РЕКЛАМА ТА PR-ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКЛАМА ТА PR-ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

Роль реклами та PR-технологій в туризмі.Основні етапи розвитку реклами. Роль реклами і PR у сучасних умовах. Функції учасників рекламного процесу. Законодавче забезпечення рекламної діяльності. Специфіка реклами і PR у туризмі.

Реклама та PR-технології в системі маркетингових комунікацій.Місце реклами в системі масової комунікації. Складові реклами: рекламні дослідження, стратегія і тактика реклами.

Засоби реклами і розробка рекламного звернення.Засоби реклами та основні вимоги до них. Проблеми рекламної творчості: задум рекламного звернення, графіка і дизайн у рекламі. Технологія створення різних видів реклами. Особливості використання різних рекламних засобів у туризмі (переваги і недоліки). Технологія розробки рекламного оголошення.

Взаємодія туристичної фірми з рекламними агенціями.Основні суб’єкти рекламної діяльності та їх функції. Види рекламних агенцій і принципи їх роботи. Співпраця туристичного підприємства з рекламними агенціями в організації рекламного процесу.

Розробка рекламного бюджету і планування рекламної кампанії.Етапи рекламної кампанії. Розробка рекламного бюджету фірми. Медіапланування.

Оцінка ефективності реклами.Попереднє тестування і пост тестування реклами. Методи оцінки економічної ефективності реклами. Методи оцінки комунікативної ефективності реклами.

Мета, завдання та функції ПР у туризмі.Основні напрями практичної реалізації можливостей PR на рівні функціонування конкретного туристичного підприємства. Особливості організації PR-кампанії в туризмі. Організація виставкової діяльності туристичної фірми.

ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

 

Економічна сутність та значення ціноутворення.Економічна природа та сутність ціни. Ціна як економічна категорія. Теорії ціни. Економічні функції ціни, їхній зміст та сутність. Особливості ціноутворення в сфері рекреаційних послуг. Значення ціни для забезпечення успішної діяльності суб’єктів господарювання за ринкових умов.

Державна політика щодо цін та ціноутворення в Україні.Необхідність втручання держави у ціноутворення. Законодавство України щодо цін та ціноутворення. Види та форми впливу держави на ціноутворення. Вільні, фіксовані та регульовані ціни.

Принципи та методи ціноутворення.Загальні принципи ціноутворення, їхній економічний зміст та сутність. Класифікація цін. Система цін в Україні. Поняття про методи ціноутворення. Характеристика витратних ціннісних та пасивних методів ціноутворення, переваги та недоліки застосування. Особливості застосування методів ціноутворення в галузі туризму та рекреації.

Фактори впливу на ціну рекреаційної послуги.Загальна характеристика факторів, що впливають на ціни та ціноутворення. Характеристика впливу загальноекономічних та соціально-політичних чинників на ціноутворення в сфері рекреації і туризму. Ринкові фактори впливу на ціноутворення. Цінова еластичність попиту на рекреаційні послуги. Визначення цінової еластичності попиту рекреаційної послуги. Внутрішні фактори, що впливають на ціну послуг в підприємствах рекреаційного та туристичного бізнесу.

Формування ціни та туристичні та рекреаційні послуги.Цінова політика підприємства в сфері туризму та рекреації, її стратегічні та тактичні аспекти. Етапи процесу ціноутворення в сфері рекреації, їхня характеристика та зміст. Собівартість як основний елемент ціни рекреаційної послуги. Планова та фактичні собівартість рекреаційних послуг.

Методологія визначення ціни рекреаційних послуг за допомогою різних методів ціноутворення.Методологія розрахунку ціни рекреаційної послуги за допомогою витратних методів. Порядок калькулювання собівартості та ціни рекреаційної послуги.

Розрахунок ціни за методом беззбитковості (заданої рентабельності). Методологія розрахунку ціни рекреаційної послуги за допомогою ринкових методів ціноутворення – орієнтація на лідера, на середньоринкову ціну, визначення ціни виходячи з маркетингової стратегії. Застосування статистичних методів та економіко-математичного моделювання в ціноутворенні.

Особливості ціноутворення в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.Особливості ціноутворення та формування ціни в туристичних підприємствах – туроператорах і турагентах. Розрахунок ціни туристичних та екскурсійних послуг за допомогою різних методів ціноутворення. Особливості ціноутворення в готельному господарстві. Розрахунок ціни готельних послуг. Особливості ціноутворення в ресторанному бізнесі.

ПРАВО (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Теоретичні аспекти функціонування галузі туризму як об’єкта правового регулювання.Історія розвитку міжнародного туризму. Вивчення міжнародного туризму в зарубіжній та вітчизняній науці. Сучасна термінологія та понятійний апарат міжнародного туризму.

Правові основи міжнародного туризму.Міжнародно-правове регулювання туристичної діяльності: класифікація нормативних правових актів. Поняття, зміст і особливості туристичних формальностей. Правовий статус міжнародних організацій у сфері туризму.

Всесвітня туристична організація як основний регулятор міжнародного туризму.Історія утворення, особливості статуту та система постійних діючих органів ЮНВТО. Дослідження основних напрямів діяльності ЮНВТО. ЮНВТО як основний регулятор міжнародного туризму. Співробітництво України та ЮНВТО.

Система державного регулювання та правового забезпечення туристичної діяльності.Суть та моделі державного регулювання туристичної діяльності. Нормативно-правова база державного регулювання туристичної діяльності. Функції та методи державного регулювання в галузі туризму. Шляхи удосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні.

Правові аспекти заснування та функціонування туристичних підприємств.Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в сфері туризму. Державна реєстрація туристичної організації та індивідуального підприємця. Правове регулювання кадрового забезпечення діяльності туристичних підприємств.

Цивільно-правове регулювання туристичної діяльності.Правове регулювання договірних відносин туроператора з турагентом і страховою компанією. Правові аспекти взаємодії клієнта та туристичного підприємства. Конфлікти між туристичною фірмою і споживачем туристичних послуг. Юридична відповідальність сторін. Правоохоронні органи як суб'єкт захисту прав туриста і туристичного підприємства.


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

(Організація екскурсійної діяльності)

1. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения: Учеб. пособие. - Минск, Изд-во Университетское, 2002. - 160 с.

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. Учебник. - 5-е изд. - М.: Советский спорт, 2004.— 216с.

3. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность. - К.: Вища школа, 1989. - 342 с.

4. Логинов Л.М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-экскурсионного дела. - М.: ЦРИБ «Турист», 1989. - 77с.

5. Національна система туристично-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича» / Г.П. Науменко, С.В. Грибанова, О. П.Дорошкотаін. - К., 1998. - 401с.

6. Основні тематичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів України / Інститут туризму Федерації профспілок України / Г.П. Науменко (авт.-упоряд.), С.І. Попович (авт.-упоряд.). - К., 2006. - 192с.

7. Туристично-краєзнавчі дослідження. - К.: ФПУ, Інститут туризму, 1998. -Вип. 1,ч.2.- 360 с.

8. Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. – 166 с.

9. Чагайда І.М., Грибанова С.В. Екскурсознавство: Навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму. - К., 2004. – 240 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (Туроперейтинг)

1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 286 с.

2. Дехтярь Г. М.Лицензирование и сертификация в туризме: учеб. пособие / Г. М. Дехтярь. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

3. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник / Е. Н. Ильина. – Российская международная академия туризма. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 251 с.

4. Организация туризма: учеб. пособие / Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

5. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме / Г. А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 157 с.

6. Смирнов І. Г. Логістика туризму: навч. посібник / І. Г.Смирнов. – К.: Знання, 2009. – 444 с.

7. Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. Учебное пособие / Н. И. Гаранин, И. И. Булыгина. – М.: Советский спорт, 2003. – 126 с.

8. Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма / Г. А. Папирян. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208с.

 

 

Менеджмент туризму

1. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. К. Бабарицька. – К. : Альтерпрес, 2008. – 286 с.

2. Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации. / М. А. Жукова. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 199 с.

3. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для вузов. / Н. А. Зайцева. – М.: Издательский центр «Академія», 2003. – 224 с.

4. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов. – 3. изд., испр. / Н. И. Кабушкин. – Минск : ООО «Новое знание», 2002. – 409с.

5. Король О. Д., Крачило М. П. Менеджмент туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2008. – 240 c.

6. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): навч. посібник. – 3-тє вид., переробл. та доп. – К. : Альтерпрес, 2006. – 436с.

7. Мальська М. П., Антонюк Н. В. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Географічний факультет. / М. П. Сальська. – К. : Знання, 2008. – 661с.

8. Мельниченко С. В., Ведмідь Н. І. Менеджмент підприємства туристичної індустрії: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний торговельно-економічний ун-т / С. В. Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2005. – 217 с.

9. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент» / Российская междунар. академия туризма. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 204 с.

10. Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Для студ. вузов, обуч. по спец. 100103 «Социально-культурный сервис и туризм». – СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д : Питер, 2007. – 512с.

11. Чудновский А. Д. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. / А. Д. Чудновський. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 286 с.

12. Школа І. М., Ореховська Т. М., Козьменко І. Д. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / І. М. Школа. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 596 с.

 

Маркетинг в туризмі

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2004.

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг. – М.: ТЕИС, 2001.

3. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. – М.: Академия, 2003.

4. Дурович А.А. Маркетинг в туризме. – Минск: Новое знание, 2004.

5. Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства. Навч. пос. – К.: Музична Україна, 2002.

6. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг. – К.: Знання України, 2004.

7. Зорин А.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2004.

8. Квартальнов В.А. Стратегия менеджмента в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 2000.

9. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.023 с.)