Перелік запитань до комплексного підсумкового модулю (іспиту) 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік запитань до комплексного підсумкового модулю (іспиту) • Поняття родини як системи. Сімейна система як «клієнт» або об'єкт психотерапевтичного впливу.
 • Поняття «ідентифікований пацієнт», симптом, патерн сімейних взаємодій.
 • Лінійний і системний підходи в сімейній психотерапії.
 • Концептуальні основи системної сімейної психотерапії. Загальна теорія систем Людвіга фон Берталанфі та теорія комунікації П. Вацлавіка.
 • Поняття про симетричність та доповнення (комплементарність) при побудові сімейних стосунків
 • Актуальна проблемність (хронічна чи ситуативна) середньої частини життєвого циклу сім‘ї.
 • Психодинамічна модель консультування сім’ї
 • Характер стосунків в сім‘ї. Коаліції, союзи (явні та приховані) та їх роль в сімейній взаємодії.
 • Психологічні проблеми трьох останніх фаз життєвого циклу сім’ї.
 • Психологічний консультативний контракт та процедура його укладання.
 • Основні засади побудови сімейних стосунків. Любов чи розрахунок?..
 • Поняття про тріангуляцію (передача патернів взаємо­стосунків).
 • Сімейна скульптура та інші метафоричні техніки роботи з сім’єю.
 • Емоційні трикутники (М.Боуен).
 • Сімейні ролі та їх ротація
 • Діагностика сімейних стосунків за допомогою „Кінетичного малюнку сім’ї”.
 • Сім‘я як комунікативна проблема. Поняття про патологізуючі сімейні ролі.
 • Фази життєвого циклу сім’ї.
 • Діагностика сімейних стосунків за допомогою кольорового тесту Еткінда (КТС).
 • Проблеми та тип комунікації (інформуванння, метакомунікація, парадок­сальні команди, "подвійний затиск " тощо).
 • Поняття відкритого шлюбу та інші типи сучасних шлюбних стосунків.
 • Поняття про циркулярне інтерв‘ю
 • Функції симптоматичної поведінки в сімейній системі.
 • Проблемні та патологічні послідовності і шаблони взаємодії.
 • Сім‘я як найдревніший інститут суспільства. Еволюційна роль сім‘ї (М.Боуен).
 • Порядки любові” (Б.Хелінгер) та психологічна проблематика сімейної ієрархії.
 • Біхевіоральні техніки роботи з сім’ями.
 • Сім‘я і шлюб: історія розвитку. Нормативна модель сім‘ї.
 • Циркулярні моделі функціонування сім‘ї.
 • Функціонування сім‘ї та основні потреби, які вона покликана задовольнити.
 • Соціометричні технікироботи з сім’ями.
 • Поняття про генограму та її побудова.
 • Теоретичні моделі психологічного консультування сім‘ї.
 • Проблеми гармонійних і дисгармонійних сімей.
 • Дослідження структури та історії сім‘ї. Інтерв’ю по генограмі
 • Поняття про структуру сім‘ї. Підсистеми сім‘ї, їх характеристики та ієрархія.
 • Підтримання зовнішніх та внутрішніх меж сім‘ї (значення, типи).
 • Основні символи побудови генограми.
 • Загальні характеристики сім‘ї: тип збалансованості, рівень згуртованості, рівень гнучкості (модель Олсона).
 • Закономірності формування „вузлів” життєвих подій.
 • Заснована на досвіді модель психологічного консультування сім’ї.
 • Психологічна історія виникнення сім‘ї та дослідження сімейної історії.
 • Сімейна системна психотерапія. (М.Боуен)
 • Методи вивчення структури сім‘ї.
 • Структура весільного контракту та його психологічна доцільність.
 • Поняття про сімейну хроніку та її дослідження.
 • Транзактна модель психологічного консультування сім‘ї.
 • Робота з фантазією і образами в сімейному консультуванні.
 • Симптом як комунікативна метафора, частина циркулярної послідовності, заклик про допомогу і спосіб стабілізації сімейної системи.
 • Парадоксальні техніки психотерапевтичної роботи з сім‘єю
 • Характер стереотипних трансакцій (порочне коло тем). Сценарії та ігри в сімейному житті.
 • Консультування сім’ї з питань виховання дітей.
 • Побудова лінії часу з використанням спрощеної генограми.
 • Психологічне консультування сім’ї на різних етапах її розвитку.
 • Типи виховного впливу на дитину та їх ефективність.
 • Дослідження сім‘ї при допомозі тесту Герінга.
 • Види психологічного консультування сім’ї та оцінка їх ефективності.
 • Стадії життєвого циклу сім‘ї та проблеми, що їх супроводжують.
 • Модель комунікаційного консультування сім’ї (П.Вацлавік, В.Сатір)
 • Кризи в шлюбних та сімейних стосунках.
 • Тренінгові робота з молодятами та подружжям
 • Тренінг дитячо-батьківських стосунків
 • Модель когнітивно- біхевіорального консультування сім‘ї.
 • Інтегративна модель сімейного консультування.
 • Стратегічна модель консультування сім’ї (Дж.Хейлі, міланська школа).
 • Основні проблеми прасімей та "перетікання тревоги".
 • Сімейні стабілізатори. Типи дисфункціональних сімейних структур.
 • Поняття про консультативну діагностику сімейних стосунків.
 • Сімейні легенди, "соціальна пам’ять" сім‘ї. Спадкування "сімейних програм" (вибір справи и способу ставлення до світу) та патернів функціонування.
 • Основні задачі життєвого циклу молодої сім‘ї та консультативна проблематика цього періоду.
 • Контракт як метод психотерапевтичної роботи. Поняття про контракт як форму консультативної роботи з сім‘єю. Типи контрактів та процес їх укладання.
 • Основні проблеми батьківсько-дитячих стосунків.
 • Морфостатичні та морфогенні симптоми та доцільність їх появи.
 • Ієрархія та реверсія ієрархії в сімейних стосунках.
 • Схема первинного інтерв‘ювання сім‘ї.
 • Переформулювання сімейних проблем (рефреймінг)
 • Символіка родової психосоматичної складової.
 • Психодраматичний обмін ролями як техніка розв’язання сімейних конфліктів.
 • Підходи сімейної терапії, що ґрунтуються на досвіді.
 • Принципи психологічного консультування сім’ї.
 • Позиція сиблінгів в сімейному сузір’ї та її наслідки.
 • Структурний підхід у сімейному консультуванні.
 • Поняття про Кодекс раціонального батьківства
 • Підходи, орієнтовані на сімейну історію. Трансгенераційні передачі.
 • Основні напрямки соціально-психологічної роботи з сім’єю в рамках соціально-психологічної служби сім’ї
 • Егалітарний шлюб та його проблеми
 • Трансформація шлюбних стосунків в контексті взаємин чоловіків та жінок
 • Здорова та дисфункціональна сім’я
 • Структурні параметри сім’ї
 • Основні закони функціонування сім’ї
 • Сім’я як соціальна система
 • Критичні періоди в розвитку сім’ї: хроніка та ускладнення
 • Криза сімейного життя та її наслідки
 • Сімейне консультування та сімейна психотерапія: схожість та різниця

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

а) основна:

по консультуванню:

Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. – К., 1998.

Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування. – Київ, 2004

Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного консультирования. – Учеб. пособ. – М., 2003.

Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Учеб. – М., 2000.

Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс. – Київ, 2005.

по телефонному консультуванню:

Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями. – М., 2002.

Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – К., 1994.

Практика телефонного консультирования. Хрестоматія. – М., 2005

Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К.: Главник, 2004

Хэмбли Г. Телефонная помощь. Руководство для тех., кто желает помогать по телефону. - Одеса, 1993

по сімейному консультуванню:

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Эксмо, 2005.

Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.. 1999

Психологічна допомога сім’ї /За ред. Кісарчук З.Г. Част. 1,2,3. – К.: Главник, 2006.

Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004

Черников А.В. Интегративная модель системной семейной психотерапевтической диагностики. М.: 1997.

Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство. - М.: Класс, 1997. - 336 с.

Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.– Л.:Медицина,2000.

б) додаткова:

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. – К., 1998.

 1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 2000.
 2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.— М., 1994
 3. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход. – М., 1998.
 4. Байярд Д., Байярд Р. Ваш беспокойный подросток. — М., 1991.
 5. Берг-Кросс Л. Терапия супружеских пар. – М., 2004
 6. Берн Э. Игри, в которые играют люди, Люди, которые играют в игры. – М..1988.
 7. Берн Р. Кинетический рисунок семьи. – М., 2000 Берн Ш. Гендерная психология. - СПб, 2001.
 8. Браун Дж. Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
 9. Брачность, рождаемость, семья за три века / Под ред.Вишневского А.Г., Кона И.С. — М., 1979.
 10. Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування. – Київ, 2004
 11. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.
 12. Васильева Э.К. Семья и ее функции. — М., 1981.
 13. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. — Самара, 1996.
 14. Вебер Г. Кризисы любви. – М., 2002. и др. Кн.. автора
 15. Витакер К. Бамберри В. Танцы с семьей: Семейная терапия: символический подход, основанный на личностном опыте. М.: "Класс". 1996
 16. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. М.: "Класс", 1998.
 17. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. — М., 1998.
 18. Воспитание детей в неполной семье. — М., 1980.
 19. Гаврилова Т.П. О типичных ошибках родителей в воспитании детей // Вопросы психологии. 1984. №
 20. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? — М., 1995.
 21. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. — М., 1987.
 22. Гозман Л.Я. Алешина Ю.Е. Социально-психологические методики исследования супружеских отношений. — М., 1987.
 23. Говорун Т. Кикинежді О. Гендерна психологія. – К., 2004.
 24. Говорун Т. Кикинежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. – Тернопіль, 19999
 25. Гридковець Л. Світ подружнього життя. – Київ, 2004.
 26. Грюнвальд Бернис Б., Макаби Гарольд В. Консульттирование семьи. – М., Когито-Центр, 2004. – 416с..
 27. Де Гольжак В. История в наследство: Семейный роман и социаьная траектория. – М., 2003
 28. Гуггенбюль-Крейг А. Брак умер – да здравствует брак! – СПб: Б.С.К., 1997. – 116
 29. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997.
 30. Дети, лишенные родительского попечительства / Под ред. В.С.Мухиной. — М., 1985.
 31. Джеймс М. Брак и Любов. – М., 1985.
 32. Джонс, Джонгвард. Родженные выигрывать. – М, 1996
 33. Дружинин В.Н. Психология семьи. Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 208 с.
 34. Добсон Дж.Ч. Родителям и молодоженам: доктор Добсон отвечает на ваши вопросы.-Центр общечел. ценностей, 1992.
 35. Дрейкурс Р., Золц В. Счастье вашего ребенка: Кн. для родителей. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 240 с.
 36. Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. Учеб пособ.- М., Ось-89, 2005.
 37. Емельянова Е. В. Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирования. — СПб.: Речь, 2004
 38. Захаров А.П. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.. – М., 1993.
 39. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. — Л., 1982.
 40. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. — М., 2004
 41. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.
 42. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.
 43. Ковалев С.В. Психология семейных отношений. -М.: Педагогика, 1987.
 44. Ковалев С.В. Психология современной семьи. -М.:Просвещение, 1988.
 45. Ковалев С. В. Перепрограммирование собственной судьбы. – М.: КСП+, 2002
 46. Кон И.С. Ребенок и общество. — М., 1988.
 47. Кулаков А. Основы психосоматики. – М., 2006
 48. Кон И.С. Введение в сексологию. — М., 1989.
 49. Коннер. Р.Ф. Зырянова. Ю.И. Каленский. М.И. Дроздовский. Ю.В. Стратегический подход к семейной психотерапии. Методическое пособие для врачей-курсантов. Новокузнецк, 1998
 50. Корчак Я. Как любить ребенка. — М., 1990.
 51. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001.
 52. Красило А. И. Психологическое консультирование: проблемы, технологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2007.
 53. Крайг Г. Психология развития. — СПб., 2000.
 54. Кратохвил С. Психотерапія семейно-сексуальных дисгармоний. – М,. Медицина 1991.
 55. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / Пер с нем. – 2-е изд. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 380 с.
 56. Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточная версия. – М: Академический проект, ОППЛ, 2002. – 496 с.
 57. Маданес Клу. Стратегическая семейная терапия. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999. Матейчек 3. Родители и дети. — М., 1992.
 58. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Эксмо, 2005.
 59. Мілютіна К. Психологія сімї. – К.: Главник, 2006.
 60. Михайлова Н.Ф., Зиновьева Н.О.. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации. Учебное пособие.- СПб: Речь, 2005.Морено Зерка Т. Обзор психодраматических техник // Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – № 2. – С. 4–15.
 61. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – К., 1994.
 62. Мягер В.К. Мишина Т.М. Семейная психотерапия: Руководство по психотерапии. Л., 1979.
 63. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.. 1999
 64. Нейпир О.,.Витакер К. Семья в кризисе: Опыт терапии одной семьи, преобразившей всю ее жизнь. – М.: «Когито-Центр», 2005.Общая психодиагностика / под ред.. Бодалева. – М., 1983, 2003
 65. Николс М., Шварц Р.. Семейная терапия. Концепции и методы. Издательство ЭКСМО, Москва, 2004.
 66. Орлов Ю. Восхождение к индивидуальности. – М., 1983.
 67. Психологічна допомога сім’ї /За ред. Кісарчук З.Г. Част. 1,2,3. – К.: Главник, 2006.
 68. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – М., 2003.
 69. Петрушин С.В. Уровневая модель взаимоотношений и ее использование в работе с семейніми конфліктами / Семейная психология и семейная терапія. – 2007. - №1.
 70. Полякова И. Ю., Поляков В. А. Психосистемология. – Мн.: ВЭВЭР, 2003;
 71. Практика телефонного консультирования: хрестоматия / А.Н.Моховиков. – М.: Смысл, 2005.
 72. Прихожан A.M., Толстых Н.Н. Дети без семьи. — М., 1992.
 73. Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы: Пер. с англ.— М.: Класс, 1998.
 74. Радин Н.К., Радин С.В. Телефон доверия: организация, работа с волонтерами, PR-сопровождение. – СПб.: Речь, 2006.
 75. Райгородский Д.Я. Психология семьи. Уч. Пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. – Самара: Изд-во Дом «Бахрам-М», 2002.
 76. Ридчарсон Р. Сила семейных уз. Руководство по психотерапии в помощь семье. – СПб., 1994.
 77. Ройз С. Волшебная палочка для родителей. – К., 2007
 78. Романова Е.С. Работа психолога на телефоне доверия / http//www.bookap.by.ru
 79. Ромек Поведенческая психотерапия – М, 2004. Ромек В.Г., В.А.Конторович, Е.И.Крукович. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. (Глава 4),- СПб: Речь,2004.
 80. Саймон Р. Один к одному. Беседы с создателями семейной терапии. – М., 1996.
 81. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Пер. с англ. - М.: Педагогика-Пресс, 1992. - 192 с.
 82. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. – М., 2000.
 83. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: Педагогика, 1989.
 84. Сельвини Палаццоли М.,.Босколо Л, Д.Чеккин, Д.Прата. Парадокс и контрпарадокс. Новая модель терапии семьи, вовлеченной в шизофреническое взаимодействие. – М. «Когито-Центр», 2002.
 85. Снегирева Т.В. Подростковый телефон доверия как форма работы пратикческого психолога// Рабочая книга психолога. – М.: Просвещение, 1991
 86. Собчик Л.Н. Методи психологической діагностики. Метод Люшера. – М.,1990
 87. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании: Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998.
 88. Стюарт Й., Джойнс В. Основи ТА: Транзакційний аналіз: Пер. з англ. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 393 с.
 89. Спиваковская А.С. Как быть родителями. — М., 1986.
 90. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К.: Главник, 2004
 91. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика.- М.: «Когито – Центр», 2005.
 92. Уорден Марк. Основы семейной психотерапии. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,2005.;
 93. Фромм А. Азбука для родителей. Пер с англ. - Л.: Лениздат, 1991. - 319 с.
 94. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004
 95. Хейли Дж. Терапия испытанием: Необычные способы менять поведение - М.:Независимая фирма «Класс»,1998.
 96. Хеллингер Б. Порядки любви: разрешение семейно-системных конфликтов и их противоречий. – М., 2001 и др. Кн.. этого автора
 97. Хэмбли Г. Телефонная помощь. Руководство для тех., кто желает помогать по телефону. - Одеса, 1993
 98. Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка. — М., 2003.
 99. Холл М., Боденхамер Б. НЛП-практик: Полный сертификационный курс. Высшая магия НЛП. – СПб., 2003.
 100. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс. – Київ, 2005.
 101. Черников А.В. Интегративная модель системной семейной психотерапевтической диагностики. М.: 1997.
 102. Шапиро А.З. Понятийный аппарат современной семейной терапии//Семья. 1998. №2.
 103. Шапошникова Т.Е. Антропология семьи. - Новосибирск, 2004
 104. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. — М., 2001
 105. Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство. - М.: Класс, 1997. - 336 с.
 106. Шостром Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии / Пер. с англ.. – СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2002.
 107. Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 2001.
 108. Шутценбергер А. А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005.
 109. Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.– Л.:Медицина,2000.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.007 с.)