Кому належать слова: «Землеробство - мати і годувальниця усіх мистецтв» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Кому належать слова: «Землеробство - мати і годувальниця усіх мистецтв»а) Ксенофонт;

9. Хто є автором праць "Держава", "Закони":

Б) Платон;

10. Хто є автором праць "Політика", "Нікомахова етика":

б) Арістотель;

11. Латифундія - це:

б) крупне землеволодіння;

12. Хто з авторів середньовіччя виділив "внутрішню цінність" та "номінальну цінність " монети:
б) Ф.Аквінський;

13. Хто є автором твору "Сума теологій ":

а) Т. Аквінський;

14. Який із наведених методів аналізу використовували вчені епохи середньовіччя:

в) релігійно-етичний.

15. Економічна політика держави, що спрямована на захист вітчизняної економіки від іноземної конкуренції, це

Б) протекціонізм;

16. Причиною виникнення меркантилізму є:

Б) розвиток товарно-грошових відносин;

17. Який з наступних принципів не належить меркантилізму:
в) обмеження експорту готової продукції.

18. Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне:

В) не допускати вивозу з країни золота і срібла.

19. Державна політика меркантилістів не включала такого твердження:

а)розвивати сільське господарство;

20. Назвіть проблему, яку не досліджу вали вчені-меркантилісти:
в) прибуток у сфері виробництва.

21. В якій країні розвиток меркантилізму затримався на монетарній стадії, згідно з якою підтримувалась жорстка регламентація вивозу золота і срібла з країни:

В) Іспанія.

22. Який метод дослідження сфери обігу використовували меркантилісти:

в) причино-наслідкові;

23. В якій країні розвиток меркантилізму привів до занепаду сільського господарства:

б) Франція

24. Хто вперше висунув ідею єдиної грошової одиниці для всієї Європи:

в) Г. Скаруффі.

25. Для якої системи характерна концепція грошового балансу:

Б) монетарної;

26. А. Монкретьєн є автором праці:

в) "Трактат політичної економії".

27. Вперше термін "політична економія" в науковий обіг ввів:
в) А. Монкретьєн.

28. Фізіократія є владою:

б) природи;

29. У якій галузі національного господарства, на думку фізіократів, створюється чистий продукт:

б) сільському господарстві;

30. Яке з тверджень не належить фізіократам:

А) джерелом багатства є виробництво;

31. Основоположником школи фізіократів був:

А) Ф. Кене;

32. «Економічна таблиця» Ф. Кене будується на:

в) теорії про суспільне відтворення продукту.

У якій сфері за В. Петті створюється національний дохід?

в) сфері матеріального виробництва.

34. Що на думку В. Петті є джерелом багатства:

а) праця;

В якій праці В. Петті визначає національний дохід і методик його розрахунку?

В) „Політична арифметика".

36. Хто є автором слів: "Праця землероба - єдина праця, Іщ виробляє більше від того, що складає оплату праці. Тому воїн єдине джерело будь-якого багатства":

В) А. Тюрго.

37. Кому належать слова: "Праця - батько і найбільш активи ні принцип багатства, земля - його мати".

а) В. Петті;

Якою за А. Смітом повинна бути зарплата?

в) встановлена на ринку під впливом попиту і пропозиції;

Хто з економістів вважав гроші найбільшим злом суспільства.

б) П. Буагільбер;

40. Джерелом багатства за А. Смітом є:

Б) сільське господарство і промисловість;

41. Першоосновою доходу і будь-якої мінової цінності за А. Смітом є:

А) заробітна плата, прибуток, рента;

42. Політика А. Сміти, яку він обгрунтував отримала назву:

б) «фрітредерство»;

43. Хто за А. Смітом є "економічною людиною"?

в) досконалий егоїст, що прагне до особистого збагачення.

Хто з економістів заклав основи економічної теорії виробництва і розподілу?

А) А. Сміт;

45. У теоріїЖ.Б. Сея основними факторами виробництва є:

А) земля, праця, капітал;

46. У "Трактаті політичної економії" Ж.Б. Сей висвітлює своє вчення про:

в) багатство.

Як називалась основна праця Д. Рікардо?

в) "Начала політичної економії і оподаткування".

48. Завданням політичної економії за Д. Рікардо с:

А) виявлення законів, за якими відбувається розподіл матеріальних благ;

49. Розвиток капіталізму за Д. Рікардо відбувається під впливом:

б) дії обєктивних економічних законів;

50. Яка з теорій Т. Мальтуса сприяла виникненню та поширенню напряму соціально- економічних дослідженнях «Мальтузіанство»:

А) теорія народонаселення;

51. У "Принципах політичної економії" Т. Мальтус аналізує причини, що зумовлюють проблему реалізації, і серед них називає:

Б) недостатній платоспроможний попит;

52. Вчення якого економіста в європейській економічній думці першої половини XIX ст. отримало назву "економічний романтизм ":

Б) С. Сісмонді;

53. Хто з найбільш відомих представників економічної думки XIX ст. вважав, що між коленою особистістю і всім людством стоїть нація:

б) ф. Ліст.

54. Хто з економістів історичної школи є автором ідеї "конституйованої вартості"?

В) п.ж. Прудон

Яку галузь національної економіки Ф. Ліст вважав найважливішою?

а) наука;

56. Автором якої з перелічених теорій був Ф. Ліст:

в) теорії продуктивних сил.

57. Хто з економістів XIX ст. рішуче засуджував комунізм, критикував експлуататорську природу капіталістичного суспільства?

в) П.Ж.Прудон;

58. Хто з економістів вважав, що: "Тільки там, де інтереси особистостей підпорядковані інтересам нації, де одне покоління за іншим змагається за одну спільну мету, нації досяглії гармонійного розвитку " продуктивних сил:

б) Ф. Ліст;

П.Ж. Прудон розглядав вартість як носія двох абстрактних ідей. Яка з цих ідей зайва?

б) собівартості;

60. К. Маркс визначив капітал як:

а) вартість, що самозростає.

Яку із вказаних теорій вперше розробив К. Маркс?

а) основного і обротного капіталу;

62. За К. Марксом формула грошей як капіталу має вигляд:

в) Г-Т-Г’.

63. Хто з економістів пропонував виробляти стільки товари скільки необхідно, щоб всі вони були реалізовані?

в) П.Ж. Прудон;

64. Хто в своїй науковій діяльності використав термі "господарство Робінзона ":

В) К. Менгер.

65. В якій праці О. Бем-Баверка розкрито "теорію очікування"?

в) "Основи теорії цінності господарських благ";

66. Хто з представників австрійської школи значну увагу приділя категорії "приватна власність"?

б) Ф. Візер;

Яка теорія посідає центральне місце в концепціях австрійське школи?

В) теорія граничної корисності.

68. Термін "маржиналізм " в перекладі означає:
в) граничний.

Хто був засновником австрійської школи маржиналізму?

Б) К. Менгер;

70. В економічній науці "хрестом Маріиалла" прийнят називати:

б) перетин кривих попиту і пропозиції;

71. Який вчений запровадив поняття "граничних витрат"?

А) А. Маршалл;

72. Хто з економістів-неокласиків увів поняття "короткостроковий та довгостроковий періоди":

Б) А. Маршалл;

73. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1 %, А. Маршалл назвав:

б) коефіцієнтом еластичності;

74. Закон "специфічної продуктивності" вперте був сформульований:
б) Дж.Б. Кларком;

75. Кейнсіанський мультиплікатор показує залежність:

А) між приростом національного доходу і приростом інвестицій;

76. Теорію Кейнса називають:

в) теорією ефективного попиту.

77. Яка книга Дж.М. Кейнса стала його головною науковою працею:

б) «3агальна теорія зайнятості, проценту і грошей»;

78. Карл Менгер, Фрідріх фон Візер, Ейген Бем-Баверк представники:
в) австрійської (віденської) школи політекономії.

79. Напрямки політекономії: вчення про цінність, теорія суб'єктивної цінності, теорія граничної корисності належать до:

А) австрійської школи політекономії;

80. Хто створив концепцію «еластичного попиту»:

а) Альфред Маршал;

81. Представники австрійської школи в противагу теорії трудової вартості висунули теорію:

В) цінності;

82. Хто є засновником моделі «системи загальної економічної рівноваги»:
в) Л.Вальрас;

83. Основоположником математичної школи політекономії є:
в) А.Курно;

84. Автором роботи «Дослідження про принципи математики в теорії багатства» є:

Г) А.Курно.

85. Теоретичною базою математичної школи є:

а) теорія граничної корисності;

86. Оптимум Парето - це:

Б) рівноважний стан економічної системи;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 545; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.40.122 (0.031 с.)