ТОП 10:

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ У РЕЧОВІЙ СЛУЖБІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ’’

 

Тема : “ Контрольна робота ”.

 

 

 

ХАРКІВ

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки офіцерів запасу

к.т.н. О.В.Стаховський

 

“___”_________________20__ р.

 

 

Примірник №____

( Тільки для викладачів )

 

 

Методична розробка

для проведення занять зі студентами 4 курсу

для спеціальності: “ Організація речового забезпечення ” .

 

Тема : “ Контрольна робота ”.

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні 5 ПМК

протокол № ___

від “___” __________ 20__ р.

 

 

№ з/п Зміст Стор.
  1.     2.     3.         4.   5.     Загальні організаційно - методичні вказівки щодо відпрацювання теми “ Контрольна робота ”. Розрахунок часу за видами занять.   Навчально-методичні матеріали для проведення заняття № 1: " Підготовка до контрольної роботи" ( самостійне заняття).     Навчально-методичні матеріали для проведення заняття № 2 : " Контрольна робота" (контрольне заняття).   Додатки : 1. Питання для підсумкового контролю з навчального предмету ” Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини". 2. Варіанти контрольних завдань .     4-5         7-8     9-10   11-13   14-18
 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

“ Контрольна робота ”.

 

 

· Контрольна робота проводиться з метою перевірки рівня та якості підготовки студентів, їх відповідності кваліфікаційним характеристикам. В перелік питань повинні бути включені питання з тематики предмету, а також керівних документів МО України з організації матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини .

 

· До контрольної роботи допускається студенти, які позитивно оцінені з всіх тем, які вивчались на протязі всього періоду навчання.

 

· Контрольна робота проводиться викладачем, який на протязі семестру викладав відповідний предмет. Відводиться на неї 2 години.

 

· За 14 діб до проведення контрольної роботи викладач повинен видати студентам питання, які будуть виноситись на контрольну роботу. За 7 днів до контрольної роботи в часи самостійної роботи провести консультацію зі студентами, на якій вказати, де можна знайти відповіді на найбільш складні запитання, відповісти на всі запитання, які виникли у студентів в ході підготовки.

 

· Результати контрольної роботи оцінюються за чотирьохбальною системою:

- «відмінно» - якщо студент демонструє повні і міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, , виявив знання додаткового матеріалу, логічно пов’язує його з повсякденною діяльністю військ, розвитком тилу ЗС України, чітко і логічно висловлює свою думку.

- «добре» - якщо студент допускає несуттєві неточності при відповіді на питання , може пов'язати навчальний матеріал з повсякденною діяльністю військ, тилу ЗС України, чітко і логічно висловлює свою думку ;

- «задовільно» - якщо студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але

припускає окремі помилки, що не є перешкодою до подальшого навчання, уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань, не може чітко і логічно висловлювати свою думку ;

- «незадовільно» - незасвоєння програмного матеріалу.

 

 

Заняття № 1:" Підготовка до контрольної роботи "( самостійне заняття )

 

Заняття передбачає самостійну поглиблену підготовку студентів з питань для підсумкового контролю з предмету ” Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини “.

На заняття виносяться питання для підсумкового контролю з предмету ”Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини"за темами № 14-17 .

 

Заняття № 2 : " Контрольна робота "( контрольне заняття).

На даному занятті перевіряється рівень знань та якість підготовки студентів з з предмету ”Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини “, їх відповідність кваліфікаційним характеристикам.

На занятті студентами даються письмові відповіді на 3 питання , що відображені в контрольних завданнях.

Керівник заняття контролює роботу тих, хто навчається, при наданні ними письмових відповідей на поставленні запитання.

В кінці заняття підвести короткий підсумок, відповісти на питання.

 

ІІ. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ.

Номер занять Зміст Вид заняття Кількість годин
Заняття 1 "Підготовка до контрольної роботи" Самостійне заняття
Заняття 2 "Контрольна робота" Контрольне заняття

 

 

 

III. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Заняття №1

Підготовка до контрольної роботи“.

 

Самостійне заняття .

1 година .

Навчальна та виховна мета :

1. Закріпити знання студентів з питань організації матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини.

 

2. Виховувати у студентів розуміння важливості даної теми у роботі речової служби військової частини.

 

Навчально-матеріальне забезпечення :

1. Література:

- Наказ Міністра оборони України від 16 липня 1997 року №300 "Про затвердження положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України";

- Наказ Міністра оборони України від 31 січня 2006 року №45 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1444";

- Бюлетень № 25 Центрального управління речового забезпечення від 31 серпня 2006 року .

- Бюлетень № 9 Центрального управління речового забезпечення від 30 квітня 2004 року;

- Бюлетень № 35 Центрального управління речового забезпечення від 05 серпня 2006 року;

- Приказ МО 1979г. №260 (ч.1). ”Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств ВС ”.

 

Порядок проведення заняття

 

№ з/п Дії викладача (командира взводу) Час (хв.) Дії студентів
І. Вступна частина  
1. Початок самостійної роботи: - привести навчальну групу в клас, що запланований; - перевірити готовність особового складу до роботи; - віддати вказівки на отримання необхідної літератури. Прибувають в клас, готуються до роботи, отримують необхідну літературу.
ІІ. Основна частина
2. Проведення самостійної роботи: - контролює дії тих, хто навчаються; - перевіряє, як виконано завдання, що було видано викладачем кафедри; - за необхідності запрошує ведучого викладача навчальної групи. Згідно з отриманим завданням вивчають зміст навчального питання. Роблять в зошитах необхідні записи.
ІІІ. Заключна частина
3. Закінчення самостійної роботи: - дає команду на закінчення самостійної роботи та здавання літератури; - керує висуванням групи до місця подальших дій. Завершують роботу, висуваються до місця подальших дій.

Методичні вказівки студентам щодо вивчення навчального питання

1. До початку заняття:

– отримати завдання та літературу, що рекомендована.

 

2. В ході заняття детально розглянути:

- питання для підсумкового контролю з навчального предмету

” Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини “, теми № 14-17.

 

3. Після заняття:

глибоко зрозуміти питання, щодо організації матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини в обсязі тем № 14-17.

 

Заняття №2

“ Контрольна робота “

Контрольне заняття

2 години

 

Навчально-виховна мета :

1.Перевірити і оцінити рівень знань студентів з предмету

” Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини “ в обсязі тем №14-17.

2.Удосконалити знання студентів, щодо лазнево-прального забезпечення військ.

3.Виховувати у студентів почуття важливості ведення військового господарства та тилового забезпечення у підтриманні боєздатності військ.

 

Навчально-матеріальне забезпечення :

Література:

1. Література:

- Наказ Міністра оборони України від 16 липня 1997 року №300 "Про затвердження положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України";

- Наказ Міністра оборони України від 31 січня 2006 року №45 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1444";

- Бюлетень № 25 Центрального управління речового забезпечення від 31 серпня 2006 року .

- Бюлетень № 9 Центрального управління речового забезпечення від 30 квітня 2004 року;

- Бюлетень № 35 Центрального управління речового забезпечення від 05 серпня 2006 року;

- Приказ МО 1979г. №260 (ч.1). ”Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств ВС ”.

Матеріальне забезпечення:

- робоча програма розділу «Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка»;

- журнал обліку успішності взводу;

- листи з контрольними завданнями.

 

Питання

Перелік

Перелік

Контрольне завдання № 1

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини?

2. Завдання речової служби військової частини.

3. Виписати накладну на отримання речового майна для молодого поповнення у 1 тр на 50 чоловік особового складу за літнім планом забезпечення.

Контрольне завдання № 2

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Джерела задоволення потреби ЗС України у речовому майні?

3. Виписати накладну на отримання теплих речей для молодого поповнення у 1 тр на 50 чоловік особового складу.

Контрольне завдання № 3

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Схема речового забезпечення ЗС України.

3. Виписати накладну на передачу речового майна з 2 тр у 1 тр у кількості: - простирадла – 30 шт.;

- наволочки для подушок – 15 шт.;

- ковдри н/в – 15 шт.;

- матраци – 15 шт.;

- подушки ватні – 15 шт.

Контрольне завдання № 4

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок одержання речового майна військовою частиною з бази органу постачання.

3. Виписати накладну для здавання на склад теплих речей другої категорії звільнених у запас військовослужбовців строкової служби в кількості 10 комплектів.

Контрольне завдання № 5

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Перелік документів, які видаються приймальнику військової частини.

3. Виписати накладну на отримання л-том Петровим комплекту польової форми зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 6

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок одержання речового майна військовою частиною з іншої військової частини.

3. Виписати накладну на отримання білизни теплої для 1 тр в кількості 50 комплектів зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 7

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Визначення лазнево-прального забезпечення ЗС України.

3. Виписати накладну на отримання капітаном Сидоренком взуття зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 8

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Обов'язки посадових осіб військової частини по лазнево-пральному забезпеченню особового складу.

3. Виписати накладну на отримання прапорщиком Федоровим Білизни зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 9

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Норми забезпечення особового складу милом.

3. Виписати накладну на отримання 2 комплектів наметів УСБ-56 в 1тр зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 10

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок організації хімічного чищення речового майна в військовій частині.

3. Виписати накладну на отримання 3 комплектів наметів УСТ-56 з 1 тр у 3 тр .

Контрольне завдання № 11

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Перелік облікових документів стосовно лазнево-прального забезпечення особового складу.

3. Виписати накладну на здавання 30 курток ватних утеплених у ремонт на центральну речову базу.

Контрольне завдання № 12

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Перелік плануючих документів, які відпрацьовує начальник речової служби військової частини.

3. Виписати накладну на отримання рушників у кількості 100 шт. у 1 тр зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 13

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання розділу річного господарського плану по речовій службі військової частини.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення білизни постільної 40 комплектів з ІІ категорії у ІІІ категорію.

 

Контрольне завдання № 14

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання місячного плану роботи начальником речової служби військової частини.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення Білизни натільної 40 комплектів з ІІ категорії у ІІІ категорію.

Контрольне завдання № 15

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок графічного оформлення річного господарського плану.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення чобіт з високими берцями 30 пар з ІІ категорії у ІІІ категорію.

Контрольне завдання № 16

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання часткового плану роботи начальником речової служби військової частини.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення рушників 100 штук з ІІ категорії у ІІІ категорію.

 

Контрольне завдання № 17

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Завдання речової служби військової частини.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення костюмів для інших спеціалістів 20 комплектів з ІІ категорії у ІІІ категорію.

Контрольне завдання № 18

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Джерела задоволення потреби ЗС України у речовому майні.

3. Оформити Акт розпорювання речового майна у кількості 30 простирадл ІІІ категорії.

Контрольне завдання № 19

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Схема речового забезпечення ЗС України.

3. Оформити Акт розпорювання речового майна у кількості 20 костюмів літніх камуфльованих.

Контрольне завдання № 20

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2.Порядок одержання речового майна військовою частиною з бази органу постачання.

3. Оформити Акт розпорювання речового майна у кількості 30 ковдр напіввовняних.

Контрольне завдання № 21

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Визначення лазнево-прального забезпечення ЗС України.

3. Оформити Акт розпорювання речового майна у кількості 40 плащ-наметів солдатських.

Контрольне завдання № 22

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Обов'язки посадових осіб військової частини по лазнево-пральному забезпеченню особового складу.

3. Оформити Акт розпорювання речового майна у кількості 10 матраців ватних.

Контрольне завдання № 23

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Норми забезпечення особового складу милом.

3. Виписати накладну на отримання плащ-наметів солдатських у кількості 40 шт. зі складу військової частини у 1 тр.

 

Контрольне завдання № 24

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок організації хімічного чищення речового майна в військовій частині

3. Виписати накладну на отримання речового майна сержанту служби за контрактом Івановим за 1 контрактом зі складу військової частини.

Контрольне завдання № 25

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Перелік облікових документів стосовно лазнево-прального забезпечення особового складу.

3. Виписати накладну на отримання речового майна капітаном Кузнецовим зі складу військової частини у кількості: черевики з високими берцями – 1 пара, шкарпетки – 3 пари, костюм польовий літній камуфльований 1 комплект.

Контрольне завдання № 26

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Перелік плануючих документів, які відпрацьовує начальник речової служби військової частини.

3. Виписати накладну на отримання намету УЛ з медичного пункту частини до 1 тр.

Контрольне завдання № 27

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Перелік плануючих документів, які відпрацьовує начальник речової служби військової частини.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення плащ-наметів 50 шт. з ІІ категорії у ІІІ категорію.

Контрольне завдання № 28

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання розділу річного господарського плану по речовій службі військової частини.

3. Оформити Акт зміни якісного стану речового майна на переведення рушників для лазні 80 штук з ІІ категорії у ІІІ категорію.

Контрольне завдання № 29

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання розділу річного господарського плану по речовій службі військової частини.

3. Оформити Акт списання речового майна на нестачу ковдр байкових у кількості 20 шт.

Контрольне завдання № 30

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Організація збереження речового майна в військовій частині.

3. Оформити Акт списання речового майна на нестачу казанків алюмінієвих у 1тр в кількості 20 шт.

Контрольне завдання №31

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання місячного плану роботи начальником речової служби військової частини.

3. Оформити Акт списання речового майна на нестачу мила господарського у кількості 50 кг на складі військової частини.

Контрольне завдання №32

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок графічного оформлення річного господарського плану.

3. Оформити Акт списання речового майна на простирадл у кількості 40 шт. в 3 тр.

Контрольне завдання №33

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання часткового плану роботи начальником речової служби військової частини.

3. Виписати накладну на здавання наднормативного речового майна з 1 тр на склад частини у кількості 30 казанків алюмінієвих та 20 комплектів спорядження польового для солдатів.

Контрольне завдання №34

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Вихідні дані для складання розділу річного господарського плану по речовій службі військової частини.

3. Виписати накладну на здавання наднормативного речового майна з 3 тр на склад частини у кількості 50 казанків алюмінієвих та 50 комплектів спорядження польового для солдатів.

Контрольне завдання №35

1. Обов’язки начальника речової служби військової частини.

2. Порядок графічного оформлення річного господарського плану.

3. Виписати накладну на здавання наднормативного речового майна з 2 тр на склад частини у кількості 20 казанків алюмінієвих та 10 комплектів спорядження польового для солдатів.

Викладач кафедри військової підготовки офіцерів запасу

 

працівник ЗСУ І.М. Олексенко

 

"____"____________20___ р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ У РЕЧОВІЙ СЛУЖБІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ’’

 

Тема : “ Контрольна робота ”.

 

 

 

ХАРКІВ

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки офіцерів запасу

к.т.н. О.В.Стаховський

 

“___”_________________20__ р.

 

 

Примірник №____

( Тільки для викладачів )

 

 

Методична розробка

для проведення занять зі студентами 4 курсу

для спеціальності: “ Організація речового забезпечення ” .

 

Тема : “ Контрольна робота ”.

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні 5 ПМК

протокол № ___

від “___” __________ 20__ р.

 

 

№ з/п Зміст Стор.
  1.     2.     3.         4.   5.     Загальні організаційно - методичні вказівки щодо відпрацювання теми “ Контрольна робота ”. Розрахунок часу за видами занять.   Навчально-методичні матеріали для проведення заняття № 1: " Підготовка до контрольної роботи" ( самостійне заняття).     Навчально-методичні матеріали для проведення заняття № 2 : " Контрольна робота" (контрольне заняття).   Додатки : 1. Питання для підсумкового контролю з навчального предмету ” Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини". 2. Варіанти контрольних завдань .     4-5         7-8     9-10   11-13   14-18
 

І. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ:

 

“ Контрольна робота ”.

 

 

· Контрольна робота проводиться з метою перевірки рівня та якості підготовки студентів, їх відповідності кваліфікаційним характеристикам. В перелік питань повинні бути включені питання з тематики предмету, а також керівних документів МО України з організації матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини .

 

· До контрольної роботи допускається студенти, які позитивно оцінені з всіх тем, які вивчались на протязі всього періоду навчання.

 

· Контрольна робота проводиться викладачем, який на протязі семестру викладав відповідний предмет. Відводиться на неї 2 години.

 

· За 14 діб до проведення контрольної роботи викладач повинен видати студентам питання, які будуть виноситись на контрольну роботу. За 7 днів до контрольної роботи в часи самостійної роботи провести консультацію зі студентами, на якій вказати, де можна знайти відповіді на найбільш складні запитання, відповісти на всі запитання, які виникли у студентів в ході підготовки.

 

· Результати контрольної роботи оцінюються за чотирьохбальною системою:

- «відмінно» - якщо студент демонструє повні і міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, , виявив знання додаткового матеріалу, логічно пов’язує його з повсякденною діяльністю військ, розвитком тилу ЗС України, чітко і логічно висловлює свою думку.

- «добре» - якщо студент допускає несуттєві неточності при відповіді на питання , може пов'язати навчальний матеріал з повсякденною діяльністю військ, тилу ЗС України, чітко і логічно висловлює свою думку ;

- «задовільно» - якщо студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але

припускає окремі помилки, що не є перешкодою до подальшого навчання, уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань, не може чітко і логічно висловлювати свою думку ;

- «незадовільно» - незасвоєння програмного матеріалу.

 

 

Заняття № 1:" Підготовка до контрольної роботи "( самостійне заняття )

 

Заняття передбачає самостійну поглиблену підготовку студентів з питань для підсумкового контролю з предмету ” Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини “.

На заняття виносяться питання для підсумкового контролю з предмету ”Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини"за темами № 14-17 .

 

Заняття № 2 : " Контрольна робота "( контрольне заняття).

На даному занятті перевіряється рівень знань та якість підготовки студентів з з предмету ”Організація матеріального забезпечення та обліку у речовій службі військової частини “, їх відповідність кваліфікаційним характеристикам.

На занятті студентами даються письмові відповіді на 3 питання , що відображені в контрольних завданнях.

Керівник заняття контролює роботу тих, хто навчається, при наданні ними письмових відповідей на поставленні запитання.

В кінці заняття підвести короткий підсумок, відповісти на питання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.032 с.)