ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра теорії та історії держави і права

  ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з науково-педагогічної роботи ____________________Колот А.М. ___ _________________ 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З науки

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Для спеціальності «Правознавство»

Всіх форм навчання

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри теорії
та історії держави і права.

протокол № 5 від 21.01.2013 р.

Завідувач кафедри

____________Шульженко Ф. П.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-методичного відділу ________________ Гуть Т.В.

КИЇВ 2013

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ.. 4

ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ.. 6

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.. 12

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ.. 18

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА.. 19

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ.. 22

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ. 22

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 23

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.. 26

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА.. 28

Список рекомендованої літератури.. 30

 

ВСТУП

 

Метою науки «Історія держави і права зарубіжних країн» є засвоєння студентами комплексу знань про державно-правові явища різних країн світу від минулого до сьогодення.

Завданнями наукиє опанування студентами основних етапів становлення та сутності державного ладу та права різних країн світу, що належать до певних правових систем; вивчення в ретроспективі закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права у різних народів в різні історичні періоди; на основі набутих знань формування у студентів уявлень про перспективу розвитку держави і права.

Предметом вивчення науки є особливості державного ладу та права різних країн світу, що належать до певних правових систем, від виникнення до сучасності.

«Історія держави і права зарубіжних країн» є базовою нормативною наукою у навчальному процесі підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство». Цим обумовлено її структурно-логічне місце у навчальному процесі – 2-ий семестр першого курсу для усіх форм навчання.

У результаті вивчення науки «Історія держави і права зарубіжних країн» студенти повинні знати предмет і метод історії держави і права як науки. З застосуванням історичного, діалектичного, порівняльного, системного, інтегративного методів, а також методів індукції та дедукції, аналізу та синтезу з’ясовувати особливості становлення права та держави країн стародавнього світу, середньовіччя, нового та новітнього часу; знати особливості становлення основних правових сімей; вміти давати характеристику держави і права різних історичних типів, виявляти особливі ознаки таких типів держави і права, орієнтуватися у хронології становлення державного ладу і права у різних країнах світу, давати характеристику правовим системам минулого часу та сучасності, аналізувати історичні правові джерела, виявляти їх вплив на формування сучасного права.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

  «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» Тематика Денна (год.) Заочна (год.)
  Лек. С ІКР СРС Лекції С ІКР СРС
МОДУЛЬ №1
РОЗДІЛ 1 : НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРАВОВИХ КУЛЬТУР
1. Предмет і методологія історико-правової науки. Первісне (додержавне) право
2. Особливості формування держави і права в країнах Стародавнього Сходу
3. Держава і право Стародавньої Індії та Китаю
4. Стародавні держава і право народів Західної Азії
5. Виникнення європейської державно-правової традиції
6. Історія держави і права Стародавнього Риму
РОЗДІЛ 2: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОКУ РОМАНО–ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
7. Формування основ романо-германської правової традиції
8. Історія держави і права Франції в Середньовіччі та у Новий час
9. Республіканська традиція і формування сучасного права Франції.
10. Формування держави і права Німеччини
11. Новітня історія держави і права Німеччини
12. Особливості історичного розвитку держави та права країн Центральної, Південної та Східної Європи
МОДУЛЬ №2
РОЗДІЛ 3 : ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
13. Історія держави і права Англії у середні віки та на початку Нового часу.
14. Історія держави і права Англії у XVIII–XX ст.
15. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки
РОЗДІЛ 4 : НЕКЛАСИЧНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ
16. Арабський халіфат і система мусульманського права
17. Історія держави і релігійно-традиційного права країн Азії, Африки та Океанії
18. Історія держави і права Японії
ВСЬОГО :

 

ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

 

Програма науки «Історія держави і права зарубіжних країн» складена на основі системного підходу з урахуванням сучасних оцінок історико-правовою наукою державно-правових явищ: різних суспільств у різні історичні періоди їх розвитку. Запропонована студентам концепція вивчення державного і суспільного ладу окремих країн, а також особливостей їх права пов’язана із характеристикою історичного розвитку певних правових культур та систем.

Вивчення і оволодіння знаннями з історії держави і права необхідне майбутнім юристам для пізнання сутності й соціального призначення держави та права на різних етапах розвитку, з’ясування сутності праворозуміння різних народів, особливостей правотворчості та правозастосування.

Перелік рекомендованої літератури, окрім навчальної та наукових джерел, містить історичні джерела (форми права).

Програма складена з урахуванням тісного зв'язку історії держави і права зарубіжних країн з історією держави і права України, а також теорією держави і права, іншими юридичними науками.

Навчальний курс становлять 19 тем, складених за системним проблемно-хронологічним принципом.

 

МОДУЛЬ 1

 

РОЗДІЛ 1 : НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРАВОВИХ КУЛЬТУР

Тема 1. Предмет і методологія історико-правової науки. Первісне (додержавне) право

Предмет історії держави і права зарубіжних країн як історико-правової науки. Особливості історичного, діалектичного, системного, порівняльного та інших методів для з’ясування особливостей виникнення та розвитку державно-правових явищ. Джерела історичних знань про право.

Проблема виникнення держави і права та періодизації їх історії. Природне і позитивне право. Історичні періоди і етапи. Формаційна типологізація правових систем. Культурно-історичні типи держави і права.

Загальні риси первісного права: звичаєвий характер, казуїстичність і об’єктивність. Тенденції розвитку первісного права. Історія виникнення покарань. Зміни у праві з виникненням держави. Перехід від дозаконного (кулачного) права до законновстановленого (цивілізованого) права.

Тема 2. Особливості формування держави і права в країнах Стародавнього Сходу.

Азіатська деспотія і східна правова культура. Стародавні цивілізації Сходу і азіатський спосіб виробництва. Загальні риси держави і права східного типу.

Стародавні міста-держави Месопотамії. Держава і право Шумеру і Вавилону. Закони вавилонського царя Хаммурапі: історія створення, структура, основні інститути і норми.

Періодизація історії держави і права Стародавнього Єгипту. Організація царської влади в Єгипті. Загальні особливості права Стародавнього Єгипту. Правовий статус осіб. Шлюбно-сімейні відносини. Власність і договірні відносини. Судовий процес.

 

Тема 3. Держава і право Стародавньої Індії та Китаю

Періодизація історії хараппської і ведичної цивілізацій Індії. Варно-кастова соціальна структура і організація влади. Закони Ману: структура, майнові відносини, шлюбно-сімейні відносини, організація суду, правила судочинства. Влада і закон в трактаті Артхашастра: судовий процес, злочин і покарання.

Історія стародавніх цивілізацій Китаю. Організація влади імператора. Даосизм, конфуціанство і легізм про сутність права. Виникнення законодавства та його розвиток у стародавньому Китаю. Переважно карний характер давньокитайського законодавства. Система покарань і особливості судового процесу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)