Філософська мудрість Стародавнього СходуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Філософська мудрість Стародавнього Сходу(2 год.)

1. Ведичні джерела давньоіндійської філософії.

2. Класичні, ортодоксальні (астіка) філософські школи:

а.) веданта;

б.) санкх’я;

в.) йога;

г.) ньяя;

д.) вайшешика;

е.) міманса.

3. Некласичні, неортодоксальні (нестіка) філософські школи:

а.) джайнізм;

б.) буддизм;

в.) чарвака-локаята.

4. Витоки філософського мислення давнього Китаю.

5. Філософія даосизму.

6. Конфуціанство.

7. Моїзм і легізм.

8. Філософія Єгипту, Вавилону, Палестини, Ірану.

Основні поняття:

Атман, брахман, буддизм, вайшешика, Веди, веданта, дао, даосизм, джайнізм, дхарма, етикет, жень, індуїзм, інь, йога, карма, конфуціанство, легізм, медитація, міманса, моїзм, мокша, небо і земля, нірвана, обов’язок, порядок, пракриті, пуруша, ритуал, санкх’я, сансара, справедливість, Упанішади, шляхетність, янь.

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 46-69.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 35-40.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 9-52.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 32-37.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 29-37.

· Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник – К.: Академвидав, 2007. – С. 46-51.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 39-49.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 73-76.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 46-71.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 24-29.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В.К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 33-76.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 25-32.

 

Семінар 3.

Філософія Давньої Греції та Риму

(2 год.)

1. Формування давньогрецької філософії та її особливості. Досократичний період:

а.) мілетська школа та її натурфілософія (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен), філософія Геракліта (стихійна діалектика);

б.) піфагорійська школа (Філолай, Евріт, Архіт, Алкмеон);

в.) елейська школа (Ксенофан, Парменід, Зенон Елейський, Меліс Самоський);

г.) школа еволюціонізму (Емпедокл);

д.) школа ноології (Анаксагор);

е.) школа атомізму (Демокріт, Левкіпп).

2. Класичний період розвитку античної філософії:

а.) філософія софістів (Протагор, Горгій, Гіппій).

б.) філософія Сократа;

в.) ідеалістична філософія Платона.

г.) філософія Арістотеля.

3. Філософія еллінізму та Давнього Риму:

а.) епікуреїзм (Епікур);

б.) стоїцизм (Зенон із Кітіону, Клеанф, Хрісіпп, Панецій, Сенека, Епіктет, Марк Аврелій);

в.) скептицизм (Піррон з Еліди, Енесідем із Кносса, Секст Емпірик);

г.) неоплатонізм (Плотін, Прокл, Порфирій).

Основні поняття:

Аристократія, архе, апейрон, апорія, атараксія, атом, гедонізм, гілеморфізм, деміург, демократія, діалог, евдемонізм, ейдос, еклектика, еллінізм, еманація, ентелехія, епікуреїзм, ідея, катарсис, космополітизм, космос, логос, маєвтика, матерія, неоплатонізм, піфагоризм, релятивізм, скептицизм, софізм, стоїцизм, теогонія, фатум, форма,

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 70-117.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З. І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 19-39.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 41-53.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 26-40.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 53-125.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 38-45.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 37-46.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 51-71.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 76-81.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 72-125.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 29-39.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 77-101.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 32-43.

 

Семінар 4.

Філософія Середньовіччя і доби Відродження

(2 год.)

1. Філософські джерела християнської апологетики

2. Патристика: вчення Августина Блаженного.

3. Схоластика: реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії. Філософія Томи Аквінського, проблема віри і розуму.

4. Філософська думка середньовічного арабського Сходу: Аль Фарабі, Ібн-Сіна (Авіцена), Ібн Рушд (Авероес).

5. Антропоцентризм та гуманізм епохи Відродження.

6. Натурфілософія і пантеїзм.

7. Соціально-політичні концепції доби Відродження (Нікколо Макіавеллі, Жан Боден, Гуго Гроцій, Томас Мор, Томазо Кампанелла).

Ключові поняття:

Антропоцентризм, апологетика, аскетизм, Біблія, віра, геліоцентризм, секуляризація, гілозоїзм, гуманізм, догматизм, дух, душа, егоїзм, егоцентризм, естетизм, есхатологія, індивідуальність, концептуалізм, креаціонізм, макрокосм і мікрокосм, натурфілософія, номіналізм, одкровення, особистість, пантеїзм, патристика, провіденціалізм, реалізм, релігійна свідомість, релігійний культ, схоластика, теїзм, теодицея, теологія, теософія, теоцентризм, томізм, трансцендентність, універсалії, утопія, фідеїзм, християнство.

Література:

Александрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: ПАРАПАН, 2002. – С. 12-169.

Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 118-180.

Герасимчук А. А., Тимошенко З. І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 40-51.

Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 54-68.

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 40-53.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 126-236.

Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 46 – 56.

Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 46-61.

Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 73-91.

Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 81-86.

Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 126-163.

Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 39-46.

Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 119-130.

Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 44-49.

Семінар 4.

Європейська філософія 17–18 ст.

(2 год.)

Емпіризм Френсіса Бекона.

2. Раціоналізм Рене Декарта, Бенедикта Спінози і Готфріда Вільгельма Лейбніца.

3. Суб’єктивна гносеологія Джона Локка, Джорджа Берклі та Девіда Юма.

4. Філософські погляди Томаса Гоббса.

5. Філософські погляди мислителів епохи Просвітництва.

Основні поняття:

Атрибут. гармонія, дедукція, дуалізм, географічний детермінізм, емпіризм, індукція, інтелектуальна інтуїція, картезіанство, клерикалізм, комбінація відчуттів, метафізика, метод, механіцизм, модус, монада, пантеїзм, перцепція, природне право, раціоналізм, свобода, сенсуалізм, субстанція, фаталізм.

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 180-199.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 52-77.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 69-87.

· Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу: ХVII–XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 5-300.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 54-62.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 237-324.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 57-64.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 61-76.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 93-107.

· Скратон Роджер. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Пер. з англ. О. Коваленко. – К. Основи, 1998. – С. 34-114.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 86-90.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 164-197.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 46-61.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 158-177.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 50-57.

 

Семінар 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 216; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)