Вінницької обласної державної адміністрації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Вінницької обласної державної адміністраціїУКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

 

____08.02.2016_ Вінниця № __48___

Про проведення обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу

Дослідницько-експериментальних робіт

З природознавства «Юний дослідник»

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2012 року №1078 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.10.2012 року за №1766/22078, відповідно до Плану роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2016 рік та, з метою створення умов для всебічного розвитку обдарованих учнів, поглиблення фундаментальної освіти з природничих дисциплін, оновлення змісту науково – дослідної та практичної діяльності учнівської молоді,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Провести обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» (далі – Конкурс) на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів 10 березня 2016 року відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства “Юний дослідник”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08 жовтня 2012 року № 1078, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.10.2012 року №1766/22078, що додається.

2. Затвердити склад оргкомітету, журі з організації та проведення Конкурсу, що додаються.

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад:

3.1. Забезпечити координацію діяльності навчальних закладів у підготовці та проведенні районного (міського) етапу Конкурсу за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.2. Забезпечити участь делегацій (5 учнів і 1 керівника) у роботі обласного етапу Конкурсу.

4. Відповідальність за організацію та зміст проведення Конкурсу покласти на Вінницьку обласну станцію юних натуралістів.

5. Витрати на проведення обласного етапу Конкурсу провести за рахунок Вінницької обласної станції юних натуралістів відповідно до затвердженого кошторису.

6. Витрати на відрядження делегацій провести за рахунок організацій, що відряджають.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника директора Департаменту Чорну О.А.

Заступник голови - директор

Департаменту освіти і науки

Обласної державної адміністрації І. Івасюк

 

 

Перший заступник

директора Департаменту

Чорна О.

 

Лісогурська Т.

Стахова А.

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

08.10.2012 року №1078

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник»

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів віком від 9 до 11 років включно (далі - учні) до науково-дослідницької діяльності в галузі природознавства.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

виявлення та підтримка учнів, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності в галузі природознавства;

формування в учнів пізнавальних інтересів, первинних екологічних знань;

залучення учнів до природоохоронної діяльності;

створення умов для творчої самореалізації учнів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу. Критерії оцінювання

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап: відбірковий (заочний);

ІІ етап: фінальний (Всеукраїнський, очний).

2.2. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницько-екпериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» за формою згідно з додатком та опис дослідницько-експериментальної роботи на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua.

Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу описи дослідницько-експериментальних робіт і визначає учасників ІІ етапу.

Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу.

2.3. Для участі в ІІ етапі Конкурсу необхідно подати такі документи:

медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;

учнівський квиток; дослідницько-експериментальну роботу.

2.4. Строки та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та повідомляються листом Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

2.5. Програма ІІ етапу Конкурсу включає:

заочне оцінювання дослідницько-експериментальних робіт;

захист учасниками дослідницько-експериментальних робіт у довільній формі.

2.6. Заочне оцінювання дослідницько-експериментальних робіт проводиться журі Конкурсу не пізніше ніж за десять календарних днів до початку ІІ етапу Конкурсу. Підсумки заочного оцінювання доводяться до учасників Конкурсу перед захистом дослідницько-експериментальних робіт.

2.7. Дослідницько-експериментальні роботи учасників оцінюються за такими критеріями:

актуальність теми роботи - до 8 балів;

науковий підхід до ведення дослідження - до 15 балів;

обґрунтованість отриманих результатів, висновків - до 12 балів;

практичне значення роботи - до 10 балів;

відповідність вимогам щодо оформлення робіт - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за заочне оцінювання дослідницько-експериментальної роботи, - 50 балів.

2.8. Захист дослідницько-експериментальних робіт проводиться у таких номінаціях:

«Я і природа»;

«Рослини навколо нас»;

«Тваринний світ»;

«Охорона здоров'я»;

«Народознавство та краєзнавство».

Орієнтовна тематика дослідницько-експериментальних робіт визначається організаційним комітетом Конкурсу та повідомляється листом МОНмолодьспорту України Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та розміщуються на сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку проведення І етапу Конкурсу.

Для захисту роботи автору надається до десяти хвилин, для відповіді на запитання - до трьох хвилин.

2.9. Захист дослідницько-експериментальних робіт оцінюється за такими критеріями:

аргументованість вибору теми та методів дослідження - до 8 балів;

вільне володіння матеріалом - до 13 балів;

чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу - до 13 балів;

культура мовлення, вичерпність відповідей - до 10 балів;

оригінальність форми захисту - до 6 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист дослідницько-експериментальної роботи, - 50 балів.

2.10. Загальна максимальна сума балів, яку може отримати учасник за участь у ІІ етапі Конкурсу, - 100 балів.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні, які мають досвід підготовки дослідницько-експериментальних робіт в галузі природознавства (далі - учасники).

3.2. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють, які забезпечують безпеку життя і здоров’я дітей та своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі.

3.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання дослідницько-експериментальних робіт та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності їх оцінювання.

3.4. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання дослідницько-експериментальних робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

Журі створюється для оцінювання дослідницько-експериментальних робіт учасників у кожній номінації.

6.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

6.3. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше 5-6 осіб та не повинна перевищувати третини від кількості учасників Конкурсу.

До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.

6.4. Склад журі затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

6.5. Журі в кожній номінації Конкурсу очолює голова.

Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;

затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

6.6. Члени журі:

беруть участь в оцінюванні науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу;

заповнюють оцінювальні протоколи;

визначають переможців та призерів Форуму.

6.7. Секретар журі:

призначається з числа працівників НЕНЦ;

забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;

забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

Рекомендована тематика

Рослини навколо нас

14. Дослідження умов проростання рослин.

15. Розмноження рослин різними способами.

16. З’ясування значення вітру для рослин.

17. Рослинний годинник.

18. Дослідження рослин як біологічних захисників від шкідників.

19. Дослідження залежності між станом ґрунту та розвитком рослин.

20. Ознайомлення з рослинами, що живуть у воді (прибережній зоні)

 

Тваринний світ

 

21. Дослідження кормової бази для тварин куточку живої природи.

22. Досліди на визначення гостроти зору, нюху, слуху у тварин.

23. Дослідження орнітофауни своєї місцевості.

24. Вивчення зимуючих птахів своєї місцевості.

25. Дослідження дафнії в умовах куточку живої природи.

26. Спостереження та дослідження молюсків.

27. Дослідження сезонних змін видового складу птахів своєї місцевості.

28. Дослідження пристосувань тварин до життя в природі.

29. Дослідження сезонних змін у житті тварин (в умовах дикої природи, живого куточку).

30. Дослідження умов утримання акваріумних рибок.

 

Охорона здоров’я

 

- Дослідження лікарських рослин.

- Шляхи потрапляння мікробів до нашого організму.

- Дослідження біологічних ритмів людини та їх впливу на самопочуття.

- Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів.

- Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан людини.

 

Народознавство, краєзнавство

 

31. Перевірка народних прикмет.

32. Тварини в народній творчості.

33. Рослини і тварини в українській символіці.

34. Календарні свята та обряди українського народу.

35. Рослини в національній кухні рідного краю.

36. Вивчення історії формування ландшафту рідного краю.

37. Рослини та тварини в біблійних сюжетах.

 

 

Заступник начальника управління загальної

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –

начальник відділу позашкільної освіти,

виховання та шкіл-інтернатів Т. Лісогурська

 

 

Директор обласної станції юних

натуралістів О. Драгомирецька

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

___________ № ______

 

Робіт із природознавства

 

 

1. Лісогурська Тетяна Іванівна, заступник начальника управління загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – голова оргкомітету.

2. Драгомирецька Ольга Авксентіївна, директор Вінницької обласної станції юних натуралістів – заступник голови оргкомітету.

Члени оргкомітету:

1. Павлюк Світлана Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів.

2. Шмаль Ніна Альбінівна, завідуюча відділом інформаційно-методичної роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів.

3. Жовтоножук Любов Яківна, методистВінницької обласної станції юних натуралістів.

4. Грузевич Галина Іванівна, головний бухгалтерВінницької обласної станції юних натуралістів.

 

 

Заступник начальника управління загальної

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник

відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Т. Лісогурська

 

 

Директор обласної станції юних

натуралістів О. Драгомирецька

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

___________ № ______

 

Склад журі

Робіт із природознавства

1. Драгомирецька Ольга Авксентіївна, директор Вінницької обласної станції юних натуралістів – голова журі.

2. Павлюк Світлана Юріївна, заступник директора Вінницької обласної станції юних натуралістів – заступник голови журі.

 

Члени журі:

1. Шмаль Ніна Альбінівна, завідуюча відділом інформаційно-методичної роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів.

2. Корінна Тамара Мирославівна, методист Вінницької обласної станції юних натуралістів.

3. Іваськевич Галина Леонтіївна, методист Вінницької обласної станції юних натуралістів.

4. Жовтоножук Любов Яківна, методист Вінницької обласної станції юних натуралістів.

5. Чупринко Ірина Миколаївна, методист Вінницької обласної станції юних натуралістів.

6. Рекшенюк С.В., завідуючий лабораторією Вінницької обласної станції юних натуралістів.

7. Гайдей Олена Олексіївна, завідувачка відділом організаційно-масової роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів.

8. Побережнюк Інна Григорівна, завідувачка відділом екології та охорони природи Вінницької обласної станції юних натуралістів.

9. Таранюк Оксана Володимирівна, завідувачка відділом декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва Вінницької обласної станції юних натуралістів.

10. Слободянюк О.В., в.о. завідувача відділом біології та сільського господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів.

11. Черній Вікторія Анатоліївна, завідувачка відділом зоології та тваринництва Вінницької обласної станції юних натуралістів.

12. Мельник Валентина Анатоліївна, культорганізатор Вінницької обласної станції юних натуралістів.

 

Заступник начальника управління загальної

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник

відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів Т. Лісогурська

 

Директор обласної станції юних

натуралістів О. Драгомирецька

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

___________ № ______

 

КОШТОРИС

Березня 2016 року

 

 

1. Грамоти переможцям та учасникам конкурсу - 200,00 грн.

2. Призи для нагородження переможців конкурсу - 700,00 грн.

3. Квіткова продукція для нагородження переможців - 100,00 грн.

ВСЬОГО - 1000,00 грн.

 

Заступник начальника управління професійної

освіти, інноватики та науки - начальник відділу

економіки, фінансування та статистичної звітності Т. Кувшинова

 

 

Директор обласної станції юних

натуралістів О. Драгомирецька

 

 

 

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

 

____08.02.2016_ Вінниця № __48___Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 52; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.164.32 (0.111 с.)