Філософія як специфічний тип знанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Філософія як специфічний тип знанняТематика семінарів

Семінар 1.

Філософія як специфічний тип знання

(2 год.)

 

1. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

2. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії.

4. Структура, метод та функції філософії.

Основні поняття:

Абсолют, агностицизм, аксіологія, антропологія, антропоморфізм, атеїзм, Бог, гносеологія, дискурсивне мислення, діалектика, дуалізм, естетика, етика, ідеалізм, культ, логіка, магія, матеріалізм, метафізика, методологія, містицизм, міфологія, монізм, мудрість, об’єктивний ідеалізм, онтологія, пантеїзм, парадигма, політеїзм, праксеологія, раціоналізм, релігія, рефлексія, світогляд, світовідношення, світовідчуття, світорозуміння, синкритизм, суб’єктивний ідеалізм, субстанція, табу, тотемізм, трансценденція, філософія, функція.

Питання для самоконтролю

Визначте сутність предмета філософії та її значення для людини і суспільства. Покажіть її особливість як науки. У чому полягає її гуманістичний характер. Дайте визначення світогляду та охарактеризуйте його історичні типи. Визначте і охарактеризуйте основне питання філософії та його дві сторони. Яке значення має це питання для вирішення матеріалістичного розуміння історії? Назвіть основні методи в філософії і дайте їм відповідну характеристику. Назвіть і охарактеризуйте основні функції філософії і покажіть а значення для теоретичної та практичної діяльності фахівців-юристів.

Література:

· Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій. – К.: Вілбор, 1997. – С. 3-26.

· Зотов А. Ф. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философских учений // Вопросы философии. – 1991. – № 12.

· Волчек Е. З. Философия: Учеб. Пособ. – Мн.: ИП “Еко-перспектива”, 1998. – С. 4-15.

· Лук’янець В. С. Філософія реконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення // Філософська думка. – 1998. – № 1.

· Табачковський В. Г. Ми у філософії чи філософія в нас? // Філософська думка. – 1998. – № 4-6.

· Цофнас А. Ю. Компліментарність світогляду і світорозуміння // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1-2.

· Філософія: Підручник / Г. А Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. – К.: Вища шк., 1995. – С. 6-24.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 11-23.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів вузів / Авторський колектив під керівництвом проф. В. Осічнюка. – К.: Ніка-Центр, 1997. – С. 28-56.

· Філософія: Курс лекцій / За ред. Є. М. Мануйлова, О. П. Єфімця. – Х.: ХВУ, 1997. – С. 5-17.

 

Семінар 2.

Філософська мудрість Стародавнього Сходу

(2 год.)

1. Ведичні джерела давньоіндійської філософії.

2. Класичні, ортодоксальні (астіка) філософські школи:

а.) веданта;

б.) санкх’я;

в.) йога;

г.) ньяя;

д.) вайшешика;

е.) міманса.

3. Некласичні, неортодоксальні (нестіка) філософські школи:

а.) джайнізм;

б.) буддизм;

в.) чарвака-локаята.

4. Витоки філософського мислення давнього Китаю.

5. Філософія даосизму.

6. Конфуціанство.

7. Моїзм і легізм.

8. Філософія Єгипту, Вавилону, Палестини, Ірану.

Основні поняття:

Атман, брахман, буддизм, вайшешика, Веди, веданта, дао, даосизм, джайнізм, дхарма, етикет, жень, індуїзм, інь, йога, карма, конфуціанство, легізм, медитація, міманса, моїзм, мокша, небо і земля, нірвана, обов’язок, порядок, пракриті, пуруша, ритуал, санкх’я, сансара, справедливість, Упанішади, шляхетність, янь.

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 46-69.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 35-40.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 9-52.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 32-37.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 29-37.

· Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник – К.: Академвидав, 2007. – С. 46-51.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 39-49.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 73-76.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 46-71.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 24-29.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В.К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 33-76.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 25-32.

 

Семінар 3.

Філософія Давньої Греції та Риму

(2 год.)

1. Формування давньогрецької філософії та її особливості. Досократичний період:

а.) мілетська школа та її натурфілософія (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен), філософія Геракліта (стихійна діалектика);

б.) піфагорійська школа (Філолай, Евріт, Архіт, Алкмеон);

в.) елейська школа (Ксенофан, Парменід, Зенон Елейський, Меліс Самоський);

г.) школа еволюціонізму (Емпедокл);

д.) школа ноології (Анаксагор);

е.) школа атомізму (Демокріт, Левкіпп).

2. Класичний період розвитку античної філософії:

а.) філософія софістів (Протагор, Горгій, Гіппій).

б.) філософія Сократа;

в.) ідеалістична філософія Платона.

г.) філософія Арістотеля.

3. Філософія еллінізму та Давнього Риму:

а.) епікуреїзм (Епікур);

б.) стоїцизм (Зенон із Кітіону, Клеанф, Хрісіпп, Панецій, Сенека, Епіктет, Марк Аврелій);

в.) скептицизм (Піррон з Еліди, Енесідем із Кносса, Секст Емпірик);

г.) неоплатонізм (Плотін, Прокл, Порфирій).

Основні поняття:

Аристократія, архе, апейрон, апорія, атараксія, атом, гедонізм, гілеморфізм, деміург, демократія, діалог, евдемонізм, ейдос, еклектика, еллінізм, еманація, ентелехія, епікуреїзм, ідея, катарсис, космополітизм, космос, логос, маєвтика, матерія, неоплатонізм, піфагоризм, релятивізм, скептицизм, софізм, стоїцизм, теогонія, фатум, форма,

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 70-117.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З. І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 19-39.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 41-53.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 26-40.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 53-125.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 38-45.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 37-46.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 51-71.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 76-81.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 72-125.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 29-39.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 77-101.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 32-43.

 

Семінар 4.

Семінар 4.

Європейська філософія 17–18 ст.

(2 год.)

Емпіризм Френсіса Бекона.

2. Раціоналізм Рене Декарта, Бенедикта Спінози і Готфріда Вільгельма Лейбніца.

3. Суб’єктивна гносеологія Джона Локка, Джорджа Берклі та Девіда Юма.

4. Філософські погляди Томаса Гоббса.

5. Філософські погляди мислителів епохи Просвітництва.

Основні поняття:

Атрибут. гармонія, дедукція, дуалізм, географічний детермінізм, емпіризм, індукція, інтелектуальна інтуїція, картезіанство, клерикалізм, комбінація відчуттів, метафізика, метод, механіцизм, модус, монада, пантеїзм, перцепція, природне право, раціоналізм, свобода, сенсуалізм, субстанція, фаталізм.

Література:

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 180-199.

· Герасимчук А. А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 52-77.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 69-87.

· Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу: ХVII–XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 5-300.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 54-62.

· Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. – К..: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 237-324.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 57-64.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка,етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 61-76.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 93-107.

· Скратон Роджер. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Пер. з англ. О. Коваленко. – К. Основи, 1998. – С. 34-114.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 86-90.

· Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – С. 164-197.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 46-61.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В. К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 158-177.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 50-57.

 

Семінар 5.

Змістовний модуль №3.

Семінар 6.

Змістовний модуль №4.

Семінар 7.

МОДУЛЬ ІІ.

Змістовний модуль №6.

Основні проблеми онтології

Семінар 8.

Альтернативи діалектики.

8. Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення.

9. Категорії як загальні форми відображення буття, його пізнання і перетворення.

Основні поняття:

Біологічний і соціальний простір і час, біфуркація, буття, детермінізм, діалектика, діалектична логіка, діалектичний метод, дійсність, еволюція, єдність, закон, зміна, індетермінізм, інстинкт, існування, історичне і логічне, категорія, матерія, метафізика, мислення, небуття, несвідоме, ноосфера, онтологія, пам’ять, панпсихізм, принцип, простір, просторова організація, реальність, релятивізм, рефлекси, рефлексія, розвиток, рух, самосвідомість, свідомість, світ, синергетика, софістика, стрибок, субстрат, сутність і явище, суще, тотожність, час, часовий процес,

Література:

· Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – М.: Проспект, 1997. – С. 342-400.

· Вандишев В. М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С. 243-264.

· Григор’єв В. Й. Філософія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 159–177, 182-189.

· Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Х.: Право, 2003. – С. 132-206.

· Івакін О. А. Філософія: Навч. посіб. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. 41-78, 170-177, 194-2001.

· Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях: Учеб. Пособ. – СПб.: Питер, 2005. – С. 28-69, 74-87.

· Касьян В. І. Філософія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 120-164, 175-194.

· Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия: Учеб. Пособ. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С. 134-161.

· Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб., 2-ге вид. – К.: Центр навч. літератури “Інкос”, 2006. – С. 255-344.

· Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 2005. – С. 221-253, 317-338.

· Сморж Л. О. Філософія: Навч.посіб. – К.: Кондор, 2004. – С. 27-72, 187-222.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 135-173.

· Філософія: Підручник / За загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г Кременя, В.К. Рибалка. – Х.: Консум, 2001. – С. 326-372, 630-666.

· Щерба С. П., Тофтул М. Г. та ін. Філософія: короткий виклад: Навч. посіб. – К.: Кондор. – 2003. – С. 136-166, 185-249.

 

 

Тематика семінарів

Семінар 1.

Філософія як специфічний тип знання

(2 год.)

 

1. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

2. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії.

4. Структура, метод та функції філософії.

Основні поняття:

Абсолют, агностицизм, аксіологія, антропологія, антропоморфізм, атеїзм, Бог, гносеологія, дискурсивне мислення, діалектика, дуалізм, естетика, етика, ідеалізм, культ, логіка, магія, матеріалізм, метафізика, методологія, містицизм, міфологія, монізм, мудрість, об’єктивний ідеалізм, онтологія, пантеїзм, парадигма, політеїзм, праксеологія, раціоналізм, релігія, рефлексія, світогляд, світовідношення, світовідчуття, світорозуміння, синкритизм, суб’єктивний ідеалізм, субстанція, табу, тотемізм, трансценденція, філософія, функція.

Питання для самоконтролю

Визначте сутність предмета філософії та її значення для людини і суспільства. Покажіть її особливість як науки. У чому полягає її гуманістичний характер. Дайте визначення світогляду та охарактеризуйте його історичні типи. Визначте і охарактеризуйте основне питання філософії та його дві сторони. Яке значення має це питання для вирішення матеріалістичного розуміння історії? Назвіть основні методи в філософії і дайте їм відповідну характеристику. Назвіть і охарактеризуйте основні функції філософії і покажіть а значення для теоретичної та практичної діяльності фахівців-юристів.

Література:

· Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій. – К.: Вілбор, 1997. – С. 3-26.

· Зотов А. Ф. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философских учений // Вопросы философии. – 1991. – № 12.

· Волчек Е. З. Философия: Учеб. Пособ. – Мн.: ИП “Еко-перспектива”, 1998. – С. 4-15.

· Лук’янець В. С. Філософія реконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення // Філософська думка. – 1998. – № 1.

· Табачковський В. Г. Ми у філософії чи філософія в нас? // Філософська думка. – 1998. – № 4-6.

· Цофнас А. Ю. Компліментарність світогляду і світорозуміння // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1-2.

· Філософія: Підручник / Г. А Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. – К.: Вища шк., 1995. – С. 6-24.

· Філософія: Навч. посіб. – 3-тє вид. / І. Ф. Надольний, В. П Андрущенко та ін. – К.: Вікар, 2003. – С. 11-23.

· Філософія: Навчальний посібник для студентів вузів / Авторський колектив під керівництвом проф. В. Осічнюка. – К.: Ніка-Центр, 1997. – С. 28-56.

· Філософія: Курс лекцій / За ред. Є. М. Мануйлова, О. П. Єфімця. – Х.: ХВУ, 1997. – С. 5-17.

 

Семінар 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.012 с.)