V. Структура та статутні органи ФедераціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Структура та статутні органи Федерації5.1. Федерація самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства.

5.2. Основою Федерації є її місцеві осередки (федерації, організації), які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, роботи чи навчання громадян при наявності не менше трьох членів.

Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адмістративно-територіальних одиниць.

5.3.Місцевими осередками Федерації є її територіальні федерації (організації) та місцеві федерації (організації).

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки (федерації, організації) Федерації повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцевий осередок (організація) Федерації, який легалізується шляхом реєстрації, може мати власні регламентні документи, що не суперечать Статуту Федерації.

Місцеві осередки (федерації, організації) Федерації без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування в органах юстиції на місцях.

5.4. Територіальними організаціями Федерації є її федерації (організації) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські федерації (організації).

Статус федерації (організації) в Автономній Республіці Крим має особливості, які випливають із Конституцій України та Автономної Республіки Крим.

5.5. Територіальні федерації (організації) утворюються на установчих зборах або конференціях, у своїй діяльності керуються цим Статутом.

5.6. Федерація (організація) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські федерації (організації):

1) організують виконання рішень керівних органів Федерації та своїх власних;

2) координують роботу місцевих федерацій (організацій), що входять до їх складу;

3) виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем туризму на відповідній території, проводять їх в життя;

4) співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

5) пропонують своїх активістів до керівних органів Федерації;

6) порушують клопотання перед відповідними місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування їм повноважень по розвитку спортивного туризму на відповідній території;

7) визначають шляхи використання членських внесків;

8) займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України для територіальних організацій громадських організацій.

Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські федерації (організації) прирівнюються до обласних федерацій (організацій) Федерації.

5.7. Місцевими федераціями (організаціями) Федерації є її районні, районні в містах, міські, селищні та сільські федерації (організації).

Місцеві федерації (організації), які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних федерацій (організацій), що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

5.8. Місцеві федерації (організації) утворюються на установчих зборах або конференціях, у своїй діяльності керуються цим Статутом.

 

5.9 Місцеві федерації (організації) :

1) ведуть роботу по реалізації рішень керівних органів Федерації;

2) беруть участь у виробленні й реалізації стратегії і тактики федерації (організацій) вищого рівня;

3) розробляють стратегію і тактику розв'язання місцевих проблем, пов’язаних з організацією туризму;

4) координують роботу тих місцевих федерацій (організацій), які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у вирішенні проблем туризму на відповідній території;

5) співпрацюють з профспілковими організаціями, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян;

6) пропонують своїх активістів до керівних органів Федерації та відповідної територіальної федерації (організації);

7) визначають шляхи використання членських внесків;

8) порушують клопотання перед відповідними місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування їм повноважень по розвитку спортивного туризму на відповідній території;

 

5.10. Керівними органами територіальної, місцевої федерації (організації) є загальні збори (конференція), президія; контрольним органом - ревізійна комісія (ревізор); керівною особою - президент федерації (організації).

 

Керівні органи та президент федерації (організації) діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

5.11. Вищим керівним органом територіальної, місцевої федерації (організації) є збори її членів (конференція делегатів).

Збори (конференція) скликаються президією не рідше одного разу на два роки для територіальної, місцевої (для міст з районним поділом) федерації (організації) та не рідше одного разу на рік для інших місцевих федерацій (організацій).

Позачергові збори (конференція) територіальної федерації (організації) можуть бути скликані на вимогу 1/4 їх чисельного складу або 1/3 місцевих організацій, що входять до складу територіальної федерації (організації), або Президії Федерації (організації).

Позачергові збори (конференція) місцевої федерації (організації) можуть бути скликані на вимогу 1/4 її чисельного складу або 1/3 місцевих федерацій (організацій) нижчого рівня, що входять до її складу, або президії федерації (організації) вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована, або Президії Федерації.

Збори є правоспроможними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів федерації (організації). Конференція є правоспроможною, якщо делегатів на неї обрали федерації (організації), загальна чисельність яких складає більше половини загальної чисельності тієї федерації (організації), що проводить конференцію, і для участі у роботі конференції зареєструвалось більше половини обраних делегатів.

5.12. Збори (конференція):

1) обирають президію та президента федерації (організації);

2) обговорюють звіт президії, дають оцінку роботі президії та президента;

3) обирають голову та членів ревізійної комісії або ревізора на термін не більший, ніж два роки. Заслуховують звіт ревізійної комісії (ревізора) та дають оцінку їхньої роботи;

4) обирають віце-президентів федерації (організації);

5) визначає перелік комісій Федерації з видів туризму та основних напрямків діяльності, які створюються в організації, створює комісії Федерації з видів туризму та основних напрямків діяльності, затверджує їх персональний склад на термін дії відповідних президій;

6) реалізують право власності на майно та кошти федерації (організації), затверджують її бюджет. Делегують президії окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;

7) відповідно до встановлених норм представництва обирають делегатів з’їздів Федерації, а також делегатів конференцій територіальних та місцевих федерацій (організацій);

8) рекомендують кандидатури від даної федерації (організації) для балотування на З’їзді (конференції, загальних зборах) федерації (організації) вищого рівня, до якої входить ця федерація, у її виборні органи;

9) відміняють рішення президії та президента своєї федерації (організації), а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до її складу;

10) приймають нових членів Федерації;

11) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від числа учасників зборів (конференції), виключають з Федерації індивідуальних та колективних членів за дії, несумісні з її Статутом;

12) приймають рішення про необхідність скликання позачергового З’їзду Федерації і надсилають його до Президії Федерації (лише збори (конференція) територіальної федерації (організації);

13) приймають рішення про припинення діяльності своєї федерації (організації). Рішення про припинення діяльності федерації (організації) приймається кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів: зборами - від кількості всіх членів федерації (організації), конференцією - від кількості обраних на неї делегатів.

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників зборів (делегатів конференції).

Процедура голосування визначається зборами (конференцією).

5.13. У період між зборами (конференціями) діяльністю територіальної, місцевої федерації (організації) керує її президія.

5.14. Президія формується на термін не більший, ніж два роки. До складу президії входять президент та віце-президенти федерації (організації), голови комісій з видів туризму та основних напрямів діяльності, колегій суддів змагань туристських спортивних походів та з техніки спортивного туризму федерації за посадою.

5.15. Засідання президії скликаються президентом федерації (організації) не рідше, ніж один раз на місяць.

Позачергове засідання президії територіальних та місцевих федерацій (організацій) може бути скликане на вимогу 1/3 членів президії.

Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні більше половини членів президії.

5.16. Рішення президії федерації (організації) можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення президії, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів президії федерації (організації). Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало дві третини членів президії федерації (організації).

5.17. Президія федерації (організації):

1) здійснює керівництво федерацією (організацією), несе відповідальність за її діяльність;

2) скликає збори (конференції) та визначає норми представництва на конференціях для тих організацій, які входять до складу даної федерації (організації). Норми представництва встановлюються з дотриманням принципу рівномірного представництва організацій у залежності від їх чисельності;

3) може обирати віце-президентів федерації (організації);

4) може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). На штатних працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

5) створює колегії суддів змагань туристських спортивних походів та з техніки спортивного туризму, затверджує їх голів та склад на термін дії відповідних президій, спрямовує та затверджує роботу комісій з видів туризму та основних напрямків діяльності, колегій суддів змагань туристських спортивних походів та з техніки спортивного туризму. Зазначені комісії та колегії діють на підставі положень, що розробляються та затверджуються відповідними федераціями на підставі Типових положень про комісії з видів туризму та основних напрямів роботи та Положень про колегії суддів змагань спортивних туристських походів та з техніки спортивного туризму, затверджених Президією Федерації;

6) в період між зборами (конференціями) при потребі вносить зміни до складу комісій, обраних на зборах (конференції), але не більше ніж 1/3 їх складу (не враховуючи виходу членів федерації зі складу комісій за власною заявою);

7) затверджує проект договору з відповідним місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в регіоні;

8) приймає рішення про заснування в установленому порядку установ, організацій, видавництв, засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

9) в межах, визначених зборами (конференцією), розпоряджається коштами та майном федерації (організації), затверджує кошторис доходів і видатків федерації (організації), призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

10) у період між зборами (конференціями) приймає нових членів Федерації;

11) приймає рішення про тимчасове звільнення від сплати членських внесків найбільш соціально незахищених членів Федерації;

12) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від загальної кількості членів президії, виключає з рядів Федерації за дії, несумісні з її Статутом;

13) відміняє рішення президента федерації (організації), а також рішення керівних органів та керівних осіб тих федерацій (організацій), які входять до складу даної федерації (організації);

14) звітує перед членами федерації (організації) за свою діяльність;

15) вирішує інші питання діяльності федерації (організації) відповідно до статутних завдань.

5.18. У період між зборами, конференціями, засіданнями президії діяльністю федерації (організації) керує її президент, який обирається зборами (конференцією) на термін не більший, ніж два роки. Президент федерації (організації) входить до складу її президії.

5.19. Президент територіальної, місцевої федерації (організації):

1) без доручення представляє федерацію (організацію) в зовнішніх стосунках;

2) робить заяви від імені федерації (організації);

3) має право підпису фінансових та інших документів федерації (організації);

4) скликає та організує засідання президії федерації (організації), головує на них;

5) здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами федерації (організації), приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних працівників;

6) може делегувати частину своїх повноважень віце-президентам;

7) несе відповідальність і звітує перед федерацією (організацією) за свою діяльність.

5.20. Ревізійна комісія (ревізор):

1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного законодавства в діяльності федерацій (організацій), що входять до складу даної федерації (організації);

2) призупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім зборів або конференції) та керівних осіб даної федерації (організації), що входять до її складу, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

3) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів федерації (організації) і приймає рішення щодо них;

4) апелює до керівних органів або ревізійної комісії федерації (організації) вищого рівня або Федерації;

5) здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності федерації (організації), органів та установ, створених нею, а також виконання її бюджету.

5.21. У разі необхідності в структурі Федерації можуть утворюватись первинні організації, що підпорядковуються відповідним місцевим осередкам (федераціям, організаціям).

Первинні організації створюються і діють аналогічно територіальним та місцевим федераціям (організаціям).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)