Кафедра давньої та нової історії УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра давньої та нової історії України«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

З навчальної роботи

______________________

«____»____________2013 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Історія української державності (Історія України)

для студентів юридичного факультету

 

галузь знань 0304 Право

напрям підготовки 6.030401 Правознавство

 

 

КИЇВ – 2015


Робоча програма нормативного курсу «Історія української державності (Історія України)» для студентів напряму підготовки6.030401 Правознавство

 

«____» ______________ 2015 року – 49 с.

 

Розробники: Сергійчук Володимир Іванович, професор кафедри давньої та нової історії України, доктор історичних наук, професор

Вовк Олександр Йосипович, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент

 

Робоча програма дисципліни Історія України (історія державності в Україні) затверджена на засіданні кафедри давньої та нової історії України історичного факультету

 

Протокол № 1 від “27” серпня 2015 року

 

Завідувач кафедри

_____________________ (Колесник В. Ф.)

 

«_____» ___________________ 2013року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

 

 

© Сергійчук В.І., 2015 рік

© Вовк О.Й., 2015 рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна Історія української державності (Історія України)»є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0304 – Право,з напряму підготовки 6.030401 – Правознавство.

Дана дисципліна нормативна.

Викладається у першомусеместрі першогокурсуюридичного факультетув обсязі – 108 год. ( 3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 30 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліниформувати всебічно розвинену та соціально активну особу, вона покликана забезпечити глибокі знання історичного розвитку державності українського народу, особливостей його національного права; вміння визначити вклад національних цінностей у загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення.

Завданняголовні завдання курсу полягають у тому, щоб студенти юридичного факультету виробили навики системно аналізувати основні етапи розвитку державності українського народу, могли сформувати комплексне бачення місця і ролі України в системі міжнародних відносин. Крім того, студент має ознайомитися з методологічними підходами щодо засвоєння політичних, економічних, соціальних і культурних проблем історії українських земель як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії, виробити навики самостійної роботи з джерелами та літературою та їх критичного аналізу.

 

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність, природу та генезис історичних явищ, вміти здійснювати їх аналіз та узагальнення, з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки історичних подій і процесів;

- основні праці вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячених актуальним проблемам історії української державності;

вміти:

- володіти сучасними методами історичного пізнання, історичним термінологічно-понятійним апаратом;

- виважено оцінювати роль суб’єктивних і об’єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах вітчизняної історії;

- на основі методів наукового пошуку опанувати новітні історичні концепції, оволодіти елементами наукового підходу до вивчення архівних матеріалів з історії української державності.

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

Нормативна навчальна дисципліна «Історія України (Історія державності в Україні)» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» правознавчого аспекту. Вона є складовою гуманітарного циклу і дає можливість з’ясувати витоки суспільно-історичних процесів від давніх часів до новітньої історії України, їх глибокого аналізу та розуміння; простежити співвідношення загальних закономірностей і особливостей розвитку українських земель протягом усієї минувшини.

 

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Історія України (Історія державності в Україні)» має прямий зв'язок з історією, насамперед, Польщі, Литви, Білорусі, Росії, Молдавії, Туреччини, Швеції, Румунії, Угорщини, Австрії, а також Західної Європи, як і з історією української державності, українського права, музеєзнавством, спеціальними історичними дисциплінами та етнологією.

 


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу поділений на 2 змістові модулі. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9–14. Кожен змістовий модуль включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня знань програмного матеріалу даної частини курсу.

Загальна сума балів – 100 (із них: поточний модульний контроль – 40, підсумковий – 60 балів).

Оцінювання за формами контролю:

ЗМ1 ЗМ 2
Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів
Усна відповідь
Доповнення 2
Участь у дискусії
Самостійна робота
Модульна контрольна робота

Обов’язковим для іспиту є отримання за обидва модулі мінімум 20 балів та складання усіх заборгованостей..

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит Підсумкова оцінка
Мінімум 20 20 20 60
Максимум

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності(за умови іспиту) За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 не задовільно
1 – 34    

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Історія української державності до ХХ ст.

Вступ.Поняття предмету, методи дослідження та завдання вивчення курсу “Історія української державності (Історія України)”. Місце та значення дисципліни з українознавством, загальною історією українського народу та всесвітньою історією.

Тема 1. Найдавніші державні утворення на землях України (4 год.)

Виникнення і розвиток Скіфської рабовласницької держави. Суспільно-політичний лад скіфів і сарматів. Античні міста-колонії: в Північному Причорномор’ї та Криму (VII ст. до н.е. – ІV ст.н.е.), їх виникнення і розвиток. Монархія і республіка – політичні форми перших рабовласницьких держав на території України.

Тема 2. Становлення і розвиток державності у східних слов’ян. Політично-правові інститути Київської Русі (IX-XIІ ст.). Галицько-Волинське князівство (XII-XIV ст.) (6 год.)

Зародження і формування феодальних відносин східнослов’янських племен і союзів племен у VI-IХ ст. Східнослов'янські князівства і сусідні народи. Утворення Давньоруської ранньофеодальної держави на поч. IX ст. Суспільний устрій Київської Русі. Державний лад. Боротьба східнослов’янських князівств проти татаро-монгольської навали. Золота Орда як воєнно-феодальна монархія та її відносини з південно-руськими князівствами.

Галицько-Волинське князівство - центр об’єднання українських земель. Суспільний устрій. Зміни у класовій структурі. Політичний лад. Влада князів. Рада бояр. Центральні органи управління.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)