КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКАПедагогічний інститут

Кафедра педагогіки

  «ПОГОДЖЕНО»   Проректор з науково-методичної та навчальної роботи   _______________О.Б. Жильцов «___»_______________ 2012 р.       «ЗАТВЕРДЖЕНО»   Вченою радою Педагогічного інституту протокол № від 2012 р.     Вчений секретар___________    

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ

 

для підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво

напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

 

( освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» )

 

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № 4 від 27 грудня 2011 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ 2012

ІІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя

Лекція 1. Історія розвитку педагогіки творчості - 2 год.

Зародження педагогіки творчості. Гуманістична педагогіка Відродження та Просвітництва. Розвиток особистісно орієнтованої педагогіки. Педагогічні концепції ХХ століття.

Основні поняття теми: творчість, свідомість, діяльність, пізнання, гуманістична педагогіка, педагогіка Відродження, педагогіка Просвітництва, педагогічні концепції, особистісно орієнтована педагогіка, творча особистість,

Рекомендована література:

Основна: 2,10,13

Додаткова:19, 23

Лекція 2. Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості - 2 год.

Поняття про педагогічну творчість вчителя, її специфіку та мету. Особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя в сучасних умовах духовного відродження суспільства. Необхідність творчого характеру професійної діяльності вчителя. Види, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вчителя.

 

Основні поняття теми: творчість, культура, професійна діяльність, критерії, види, рівні, психограма.

Рекомендована література:

Основна:1, 7,10, 12

Додаткова : 16, 18, 21, 22

 

Лекція 3.Психофізіологічні основи творчої діяльності – 2 год.

Поняття про творчість як вищий рівень людської діяльності. Творча діяльність. Роль процесів «осяяння», «нешаблонного мислення» у творчій діяльності. Класифікація фаз творчого процесу. Роль інтуіції у творчій діяльності. Несвідоме у творчому процесі.

 

Основні поняття теми: творчість, творча діяльність, творчий процес, «осяяння», «нешаблонне мислення», фази творчого процесу, інтуіція.

Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 7, 10

Додаткова : 16, 18

Лекція 4.Творча особистість. Структура творчої особистості – 2год.

Поняття про творчу особистість. Загальні і спеціальні здібності творчої особистості. Структура творчої особистості. Типи творчої особистості. Стадії розвитку творчої особистості. Вплив соціальних факторів на формування творчих можливостей особистості і розвиток творчої активності. Структура творчої особистості вчителя.

Основні поняття теми: творчість, творча діяльність, творчий процес,творча особистість, здібності, творчі здібності, структура, типи творчої особистості, стадії розвитку, соціальні фактори, творча активність, творчі можливості.

Рекомендована література:

Основна:7, 10

Додаткова : 18, 21,22

 

Змістовий модуль ІІ. Організація творчої діяльності учнів і вчителів в освітньому процесі ЗОШ

 

Лекція 5. Технології організації творчої діяльності учнів у освітньому процесі ЗОШ - 2 год.

Сутність особистісно-орієнтованого навчання. Діалектика закономірностей, принципів і правил розвитку та саморозвитку, виховання та самовиховання творчої особистості. Поняття про творчу навчальну діяльність учнів. Творчі ситуації, творчі задачі. Класифікація творчих ситуацій, творчих задач. Технологія планування та організації співробітництва, співтворчості, співдружності педагога та учня на уроці. Активні форми і методи навчання, спрямовані на творчий розвиток учнів.

Основні поняття теми: технологія, творча навчальна діяльність, творчі ситуації, творчі задачі, активні форми, активні методи, планування, організація.

Рекомендована література:

Основна: 2, 3, 4, 5

Додаткова : 18,20, 22

 

Лекція 6. Евристичні методи розв’язання творчих задач - 2 год.

Поняття про логічні й евристичні методи розв’язання творчих задач. Характеристика основних модифікацій методу «мозкової атаки». Характеристика методу евристичних запитань, правила його застосування, евристичні питання, що стимулюють розвязання творчих задач. Загальна характеристика методів багатомірних матриць, інверсії, емпатії, синектики.

Основні поняття теми: евристичні методи, творчі задачі, «мозкова атака», евристичні запитання, багамірні матриці, інверсія, емпатія, синектика.

Рекомендована література:

Основна: 8, 15

Додаткова : 18, 22

 

 

Лекція 7. Технології розвитку педагогічної творчості - 2 год.

Психолого-педагогічні умови, що сприяють творчій педагогічній діяльності. Риси особистості творчого вчителя. Поняття про колективну творчість учителів. Колективні форми розвитку творчості вчителів. Шляхи розвитку творчості учителів.

 

Основні поняття теми: технології, психолого-педагогічні умови, колективна творчість, творчий учитель, колективна творчість.

Рекомендована література:

Основна: 1, 2, 8, 12, 15

Додаткова : 16, 18, 20

 

Лекція 8. Діяльність учителів-новаторів з формування творчої особистості учнів в освітньому процесі ЗОШ – 2 год.

Сутність педагогічної системи В.О. Сухомлинського, щодо формування творчої особистості учня. Загальне, особливе й індивідуальне у творчій діяльності педагогів-новаторів з творчого розвитку учнів. Ідеї щодо розвитку творчих можливостей дитини Б.П. Нікітіна, І.П.Волкова. Педагог-гуманіст Ш.О.Амонашвілі. Школа діалога культур. Вальдорська педагогіка. Педагогіка С.Ф.Русової, М.Монтессорі.

 

Основні поняття теми: педагогічна система, творча діяльність, творча особистість, педагог-новатор, освітній процес, діалог культур, творчий розвиток.

 

Рекомендована література:

Основна: 4,5,15

Додаткова : 20


Тиждень I II III IV V VI VII VIII
Модулі Змістовий модуль 1– 82бали Змістовий модуль 2 –82 бали
Назва Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя Організація творчої діяльності учнів і вчителів в освітньому процесі ЗОШ    
Лекції
Теми лекцій Історія розвитку педагогіки творчості Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості Психофізіологічні основи творчої діяльності Творча особистість. Структура творчої особистості Технології організації творчої діяльності учнів у освітньому процесі ЗОШ Евристичні методи розв’язання творчих задач Технології розвитку педагогічної творчості Діяльність учителів-новаторівз формування творчої особистості учнів в освітньому процесі ЗОШ
Теми семінарів   Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості Психофізіологічні основи творчої діяльності Формування та розвиток творчої особистості учителя музики Технології організації творчої музично-естетичної діяльності учнів у освітньому процесі ЗОШ Управління музично-творчим розвитком особистості учня у освітньому процесі ЗОШ     Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів
Максимальна кількість балів за видами робіт
Лекції (присутність)
Семінари (присутність)    
Семінари (відповідь)    
Виконання СРС
Інд. робота 30балів
Модульний контроль  
Екзамен 40 балів

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогічна творчість»

Р азом 108 год., лекції -16 год., семінарські заняття - 12год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год., МК - 4 год.

К = Сум. балів /60= 194/60= 3, 23


V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя

Семінар 1.

Тема: Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості - 2 год.

 

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Особливості професійно-педагогічної діяльності.

2. Закони педагогіки творчості.

3. Принципи педагогіки творчості.

4. Види, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вчителя музики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1,2, 7

Додаткова: 16, 18, 22

 

Семінар 2

Тема: Психофізіологічні основи творчої діяльності – 2 год.

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття про творчість як вищий рівень людської діяльності.

2. Класифікація фаз творчого процесу.

3. Асиметрія півкуль головного мозку і специфіка творчих процесів.

4. Інтуіція. Механізми її виникнення. Значення інтуіції для творчої дільності.

5. Несвідомі операції обробки інформації: конденсація, зміщення і символічна трансформація, їх сутність і значення для творчості.

6. Прийоми активізації творчого мислення, подолання психологічних бар’єрів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 7, 10

Додаткова : 16, 18

 

Семінар 3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)