Модуль «Психологічні технології сімейного консультування» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль «Психологічні технології сімейного консультування»Укладач: Васьківська С.В.

ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ:

Модуль «Психологічні технології сімейного консультування»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 8.09.01.01"Психологія"

Робоча навчальна програма з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ: Модуль «Психологічні технології телефонного консультування»

Модуль «Психологічні технології сімейного консультування»

Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психодіагностики та клінічної медицини Васьківська Світлана Василівна

Лектор:кандидат психологічних наук, доцент кафедри психодіагностики та клінічної медицини Васьківська Світлана Василівна

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2010__р.

Голова науково-методичної комісії

факультету психології

 

______________

 


 

ВСТУП

Дисципліна «Технології психологічного консультування: Модуль «Психологічні технології сімейного консультування» є нормативною дисципліною для напряму підготовки 8.09.01.01 “Психологія”, що викладається на 1 курсі магістратури в першому семестрі в обсязі 72 год. (2 кредити), в тому числі 17 лекційних, 17 годин практичних занять, 36 год. - самостійної роботи . Курс поділено на 2 змістовних модулі та закінчується іспитом.

Форми контролю: реферативні та проблемні завдання як звіт про самостійну роботу за модулями, усні відповіді та систематичний алгоритмізований контроль, участь у практичних етюдах та експериєнтальній роботі. Відвідування практичних занять обов’язкове.

Мета і завдання навчальної дисципліни:

· Ознайомити студентів з історією, феноменологією та особливостями сімейного консультування;

· Створити цілісне уявлення про процес консультування, його зміст, принципи та технологію;

· Забезпечити тісний зв'язок теоретичного та практичного матеріалу;

· Сформувати первинний досвід та професійну позицію фахівця у підході до сімейного консультування;

· Дати зразки психологічне консультування з питань сім’ї та шлюбу;

· Консультування шлюбних стосунків (діагностика, корекція, профілактика);

· Психологічна допомога сім’ї в кризових ситуаціях і при розлученнях;

· Консультування, діагностика, профілактика і корекція дитячо-батьківських стосунків;

· Психологічне консультування з проблем виховання дітей «групи ризику» і обдарованих дітей;

· Психологічне супроводження сімї та його членів в критичні періоди життя (вагітність, фостерінг та ін.)

Предмет навчальної дисципліни:

Системний підхід в розумінні проблем сім’ї та шлюбу;

Психотехнології сімейного консультування.

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

· Специфіку сімейного консультування та сферу і особливості їх використання;

· Основні теоретичні розробки в цих областях;

· Методологічні та методичні засади консультування в галузі шлюбних та сімейних стосунків;

· Структуру, особливості організації та ведення психотерапевтичного діалогу;

· Методичні настанови щодо концептуального, ціннісного та процесуального аспектів надання психологічної допомоги;

· Особливості формування та функціонування особистості в кризових ситуаціях.

Студент повинен володіти:

· Базовими поняттями курсу

· Практичними навичками проведення сімейного консультування й використання психотерапевтичних методів, застосовуваних у деяких підходах сімейної психотерапії;

· Психотехнологіями ведення сімейної консультативної сесії ;

· Практичними вміннями щодо надання людині психологічної допомоги в кризових ситуаціях її життя.

Місце в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Нормативна навчальна дисципліна «Психологічні технології консультування: Психологічні технології сімейного консультування» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна «Психологічні технології консультування: Психологічні технології сімейного консультування» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох змістових модулів.

Форми поточного контролю:

 

Форма контролю Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1 (20 балів) Змістовий модуль 2 (20 балів) Змістовий модуль 3 (20 балів) Комплексний підсумковий модуль (іспит – 40 балів)
за одиницю всього за одиницю всього за одиницю всього всього
Робота на семінарах:              
- доповідь  
- виступ  
- доповнення  
Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи  
Модульна контрольна робота  
Виконання завдань іспиту            

 

Модульний контроль: дві модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичене оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

    Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2)   Комплексний підсумковий модуль (іспит) Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка (бали)  

 

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопиченої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ.

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно»;

60-74 – «задовільно»;

75 - 89 – «добре»;

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
75 – 89   добре
60 – 74   задовільно
1 – 59 незадовільно

Навчально-тематичний план курсу

Лекції

Назва теми Лекції Семінари Практикум Самос- тійна р
Модуль 1. Психотехнології сімейного консультування.  
 
Сім’я як автономна системна та структурна одиниця. Історичні форми сім’ї та шлюбу.    
Функції сім’ї. Дисфункціональні сім’ї.    
Основні характеристики сімейних стосунків. Психологія подружніх та сімейних стосунків    
Особливості міжособистісного спілкування в родині. Психологія дитячо-батьківських стосунків.    
Системність як принцип сімейної психотерапії    
Специфіка консультування сім’ї. Загальна характеристика теоретичних поглядів на сімейну психотерапію.Інтегративний підхід    
Психоаналітичні теорії сім’ї. Теорія сімейних систем М.Боуен      
Модуль 2.
Структура сім‘ї та її дослідження Структурна модель сім’ї С. Мінухіна    
Сімейна історія та її дослідження    
Трансгенераційний підхід в сімейній психотерапії. Генограма як діагностичний та прогностичний засіб    
Сім‘я як комунікативна проблема.      
Порядки любові: характеристика сімейного взаємовпливу.    
Техніки психотерапевтичної роботи з сім‘єю Функції симптоматичної поведінки в сімейній системі    
Типові сімейні проблеми в практиці сімейного консультантата та стратегії їх рішення    
  Всього    

 

Практикум

 

Назва теми Лекції Семінари Практикум Самос- тійна р

Модуль 1. Основні методи обстеження родини

 

  Дослідження структури та історії сім‘ї. Складання генограми.      
Інтерв’ю по генограмі. Терапевтичні властивості генограми.      
Сімейні розстановки по Б.Хелінгеру.      
Діагностика сімейних стосунків. КТВ    
Проективні методи дослідження сімейних проблем. Кінетичний малюнок сім’ї.    
Модуль 2.
План першої психотерапевтичної сесії Поняття про циркулярне інтерв‘ю      
Контракт як метод психотерапевтиної роботи з сім’єю. Біхевіоральні методи сімейної терапії      
Методи психотерапевтичної допомоги сім‘ї    
Види психологічного консультування та оцінка їх ефективності.      
  Всього    
                     

Загальний обсяг: 144 год.

Лекції– 17 год.

Практичні– 17 год.

Самостійна робота- 36 год.

 

Лекція 6. Специфіка консультування сім’ї. Загальна характеристика теоретичних поглядів на сімейну психотерапію. Інтегративний підхід

Історія становлення сімейної психотерапіі. Інтегративний підхід. Специфіка консультування сім’ї.

Історія становлення сімейної психотерапії. Теоретичні моделі психологічного консультування сім‘ї та їх специфіка. Психодинамічна модель. Модель біхевіорального консультування сім‘ї. Сімейна системна психотерапія. Трансакційна модель психологічного консультування сім‘ї. Інтегративна модель сімейного консультування.

Рекомендована література: [ 92, 93, 95, 102, 103, 106]

 

Рекомендована література: 55, 68, 102, 108, 110

Рекомендована література: 64, 59

Завдання для письмових самостійних робіт по модулю №1.

Письмове завдання 1. Дизгармонійні сімейні стосунки: план –розгортка.

Рекомендована література: [48, 68, 105, 111]

 

Письмове завдання 2. План-розгортка системних характеристик сім’ї.

Рекомендована література: [11, 70, 71, 92, 95]

 

Письмове завдання 3.План-розгортка типів виховних впливів, їх доцільності та обмежень.

Рекомендована література: [14, 39, 40, 51, 59, 105]

Письмове завдання 4. Здійснити огляд терапевтичних моделей та методів сімейної терапії за зразком таблиці в кн..: Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004. – с. 22.

Рекомендована література: [95, 102, 107, 109, 110]

Письмове завдання 5. Дослідження сім’ї за допомогою геносоціограми, метода Геринга, інших соціометричних методів.

Рекомендована література: 64, 95, 102, 106, 110

 

Письмове завдання 6. Генограма та робота з нею.

Рекомендована література: 59, 102, 106, 110

Завдання для письмових самостійних робіт по модулю №2.

 

Письмове завдання 7.План-розгортка принципи формування сімейного кола по Б.Хелінгеру.

Рекомендована література: 15, 97

 

Письмове завдання 8. Аналіз сімейних стосунків по КТО.

Рекомендована література: 87, 99, 110

Письмове завдання 9. Аналіз психологічної проблематики на різних етапах розвитку сім’ї. Лінія часу

Рекомендована література: 9, 59, 102, 110

 

Письмове завдання 10. Кінетичний малюнок сім’ї.

Рекомендована література: 8, 102, 99, 110

Письмова робота 11.Інтегрований звіт по дослідженню сім’ї.

Письмова робота 12. Реферативний звіт по основних типах сімейної проблематики, зафіксованої при самостійному дослідженні сім‘ї.

Письмова робота 13.План – карта роботи з сім’єю

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

а) основна:

по консультуванню:

Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. – К., 1998.

Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування. – Київ, 2004

Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного консультирования. – Учеб. пособ. – М., 2003.

Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

Немов Р.С. Психологическое консультирование. – Учеб. – М., 2000.

Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс. – Київ, 2005.

по телефонному консультуванню:

Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями. – М., 2002.

Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – К., 1994.

Практика телефонного консультирования. Хрестоматія. – М., 2005

Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К.: Главник, 2004

Хэмбли Г. Телефонная помощь. Руководство для тех., кто желает помогать по телефону. - Одеса , 1993

по сімейному консультуванню:

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Эксмо, 2005.

Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.. 1999

Психологічна допомога сім’ї /За ред. Кісарчук З.Г. Част. 1,2,3. – К.: Главник, 2006.

Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004

Черников А.В. Интегративная модель системной семейной психотерапевтической диагностики. М.: 1997.

Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство. - М.: Класс, 1997. - 336 с.

Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.– Л.:Медицина,2000.

б) додаткова:

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. – К., 1998.

 1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 2000.
 2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.— М., 1994
 3. Блазер А., Хайм Э., Рингер Х., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход. – М., 1998.
 4. Байярд Д., Байярд Р. Ваш беспокойный подросток. — М., 1991.
 5. Берг-Кросс Л. Терапия супружеских пар. – М., 2004
 6. Берн Э. Игри, в которые играют люди, Люди, которые играют в игры. – М..1988.
 7. Берн Р. Кинетический рисунок семьи. – М., 2000 Берн Ш. Гендерная психология. - СПб, 2001.
 8. Браун Дж. Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
 9. Брачность, рождаемость, семья за три века / Под ред.Вишневского А.Г., Кона И.С. — М., 1979.
 10. Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування. – Київ, 2004
 11. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.
 12. Васильева Э.К. Семья и ее функции. — М., 1981.
 13. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. — Самара, 1996.
 14. Вебер Г. Кризисы любви . – М., 2002. и др. Кн.. автора
 15. Витакер К. Бамберри В. Танцы с семьей: Семейная терапия: символический подход, основанный на личностном опыте. М.: "Класс". 1996
 16. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. М.: "Класс", 1998.
 17. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. — М., 1998.
 18. Воспитание детей в неполной семье. — М., 1980.
 19. Гаврилова Т.П. О типичных ошибках родителей в воспитании детей // Вопросы психологии. 1984. №
 20. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? — М., 1995.
 21. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. — М., 1987.
 22. Гозман Л.Я. Алешина Ю.Е. Социально-психологические методики исследования супружеских отношений. — М., 1987.
 23. Говорун Т. Кикинежді О. Гендерна психологія. – К., 2004.
 24. Говорун Т. Кикинежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. – Тернопіль, 19999
 25. Гридковець Л. Світ подружнього життя. – Київ, 2004.
 26. Грюнвальд Бернис Б., Макаби Гарольд В. Консульттирование семьи. – М., Когито-Центр, 2004. – 416с..
 27. Де Гольжак В. История в наследство: Семейный роман и социаьная траектория. – М., 2003
 28. Гуггенбюль-Крейг А. Брак умер – да здравствует брак! – СПб: Б.С.К., 1997. – 116
 29. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997.
 30. Дети, лишенные родительского попечительства / Под ред. В.С.Мухиной. — М., 1985.
 31. Джеймс М. Брак и Любов. – М., 1985.
 32. Джонс, Джонгвард. Родженные выигрывать. – М, 1996
 33. Дружинин В.Н. Психология семьи. Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 208 с.
 34. Добсон Дж.Ч. Родителям и молодоженам: доктор Добсон отвечает на ваши вопросы.-Центр общечел. ценностей, 1992.
 35. Дрейкурс Р., Золц В. Счастье вашего ребенка: Кн. для родителей. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 240 с.
 36. Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. Учеб пособ.- М., Ось-89, 2005.
 37. Емельянова Е. В. Кризис в созависимых отношениях. Принципы и алгоритмы консультирования. — СПб.: Речь, 2004
 38. Захаров А.П. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.. – М., 1993.
 39. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. — Л., 1982.
 40. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. — М., 2004
 41. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.
 42. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.
 43. Ковалев С.В. Психология семейных отношений. -М.: Педагогика, 1987.
 44. Ковалев С.В. Психология современной семьи. -М.:Просвещение, 1988.
 45. Ковалев С. В. Перепрограммирование собственной судьбы. – М.: КСП+, 2002
 46. Кон И.С. Ребенок и общество. — М., 1988.
 47. Кулаков А. Основы психосоматики. – М., 2006
 48. Кон И.С. Введение в сексологию. — М., 1989.
 49. Коннер. Р.Ф. Зырянова. Ю.И. Каленский. М.И. Дроздовский. Ю.В. Стратегический подход к семейной психотерапии. Методическое пособие для врачей-курсантов. Новокузнецк, 1998
 50. Корчак Я. Как любить ребенка. — М., 1990.
 51. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001.
 52. Красило А. И. Психологическое консультирование: проблемы, технологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2007.
 53. Крайг Г. Психология развития. — СПб., 2000.
 54. Кратохвил С. Психотерапія семейно-сексуальных дисгармоний. – М,. Медицина 1991.
 55. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / Пер с нем. – 2-е изд. – М.: «Когито-Центр», 2007. – 380 с.
 56. Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточная версия. – М: Академический проект, ОППЛ, 2002. – 496 с.
 57. Маданес Клу. Стратегическая семейная терапия. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999 . Матейчек 3. Родители и дети. — М., 1992.
 58. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Эксмо, 2005.
 59. Мілютіна К. Психологія сімї. – К.: Главник, 2006.
 60. Михайлова Н.Ф., Зиновьева Н.О.. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации. Учебное пособие.- СПб: Речь, 2005.Морено Зерка Т. Обзор психодраматических техник // Психодрама и современная психотерапия. – 2003. – № 2. – С. 4–15.
 61. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – К., 1994.
 62. Мягер В.К. Мишина Т.М. Семейная психотерапия: Руководство по психотерапии. Л., 1979.
 63. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.. 1999
 64. Нейпир О.,.Витакер К. Семья в кризисе: Опыт терапии одной семьи, преобразившей всю ее жизнь. – М.: «Когито-Центр», 2005 .Общая психодиагностика / под ред.. Бодалева. – М ., 1983, 2003
 65. Николс М., Шварц Р.. Семейная терапия. Концепции и методы. Издательство ЭКСМО, Москва, 2004.
 66. Орлов Ю. Восхождение к индивидуальности. – М., 1983.
 67. Психологічна допомога сім’ї /За ред. Кісарчук З.Г. Част. 1,2,3. – К.: Главник, 2006.
 68. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – М., 2003.
 69. Петрушин С.В. Уровневая модель взаимоотношений и ее использование в работе с семейніми конфліктами / Семейная психология и семейная терапія. – 2007. - №1.
 70. Полякова И. Ю., Поляков В. А. Психосистемология. – Мн.: ВЭВЭР, 2003;
 71. Практика телефонного консультирования: хрестоматия / А.Н.Моховиков. – М.: Смысл, 2005.
 72. Прихожан A.M., Толстых Н.Н. Дети без семьи. — М., 1992.
 73. Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы: Пер. с англ.— М.: Класс, 1998.
 74. Радин Н.К., Радин С.В. Телефон доверия: организация, работа с волонтерами, PR-сопровождение. – СПб.: Речь, 2006.
 75. Райгородский Д.Я. Психология семьи. Уч. Пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. – Самара: Изд-во Дом «Бахрам-М», 2002.
 76. Ридчарсон Р. Сила семейных уз. Руководство по психотерапии в помощь семье. – СПб., 1994.
 77. Ройз С. Волшебная палочка для родителей. – К., 2007
 78. Романова Е.С. Работа психолога на телефоне доверия / http//www.bookap.by.ru
 79. Ромек Поведенческая психотерапия – М, 2004. Ромек В.Г., В.А.Конторович, Е.И.Крукович. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. (Глава 4),- СПб: Речь,2004.
 80. Саймон Р. Один к одному. Беседы с создателями семейной терапии. – М., 1996.
 81. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Пер. с англ. - М.: Педагогика-Пресс, 1992. - 192 с.
 82. Сахакиан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты. – М., 2000.
 83. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: Педагогика, 1989.
 84. Сельвини Палаццоли М.,.Босколо Л, Д.Чеккин, Д.Прата. Парадокс и контрпарадокс. Новая модель терапии семьи, вовлеченной в шизофреническое взаимодействие. – М. «Когито-Центр», 2002.
 85. Снегирева Т.В. Подростковый телефон доверия как форма работы пратикческого психолога// Рабочая книга психолога. – М.: Просвещение, 1991
 86. Собчик Л.Н. Методи психологической діагностики. Метод Люшера. – М.,1990
 87. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании: Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998.
 88. Стюарт Й., Джойнс В. Основи ТА: Транзакційний аналіз: Пер. з англ. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 393 с.
 89. Спиваковская А.С. Как быть родителями. — М., 1986.
 90. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К.: Главник, 2004
 91. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика.- М.: «Когито – Центр», 2005.
 92. Уорден Марк. Основы семейной психотерапии. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,2005.;
 93. Фромм А. Азбука для родителей. Пер с англ. - Л.: Лениздат, 1991. - 319 с.
 94. Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004
 95. Хейли Дж. Терапия испытанием: Необычные способы менять поведение - М.:Независимая фирма «Класс»,1998.
 96. Хеллингер Б. Порядки любви: разрешение семейно-системных конфликтов и их противоречий. – М., 2001 и др. Кн.. этого автора
 97. Хэмбли Г. Телефонная помощь. Руководство для тех., кто желает помогать по телефону. - Одеса , 1993
 98. Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка. — М., 2003.
 99. Холл М., Боденхамер Б. НЛП-практик : Полный сертификационный курс. Высшая магия НЛП. – СПб., 2003.
 100. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс. – Київ, 2005.
 101. Черников А.В. Интегративная модель системной семейной психотерапевтической диагностики. М.: 1997.
 102. Шапиро А.З. Понятийный аппарат современной семейной терапии//Семья. 1998. №2.
 103. Шапошникова Т.Е. Антропология семьи. - Новосибирск, 2004
 104. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. — М., 2001
 105. Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство. - М.: Класс, 1997. - 336 с.
 106. Шостром Э., Браммер Л. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии / Пер. с англ.. – СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2002.
 107. Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. – СПб.: Питер, 2001.
 108. Шутценбергер А. А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005.
 109. Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи.– Л.:Медицина,2000.

 

 

Укладач: Васьківська С.В.

ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ:

Модуль «Психологічні технології сімейного консультування»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 8.09.01.01"Психологія"

Робоча навчальна програма з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ: Модуль «Психологічні технології телефонного консультування»

Модуль «Психологічні технології сімейного консультування»

Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри психодіагностики та клінічної медицини Васьківська Світлана Василівна

Лектор:кандидат психологічних наук, доцент кафедри психодіагностики та клінічної медицини Васьківська Світлана Василівна

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2010__р.

Голова науково-методичної комісії

факультету психології

 

______________

 


 

ВСТУП

Дисципліна «Технології психологічного консультування: Модуль «Психологічні технології сімейного консультування» є нормативною дисципліною для напряму підготовки 8.09.01.01 “Психологія”, що викладається на 1 курсі магістратури в першому семестрі в обсязі 72 год. (2 кредити), в тому числі 17 лекційних, 17 годин практичних занять, 36 год. - самостійної роботи . Курс поділено на 2 змістовних модулі та закінчується іспитом.

Форми контролю: реферативні та проблемні завдання як звіт про самостійну роботу за модулями, усні відповіді та систематичний алгоритмізований контроль, участь у практичних етюдах та експериєнтальній роботі. Відвідування практичних занять обов’язкове.

Мета і завдання навчальної дисципліни:

· Ознайомити студентів з історією, феноменологією та особливостями сімейного консультування;

· Створити цілісне уявлення про процес консультування, його зміст, принципи та технологію;

· Забезпечити тісний зв'язок теоретичного та практичного матеріалу;

· Сформувати первинний досвід та професійну позицію фахівця у підході до сімейного консультування;

· Дати зразки психологічне консультування з питань сім’ї та шлюбу;

· Консультування шлюбних стосунків (діагностика, корекція, профілактика);

· Психологічна допомога сім’ї в кризових ситуаціях і при розлученнях;

· Консультування, діагностика, профілактика і корекція дитячо-батьківських стосунків;

· Психологічне консультування з проблем виховання дітей «групи ризику» і обдарованих дітей;

· Психологічне супроводження сімї та його членів в критичні періоди життя (вагітність, фостерінг та ін.)

Предмет навчальної дисципліни:

Системний підхід в розумінні проблем сім’ї та шлюбу;

Психотехнології сімейного консультування.

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

· Специфіку сімейного консультування та сферу і особливості їх використання;

· Основні теоретичні розробки в цих областях;

· Методологічні та методичні засади консультування в галузі шлюбних та сімейних стосунків;

· Структуру, особливості організації та ведення психотерапевтичного діалогу;

· Методичні настанови щодо концептуального, ціннісного та процесуального аспектів надання психологічної допомоги;

· Особливості формування та функціонування особистості в кризових ситуаціях.

Студент повинен володіти:

· Базовими поняттями курсу

· Практичними навичками проведення сімейного консультування й використання психотерапевтичних методів, застосовуваних у деяких підходах сімейної психотерапії;

· Психотехнологіями ведення сімейної консультативної сесії ;

· Практичними вміннями щодо надання людині психологічної допомоги в кризових ситуаціях її життя.

Місце в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Нормативна навчальна дисципліна «Психологічні технології консультування: Психологічні технології сімейного консультування» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна «Психологічні технології консультування: Психологічні технології сімейного консультування» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох змістових модулів.

Форми поточного контролю:

 

Форма контролю Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1 (20 балів) Змістовий модуль 2 (20 балів) Змістовий модуль 3 (20 балів) Комплексний підсумковий модуль (іспит – 40 балів)
за одиницю всього за одиницю всього за одиницю всього всього
Робота на семінарах:              
- доповідь  
- виступ  
- доповнення  
Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи  
Модульна контрольна робота  
Виконання завдань іспиту            

 

Модульний контроль: дві модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичене оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

    Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2)   Комплексний підсумковий модуль (іспит) Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка (бали)  

 

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопиченої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ.

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно»;

60-74 – «задовільно»;

75 - 89 – «добре»;

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
75 – 89   добре
60 – 74   задовільно
1 – 59 незадовільно

Навчально-тематичний план курсу

Лекції

Назва теми Лекції Семінари Практикум Самос- тійна р
Модуль 1. Психотехнології сімейного консультування.  
 
Сім’я як автономна системна та структурна одиниця. Історичні форми сім’ї та шлюбу.    
Функції сім’ї. Дисфункціональні сім’ї.    
Основні характеристики сімейних стосунків. Психологія подружніх та сімейних стосунків    
Особливості міжособистісного спілкування в родині. Психологія дитячо-батьківських стосунків.    
Системність як принцип сімейної психотерапії    
Специфіка консультування сім’ї. Загальна характеристика теоретичних поглядів на сімейну психотерапію.Інтегративний підхід    
Психоаналітичні теорії сім’ї. Теорія сімейних систем М.Боуен      
Модуль 2.
Структура сім‘ї та її дослідження Структурна модель сім’ї С. Мінухіна    
Сімейна історія та її дослідження    
Трансгенераційний підхід в сімейній психотерапії. Генограма як діагностичний та прогностичний засіб    
Сім‘я як комунікативна проблема.      
Порядки любові: характеристика сімейного взаємовпливу.    
Техніки психотерапевтичної роботи з сім‘єю Функції симптоматичної поведінки в сімейній системі    
Типові сімейні проблеми в практиці сімейного консультантата та стратегії їх рішення    
  Всього    

 

Практикум

 

Назва теми Лекції Семінари Практикум Самос- тійна р

Модуль 1. Основні методи обстеження родини

 

  Дослідження структури та історії сім‘ї. Складання генограми.       Інтерв’ю по генограмі. Терапевтичні властивості генограми.       Сімейні розстановки по Б.Хелінгеру.       Діагностика сімейних стосунків. КТВ     Проективні методи дослідження сімейних проблем. Кінетичний малюнок сім’ї.     Модуль 2. План першої психотерапевтичної сесії Поняття про циркулярне інтерв‘ю       Контракт як метод психотерапевтиної роботи з сім’єю. Біхевіоральні методи сімейної терапії       Методи психотерапевтичної допомоги сім‘ї     Види психологічного консультування та оцінка їх ефективності.         Всього                          

Загальн
Читайте также:
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.007 с.)