ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Бухгалтерський облік активів, капіталу і зобов’язаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Бухгалтерський облік активів, капіталу і зобов’язаньТема 5. Облік власного капіталу

Завдання 5.1.

1. Склад власних джерел підприємства ?

2. Дати характеристику рахунку 43 «Резервний капітал».

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст операції Сума
1. Відповідно до установчих документів відображений статутний капітал
2. Надійшли від засновників внески в статутний капітал у вигляді: - основних засобів: - нематеріальних активів - матеріалів - наявних грошових коштів    
3. Направлена на збільшення статутного капіталу частина нерозподіленого прибутку
4. Нараховані дивіденди учасникам
5. Призведена дооцінка основних засобів

 

Завдання 5.2.

1. Види власного капіталу, їх коротка характеристика ?

2. Характеристика рахунку 42 «Додатковий капітал».

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. Сформований статутний капітал, оголошений в засновницьких документах
2. Викуплені акції у власників
3. Призведені відрахування з прибутку в резервний капітал
4. Нараховані за рахунок прибутку підприємства дивіденди учасникам
5. Нарахований податок на дивіденди
6. Виплачені дивіденди учасникам

 

Завдання 5.3

1. Порядок формування і використовування статутного капіталу.

2. Характеристика рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. За заявою засновника відображений його вихід з підприємства
2. З каси виданий внесок засновнику, що заявив про вихід з підприємства
3.Нараховані відпускні: - виробничим робітником - виробничому персоналу - адміністративному персоналу  
4. Оприбутковані пайові внески: - грошовими коштами в касу - товарами - малоцінними і швидкозношуваними предметами  
5. Збільшений резервний капітал за рахунок прибутку підприємства

 

Завдання 5.4.

1. Порядок утворення і використовування засобів цільового фінансування.

2. Характеристика рахунків 45 «Вилучений капітал», 46 «Несплачений капітал».

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. Відображена дооцінка основних засобів
2. Відображені внески засновників підприємства, перевищуючі статутний капітал без рішення про зміну розміру статутного капіталу
3. Безкоштовно одержані нематеріальні активи
4. Погашена заборгованість засновників по внесках в статутний капітал: - наявними грошовими коштами - основними засобами - нематеріальними активами    
5.Викуплені акції у акціонерів за номінальною вартістю
6. Анульовані викуплені акції
7. Відображений продаж викуплених акцій за номінальною вартістю

 

 

Тема 6. Облік праці і заробітної платні

 

Завдання 6.1

1. Задачі обліку праці і заробітної плати.

2. Документальне оформлення нарахування заробітної плати.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст операції Сума
1. Нарахована заробітна плата працівникам підприємства: - основного виробництва - за виправлення браку - цеховому персоналу  
2. Утриманий податок на доходи фізичних осіб
3.Утримані із заробітної платні: - внесок до Пенсійного фонду - внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття - внесок до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності   ? ? ?
3. Утримані із заробітної платні суми по виконавчих листах
5. Виплачена з каси заробітна платня ?

 

 

Завдання 6.2.

1. Порядок розрахунку податку на доходи фізичних осіб.

2. Форми оплати праці, їх характеристика.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. Одержано в касу з поточного рахунку для виплати заробітної платні
2. Нараховані продавцям: - заробітна платня у розмірі окладів - премії - відпускні  
3. Вироблені обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної платні - до Пенсійного фонду - до Фонду соціального страхування на випадок безробіття - до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності - до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві     ? ?   ?   ?  
4. Виплачена з каси заробітна плата
5. Депонована незатребувана в строк заробітна плата

 

Завдання 6.3.

1. Види утримань і порядок їх розрахунку.

2. Порядок нарахування заробітної платні за час тарифної відпустки.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст операції Сума
1. Нарахована заробітна платня за роботи, пов'язані з капітальними інвестиціями
2. Нарахований посібник з тимчасової непрацездатності: - За перші 5 робочих днів - За подальші 3 дні  
3. Утримані невикористані підзвітні суми
4. Утримані суми по виконавських листах
5. Утримані внески по індивідуальному страхуванню працівників
6. Нарахована виробничим робітникам оплата тарифної відпустки

Завдання 6.4.

1. Регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків по оплаті праці.

2. Облік обов'язкових відрахувань від нарахованої заробітної платні.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. Нараховані відпускні працівникам основного виробництва
2. Вироблені обов'язкові відрахування від сум нарахованих відпускних: - до Пенсійного фонду - до Фонду соціального страхування на випадок безробіття - до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності - до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві     ? ? ?   ?
3. Утриманий податок на доходи фізичних осіб
4. Утримані з сум відпускних внески: - до Пенсійного фонду - до фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності - до фонду соціального страхування на випадок безробіття   ? ?   ?
5. Виплачена працівнику відпускні ?

 

Тема 7. Облік основних засобів

Завдання 7.1.

1. Види оцінки основних засобів.

2. Документальне оформлення надходження основних засобів.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. В результаті ліквідації списується об'єкт основних засобів: - у сумі залишкової вартості - у сумі зносу, нарахованого до моменту ліквідації    
2. Нарахований ПДВ від залишкової вартості ?
3.Списана залишкова вартість на результати діяльності підприємства ?
4. У зв'язку з передачею основного засобу в статутний капітал іншого підприємства списуються: - залишкова вартість переданого об'єкту - знос, нарахований до моменту передачі    
5. Надійшли нематеріальні активи як внесок засновника в статутний капітал підприємства

 

Завдання 7.2.

1. Порядок нарахування амортизації основних засобів.

2. Документальне оформлення вибуття основних засобів.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. Підприємство споруджує об'єкт основних засобів власними силами і відображає витрати: - матеріальні - на оплату праці - на відрахування на соціальні заходи    
2. Підрядна організація виробляє роботи по монтажу основного засобу: - вартість послуг - ПДВ    
- Сплачений рахунок підрядної організації ?
3. Основні засоби введені в експлуатацію ?
4. Відображена дооцінка основного засобу
5. Прийнятий в експлуатацію безоплатно одержаний об'єкт основних засобів
6. Нарахований знос основних засобів виробничого призначення

 

Завдання 7.3.

1. Дайте характеристику рахунку 10 «Основні засоби».

2. Класифікація основних засобів.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Зміст операції Сума
1. Прийнятий від постачальника основний засіб: - купівельна вартість - ПДВ  
2. АТП надало послуги з доставки основного засобу: - Вартість послуг - ПДВ  
3.Сплачений рахунок постачальника ?
4. Сплачений рахунок АТП ?
5.Основний засіб введений в експлуатацію ?
6.Надійшли основні засоби як внесок засновника в статутний капітал

 

Завдання 7.4

1. Регістри синтетичного і аналітичного обліку основних засобів.

2. Інвентаризація основних засобів: терміни і порядок проведення, документальне оформлення.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст операції Сума
1. Відповідно до договору про реалізацію основного засобу покупцю пред'явлений рахунок за продажною вартістю  
2. Списується реалізований об'єкт в сумі: - залишкової вартості - зносу, нарахованого до моменту реалізації  
3. Нарахований ПДВ від договірної вартості реалізованого основного засобу:   ?
4. Списані на фінансовий результат: - доходи від реалізації основного засобу - собівартість реалізованого основного засобу   ? ?
5. Прийняті об'єкти основних засобів, що надійшли у порядку цільового фінансування

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.01 с.)