданням президента Федерації.

6.5.4. Перші віце-президенти за узгодженням із Президентом Федерації мають право без доручення представляти Федерацію в усіх зовнішніх стосунках, робити заяви від імені Федерації, а також за дорученням президента Федерації можуть мати право підпису фінансових та інших документів Федерації.

Перші віце-президенти, віце-президенти Федерації відповідають за окремі напрями діяльності Федерації, виконують доручення президента Федерації Перший віце-президент, віце-президенти Федерації відповідають за окремі напрями діяльності Федерації, виконують доручення президента Федерації.

6.5.5. Президент, перші віце-президенти та віце-президенти Федерації можуть бути виключені з Федерації лише за рішенням З’їзду.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.01 с.)