Розподіл експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів за ступенем геологічного вивчення 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів за ступенем геологічного вивченняЗа ступенем геологічного вивчення експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод поділяються на дві групи: розвідані і попередньо розвідані.

Розвідані експлуатаційні запаси- це запаси питних і технічних підземних вод, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські, гірничо-геологічні, еколого-геологічні та інші умови формування яких вивчені на рівні, достатньому для опрацювання проектів будівництва водозабірних споруд. Основні параметри підрахунку розвіданих експлуатаційних запасів визначаються за даними безпосередніх досліджень і вимірювань водо­носної системи в межах родовища і на площі його впливу за щільною системою дослідних і спостережних водопунктів, у поєднані з обмеженою екстраполяцією, обгрунтованою даними геологічних, гідрогеологічних, геофізичних, геохімічних та інших досліджень.

Розвідані експлуатаційні запаси є основою для проектування водо­забірних споруд і видобутку питних і технічних підземних вод. Розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод поділяються на категорії А і В за детальністю геологорозвідувальних робіт і достовірністю.

Запаси категорії А повинні задовольняти такі вимоги:

· потужність, будова й умови залягання водоносних горизонтів, положення рівнів підземних вод, літологічний склад і характер зміни фільтраційних властивостей водовмісних порід по площі і в розрізі, умови живлення і характер взаємозв'язку водоносних горизонтів, що оцінюються, з іншими горизонтами та поверх­невими водами вивчені із детальністю, достатньою для достовірної кількісної оцінки джерел формування експлуатаційних запасів підземних вод і обгрунтування граничних умов, що приймаються під час підрахунку запасів;

· розрахункові гідрогеологічні параметри визначені за даними досвіду експлуатації підземних вод на родовищі, що оцінюється, або за даними дослідних відкачок (випусків); здійснена оцінка змінності цих параметрів по площі і в розрізі в межах зони впливу водозабору підземних вод;

· якість підземних вод вивчена за всіма показниками відповідно до вимог цільового їх використання; доведено, що впродовж розрахункового терміну водоспоживання якість води буде постійною або змінюватись у допустимих межах;

· оцінено вплив відбору підземних вод на існуючі водогосподарські об'єкти й навколишнє природне середовище на рівні, що дає змогу проектувати і здійснювати необхідні природоохоронні заходи;

· умови експлуатації підземних вод вивчені на рівні, що забезпечує отримання вихідних даних, потрібних для складання проекту розробки родовища;

Запаси категорії В повинні задовольняти такі вимоги:

• потужність, будова й умови залягання водоносних горизонтів, положення рівнів підземних вод, літологічний склад і характер зміни фільтраційних властивостей водовмісних порід по площі і перетину, умови живлення і характер взаємозв'язку водоносних горизонтів, що оцінюються, з іншими горизонтами і поверхневими водами вивчені з детальністю, що дає змогу здій­снити загальну кількісну оцінку джерел формування експлу­атаційних запасів підземних вод, а також установити характер граничних умов, Що приймаються під час підрахунку запасів;

• розрахункові гідрогеологічні параметри визначені за даними досвіду експлуатації підземних вод або за даними дослідних відкачок (випусків); установлені основні закономірності зміни цих параметрів по площі і в розрізі;

• якість підземних вод вивчена за всіма показниками відповідно до вимог їх цільового використання; доведено, що впродов.ис розрахункового терміну водоспоживання якість води буде постійною або змінюватись у допустимих межах;

• розглянуто можливий вплив розробки родовища на існуючі водогосподарські об'єкти і навколишнє природне середовище з детальністю, що дає змогу проектувати і здійснювати необхідні природоохоронні заходи;

• умови експлуатації підземних вод вивчені на рівні, який забез­печує опрацювання технологічної схеми розробки родовища.

Попередньо розвідані експлуатаційні запаси- це запаси питних і технічних підземних вод, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські, гірничо-геологічні, еколого-геологічні умови формування яких вивчені на рівні, достат­ньому для визначення промислового значення родовища. Основні параметри підрахунку попередньо розвіданих експлуатаційних запасів оцінюються переважно на основі екстраполяції даних безпо­середніх досліджень і вимірів водоносної системи, виконаних у межах родовища і на площі його впливу за рідкою нерівномірною системою водопунктів. Екстраполяція обґрунтовується даними геологічного, гідрогеологічного, геофізичного, гідрохімічного та іншого вивчення надр, а також аналогією з розвіданими запасами (родовищами). Попередньо розвідані експлуатаційні запаси є основою для обгрунтування подальшої розвідки або дослідно-промислової розробки родовища підземних вод. Попередньо розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод поділяються на категорії СІ і С2 за детальністю геологорозвідувальних робіт і достовірністю.

Запаси категорії СІ повинні задовольняти такі вимоги:

• потужність, будова й умови залягання водоносних горизонтів, положення рівнів підземних вод, літологічний склад і фільт­раційні властивості водовмісних порід по площі і перетину з'ясовані на рівні, що дає змогу приблизно визначити граничні умови, які приймаються під час підрахунку запасів; джерела формування експлуатаційних запасів підземних вод визначені також' приблизно або оцінені за аналогією з родовищами, що розробляються або розвідані;

• розрахункові гідрогеологічні параметри визначені за даними дос­лідних і пробних відкачок (випусків), приблизно з'ясовані основні закономірності змін цих параметрів по площі і перетину:

• якість підземних вод вивчена на рівні, що дає змогу обгрунтувати можливість їх цільового використання і зробити обґрунтовані припущення щодо їх кондиційності впродовж розрахункового терміну;

• умови експлуатації підземних вод. вивчені на рівні, що дає змогу попередньо охарактеризувати основні особливості розроблення родовища, його вплив на навколишнє природне середовище для визначення принципових напрямів природоохоронних заходів.

Запаси категорії С2 повинні задовольняти такі вимоги:

• геологічна будова та гідрогеологічні умови родовища підземних вод установлені в загальних рисах за даними поодиноких розві­дувальних виробок або за аналогією з більш вивченими ділян­ками цього чи іншого подібного родовища;

• якість підземних вод вивчена за поодинокими пробами і задовольняє вимоги їх цільового використання;

• рівень оцінки гідрогеологічних умов формування запасів дає змогу робити висновки щодо доцільності подальшого деталь­нішого їх вивчення.

Прогнозні ресурси (категорія Р) віддзеркалюють можливість від­криття нових родовищ підземних вод, очікувана наявність та продук­тивність яких ґрунтується на загальних гідрогеологічних уявленнях, теоретичних передумовах і на результатах проведення в артезіанському басейні, гідрогеологічному масиві, області або районі геологічного і гідрогеологічного картування, гідрогеологічних, воднобалансових, геофізичних і гідрохімічних досліджень.

Прогнозні ресурси є основою для проведення пошуково-розвіду­вальних робіт з метою виявлення нових родовищ підземних вод. Вони враховуються для складання схем комплексного використання і охорони вод.

Розподіл експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів на класи

Експлуатаційні запаси і прогнозні ресурси піп них і технічних підземних вод, що характеризуються певними рівнями промислового значення і ступенями техніко-економічного та геологічного вивчення, розпо­діляються на класи, які ідентифікуються за допомогою міжнародного трипорядкового цифрового коду. У цьому коді одиницям відповідають групи запасів за ступенем геологічного вивчення, десяткам за ступенем геолого-економічної оцінки і сотням за промисловим значенням. Виділяється 8 класів різних рівнів вивченості експлуатаційних запасів та прогнозних ресурсів питних і технічних підземних вод об'єктів геологорозвідувальних робіт:

Клас під кодом 111 об'єднує розвідані та детально оцінені експлу­атаційні запаси, що можуть бути ефективно видобуті. Такі запаси відповідно до Міжнародної класифікації належать до достовірних запасів (Proved mineral reserves).

Класи 121 і 122, що об'єднують балансові запаси, які попередньо розвідані або попередньо оцінені, належать до вірогідних запасів (Probable mineral reserves).

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)