Яка з наступних ліній ніколи не приймає U-образної форми? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка з наступних ліній ніколи не приймає U-образної форми?в) АFС;

71. Функція короткострокових загальних витрат фірми має вигляд:

SТС = 500 + 100*Q2 + 20*Q.

При виробництві 10 одиниць продукції змінні витрати складатимуть:

а)10200;

72. Наступний графік ілюструє:

в) точку мінімальних витрат;

73. В короткому періоді функція витрат підприємства має вигляд:

ТС = 2000 + 200*Q - Q2 + З *Q3. Фіксовані витрати фірми складатимуть:

А) 2000

74. Функція довгострокових витрат фірми має вигляд: LТС=20*Q2 +Q. Якою буде функція граничних витрат:

В) МС=40*Q+1

Фірма працює за технологією, що відображається виробничою функцією

Q = L0,6*К0,9. Яка віддача від масштабу притаманна цій технології:

В) зростаюча;

76. Функція виробництва для фірми ілюструє:

г) те, що фірма фактично виробляє при заданих кількостях ресурсів;

77. У довгостроковому періоді:

а) всі витрати є змінними;

78. Постійні витрати фірми - це:

В) витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;

79. Довгострокова сукупна вартість виробництва певної кількості
продукції завжди:

а) менша короткострокової сукупної вартості виробництва такої ж кількості продукції;

80. Зростання ціни на капітал при незмінній ціні на працю зробить кожну ізокосту в сімействі ізокост:

А) більш крутою;

81. Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий економічнийприбуток, треба:

в) нічого не змінювати;

82. Що відображує наведений нижче графік для фірми, яка діє в умовах досконалої конкуренції:

г) фірма мінімізує збитки;

83. Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому періоді - це:

в) частина кривої МС, що розташована вище точки кривої АУС;

84. Довгостроковий період з точки зору галузі - це:

б) період, достатній для того, щоб діючі фірми могли залишити галузь, а нові увійти в галузь;

85. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції :
умови, що:

в) граничний прибуток дорівнює ціні;

86. Спільним для ринків досконалої та монополістичн конкуренції є:

в) відсутність вхідних бар'єрів для нових фірм;

87. Ламана крива попиту в умовах олігополії пояснює, чому:

В) ціни, встановлювані олігополією, відносно стійкі;

88. Прибуток дорівнює:

А) доходи мінус витрати;

89. Крива пропозиції монополії:

г) відсутня, монополія не має кривої пропозиції.

90. В якості бар'єру для проникнення в галузь-монополію нових виробників можуть слугувати:

г) все, що перераховано, вірно.

91. Щоб отримати максимальний прибуток, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску, при якому:

в) граничний дохід дорівнює граничним витратам;

92. Довгострокова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:

В) фірми не одержують економічного прибутку;

93. На якому рисунку: А чи В - представлена крива попиту досконало конкурентної фірми:

а) на рисунку А;

94. На рисунку представлена рівновага в довгостроковому пер, для фірми, яка діє в умовах:

а) досконалої конкуренції;

95. Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

В) невелика кількість конкуруючих фірм;

96. Цінова дискримінація - це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різн покупцям;

97. На рисунку представлена максимізація економічного прибуп фірмою, яка діє в умовах:

є) вірні відповіді б) і в);

98. Яка модель ринку представлена на рисунку:

В) олігополії;

99. Якщо ціна товару недостатня, щоб покрити середні витрати на його виробництво, то фірма повинна:

Б) продовжувати виробництво товарів на рівні, де Р = МС, якщо Р > АVС;

100. Граничний дохід не нижчий ринкової цінну:

Д) досконалих конкурентів.

 

МАКРОЕКОНОМІКА

Що вивчаємакроекономіка?

В) закономірності функціонування національної економіки;

2. Об'єктом макроекономіки с:

Б) економічна система;

3. Предметом макроекономіки є:

в)механізм функціонування економіки

4. Макроекономіка досліджує процеси нарівні:

Г) національної економіки.

5. Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують:

а)агреговані величини;

6. У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію:

в) постачають ресурси;

7. Придбання приватною фірмою нового обладнання відобразиться на величині:

В) інвестицій;

8. Придбання сім'єю акцій «Укртелекому» відобразиться на величині:

Б) заощаджень;

9. Придбання пожежною частиною нового обладнання відобразиться на величині:

А) державних витрат;

10. Сектор, що включає всі суб'єкти всередині країни, які виготовляють продукцію з метою продажу, називається:

В) фірми;

11. Який вид економічної активності виявляє сектор держава:

в) пропозиція грошей;

12. Фінансовий потік експорту надходить:

г) від сектору за закордон до ринку благ;

13. Що не відносять до трансфертних платежів:

в) заробітну плату;

14. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

в) сума витрат держави перевищує суми податкових надходжень;

15. Що з перерахованого включають у поняття "відтоки":

А) заощадження;

16. Що з перерахованого включають у поняття "притоки":

Б) інвестиції;

17. Загальна сума "притоків" в економічні системі визначається за формулою:

г) І+G+Е

18. Формула національного доходу показує:

б) всі джерела отримання національного доходу;

19. Формула національного продукту показує:

а) всі види витрат на придбання національного продукту

20. Розрахунок ВНП "по доходим" дає можливість виявити:

а) долю зарплати у загальних доходах населення

21. Національний доход - це:

А) ЧНП мінус непрямі податки;

22. Валові приватні інвестиції враховуються нри розрахунку:
в) ВНП по витратах;

23. Заробітна плита враховується при розрахунку:

А) ВНП по доходах;

24 Яке із визначень найбільш повно розкриває зміст поняття „Валовий національний продукт":

б) сукупна ринкова вартість кінцевої продукції виготовленої за певний проміжок часу під-ствами з використанням національних факторів виробництва;.

25. Інфляція попиту виникає в у мовах:

б) повної зайнятості;

26. Яке із визначень найбільш повно відображає зміст поняття інфляція:

В) процес, для якого характерне зниження купівельної спроможності грошей, при одночасному зростанні цін на товари та послуги;

27. Крива Філліпса характеризує:

в) зв'язок між рівнем безробіття й річним темпом росту рівня цін;

28. Індекс цін - це:

в) відсоткова зміна середнього рівня цін;

29. Припустимо, що ціни зростають, а обсяг випуску продукції не змінюється. За таких умов ВНП, що вішірюєтьсяу поточних цінах:

А) збільшиться;

30. Згідно з законом Оукена двопроцентне підвищення фиктичног рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:

в) 5%;

31. Людина, що вперше здійснює пошук роботи, потрапляє в категорію безробітних, що охоплені:

А) фрикційним безробіттям;

32. За умов повної зайнятості рівень циклічного безробіття повинен бути:

А) рівним 0;

33. Як з перерахованих понять не відноситься до фаз діловогоциклу:

А) інфляція

34. Причиною виникнення довгих економічних циклів є:

В) зміни базових технологій та обєктів інфраструктури

35. Якщо пивкомбінат "Оболонь " побудує новий заводу Польщі,
то:

Б) ВВП України зростатиме повільніше, ніж ВНП;

36. Якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то за інших рівних умов:

в) номінальний ВВП не зміниться, а ІСЦ зросте

37. Якщо номінальний ВВП поточного року становить 2400млн.грн., а індекс цін 1,2, то реальний ВВП дорівнює:

Б) 2000 млн.грн.;

38. Якщо номінальний ВВП становить 3000 млн.грн., а реальний ВВП дорівнює 2000млн.грн., то індекс цін:

Б) 1,5.

39. Якщо ВВП дорівнює 500 млн.грн., споживчі витрати 320 млн.грн., державні витрати 90 млн.грн., чистий експорт 10 млн.грн., амортизація 15 млн.грн., експорт 18 млн.грн., то валові
інвестиції становлять:
в) 80 млн.грн.;

40. Якщо робоча сила складає 10 лілн.чол., кількість зайнятих 7 млн.чол., фрикційне та структурне безробіття 2 млн.чол., торівень безробіття становить:

б) 30%

41. Якщо робоча сила складає 10 млн.чол., кількість зайнятих 7 млн.чол., фрикційне та структурне безробіття 2 млн.чол., то природний рівень безробіття становить:

г) 20%

42. НД становить 400млн.грн., ставка податку 10%, державні трансферти відсутні, державні витрати на закупівлю товарів становлять 50 млн.грн., то державний бюджет має:

А) дефіцит 10 млн.грн.;

43. Якщо фактичний рівень безробіття становить 8%, а природний 6%, то відставання ВВП від потенційного рівня складе:

а) 5%

44. Який із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкриває суть поняття "гранична схильність до споживання"?

в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання;

45. Який із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкриває суть поняття "гранична схильність до заощадження"?

в) відношення приросту заощаджень на одиницю приросту доходу кінцевого використання;

46. Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв'язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.

в) сума даних показників дорівнює 1;

47. Сума граничних схильностей до споживання та заощадження доходу (Су та Sу) дорівнюють 1:

г) завжди.

48. Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат:

г) якщо доход кінцевого використання зростає, то гранична схильність (Су) до споживання знижується;

49. Якщо використовуваний доход збільшився від 100 до 200 гр.од., й споживчі витрати -з 80 до 120 гр.од., то гранична схильність до споживання дорівнює:

б) 0,4;

50. Якщо реальний ЧНП зменшиться на 100 гр.од., то споживчі витрати:

в) зменшаться менше чим на 100 гр.од.;

51. Якщо функція споживання має вигляд С = 80 + 0, 75-у, то автономне споживання дорівнює:

Г) 80

52. Якщо функція споживання має вигляд С = 80 + 0,75-у, то гранична схильність до споживання дорівнює:

А) 0,75;

53 . Якщо функція заощадження має вигляд S= - 100 + 0,3*у, то гранична схильність до споживання дорівнює:

а) 0,7

54. Зміна розміру автономного споживання може бути графічно представлена як:

в) зсув кривої запланованих витрат;

55. Дзк. Кейнс стверджував, що обсяг споживчих витрат в країні перш за все залежить від:
д) рівня використовуваного доходу.

56. Якщо реальна ставка відсотка зростає, то:

г) інвестиційні витрати скоротяться;

57. Інвестиції називаються індуційованими, якщо:

Б) причиною їх здійснення є стійке зростання попиту на блага;

58. Акселератор показує:

В) скільки одиниць додаткового капіталу необхідно для вирооництва додаткової одиниці продукції;

59. Державні витрати на закупівлю товарів та послуг (С) не включають:

В) трансфертні платежі;

60. Які виплати не відносять додержавних трансфертних платежів:

Г) заробітну плату державних службовців.

61. Якщо економіка є закритою, то попит на ринку благ:

в) єформують три сектори;

62. Умова рівноваги на ринку благ через рівність притоків і відтоків має вигляд:

Б) S+T+Z=I+G+E

63. Умова рівноваги на ринку благ через рівність попиту і пропозиції] має вигляд:

а) у + Z = С + І + G + Е;

64. Точки, що розташовані вище лінії 18 характеризують стан на ринку благ, при якому:

Б) пропозиція перевищує попит;

65. Точки, що розташовані нижче лінії 18 характеризують стан на ринку благ, при якому:

а) попит перевищує пропозицію;

66. При зростанні ставки податку графік лінії 15:

Б) зміститься ліворуч;

67. При зростанні експорту графік лінії ІЗ:

А) .зміститься праворуч;

68. За теорією мультиплікатора приріст НД більший за приріст інвестицій тому, що:

г) зростання інвестицій збільшує інші складові частини попиту;

69. Чилі вища гранична схильність до споживання, тим:

в) більше мультиплікатор.

70. Якщо припустити, що гранична схильність до споживання дорівнює 0,5, то яке значення буде мати мультиплікатор:

А) 2

71. За абсолютною величиною:

б) мультиплікатор державних витрат перевищує податковий мультиплікатор;

72. Яка з операцііі центрального банку збільшує пропозицію гроше в економіці:

б) центральний банк купує державні ЦП на відкритому ринку

73. В моделі ринку грошей пропозиція являє собою грошовий агрегат: ©МІ;

А) М1;

74. Фінансові активи групують у грошові агрегатну відповідност з:
г) рівнем ліквідності.

75. Загальні резерви комерційного банку - це:
в) різниця між депозитами і виданими кредитами.

76. Пропозиція грошей збільшиться, якщо:

в) збільшиться грошова база.

77. Якщо коефіцієнт депонування збільшиться, то:

б) крива пропозиції грошей зрушиться вліво;

78. Сумарні резерви комерційного банки складають 100 млн гр..од. Депозити рівні 300 млн. гр.од. Обов'язкові резерви складають бОмлн.гр.од. Тоді норма обов'язкового резервування становить:

В) 0,2.;

79. Коли норма обов'язкових резервів дорівнює 10%, то величина депозитного мультиплікатора дорівнює:

Б) 10

80. Якщо номінальний обсяг ВИЛ зросте, то:

А) зросте попит на гроші для угод та загальний попит на гроші;

81. Припустимо, що колена грошова одиниця обертається в середньому 10 разів за рік. Номінальний обсяг ВВП становить 2500млрд.грн. За таких умов попит на гроші для угод дорівнює:

б) 250 млрд.грн.

82. Якщо попит на гроші та їх пропозиція зросте, то:

в) рівноважна кількість грошей зросте, а зміну рівноважної процентної ставки передбачити не можна.

83. Чому дорівнює грошовий мультиплікатор, якщо і коефіцієнт Імпонування, і норма фактичного резервування дорівнюють 0,5:

В) 1,5;

84. Згідно моделі 18 - ЬМ зростання державних видатків спричиняє:

Б) збільшення і доходу, і процентної ставки;

85. Приріст автономних інвестицій дає найбільший приріст ефективного попиту, коли:

в)ІS пересікає LМ в її кейнсіанській ділянці;

86. Приріст автономних інвестицій не змінить розміруефективного попиту, коли:

а) ІS пересікає LМ в її класичній ділянці;

87. Якщо сполучення значень і, у відповідає точці, що знаходитьс вище лінії 15 і нижче лінії ЬМ, то:

б) уD<уS і L<М.

88. На ринках благ, грошей та цінних паперів досягається рівновага, якщо:

В) значення національного доходу та ставка відсотка відповідають точці перетину ліній IS та LМ;.

89. У стані ліквідної пастки:

а) зміна кількості грошей не змінює реального національного доходу;

90. У стані інвестиційної пастки:

В) інвестиційний попит нееластичний по ставці відсотку;

91. Ринок благ здійснює вплив на ринок грошей через зміну:

г) доходу.

92. Ринок грошей здійснює вплив на ринок благ через зміну:

Б) ставки відсотка;

93. Публіка, помітивши надлишок грошей у складі майна, здійснює:

Б) купівлю цінних паперів;

94.Ліквідація дифіциту на грошовому ринку згідно моделі 18 – ЬМ призведе до:

А) зростання ставки відсотка;

95. Якщо лінія 18 перетинає ЬМ на класичній ділянці, то приріст автономних інвестицій на 500 гр.од. призведе до зростання ефективного попиту:

Г) на 0 гр.од.

96. Якщо рівняння лінія 18 має вигляд у = 300- 20-і, а рівняння лінія ЬМ має вигляд

у = 200 + 30*і, то рівноважна ставка відсотка становить:

Б) 2

97. Економічне зростання може бути проілюстровано:

в) зрушенням вправо кривої виробничих можливостей.

98. Державне регулювання економіки в умовах ринку це -:

в) вплив держави на негативні наслідки функціонування ринкового механізму.

99. Державний борг - це сума попередніх:

В) забюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків.

100. Урядова політика в області витрат та оподатковування називається:

В) фіскальною політикою;

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 553; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.017 с.)