РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ РОБІТ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ РОБІТ)Кафедра, при якій виконується магістерська (дипломна, курсова робота) призначає офіційного рецензента роботи із числа компетентних учених у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну й об'єктивну експертизу дослідження на ґрунті високої принциповості та вимогливості. Рецензентами можуть бути не тільки співробітники кафедри, але й працівники інших зовнішніх наукових, науково-дослідних установ і освітніх закладів, які мають наукову ступінь і наукове звання.

Магістерська робота забезпечується двома рецензіями, зовнішньою і внутрішньою.

Відгук офіційного рецензента на магістерську (курсову, дипломну) роботу, його виступ на засіданні ДЕК є необхідним елементом творчих дебатів на захисті магістерської (курсової, дипломної) роботи, гарантом точного й повного виконання встановлених вимог до магістерської (курсової, дипломної) роботи. Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків рецензента великою мірою залежить оцінка магістерської (курсової, дипломної) роботи ДЕК. Критичний підхід до курсових і магістерських робіт дослідження – головний критерій високого професіо­налізму наукового опонента й доконечна умова конструктивної дискусії під час захисту.

Офіційний рецензент на підставі вивчення магістерської (курсової, дипломної) роботи та праць студента, опублікованих за темою магістерської (курсової, дипломної) роботи, висвітлює в поданій до ДЕК рецензії такі обов'язкові питання:

- актуальність обраної теми;

- ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі;

- їх достовірність, новизну та виклад в опублікованих працях.

- зауваження щодо змісту магістерської (курсової, дипломної) роботи;

- висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв'язок із державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою України тощо.

Оцінка обґрунтованості наукових положень магістерської (курсової, дипломної) роботи, їх достовірності й новизни повинна бути об'єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони праці, зокрема рецензент має наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту магістерської (курсової, дипломної) роботи.

Рецензент оцінює висновки студента щодо значущості його праці для науки й практики та вказує можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження. У рецензії оцінюється зміст магістерської (курсової, дипломної) роботи, її завершеність у цілому й викладаються зауваження щодо її оформлення.

Якщо рецензент встановив брак новизни або недостатню обґрунтованість висновків магістерської (курсової, дипломної) роботи, її низьку наукову й практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо оформлення магістерської (курсової, дипломної) роботи (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту магістерської (курсової, дипломної) роботи спеціальності, за якою вона подана до захисту, і т. ін.), у відгуку мають бути вказані конкретні причини, через які робота не може бути оцінена позитивно.

Якщо думка рецензента щодо наукової якості магістерської (курсової, дипломної) роботи позитивна, він повинен достатньо повно й аргументовано сформулювати, які конкретно отримані нові науково обгрунтовані результати (розробки) в певній галузі науки, що в сукупності вирішують важливу наукову проблему чи забезпечують розв'язання значної прикладної проблеми; або які отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

У позитивному висновку щодо магістерської (курсової, дипломної) роботи рецензент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого зна­чення для певної галузі науки; або в якій отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Офіційний рецензент відповідає за об'єктивність і високу якість підготов­леної ним рецензії. За порушення даних вимог кафедра позбавляє офіційного рецензента права подальшої участі в рецензуванні наукових робіт студентів.

У відгуку не можна ухилятися від аргументованої оцінки наукового рівня магістерської (курсової, дипломної) роботи по суті, тому короткий формальний висновок про те, що робота відповідає встановленим вимогам, є неприйнятним. Відгук не повинен мати невизначений характер, як це буває, коли використовують формулювання подібні до «значний науковий інтерес», «суттєвий внесок», «крок до вирішення проблеми» і т. ін.

Офіційний рецензент має право вимагати необхідні додаткові матеріали від студента чи наукового керівника.

Рецензії повинні бути особисто підписані рецензентом і засвідчені печаткою установи, де він працює.

Термін подання рецензії на кафедру, при якій захищається студент – один тиждень з дня одержання рецензентом магістерської (курсової, дипломної) роботи, але не пізніше ніж за три дні до призначеної дати захисту.

Копії письмових рецензій офіційних опонентів видають студентові не пізніше як за чотири дні до захисту магістерської (курсової, дипломної) роботи.

Під час виступу на захисті магістерської (курсової, дипломної) роботи рецензент викладає повністю зміст своєї рецензії.

Кафедра повинна повернути офіційному рецензенту рецензію для доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного рецензента.


Форма 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Проблемні аспекти автоматизації землевпорядних робіт на основі ГІС-технологій

Магістерська робота зі спеціальності

8.08010103 „Землеустрій та кадастр”

 

Студент:

518 група, факультет географічний

Петренко Василь Миколайович

__________________

(підпис)

Науковий керівник:

кандидат географічних наук, доцент

Ковальчук Петро Іванович

__________________

(підпис)

Робота захищена на засіданні ДЕК З оцінкою «_______________» Протокол ДЕК № ______ від «____» ____________2012 р. Робота розглянута і рекомендована до захисту на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями Протокол № __ від __ травня 2012р. Завідувач кафедри _______________ доц. Сухий П.О.

Чернівці – 2012 р.


Форма 2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Проблемні аспекти автоматизації землевпорядних робіт на основі ГІС-технологій

Дипломна робота зі спеціальності

7.08010103 „Землеустрій та кадастр”

 

Студент:

508 група, факультет географічний

Петренко Василь Миколайович

__________________

(підпис)

Науковий керівник:

кандидат географічних наук, доцент

Ковальчук Петро Іванович

__________________

(підпис)

 

Робота захищена на засіданні ДЕК З оцінкою «_______________» Протокол ДЕК № ______ від «____» ____________2012 р. Робота розглянута і рекомендована до захисту на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями Протокол № __ від __ травня 2012р. Завідувач кафедри _______________ доц. Сухий П.О.

Чернівці – 2012 р.


Форма 3

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ БОРЩІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

Студента 3 курсу 318 групи

напряму підготовки «6.080101 – Геодезія, картографія

та землеустрій»

Петренка В. М.

 

Керівник: доцент кафедри геодезії, картографії та

управління територіями, к. г. н., доцент Березка І. С.

 

Оцінка за національною шкалою: ________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії: ________________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Чернівці 2012 рік

Додаток 1.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.006 с.)