Тема 3. Творчість у діяльнісній та вчинковій активності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Творчість у діяльнісній та вчинковій активності1.Сформувати власну аргументовану позицію щодо оцінок ролі діяльнісного підходу у психології творчості.

2.Проаналізувати власну мотивацію до творчості та виокремити види своїх мотивів до творчості.

3.Вибрати з біографії видатних особистостей факти прояву «трагедії творчості» і дати їм психологічну інтерпретацію.

Тема 4. Види, рівні і форми процесу творчості

1.Порівняти різні види творчості та дати їм психологічну характеристику.

2.Підібрати історичні приклади вирішального прояву уяви в процесі творчих відкриттів.

 

Змістовий модуль ІІ.

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 5. Психологічні якості творчої особистості

1.Виділити спеціальні здібності, необхідні для педагогічної професії.

2.Проаналізувати взаємодію вроджених і набутих якостей у відомої творчої особистості.

3.Розглянути проблему відносності і абсолютності у проявах моральних якостей творця в структурі його особистості.

4.Провести аналіз відмінностей між обдарованою і геніальною особистістю (Письмово).

Тема 6. Обдарованість як прояв творчої особистості

1.На основі вивчення наукової літератури скласти словничок найпоширеніших термінів з теми.

2.Сформувати набір критеріїв для визначення обдарованої особистості у різних сферах творчості. (Письмово).

3.Висловити своє ставлення щодо максималістських проявів геніальної особистості в сфері спілкування.

4.Підготувати доповідь на тему «Організація роботи з обдарованими дітьми в дошкільному закладі».

 

 

Тема 7. Вікові особливості людини і її творчість

1.Навести приклади власних спостережень за характером творчих проявів людей різного віку.

2.Дати оцінку творчій поведінці і діяльності дітей дошкільного віку.

3.Висловити власну думку щодо сензитивного періоду та вікових передумов розвитку творчості у дітей дошкільного віку.

 

Тема 8. Виховання творчих здібностей дітей дошкільного віку

1.Законспектувати працю Л.С.Виготського «Уява і фантазія у дитячому віці».

2.Підібрати приклади неадекватних форм активізації творчої діяльності дітей дошкільного віку.

3.Виявити переваги певних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей дошкільників.

4.Розглянути ефективні форми індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.

 

Тема 9. Творча особистість педагога дошкільного закладу

1.Здійснити ( письмово) обгрунтування та скласти таблицю «базових» творчих якостей особистості педагога дошкільного закладу.

2.Знайти і обгрунтувати спільні та відмінні риси у творчій діяльності педагога і актора.

3.Розкрити джерела саморозвитку і самореалізації творчої особистості педагога дошкільного закладу (письмово).

Тема 10. Основи творчої педагогічної діяльності

1.Обгрунтувати структуру творчої діяльності педагога дошкільного закладу.

2.Розкрити можливості кредитно-модульної системи щодо розвитку творчої діяльності студента.

3.На основі вивчення наукових джерел скласти таблицю психологічних та педагогічних умов керівництва творчою діяльністю студентів (письмово).

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1.Предмет психології творчості.

2.Завдання психології творчості.

3.Методи психології творчості.

4.Історія психології творчості.

5.Сучасні наукові підходи до розгляду проблем психології творчості.

6.Поняття «творчість».

7.Творчість як винайдення нового.

8.Творчість як механізм розвитку.

9.Причинна зумовленість творчості.

10.Творчість і свідомість.

11.Творчість у соціальних процесах.

12.Взаємодія творчих і нетворчих сфер психіки.

13.Процеси психіки і творчість.

14.Мозкові механізми реалізації творчості.

15.Співвідношення понять «діяльність» та «активність» у психології творчості.

16. Поняття «творча діяльність».

17.Творчі дії та операції.

18.Взаємодія та комунікація в процесі творчості.

19.Суб’єкт - об’єкт - суб’єктні відносини в творчих взаємодіях.

20.Потреби і творчість.

21. Мотиви і творчість. Стимуляція творчості.

22.Вчинкова активність і творчість.

23.Наукова, художня, технічна та інші види творчості.

24. Професійна діяльність і процес творчості.

25.Рівні процесу творчості.

26.Несвідоме, свідоме, надсвідоме, підсвідоме, безсвідоме у процесі творчості.

27.Творчість і паранормальні явища психіки.

28. Сон і творча активність.

28.Психологія інтуіції.

29.Сублімація і бісоціація в творчості.

30.Загальні і специфічні задатки творчої особистості.

31.Біологічні і соціальні умови формування провідних якостей творчої особистості.

32.Типові і оригінальні якості творця.

33.Комплексний характер прояву якостей творчої особистості.

34.Умови успішної реалізації творчих потенцій особистості.

35.формування творчих якостей особистості в процесі праці.

36.Сутність генія і унікальність його особистості.

37.Геній і соціум.

38.Необхідні умови розвитку геніальності.

39.Співвідношення понять « геніальність» і «обдарованість».

40.Структурні особливості психіки генія.

41.Активність особистості і геніальність.

42.Прогнозування геніальності.

43.Зв’язок вікових особливостей і творчої активності людини.

44.Нерівномірність вікового розвитку здібностей.

45.Сензитивні періоди та вікові передумови розвитку здібностей.

46.Психофізіологічний вік і творчість особистості.

47.Виховання творчих здібностей як сприяння становленню та розвиткові індивідуальних рис психіки особистості.

48.Гра у розвитку творчих здібностей.

49.Саморозвиток творця.

50.Виховання творчих здібностей і психічне здоров’я людини.

51. Діагностика творчих здібностей дітей дошкільного віку.

52.Структура творчої діяльності педагога дошкільного закладу.

53.Шляхи розвитку творчості педагога дошкільного закладу.

54. Талант педагога і талант актора: спільне і відмінне.

55.Психолого-педагогічні умови керівництва творчою діяльністю дітей дошкільного віку.

56.Концептуальні моделі творчого зростання педагога і вихованців.

57.Особливості творчої діяльності педагога дошкільного закладу.

58.Можливості кредитно-модульної системи щодо розвитку творчої діяльності студентів.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1.Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Моск. рабочий, 1973. - 296 с.

2.Алякринский Б.С. О таланте и способностях. - М.: Знание, 1971. - 176 с.

3.Бассин Ф.В. Проблема бессознательного. - М.: Медицина, 1968.- 468 с.

4.Библер В.С. Мышление как творчество.- М.: Политиздат, 1975.- 400с.

5.Буш Г.Я. Диалогика и творчество.- Рига.: Аботс, 1985.- 318 с.

6.Голдстейн М. и Голдстейн И. Как мы познаем / Пер. с англ. - М.: Знание, 1984.- 256 с.

7.Гончаренко Н В. Гений в искусстве и науке.- М.: Искусство, 2001.- 432 с.

8.Грановская Р.М., Березная И. И.Я. Интуиция и искусственный интеллект. -Л.: Изд-во ЛГУ.- 1991.- 272с.

9.Гурова Л.Л. Психологическмй анализ решения задач.- Воронеж.: Изд-во Воронежского ун-та, 1976.- 328 с.

10.Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей. -М.: Академия, 2006. - 218с.

11.Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления.- М.: Наука, 1985.-222 с.

12.Ирина В.Р., Новиков А.В. В мире научной интуиции.- М.: Наука , 1978.- 344 с.

13.Искусственный интеллект и психология / Под. ред. О.И. Тихомирова. - М.: Наука , 1976. - 344 с.

14.Исследование проблем психологии творчества / под. ред. Я.А.Пономарева.- М.: Наука, 1983. - 336 с.

15.Киященко Н. И., Лейзеров Н.Л. Эстетическое творчество.- М.: Знание, 1984.- 112 с.

16.Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.- М.: Педагогика, 2001.- 280 с.

17.Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство / Репринтное воспроизвод. изд-во Ф.Павленкова.- С.- Пб.: 1892.- 254 с.

18.Лук А.Н. Психология творчества. М.: Наука , 1978.- 128 с.

19.Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов.- М.: Наука, 1974.- 172 с.

20.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Академия, 2002. — 320 с.

21.Богоявленская Д.Б. Субъект деятельности в проблематике творчества. / / Вопр. психол. — 1999. — № 2. — С. 35–41

22.Божович Л.И.. Проблемы формирования личности / / Избранные психологические труды / Под ред. Д.И.Фельдштейна; Вступ. статья Д.И.Фельдштейна. — М.: Междунар. педагог. академия, 1995. — 212с.

23.Боно де Э. Рождение новой идеи. О нешаблонном мышлении / Пер. с англ. Под общ. ред. О.К.Тихомирова. — М.: Прогресс, 1976. — 141 с.

24.Брушлинский А.В. К психологии творческого процесса / / Человек, творчество, наука. — М.: Наука, 1967. — С. 13–65

25.Леонтьев А.Н. О формировании способностей / / Вопр. психол. — 1960. — № 1. — С. 7–17

26.Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. — К.: Міленіум, — 2006. — 346 с.

27.Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. — К.: Поліграф–книга, 1996. — 405 с.

Додаткова література:

1.Веккер Л.М. Психические процессы. — СПб: Питер Ком, 2000. — 287 с.

2.Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. — К.: Рад. школа, 1978. — 225 с.

3.Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. — М.: Изд–во Моск. ун–та, 1976. — 143 с.

4.Волощук І.С. Науково–педагогічні основи формування творчої особистості. — К.: Пед. думка, 1998. — 160 с.

5.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — СПб.: Союз, 1997. — 96 с.

6.Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Ярошевского. — М.: Педагогика, 1987. — 344 c.

7.Гут Р. О творчестве в науке и технике / Р.Гут // Вопр. психол. - 2007.- № 2. - С.130-139.

8.Додонов Б.И. Эмоция как ценность.- М.: Политиздат, 1973. — 272 с.

9.Ермолаева–Томина Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей / / Вопр. психол. — 1975. — № 5. — С. 166–175

10.Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. — К.: Українсько–фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — 302 с.

11.Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1984. – 206 с.

12.Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. — М.: Педагогика, 1973. — 336 с.

13.Каган М.С. Социальные функции искусства.— Л.: Знание, 1978. — 36 с.

14.Каган М.С., Эткинд А.М. Общение как ценность и как творчество // Вопр. психол. – 1988, №4. — С. 25–34

15.Клюге К. Цель обучения интеллектуально одаренных. — М.: Прогресс, 1997. — 111 с.

16.Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психологические способности человека. В 2- т. Т. 2: Способности..— Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. — 211 с.

17.Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей. — К.: Знання, 1963. — 80 с.

18.Косолапов В.В. Деякі особливості наукової творчості // Психологія. - Вип. 3.: Респ. наук.- метод. зб. - К., 1966. - С. 74- 84

19.Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. - К., Вища школа, 1996. - 260 с.

20.Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества / Науч. метод. центр Пензенского горотдела образования : Ред. В.Черный. - Пенза, 1994. - 342 с.

21.Лазарєв М.О. Основи педагогічної творчості: Навч. посіб. для педінститутів. — Суми: ВВГ „Мрія” – ЛТО, 1995. — 212 с.

22.Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. — М.: Знания, 1984. / Новое в жизни, науке и технике. -Серия „Педагогика и психология”. - № 4. — 78с.

23.Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. — М.: Педагогика, 1971. — 278 с.

24.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.

25.Лернер И.Я. Поисковые задачи в обучении как средство развития творческих способностей / / Научное творчество. — М.: 1969. — С. 413–418

26.Лук А.Н. Мышление и творчество. — М.: Политиздат, 1976. — 144 с.

27.Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. Г.А.Балл и др. (общ. ред). — М.: СМЫСЛ, 1999. — 425 с.

28.Матюшкин А.М. Загадки одаренности: проблемы практической диагностики. — М.: Школа–Пресс, 1993. — 128 с.

29.Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / / Вопр. психол. — 1989. — № 6. — С. 29–38

30.Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. — М.: Педагогика, 1972. — 208 с.

31.Мацейків М.А. До історії зародження психології творчості в Україні // Обдарована дитина. - 2000. - № 5. - С.2-8

32.Менегетти А. Ин–се искусства и творчество / Пер. с исп.: О.Камаева (ред. пер.), И.Вакурина и др. (подтог.). — Екатеринбург: Славянская ассоциация Онтопсихологии, 1997. — 236 с.

33.Менчинская Н.А. Мышление в процессе обучения / Исследование мышления в советской психологии. — М.: Наука, 1966. — 526 с.

34.Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. — М.: Педагогика, 1986. — 254с.

35.Моляко В.А. Психологические проблемы творческой одаренности. — К.: Об-во „Знание” Украины, 1995. — 52 с.

36.Моляко В.А. Психология творческой деятельности. К.: Знание, 1978. — 47 с.

37.Моляко В.А. Творческая одаренность и воспитание творческой личности. / Подготовил В.А.Моляко. — К.: Знание, 1991. — 19 с.

38.Моляко В.О. Психологічні основи творчості інноваційної діяльності дітей та молоді // Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості: Матеріали звітної наукової сесії інституту психології АПН України (10–11 лютого 1994 р.). — К.: ІП АПН України, 1995. — С. 147–155

39.Мясищев В.Н. Психологические особенности человека. В 2-х т. Т. 2: Способности.— Л.: Изд–во ЛГУ, 1960. — 304 с.

40.Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. — К.: Шкільний світ, — 2001. — 16 с.

41.Николко В.Н. Творчество как новационный процесс (философско-онтологический анализ). — Симферополь: Таврия, 1991. — 191 с.

42.Новіков Б.В. Творчість і педагогіка / / Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний університет”: Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. — К.: ІВЦ Політехніка, 2001. — № 3. — Кн. 1. — С. 18–24

43.Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. — К.: Рад. школа, 1982. — 143 с.

44.Пиаже Ж. Психология интеллекта / / Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1969. — 434 с.

45.Платонов К.К. Проблемы способностей. — М.: Наука, 1972. — 311 с.

46.Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. — М.: Наука, 1979. — 309 с.

47.Платонов К.К. Структура и развитие личности. — М.: Наука, 1986. — 256 с.

48.Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. — М.: Педагогика, 1976. — 278 с.

49.Пономарев Я.А. Психология творчества. — М.: Наука, 1976. — 294 с.

50.Резерв успеха — творчество / Под ред. Г.Нойнера, В.Кальвейта, Х.Клейна: пер с нем. — М.: Педагогика, 1989. — 235 с.

51.Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посібник.— К.: ІЗМН, 1996. — 236 с.

52.Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. М.М.Исениной. Общ. ред. и предисл. Е.И.Исениной. — М.: Издат. группа «Прогресс», «Универс», 1994. — 480 с.

53.Роджерс К.Р. Несколько важных открытий / / Вестник МГУ, 1990. — Серия. Психология. № 2. — С. 59–64

54.Розет И.М. Психология фантазии. — Минск: Университетское, 1991. — 342 с.

55.Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.— К.: Либідь, 2001. — 286 с.

56.Руденко Л.С. Творча робота педагога як одна з головних умов формування творчих здібностей учнів / / Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції / Заг. ред. Подкопаєв В.П., Чернець В.Г. Наук.ред.– упоряд. Різник О.О. — К.: ДАКККіМ, 2001. — С. 258–260

57.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8 т. / Ред. М.Н.Кедров (глав. ред.) и др. — М.: Искусство, 1954. — Т.2: Работа актера над собой. — 424 с.

58.Стернберг Р., Григоренко Е. Учитесь думать творчески / / Основные современные концепции творчества и одаренности. — М.: Молодая гвардия, 1997.—С. 186-213

59.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. — К.: Рад. школа, 1971.— 168 с.

60.Сухомлинський В.О. Народження громадянина / / Вибр. тв.: В 5-и т. Т.3. — К.: Рад. шк., 1977. — С. 283–581

61.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / / Избр. тр.: В 2-х т. Т.2. — М.: Педагогика, 1985. — 412 с.

62.Теплов Б.М. Способности и одаренность / / Избр. тр.: В 2-х т. Т.1 — М.: Педагогика, 1985. — С. 15- 41

63.Тундыков Ю.Н. Этика научного творчества. - М.: Знание, / Новое в жизни, науке, технике. Серия «Этика», - 1976. - № 8.

63.Фурман А.В. Модульно–розвивальне навчання. Принципи, умови, забезпечення: Монографія. — К.: Правда Ярославичів, 1997. — 340 с.

64.Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. — Томск: Изд-во Том. ун-та. М.: Изд-во «Барс», 1997. — 392 с.

65.Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А.Ветлугиной. — М.: Педагогика, 1972. — 287 с.

66.Цапок В.А. Творчество. — Кишинев: «Штиинда», 1989. — 149 с.

67.Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества. — М.: Сов. композитор, 1988. — 384 с.

68.Шадриков В.Д. Диагностика познавательных способностей: Межвузовский сб. науч. тр. — Ярославль: ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1986.— 152 с.

69.Шубинский В.С. Педагогика и творчество учащихся. — М.: Знание, 1988. — 80 с.

70.Шумилин А.Т. Проблемы теории творчества. — М.: Высшая школа, 1989. — 143 с.

71.Шумилин А.Т. Талант и творчество / / Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность: Сб. науч. тр. Свердловский инженерно-педагогический ин-т. — Свердловск, 1990. — С. 40–54

72.Юсов Б. Проблема творчества в американской теории художественного воспитания / / Искусство и дети. Эстетическое воспитание за рубежом / Ред. Л.Мариупольская и Ю.Кашкаров. —М.: Искусство, 1969. — С. 176–219.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.008 с.)