Писи про реєстрацію або про знаття з реєстрації трудового договору. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Писи про реєстрацію або про знаття з реєстрації трудового договору.27. Випробування при прийнятті на роботу.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

28. Трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін.

Умова щодо строку трудового договору визначається угодою його сторін. У наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається строк трудового договору. До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний роз'яснити працівникові його права і обов'язки та поінформувати під розписку про умови праці, строковий характер роботи. У трудовій книжці при прийнятті на роботу запис про строковий характер роботи не робиться.

Строкові трудові договори не є типовими і укладаються:

• у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру подальшої роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника;

• в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Строковий трудовий договір укладається на визначений строк,

Встановлений за погодженням сторін та на час виконання певної роботи (ст. 23 КЗпП).

При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється погодженням сторін і може визначатись як конкретним строком, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною; особи, яка звільнилась з роботи у зв'язку з призовом на дійсну строкову військову чи альтернативну службу, обранням народним депутатом чи на виборну посаду (або виконанням певного обсягу робіт).

Особливості праці тимчасових працівників..

Тимчасовими робітниками та службовцями вважаються робітники та службовці, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їхнє місце роботи (посада), - до чотирьох місяців.

На тимчасових працівників поширюються всі норми трудового законодавства з деякими особливостями:
1) до тимчасових працівників не можна застосовувати порядок прийняття на роботу зі строком випробування;
2) тимчасовий працівник має право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи, повідомивши про це роботодавця (адміністрацію підприємства) у письмовій формі всього за три дні до передбачуваної дати звільнення;
3) роботодавець (адміністрація підприємства) має право розірвати трудовий договір з тимчасовим працівником не тільки на підставі загальних норм, визначених трудовим законодавством, але й у випадку:
а) зупинення з виробничої причини роботи підприємства, установи або організації на строк більше одного тижня;
б) відсутності на робочому місці тимчасового працівника понад двох тижнів підряд через його тимчасову непрацездатність;
в) невиконання тимчасовим працівником без поважних причин покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку обов’язків.

Визначення конкретного строку при прийнятті на тимчасову роботу є обов’язковим.
У тих випадках, коли трудовий договір з тимчасовим працівником укладається в письмовій формі, в ньому обов’язково має бути зазначено те, що даний працівник приймається в якості тимчасового, а не просто дати, з якої та по яку він приймається на роботу.
Якщо договір з тимчасовим працівником укладається в усній формі, то в цьому випадку вже в наказі про прийняття на роботу тимчасового працівника необхідно обов’язково зазначити, що даний працівник приймається в якості тимчасового. Тимчасовий працівник має бути в обов’язковому порядку ознайомлений з даним наказом під розпис.

У тих випадках, коли по закінченні тимчасового трудового договору тимчасовий працівник продовжує працювати, і жодна зі сторін не виявляють бажання розірвати трудові відносини, то даний працівник зі статусу тимчасового переходить до статусу постійного (основного).
Так само, як і інші працівники, тимчасові працівники мають право на щорічну відпустку. Надають її пропорційно часові, відпрацьованому ними на даному підприємстві. Тому якщо працівник за час роботи не скористався відпусткою, то при звільненні він може скористатись відпусткою або отримати компенсацію за невикористані дні.
В разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, а також коли законодавством встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні, за тимчасовими робітниками і службовцями місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але не більш як до закінчення строку роботи за договором.

Особливості праці сезонних працівників.

Трудовий договір на час виконання певної роботи.

Сумісництво.

Сумісництво визначається як виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи на іншому підприємстві, установі, організації чи у громадянина по найму.

КЗпП не обмежує сумісництво ні за кількістю трудових договорів про роботу за сумісництвом, які може укласти працівник, ні за тривалістю робочого часу. Однак згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Запис про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника і зазначається у трудовій книжці окремим рядком.

Тому при прийнятті на роботу за сумісництвом працівник зобов'язаний пред'явити роботодавцю паспорт, оскільки трудова книжка знаходиться за місцем основної роботи. Якщо робота потребує спеціальних знань, то роботодавець вправі вимагати пред'явлення диплома чи іншого документа, що підтверджує наявність відповідної освіти чи професійної підготовки. Надання дозволу чи будь-якого іншого документа з основного місця роботи при прийнятті на роботу за сумісництвом не потрібно.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)