Німецька класична філософія та філософія марксизму 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Німецька класична філософія та філософія марксизму(2 год.)

1. Філософські та соціально-етичні погляди Iммануїла Канта.

2. Суб'єктивний ідеалізм (Йоганн Готліб Фіхте).

3. Об'єктивний ідеалізм і діалектика Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля.

4. Антропологічний матеріалізм Людвіга Андреаса Фейєрбаха.

5. Філософія марксизму.

Основні поняття:

Абсолютний дух, агностицизм, антиномія, антитеза, антропологічний матеріалізм, апріоризм, закони діалектики, заперечення заперечень, категоричний імператив, комунізм, ноумен, панлогізм, рефлексія, соціалізм, соціальна рівність, суб’єктивний ідеалізм, трансцендентний, трансцендентальний, тріада.

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 202-221.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З. І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 79-107.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 88-101.

· Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1986. – С. 5-343.

· Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу: ХVII–XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 310-350.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 62-72.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 333-408, 547-555.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 65-78.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 76-96.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 109-125.

· Скратон Роджер. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Пер. з англ. О. Коваленко. – К. Основи, 1998. – С. 148-196.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 90-109.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 198-231.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 61-77.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 185 – 215.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 58-79.

Змістовний модуль №3.

Сучасна філософія: синтез культурних традицій

Семінар 6.

Основні напрямки та особливості сучасної філософії

(2 год.)

1. Позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм.

2. Класичний психоаналіз та неофрейдизм.

3. Екзистенціалізм.

4. Феноменологія.

5. Герменевтика.

6.“Філософія життя”

7. Філософська антропологія.

8. Релігійна філософія.

Основні поняття:

Абсурд, аналітична філософія, антропологія, архетип, верифікація, волюнтаризм, воля, герменевтика, реконструкція, демаркація, дематеріалізація, екзистенціалізм, емпіріокритицизм, життя, знак, ієрархія, інструменталізм, інтенція, інтерпретація, інтерсуб’єктивність, інтуїтивізм, ірраціоналізм, історичний аналіз, комунікація, лібідо, лінгвістична філософія, логічний аналіз, лінгвістична філософія, логічний позитивізм, логоцентризм, махізм, мова, модернізм, „надлюдина”, неопозитивізм, неотомізм, несвідоме, об’єктивація, операціоналізм, персоналізм, позитивізм, постмодернізм, прагматизм, психоаналіз, розуміння, романтизм, семантика, семіотика, сенс життя, смерть, суб’єктивація, суб’єктивізм, сублімація, тлумачення, уявлення, фальсифікація, феномен,

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 421-449.

· Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І. Волинки, В.І. Гусєв, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. К.: Вища шк., 1999. – С. 424-545.

· Воронкова В. Г. Філософія: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – С. 7-335.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З. І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 108-130.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 102-137.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 79-101.

· Заїченко Г. Долі філософії та культури наприкінці ХХ ст. // Філос. і соціол. думка. – 1994. - № 1-2.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 409-671.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 79-108.

· Малахов В. С. До характеристики і герменевтики як способу філософствування // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 6.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 101-173.

· Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник – К.: Академвидав, 2007. – С. 143-200.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 127-189.

· Скратон Роджер Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Пер. з англ. О. Коваленко. – К. Основи, 1998. – С. 279-296.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 140-158.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 232-393.

· Філософія: Навч. посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 101-163.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М.І. Горлача, В.Г Кременя, В.К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 216-231.

· Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – 742 с.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 111-135.

 

Змістовний модуль №4.

Формування і розвиток української філософської думки

Семінар 7.

Українська філософія як культурно-історичний феномен

(4 год.)

1. Філософська думка Київської Русі.

2. Розвиток філософії в духовній культурі України XIV—XVII ст.

а.) братські школи і Острозький культурно-освітній центр;

б.) Києво-Могилянська академія (Інокентій Гізель, Феофан Прокопович та ін.).

3. Філософія Григорія Сковороди.

4. Філософія Памфіла Юркевича.

5. Кирило-Мефодіївське товариство. Філософські та суспільно-політичні погляди Тараса Шевченка.

6. Філософські та соціологічні погляди громадівців: Олександра Потебні, Михайла Драгоманова.

7. Суспільно-політична та філософська думка в Україні кінця XIX–XX століть.

8. Філософські і соціально-політичні погляди видатних представників Закарпатського краю.

Основні поняття:

Агіографічна література, антеїзм, братства, кордоцентризм, кардіогносія, макрокосм, мікрокосм, полемісти, самопізнання, символічний світ, „софійність”,

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 345-368.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З. І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 171-253.

· Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2004. С. 8-486.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 138-158.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 109-131.

· Ільїн В. В. Апологія ірраціонального: Філософія для тебе. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – С. 104-113, 126-137.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 744-770.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 112-119.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 197-244.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 203-218.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 110-139.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 418-455.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 122-134.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 270-303.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 80-100.

 

МОДУЛЬ ІІ.

СИСТЕМАТИЧНИЙ КУРС ФІЛОСОФІЇ

Змістовний модуль №6.

Основні проблеми онтології

Семінар 8.

Онтологія: структурна організація та діалектика буття

(2 год.)

1. Філософський зміст категорії буття (основні форми буття).

2. Проблема співвідношення духу (свідомості) та матерії.

3. Спосіб та форми існування матерії. Матеріальна єдність світу.

Поняття та структура свідомості.

Суспільна та індивідуальна свідомість, їх діалектичний взаємозв’язок.

Сутність та зміст діалектики.

Альтернативи діалектики.

8. Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення.

9. Категорії як загальні форми відображення буття, його пізнання і перетворення.

Основні поняття:

Біологічний і соціальний простір і час, біфуркація, буття, детермінізм, діалектика, діалектична логіка, діалектичний метод, дійсність, еволюція, єдність, закон, зміна, індетермінізм, інстинкт, існування, історичне і логічне, категорія, матерія, метафізика, мислення, небуття, несвідоме, ноосфера, онтологія, пам’ять, панпсихізм, принцип, простір, просторова організація, реальність, релятивізм, рефлекси, рефлексія, розвиток, рух, самосвідомість, свідомість, світ, синергетика, софістика, стрибок, субстрат, сутність і явище, суще, тотожність, час, часовий процес,

Література:

· Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – М.: Проспект, 1997. – С. 342-400.

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 243-264.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 159–177, 182-189.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 132-206.

· Івакін О. А. Філософія: Навч. посіб. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. 41-78, 170-177, 194-2001.

· Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях: Учеб. Пособ. – СПб.: Питер, 2005. – С. 28-69, 74-87.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 120-164, 175-194.

· Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия: Учеб. Пособ. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С. 134-161.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 255-344.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 221-253, 317-338.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 27-72, 187-222.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 135-173.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В.К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 326-372, 630-666.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 136-166, 185-249.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.189.240 (0.024 с.)