Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражованийВидання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ


ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення

 

 

Місце поправки Надруковано Повинно бути
Титульний аркуш. Назва стандарту, друге речення Порядок здійснення Порядок проведення
Стор. 1. Назва стандарту українською мовою, друге речення Порядок здійснення Порядок проведення
Пункт 7.5.6 ... як два роки. .. як три роки.
Додаток Д Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) Державний комітет стандарти­зації, метрології та сертифікації України (Держстандарт України)

(ІПС № 5-2000)


ДСТУ 3414-96

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

 

ВНЕСЕНО Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держстандарту України

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583

 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

4 РОЗРОБНИКИ: Ю. Койфман,канд. фіз.-мат. наук; А. Косенюк,канд. техн. наук; А. Сухенко; Б. Угаров,канд. хім. Наук

 

5 ПЕРЕВИДАННЯ 2000 p., липень

 

_____________________________________________________________________________________

© Держстандарт України, 1997

© Держстандарт України, 2000

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

 


ДСТУ 3414-96

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 
 


Система сертифікації УкрСЕПРО

АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

 

Система сертификации УкрСЕПРО

АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

 

Certification system for Ukrainian certification of products.

ATTESTATION OF PRODUCTION. PROCEDURE FOR REALIZATION

____________________________________________________________________________________________

Чинний від 1997—04—01

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює основні вимоги щодо порядку проведення робіт з атестації виробництв в Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі— Система).

Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом з сертифікації про­дукції з урахуванням вимог цього стандарту, особливостей виробництва конкретної продукції та атестації виробництва.

Вимоги цього стандарту обов'язкові для виконання під час проведення підготовки до атестації, її проведення та технічного нагляду за атестованим виробництвом.

Цей стандарт розроблений на підставі нормативних документів Системи з урахуванням Настанов ISO/IEC 28, 60, 62.

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3230—95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення Настанова ISO/IEC 28:1982 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною

Настанова ISO/IEC 60:1994 Кодекс ISO/IEC загальноприйнятої практики оцінювання відповідності

Настанова ISO/IEC 62:1996 Загальні вимоги до органів, що проводять оцінення та сертифікацію/реєстрування систем якості

 

ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано терміни та визначення за ДСТУ 2462 та ДСТУ 3230.

_____________________________________________________________________________________________

Видання офіційне

 


ДСТУ 3414-96

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Атестація виробництва в Системі проводиться органом з сертифікації продукції, а за його відсутністю — організацією, що виконує функції органу з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України.

4.2 Допускається за дорученням органу з сертифікації продукції або організації, що виконує його функції, проведення атестації виробництва продукції органом з сертифікації систем якості, при цьому вся відповідальність за обґрунтованість видачі сертифіката відповідності на продукцію, що випускається атестованим виробництвом, залишається за органом з сертифікації продукції або за організацією, що виконує його функції.

4.3 Атестація виробництва проводиться за ініціативою підприємства, що виготовляє продукцію, або на вимогу органу з сертифікації продукції.

4.4 Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки технічних можливостей підприємства, що виготовляє продукцію (далі — підприємство), забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів, що на неї поширюються.

4.5 Атестація виробництва повинна передбачати отримання кількісної оцінки стабільності відтворення показників продукції. Для показників, що підтверджуються сертифікацією, повинна також передбачатись видача рекомендацій щодо оптимальної кількості зразків (проб, виборок), що випробовуються з метою сертифікації, способів та правил їх відбору, а також правил і порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

 

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА,
ЩО АТЕСТУЄТЬСЯ

5.1 Підприємство, що має намір атестувати виробництво продукції в Системі, повинно мати повний комплект технічної документації на продукцію та ії виробництво (включаючи нормативну документацію, конструкторську документацію, або документацію, яка визначає склад продукції, технологічну документацію). Склад технічної документації визначається особливостями продукції та технологією її виробництва.

5.2 Підприємство до початку атестації повинно мати документи підприємства, в яких наводяться відомості щодо:

 

— організації контролю якості;

— організації контролю за випуском продукції;

— структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції та виконання робіт;

— системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та виробів;

— системи контролю за внесенням змін до технічної документації на продукцію;

— засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувального обладнання, що використовуються підчас виробництва продукції;

— про системи повірки засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувального обладнання;

— порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення виборок з них для випробувань або контролю;

— порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;

— порядку, що забезпечує випуск тільки тих партій продукції, які відповідають вимогам нормативної документації.

5.3 Підприємство повинно до проведення атестації розробити інструкцію з атестації технічних можливостей. Вимоги щодо побудови, викладення та оформлення інструкції наведені в додатку А.

 


ДСТУ 3414-96

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО АТЕСТОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯМ
ТА ВИПУСКОМ ПРОДУКЦІЇ

6.1 Підприємство, що має намір атестувати виробництво в Системі, повинно призначити Головного контролера та його заступника. Заступник виконує обов'язки Головного контролера в разі його відсутності.

6.2 Головний контролер повинен гарантувати, що вимоги, які ставляться органом з сертифікації продукції, розуміються вірно і виконуються в разі пред'явлення виготовленої продукції на сертифікацію. Пред'явлення виготовленої продукції на сертифікацію санкціонується виключно Головним контролером або його заступником.

6.3 Головний контролер повинен підтверджувати представникам органу, що здійснює технічний нагляд, достатність заходів щодо контролю якості. Головний контролер повинен бути кваліфікованим фахівцем у технічному та адміністративному відношенні, щоб здійснювати відповідний вимогам технічного нагляду контроль за випуском сертифікованої продукції. Зв'язок підприємства з органом, який виконує технічний нагляд, здійснюється через Головного контролера.

6.4 Головний контролер повинен мати достатні повноваження та матеріальне забезпечення для виконання ефективного контролю якості вихідної сировини, матеріалів та комплектувальних виробів, що надходять, контролю якості в процесі виготовлення та контролю продукції, що сертифікується.

6.5 Головний контролер повинен бути незалежним від керівництва, що безпосередньо відповідає за виготовлення продукції. Наказом по підприємству йому повинні бути надані такі основні повноваження:

 

—право вимагати усунення відхилень від встановлених вимог до пред'явлення виготовленої продукції на сертифікацію;

—право вимагати внесення змін до технічної документації та договорів на постачання відповідно до вимог органу сертифікації продукції;

—право відміняти подання на сертифікацію виготовленої продукції, яка не відповідає вимогам, встановленим органом сертифікації, або на яку не поширюються вимоги програми сертифікації;

—застосовувати на підприємстві останні документи органу з сертифікації продукції, які встановлюють вимоги до продукції, що сертифікується;

—визначати відповідність продукції, що сертифікується, встановленим вимогам до часу відвантаження цієї продукції.

6.6 Головний контролер здійснює такі основні функції:

—підтримує зв'язок з органом, що здійснює технічний нагляд;

—несе персональну відповідальність за якість продукції, що постачається з сертифікатом відповідності;

—забезпечує реєстрацію результатів контролю, вимірювань та випробувань продукції, що сертифікується, які проведені підприємством, і надає їх в розпорядження органу, який здійснює технічний нагляд;

—несе відповідальність за обґрунтованість використання знака або сертифіката відповідності під час постачання партій продукції;

—затверджує протоколи випробувань випущених партій сертифікованої продукції;

—несе відповідальність за проведення повторного контролю під час постачання сертифікованої продукції з затримкою.

 

6.7 Головний контролер підзвітний вищому рівню керівництва підприємства.

6.8 Вимоги до проведення випробувань

6.8.1 Періодичні випробування продукції, що сертифікується, повинні проводитись підприємством через відрізки часу, які встановлені органом з сертифікації продукції, на зразках (виборках), які відібрані від виробничих партій, що вже витримали випробування, передбачені для виробничих партій.

6.8.2 Під час проведення періодичних випробувань відбракування вибірки в будь-якому випадку повинно призвести до відбракування партій, з яких цю виборку взято.


ДСТУ 3414-96

 

6.8.3 У випадку, коли вибірка не задовольняє вимогам за одним з показників під час періодичних випробувань, Головний контролер повинен негайно:

— припинити подальше постачання;

— розпочати перевірку з метою з'ясування причин;

— повідомити про випадок до органу з сертифікації продукції та до органу, що здійснює технічний нагляд.

6.8.4 Якщо виявлено, що відмова під час періодичних випробувань обумовлена тільки помилкою в порядку проведення випробувань, тоді:

— постачання негайно відновлюється;

— правильний порядок проведення випробувань повинен бути застосований до вибірки, яка вилучена з першої виробничої партії, що є в наявності;

— причина порушення порядку випробувань повинна бути усунена шляхом внесення погоджених з органом з сертифікації продукції змін до документації, що встановлює цей порядок.

6.8.5 Якщо виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена помилкою у технологічному процесі, що розпізнається, та яку неможливо усунути негайно, але дефектна продукція може бути виявлена і вилучена через безперервний контроль, що прийнятний для Головного контролера, тоді:

— постачання негайно відновлюється;

— безперервний контроль продовжується, доки не будуть усунуті причини появи дефекту, внесені зміни до технологічної документації, та не будуть отримані позитивні результати випробувань вибірки, що вилучена з першої виробничої партії, поданої після усунення помилки у технологічному процесі;

— про випадок повідомляється до органу з сертифікації продукції та до органу, що здійснює технічний нагляд.

6.8.6 Якщо виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена помилкою у технологічному процесі, що розпізнається, але не може бути усунена негайно, а дефектна продукція не може бути вилучена через безперервний контроль, право застосування сертифіката відповідності повинно бути припинено.

Це право відновлюється органом з сертифікації продукції, якщо підприємство надасть переконливі докази виявлення причин помилки в технологічному процесі, проведення коригувальних заходів та якщо результати періодичних випробувань на вибірках з двох послідовних виробничих партій будуть позитивні.

6.8.7 Якщо відмова під час проведення періодичних випробувань не може бути напевно приписана конкретній помилці в проведенні випробувань або помилці в технологічному процесі, що розпізнається, питання про порядок подальшого постачання з використанням сертифіката та знака відповідності вирішує орган з сертифікації продукції через один з таких способів:

— використання безперервного контролю;

— зміну порядку відбору виборки;

— зміну періодичності випробувань виборки.

6.8.8 Виробничі партії, що відбраковано під час випробувань за партіями, можуть бути знов подані на випробування після розбракування, при цьому повинен передбачатись більш жорсткий план контролю в порівнянні з тим, який використовувався під час випробувань за партіями.

Жодна партія продукції, що сертифікується, або її частина не повинна подаватися на випробування за партіями більш, як двічі, якщо інше не зазначено в нормативному документі.

6.9 Вимоги щодо комплектування партій

6.9.1 Партія продукції, що сертифікується, може складатися тільки з однієї або з кількох виробничих партій за умови, що:

— продукція з виробничих партій виготовлюється за одних і тих самих умов (матеріали, процеси, устаткування і та ін.);

— контроль якості та контроль у ході процесу виготовлення відбуваються в необхідному обсязі згідно з інструкціями відповідних підрозділів підприємства, погодженими з Головним контролером;

— результати контролю показують стосовно кожної виробничої партії, що якість матеріалів та технологічний процес підтримуються в межах, необхідних для виготовлення продукції, яка задовольняє вимогам нормативних документів;

ДСТУ 3414-96

 

— період часу, протягом якого виробничі партії можуть комплектуватись в одну партію продукції, що сертифікується, не перевищує терміну, встановленого органом з сертифікації продукції.

6.9.2 Порядок комплектування партій продукції, що сертифікується, з виробничих партій повинен встановлюватися Головним контролером і подаватися до органу з сертифікації продукції для затвердження.

6.10 Вимоги щодо реєстрації результатів випробувань

6.10.1 Результати випробувань випущеної сертифікованої продукції повинні реєструватись у сертифікаційному протоколі випущених партій, що стисло подає накопичені результати випробувань, проведених підприємством, на відповідність до вимог нормативного документа.

6.10.2 Сертифікаційний протокол випущених партій, крім результатів випробувань, повинен вміщувати:

 

— назву підприємства;

— позначення та назву нормативного документу на продукцію;

— назву та позначення продукції;

—дату, яка визначає період часу, що охоплюється протоколом випробувань випущених партій;

— позначення кожного випробування;

— заяву про вірність відомостей протоколу, засвідчену Головним контролером.

 

6.10.3 Сертифікаційний протокол випробувань випущених партій повинен вміщувати результати випробувань на надійність за час заявленого терміну служби за показниками, що встановлені в нормативному документі, у вигляді загальної кількості випробуваних зразків та кількості виявлених дефектів. У разі необхідності наводять первісні, проміжні та кінцеві значення характеристик.

6.10.4 Сертифікаційний протокол випробувань випущених партій не повинен вміщувати результати випробувань виробничих партій, що забраковані під час випуску з виробництва.

6.10.5 Результати випробувань, які заносяться до сертифікаційного протоколу випробувань випущених партій, повинні накопичуватись підприємством протягом терміну, встановленого органом з сертифікації продукції, і надаватися йому за цією періодичністю.

6.10.6 Відомості сертифікаційного протоколу випробувань випущених партій є власністю підприємства і не можуть розголошуватись без його дозволу.

6.10.7 У протоколах за результатами випробувань на підприємстві повинні зазначатись відмови, які виявлені в ході будь-яких випробувань на відповідність. Ці протоколи повинні зберігатись за встановленим на підприємстві порядком і надаватись органу, що здійснює технічний нагляд.

ДСТУ 3414-96

7.3.2 Попередня оцінка вміщує:

— експертизу вихідних матеріалів, наданих підприємством;

— складання висновку щодо готовності підприємства до проведення атестації виробництва.

7.3.3 Експертиза вихідних матеріалів повинна передбачити:

1) перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних документів, що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

2) оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення певності в повній відповідності продукції, яка випускається, вимогам стандартів, що на неї поширюються;

3) перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що атестується, переліку показників і характеристик продукції, що випускається;

4) оцінку повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;

5) оцінку вірності вибору головних етапів технологічного процесу;

6) оцінку слушності методів випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;

7) наявність системи контролю якості виготовлення в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектувальних виробів;

8) перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки, методик вимірювань та контролю, що застосовуються, вимогам конструкторської і технологічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик;

9) перевірку наявності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувань, які застосовуються.

7.3.4 Комісія експертів може, в разі необхідності:

— запитувати у підприємства інші відомості, якщо вони необхідні для попередньої оцінки;

— направляти власного представника для збирання додаткової інформації безпосередньо на підприємство.

7.3.5 За результатами попередньої оцінки складається висновок, у якому показуються готовність підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт. Висновок підписує керівник комісії експертів.

У разі негативного висновку підприємство може вдруге направити заявку відповідно до 7.2.

7.4 Складання програми та методики атестації

7.4.1 Програма та методика атестації розробляються комісією експертів, що виконували попередню оцінку. Програма та методика атестації затверджуються керівником органу з сертифікації продукції.

7.4.2 Програма та методика атестації повинні вміщати об'єкти перевірки, процедури перевірки та правила прийняття рішень. У програмі та методиці атестації допускаються посилання на інструкцію з атестації технічних можливостей.

7.5 Перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей.

7.5.1 Основним завданням перевірки виробництва є оцінка відповідності інформації, що наведена у вихідних матеріалах, фактичному стану безпосередньо на підприємстві, а також проведення необхідних випробувань для атестації технічних можливостей виробництва.

7.5.2 Перевірка здійснюється комісією експертів, яка призначається керівником органу з сертифікації продукції. До неї входять експерти, що виконували попередню оцінку, та фахівець, компетентний в оцінці відповідної технології.

Перевірка виконується відповідно до затвердженої програми та методики атестації.

7.5.3 Перед початком роботи комісії її експерти разом з керівництвом підприємства:

— розглядають мету та завдання перевірки;

— обговорюють програму та методику атестації;

— установлюють форми спілкування між членами комісії, керівництвом та робітниками підприємства.

7.5.4 За результатами перевірки комісія протягом місяця складає звіт, який містить аналіз результатів перевірки та обґрунтовані висновки.


ДСТУ 3414-96

Звіт повинен містити таку інформацію:

— відомості про всі вироби, ідо використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва;

— таблицю меж підтверджених технічних можливостей;

— одержані результати випробувань для підтвердження технічних можливостей та стислу інформацію щодо виявлених відмов, дефектів і та ін.

Звіт підписують усі члени комісії і затверджує керівник органу з сертифікації.

7.5.5 На підставі позитивних висновків комісії орган з сертифікації оформлює атестат виробництва за формою, наведеною в додатку Д, реєструє його в Реєстрі Системи і видає підприємству.

Керівник органу з сертифікації затверджує інструкцію з атестації технічних можливостей і передає один примірник підприємству. Другий примірник інструкції зберігається в органі з сертифікації.

7.5.6 Термін дії атестата встановлюється органом з сертифікації залежно від результатів перевірки, але не більше, як три роки.

7.5.7 Термін дії атестату виробництва не продовжується. Для отримання атестата на новий термін підприємство не пізніше, як за три місяці до закінчення дії атестата направляє до органу з сертифікації матеріали за 7.2. Далі виконуються роботи за 7.3 та оцінюється необхідність виконання подальших етапів з урахуванням результатів технічного нагляду за період дії атестата виробництва.

7.6 Технічний нагляд за атестованим виробництвом

7.6.1 Протягом терміну дії атестата орган з сертифікації здійснює нагляд за стабільністю якості виготовлення продукції. Процедури технічного нагляду обираються відповідно до методів атестації виробництва, регламентуються програмою технічного нагляду за атестованим виробництвом, яка затверджується керівником органу сертифікації. В програмі викладається методика проведення кожної процедури, періодичність, виконавці та правила прийняття рішень за кожною процедурою.

7.6.2 До технічного нагляду на підставах угод можуть залучатися територіальні центри стандартизації, метрології і сертифікації.

7.6.3 За результатами технічного нагляду орган з сертифікації може призупинити або скасувати дію атестата виробництва.

7.7 Призупинення або скасування дії атестата виробництва

7.7.1 Дія атестата виробництва може бути призупинена або скасована у випадках, якщо:

— виявлена невідповідність випущеної продукції рівню якості виготовлення, що вимагається;

—до конструкції або технології виготовлення продукції без погодження з органом з сертифікації внесені зміни, які можуть призвести до зниження рівня якості виготовлення продукції;

— під час виконання технічного нагляду виявлені невідповідності виробництва атестованим технічним можливостям;

— термін дії атестата закінчився, а підприємство не направило матеріали для отримання атестата на новий термін, як зазначено 7.5.7.

7.7.2 У випадку, якщо дію атестата призупинено, поновлення дії атестата здійснюється за рішенням органу з сертифікації після проведення підприємством заходів коригувального впливу для усунення причин виявлених невідповідностей.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Орган з сертифікації, який проводить атестацію виробництва, несе відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, яку отримують його співробітники під час контактів з працівниками підприємства.

 

АПЕЛЯЦІЇ

У разі незгоди з зауваженнями та висновками комісії експертів за результатами перевірки виробництва, за якими неможливо атестувати конкретне виробництво, підприємство має право в місячний термін направити до органу з сертифікації заяву (апеляцію). Залежно від обґрунтованості цієї заяви може бути призначена нова перевірка виробництва іншим складом експертів. Про своє рішення апеляційна комісія органу з сертифікації сповіщає подавача заявки протягом місяця.


ДСТУ 3414-96

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

 

ДСТУ 3414-96

 

Виклад розділу повинен починатися словами; «Ця інструкція з атестації технічних можливостей поширюється на виробництво_____________________________________________________ ,

(назва, шифр, або умовне позначення продукції)

що випускається за_________________________________________________________

(позначення та назва нормативних документів)

Технічні можливості виробництва повинні забезпечувати...»

Далі в розділі, виходячи з мети атестації виробництва, перелічують з зазначенням меж змін, що допускаються:

— показники та характеристики кінцевої продукції, її конструктивних елементів або складу, включаючи ті, що забезпечують безпеку експлуатації;

— електричні, фізико-хімічні. механічні та інші властивості (міцність, твердість, структуру, шорсткість поверхні, хімічний склад, граничні долі домішок, теплостійкість, електричний опір, струм спливання і та ін.), що повинні досягатись в процесі виробництва продукції;

— показники та характеристики транспортної тари, пакування та маркування, що забезпечують безпеку транспортування, зберігання, застосування та експлуатації;

— характеристики та властивості вихідної продукції (виробів, матеріалів, речовин), якщо вони є визначальними для виконання вимог щодо якості кінцевої продукції.

Якщо окремі характеристики та властивості не можуть бути виражені безпосередньо певними показниками, а можуть бути досягнуті тільки в разі однозначного виконання якихось умов (організація виробництва, використання спеціальних технологічних прийомів, обладнання та оснащення, тривале тренування, обкатка, приробка, витримка, рецептури і та ін.), Ці умови повинні бути викладені в розділі безпосередньо або слід подати посилання на документи, якими вони встановлені.

А.2.5 Розділ «Субпідрядники»

А.2.5.1 Розділ повинен містити перелік субпідрядних організацій, які виготовляють у порядку кооперування складові частини (заготовки, напівфабрикати, деталі, складальні одиниці і та ін.) продукції за конструкторською або іншою документацією, що входить до комплекту документів на продукцію, яка охоплюється атестованими технічними можливостями.

Примітка.Інформація про вироби, матеріали, речовини і та ін., що закуповуються, але випускаються субпідрядними організаціями за власною нормативною документацією, до цього переліку не вноситься.

 

А.2.5.2 Перелік рекомендується оформляти у вигляді таблиці, що має такі графи:

— позначення та назва документу складової частини, що виготовляється в порядку кооперування;

— назва субпідрядної організації;

— номер, початок та закінчення терміну дії договору на постачання складової частини, що виготовляється в порядку кооперування;

—показники (характеристики) складової частини, які повинні бути забезпечені підчас виготовлення згідно документації;

—обов'язковість контролю кожного показника (характеристики) відділом технічного контролю субпідрядника за договором на постачання;

—обов'язковість контролю кожного показника (характеристики) відділом технічного контролю підприємства, яке виготовляє продукцію, що охоплюється атестованими технічними можливостями;

—примітки.

А.2.5.3 Якщо показник (характеристика) складової частини є визначальним для виконання вимог до показника кінцевої продукції, що підтверджується під час сертифікації, про це слід чітко і докладно зазначити в графі «примітки» таблиці. Тут саме наводиться позначен­ня технологічного документа, за яким виконується контроль показника працівником відділу технічного контролю (ВТК).

А.2.5.4 Якщо показник (характеристика) складової частини є визначальним для виконання вимог до показника кінцевої продукції, що підтверджується під час сертифікації, а вхідний контроль показника виконується вибірково, підприємство повинно надати переконливі докази того, що кінцева продукція, яка охоплюється технічними можливостями, в будь-якому випадку відповідає обов'язковим вимогам.

 


ДСТУ 3414-96

А.2.6 Розділ «Комплектувальні вироби, матеріали, речовини, що застосовуються»

А.2.6.1 Розділ повинен містити перелік всіх комплектувальних виробів, матеріалів, речовин, що застосовуються під час виготовлення продукції в границях технічних можливостей виробництва, що атестуються.

А.2.6.2 Перелік складають на підставі усіх специфікацій, регламентів, рецептур, відомостей і та ін., які входять до складу технічної документації на виготовлення продукції в границях технічних можливостей виробництва, що атестуються.

А.2.6.3 Перелік рекомендується оформляти у вигляді таблиці, що має такі графи:

— назва продукції, що постачається;

— позначення документа на постачання;

— постачальник;

— показники (характеристики), що контролюються під час здійснення приймально-здавальних випробувань у постачальника;

— характеристики контролю під час здійснення приймально-здавальних випробувань у постачальника;

— показники (характеристики), що контролюються під час здійснення вхідного контролю на підприємстві;

— характеристики вхідного контролю на підприємстві;

—примітки.

А.2.6.4 Записи комплектувальних виробів, матеріалів, речовин і та ін., що купуються, виконують в таблиці за розділами. Назви розділів подаються у вигляді заголовків у графі «Назва продукції, що постачається».

А.2.6.5 У графі «Назва продукції, що постачається» подають назву та типорозмір продукції (виробу) відповідно до позначення, що встановлене в документі на постачання.

А.2.6.6 У графі «Позначення документа на постачання» наводять номер стандарту або технічних умов на постачання.

А.2.6.7 У графі «Постачальник» наводять назву підприємства-постачальника, номер та термін дії договору на постачання.

А.2.6.8 У графі «Показники (характеристики), що контролюються під час здійснення приймально-здавальних випробувань у постачальника» наводять показники, які контролюються відділом технічного контролю постачальника під час здійснення приймально-здавальних випробувань відповідно до вимог розділу «Правила приймання» документа на постачання, що наведений в графі «Позначення документа на постачання».

А.2.6.9 У графі «Характеристики контролю під час здійснення приймально-здавальних випробувань у постачальника» наводять відповідно до вимог розділу «Правила приймання» документа на постачання, який зазначений в графі «Позначення документа на постачання», характеристику контролю («суцільний» або «вибірковий»). Для вибіркового контролю зазначають розмір партії, розмір виборки та критерії приймання.

А.2.6.10 У графі «Показники (характеристики), що контролюються під час здійснення вхідного контролю на підприємстві» наводять позначення технологічного документа на здійснення вхідного контролю та показники, що контролюються під час його виконання.

А.2.6.11 У графі «Характеристики вхідного контролю на підприємстві» наводять характеристики вхідного контролю («суцільний» або «вибірковий») відповідно до технологічних документів на його виконання. Для вибіркового контролю зазначають розмір партії, розмір виборки та критерії приймання.

А.2.6.12 Якщо показник (характеристика) комплектувального виробу, матеріалу, речовини є визначальним для виконання вимог до показника кінцевої продукції, який підтверджується за сертифікацією, це повинно бути чітко й докладно наведено в графі «Примітки» таблиці.

А.2.6.13 Якщо показник (характеристика) комплектувального виробу, матеріалу, речови­ни, що закуповуються, є визначальним для виконання вимог щодо показника кінцевої про­дукції, який підтверджується за сертифікацією, а значення цього показника не контролюєть­ся або контролюється періодично під час здійснення приймально-здавальних випробувань та вхідного контролю, підприємство повинно надати переконливі докази того, що кінцева про­дукція, яка охоплюється технічними можливостями, буде в будь-якому випадку відповідати обов'язковим вимогам.

А.2.7 Розділ «Виробництво»

А.2.7.1 Розділ повинен містити такі підрозділи:


ДСТУ 3414-96

—способи виробництва;

—блок-схема процесу виробництва;

—порядок переробки;

—невідповідна продукція.

А.2.7.2 Підрозділ «Способи виробництва» повинен містити перелік та стислий опис технологічних процесів і меж їх застосування, що використовуються під час виробництва продукції, яка охоплюється технічними можливостями. Повинні бути наведені відомості з усіх методів формоутворення, обробки, з'єднання, синтезу, розподілу, очищення, зміцнення, структуроутворення, нанесення покриттів, складання, установлення та ін., які застосовуються в технологічних процесах. Якщо застосовуються технологічні процеси, встановлені за державними стандартами, допускається наводити тільки посилання на стандарт з обов'язковою вказівкою усіх обмежень, які є.

А.2.7.3 Підрозділ «Блок-схема процесу виробництва»

А.2.7.3.1 Блок-схема процесу виробництва повинна містити усі операції виготовлення продукції, що охоплюються атестованими технічними можливостями, від надходження на підприємство матеріалів, речовин та комплектувальних виробів до відвантаження готової продукції, серед яких є операції:

—зберігання (також і на проміжних складах};

—транспортування (також і між цехами та в середині цехів);

—контролю, що виконується працівниками відділу технічного контролю, заводських лабораторій, наглядових органів (у процесі виготовлення та як кінцевої продукції);

—налагоджування, настроювання, обкатки технологічних прогонів та ін.;

—випробування деталей, складових одиниць, напівпродуктів у ході виготовлення та як готової продукції;

—пакування в транспортну тару.

У разі значного обсягу операцій блок-схему допускається розбивати на частини.

А.2.7.3.2 Для кожної технологічної операції, що наведена на блок-схемі, повинні бути зазначені:

—порядковий номер операції (шифр, код І та ін.);

—назва операції;

—місце виконання операції (номер цеху, номер робочого місця та ін.);

— позначення технологічного документа, відповідно до якого виконується операція.

А.2.7.3.3 На блок-схемі повинні бути виділені головні етапи технологічного процесу.

Примітка.Головним етапом технологічного процесу є та технологічна операція, після якої показник (характеристика) кінцевої продукції може бути оціненим через здійснення контролю цього показника у частково виготовленій продукції з урахуванням точного уявлення про подальший процес виготовлення.

А.2.7.3.4
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.008 с.)