Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладівВимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Інструктивно-методичний лист ( із змінами і доповненнями)

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008р. №755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Обєктивність і точність оцінок забезпечується критеріями оцінювання.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається шляхом контролю, який передбачає зворотний зв’язок між учителем та учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

Журнали класів на одній паралелі слід нумерувати цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 1-А клас, 1-Б клас, 3-А клас, 3-Б кластощо).

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно (додаток 1).

Додаток 1

Перелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі

Освітня галузь Клас Навчальні предмети Деякі особливості запису навчальних предметів
Мови і літератури Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання) Навчання грамоти Указати мову навчання. На окремі складові навчального предмета (читання і письмо) не слід відводити окремі сторінки
2-4 Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання) Указати мову навчання  
Мова навчання Читання Вказати мову навчання (наприклад: "Українське читання", "Російське читання" тощо)
1-4 Українська мова (для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)  
2-4 (1-4) Іноземна мова (англійська, німецька, іспанська тощо) У дужках указати мову. "1-4" - слід указувати для класів з поглибленим вивченням іноземних мов
Математика 1-4 Математика  
Людина і світ 1-4 Я і Україна  
1-4 1-2 Я і Україна На кожну складову цього курсу необхідно відводити окремі сторінки  
3-4 Я і Україна Природознавство
3-4 Я і Україна Громадянська освіта
1-4 Я і Україна. Довкілля  
Мистецтво 1-4 Мистецтво Інтегрований курс
Образотворче мистецтво  
Музичне мистецтво  
Технологія 1-4 Трудове навчання: технічна і художня праця  
Здоров’я і фізична культура 1-4 Фізична культура  
Основи здоров’я  
           

 

На сторінках "Облік відвідування" відсутність учня слід записувати у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н - відсутність без поважної причини, хв -відсутність через хворобу, пп -відсутність з поважної причини), а знаменник - на кількість пропущених уроків.


На сторінках "Облік навчальних досягнень учнів" відсутність учня потрібно позначати літерою н, спізнення - сп.

На третій сторінці журналу необхідно записати всі предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів учитель здійснює орієнтовно так:

· якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 1 годину на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 1 - 2 класах, "Основи здоров'я" в 1 - 4 класах, "Трудове навчання" в 2 - 4 класах, "Образотворче мистецтво" в 1 - 4 класах), то необхідно залишити в журналі орієнтовно три розвороти (шість сторінок), тобто три сторінки ліворуч - для обліку навчальних досягнень учнів і три сторінки праворуч - для запису змісту уроків і домашніх завдань;

· якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 2 години на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 3 - 4 класах; "Трудове навчання" в 1 класі), то відповідні записи в журналі здійснюються на п’яти розворотах, 5 лівих і 5 правих сторінках журналу. А для записів у журналі з мови (української, мови національних меншин, іноземної) необхідно залишити орієнтовно 12 сторінок, тобто шість розворотів;

· якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 4 години на тиждень (наприклад, "Математика"), то відповідні записи в журналі здійснюються на 9 лівих і 9 правих сторінках журналу. Записи з мов у такому разі орієнтовно займуть 11 розворотів.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усізаписи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання досягнень у навчанні учнів 2 класу (ІІ півріччя), 3 - 4 класів проводиться в балах, з курсів за вибором із варіативної складової - вербально (оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить "н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань з природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

Акцентуємо увагу на тому, що додаткові види перевірних робіт у 4-их класах не проводяться.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів.

Мови

У процесі початкового навчання мови забезпечується розвиток та вдосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння), навчання дітей читання і письма, навчання роботи з дитячою книжкою, формування умінь будувати письмові зв’язні висловлювання; формується певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечується мотивація вивчення мови.

Уроки „Розвитку зв’язного мовлення” у 1 - 2 класах спрямовані на розвиток усного мовлення, у 3 - 4 класах — на формування умінь писати перекази і твори. Ці уроки записуються на сторінках, відведених на мову навчання та на українську мову (у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини).

На правій сторінці журналу перед записом теми робиться позначка Розв. мовл., на лівій – ставиться дата і бал за рівень виконаної роботи. За навчальні письмові перекази і твори бали в журнал не виставляються. За контрольний письмовий переказ у журнал заноситься тільки оцінка за зміст, у зошит ставляться дві оцінки в балах: за зміст та за грамотність.

Тематичний бал з мови фіксує рівень знань з мови та мовні уміння за певними мовними темами програми (Звуки і букви, Значення слова, Граматична форма слова, Речення тощо).

У таблиці „Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і семестрах) з мови навчання (українська мова) внесено зміни (додатки 2, 3, а саме):

Додаток 2

Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і семестрах)

Мова навчання (українська мова)
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог - -
3. Усний переказ - - - -
4. Усний твір
5. Читання
6. Письмовий переказ -
7. Знання й уміння з мови
8. Диктант
9. Списування
  Загальна кількість
Українська мова у школах з російською чи іншою мовою національної меншини
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог
3. Усний переказ
4. Усний твір -
5. Читання
6. Знання й уміння з мови
7. Диктант
8. Списування
9. Етнокультуро- знавчі знання (на уроках читання)
  Загальна кількість

Примітка: кількість перевірок є орієнтовною.

 

Додаток 3

Мова навчання у школах з навчанням мовами національних меншин
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог
3. Усний переказ
4. Усний твір
5. Читання (вголос та мовчки) чит. вг.- 1 чит.вг.-1 чит. вг.- 1 чит. вг.-1, чит. м.-1 чит. вг.-1 чит. вг.-1, чит. м.-1
6. Письмовий переказ -
7. Знання й уміння з мови
8. Диктант
9. Списування
  Загальна кількість
Примітка: кількість перевірок є орієнтовною. Друга мова
№ з/п Види перевірок 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання
2. Діалог - - -
3. Усний переказ
4. Усний твір
5. Читання (вголос та мовчки) - - - - чит. вг.-1 чит. вг.-1   чит. вг.-1,   чит. м.-1
6. Письмовий переказ -
7. Знання й уміння з мови -
8. Диктант
9. Списування
  Загальна кількість

Навчання грамоти

1 клас, ІІ семестр

№ з/п Число і місяць   Прізвище та ім’я …   ...       …     …       …         …   …   ...   ...      
1.                                
2.                                
3.                                
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Результати перевірки навчальних досягнень учнів 2-го класу за умови відповідного рішення педради у І півріччі фіксуються за зразком 1-го класу (вербальне оцінювання), результати оцінювання у ІІ півріччі - в балах за зразком 3-го класу (додатки 6, 7, 8).


Додаток 6

Українська мова

Клас, І семестр

№ з/п Число і місяць   Прізвище та ім’я Аудіювання …         …         Вед. зош. …     Тем. бал         Вед. зош.   …   …     …   Вед. зош.         …                 Вед. зош.     Тем. бал. І семестр
 
1.                                                        
2.                                                        
3.                                                        
4.                                                      
5.           Мовна тема       Диктант         Диктант             Мовна тема          
                             
                             
                             
                             
                                                 

Додаток 7

Українська мова

Клас, ІІ семестр

№ з/п Число і місяць     Прізвище та ім’я Аудіювання Усний твір Усний переказ ...   …     Вед. зош Тем. бал   …     Вед. зош Тем. бал ...     Вед. зош. ...     Вед. зош.   Списування Списування ... Вед. зош. Тем. бал ІІ семестр Річний бал
                        05
1.                                                          
2.                                                          
                                                         
4.                                                        
                                                         
            Мовна тема         Диктант Мовна тема Письмовий переказ         Диктант         Екскурсія
                                 
                                 
                                 
                                             

 

Записи на правій сторінці журналу:

Додаток 8

№ з/п Дата Зміст уроку Завдання додому
  ... [Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна робота. Діалог.  
  ... Перевірка знань з мови (“Повторення”, “Мова і мовлення”).  
  ... Диктант “Золота осінь”.  
  ... [Тема уроку згідно з календ. планом]. Перевірна робота. Аудіювання.  
  ... Перевірка знань з мови (“Текст”, “Речення”).  
  ... Диктант “Зимові розваги”.  
  …. [Тема уроку згідно з календарним планом]. Перевірна робота. Списування  

Читання

Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам'ять відповідої кількості творів:

2 клас – 6 - 7 віршів;

3 клас – 7 - 8 віршів;

4 клас – 8 -10 віршів, 2 - 3 уривки з прозових творів.

Перевірка цього виду діяльності здійснюється індивідуально, що дає змогу вчителю накопичувати дані про динаміку розвитку в учнів виразності читання і враховувати їх під час підсумкового оцінювання. Результати цього виду перевірки фіксуються на лівій сторінці класного журналу (без дати) окремою колонкою „вивчення напам’ять” після дати, коли цей твір було задано.

Перевірка вивчення напам’ять творів малих жанрів (скоромовок, прислів’їв, приказок) здійснюється в процесі поточного оцінювання.

Підсумкова перевірканавичкичитання вголос здійснюється в 2-4 класах індивідуальній два рази на рік: в кінці першого (з 15 по 25 грудня) і в кінці другого (з 5 по 15 травня) семестрів.

Учні читають незнайомий текст. Під час перевірки враховується розуміння прочитаного, спосіб читання, правильність і темп. Швидкість читання не є пріоритетом при визначенні оцінки за рівень сформованості навички читання, якщо це не поскладове читання. Результати перевірки фіксуються в балах у колонці без зазначення дати.

Підсумковому контролю в 4 класі, крім навички читання вголос, підлягає навичка читання мовчки. Рівень сформованості цього виду читання визначається темпом, способом читання та розумінням прочитаного. Така перевірка здійснюється фронтально наприкінці кожного семестру під час проведення контрольної роботи. Результати контролю в балах заносяться в окрему колонку лівої сторінки журналу із зазначенням дати. На правій сторінці журналу фіксується вид контролю і назва тексту (додаток 9):

Додаток 9

№ з/п Дата Зміст уроку Завдання додому
... ... ... ...
  20.05 Контрольна робота. Читання мовчки. Всеволод Нестайко "Жевжик".  
... ... ... ...

Тематичне оцінювання здійснюється з урахуванням результатів поточного оцінювання, результатів навички читання вголос та мовчки, якості вивчення віршів напам’ять.

Семестрове оцінювання відбувається на основі тематичного оцінювання.

Річне оцінювання відбувається на основі семестрових оцінок (додаток 10).

Математика

Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні роботи.

Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від кількості годин:

І семестр – 4 контрольні роботи;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт (з них одна робота - річна)

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль.

Види поточних перевірок навчальних досягнень можуть бути такими: усне опитування, самостійні роботи, тестові завдання тощо.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі спостережень учителя за роботою учня, поточних та тематичних оцінок.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів (додаток 11).

Я і Україна

У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета„Я і Україна” („Ознайомлення з навколишнім”, "Довкілля") здійснюється вербально.

У 3-4 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета„Я і Україна” („Природознавство”, „Громадянська освіта”, "Я і Україна. Довкілля") здійснюється за відповідними критеріями.

У класному журналі на кожний навчальний предмет відводяться окремі сторінки. У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного предмета окремо.

Навчальний матеріал поділяється на блоки. Після вивчення кожного блоку проводиться тематична перевірка (по 2 рази на семестр - з курсів „Природознавство” і „Громадянська освіта”; 4 рази на семестр - з курсу "Я і Україна. Довкілля" ). Тривалість кожної перевірної роботи - 10 - 15 хв (додаток 12).

 

 

Додаток 10

Українське читання

Клас, ІІ семестр

  № з/п   Число і місяць   Прізвище та ім’я ...     ...     Вірш напам. ... Тем. бал     Уривок напам. ... ... ... Тем. бал   ... Читання вголос Тем. бал ІІ семестр Річний бал
  01   01   01                             05
1.                                                
2.                                                
                                               
4.                                                
5.                           Читання мовчки       Підс.контр.роб.Держ.підс.ат.            
                                 
                             
                             
                             
                                        Екскурсія

 

У школах з навчанням російською мовою заповнення сторінок класного журналу з предмета "Чтение" щодо оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється аналогічно до предмета "Читання" у школах з навчанням українською мовою (додаток 10).


Додаток 11

Математика

Клас, ІІ семестр

№ з/п Число і місяць     Прізвище та ім’я ...   ... ... Тем. бал …   Вед. зош.   ... ... Тем. бал Вед. зош. ...     Вед. зош. ...   ...   Тем. бал Вед. зош. Тем. бал ІІ семестр Річний бал
        02            
1.                                                
2.                                                
                                               
4.                                            
      Контр. робота       Контр. робота         Контр. робота     Контр. робота   Підс.контр.роб.Держ.підс.ат.          
                     
                     
                     
                     
                                       

Додаток 12

Природознавство

№ з/п Число і місяць     Прізвище та ім’я ...   ... Контр робота ... Тем. бал …   ...   Контр робота ... Тем. бал ... ...   ... ...     Тем. бал ІІ семестр Річний бал
          04             05
1.                                          
2.                                          
                                         
4.                                      
                                       
                           
                          Екскурсія
                         
             


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)